Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

NN 93/2015 (28.8.2015.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1794

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), a u vezi s člankom 40. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 48/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (»Narodne novine«, br. 39/2009, 33/2010, 109/2011, 66/2013 i 141/2013), u članku 3. stavku 1. iza točke l) dodaju se nove točke m) i n) koje glase:

»m) provedba odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za katastarske čestice koje se nalaze izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, kako bi ostvarila društveno-gospodarske i strateške ciljeve u poljoprivredi,

n) pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u slučajevima kada temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002) ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto,«.

Dosadašnja točka m) postaje točka o).

U stavku 2. iza riječi: »f)« stavlja se zarez i riječ: »i« briše se, a iza riječi: »j)« dodaju se riječi: »m) i n)«.

U stavku 3. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»– utvrđuje da li se poljoprivredno zemljište nalazi unutar područja ekološke mreže;«.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 8.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »Zemljišni fond« dodaju se riječi: »poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Zemljišni fond)«.

Članak 3.

Upravno vijeće Agencije uskladit će Statut Agencije za poljoprivredno zemljište s odredbama ove Uredbe, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/70

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 26. kolovoza 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.