Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 93/2015 (28.8.2015.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA

1802

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/2015 i 24/2015) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje dan je u Prilogu 3 koji je sastavni dio ovoga Propisa.«.

Članak 2.

Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 zamjenjuje se Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iza Priloga 2 dodaje se Prilog 3 dan u ovom Tehničkom propisu.

Članak 4.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/11

Urbroj: 531-01-15-2

Zagreb, 24. kolovoza 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE


PRILOG 3

POPIS EUROPSKIH DOKUMENATA ZA OCJENJIVANJE


Uputa na europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Uputa na zamijenjeni europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Opaske

1.

EAD 070001-00-0504: Gipskartonska ploča od gipsa za potrebe nosivosti2.

EAD 130005-00-0304: Pločasti elementi od masivnog drva za nosive elemente u građevinskim objektima3.

EAD 130010-00-0304: Lijepljeno laminirano drvo od bjelogorice – furnirano laminirano drvo od bukovine za nosive konstrukcije4.

EAD 130033-00-0603: Čavli i vijci za uporabu u pločama za zabijanje čavala u drvenim konstrukcijama5.

EAD 130012-00-0304: Strukturna građa razvrstana prema čvrstoći – četvrtasti trupci s neobrubljenim krajem – kesten6.

EAD 200005-00-0103: Šipovi od konstrukcijskog čelika šupljih poprečnih presjeka s krutim spojevima7.

EAD 090001-00-0404: Predgotovljene prešane ploče od kamene vune s organskim ili anorganskim zaštitnim slojem i specificiranim pričvrsnim sustavom8.

EAD 330011-00-0601: Prilagodljivi vijci za beton9.

EAD 280001-00-0704: Gotova jedinica voda za drenažu ili infiltraciju93 28.08.2015 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 93 28.08.2015 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 93 28.08.2015 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području