Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 93/2015 (28.8.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

93 28.08.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1801

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013 i 94/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (»Narodne novine« broj 22/2015) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 13% sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/37
Urbroj: 525-11/1070-15-1
Zagreb, 18. kolovoza 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.