Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 93/2015 (28.8.2015.), Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1803

Na temelju odredbe članka 18. stavka 2. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), te propisuje dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i obrascima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. SADRŽAJ OBRASCA

Članak 3.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava mora sadržavati:

a) osobne podatke radnika,

b) podatke o poslodavcu,

c) podatke o radno pravnom statusu radnika,

d) podatke o utvrđenom potraživanju,

e) vrstu prava za koje se zahtijeva ostvarivanje,

f) podatak o broju tekućeg računa, u slučaju brisanja iz registra pravne osobe poslodavca kao posljedice zaključenog stečajnog postupka i

g) popis priloga.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu (RPS-01), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

III. DOKUMENTACIJA

Članak 4.

(1) Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o pravodobnosti zahtjeva i to:

a) ako se otvoreni stečajni postupak provodi, izvadak iz očevidnika pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-Oglasna ploča suda iz kojeg je vidljiv datum objave rješenja o utvrđivanju tražbina,

b) ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije proveden, izvadak iz očevidnika pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-Oglasna ploča suda iz kojeg je vidljiv datum objave rješenja o zaključenju stečajnog postupka, ili

c) kada je vjerovnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu za utvrđivanje potraživanja, datum izdavanja potvrde o pravomoćnosti,

– dokaz o radnom odnosu:

a) ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c) prijava o početku i prestanku svojstva osiguranika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

d) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

e) povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

– dokaz o utvrđenim potraživanjima i to:

a) ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

1. rješenje trgovačkog suda o utvrđenim potraživanjima,

2. popis priznatih potraživanja koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

3. potvrda poslodavca o neisplaćenim potraživanjima prema vrsti tražbine za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa, ili

b) ako se otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem ne provodi:

1. obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

2. IBAN broj tekućeg računa radnika i naziv i sjedište banke,

3. IBAN broj posebnog računa iz članka 212. Ovršnog zakona i naziv i sjedište banke,

4. presliku obrasca PK,

5. podatak o mirovinskom stupu (MIO I ili MIO I i MIO II),

6. izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa – JOPPD obrazac.

– pravomoćnu presudu o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

(2) Dokaze iz stavka 1. podstavka 1. točaka a) i b), podstavka 2. točaka c), d) i e) te podstavka 3. točke a) podtočaka 1., 2. i 3. i točke b) podtočaka 1. i 6. ovoga članka radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 128/08, 34/10 i 104/12).

(2) Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 128/08, 34/10 i 104/12), dovršit će se sukladno odredbama tog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/125
Urbroj: 524-04-02-01/1-15-1
Zagreb, 24. kolovoza 2015.

Ministar
prof. sc. dr. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

Obrazac RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

putem

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured _________________________

Temeljem Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) podnosim

ZAHTJEV
za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

I. Podaci o radniku

1. Ime i prezime __________________________________________________

2. Datum, mjesto i država rođenja ___________________________________

3. OIB _________________________________________________________

4. Prebivalište (država, poštanski broj mjesta,

    mjesto, ulica i kućni broj) _______________________________________

5. Adresa za dostavu pismena (država, poštanski broj

   mjesta, mjesto, ulica i kućni broj) _________________________________

II. Podaci o poslodavcu

1. Naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne

     jedinice _____________________________________________________

2. OIB poslodavca _______________________________________________

3. Trgovački sud, poslovni broj i datum objave rješenja o

     otvaranju/zaključenju stečajnog postupka _________________________

III. Podaci o radno pravnom statusu

1. Datum zasnivanja i vrsta radnog odnosa __________________________

2. Datum i razlog prestanka radnog odnosa __________________________

IV. Podaci o utvrđenom potraživanju (zaokružiti odgovarajući broj)

1. Potraživanja su utvrđena na ispitnom ročištu, rješenjem objavljenim dana

2. Potraživanja nisu utvrđena jer otvoreni stečajni postupak nije proveden.

V. Zahtijevam ostvarivanje prava na isplatu (zaokružiti odgovarajući broj):

1. Neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2. Neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3. Neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće,

4. Otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5. Pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

VI. Broj tekućeg računa (u slučaju izravne isplate zbog brisanja iz registra pravne osobe poslodavca kao posljedice zaključenja stečajnog postupka):

1. IBAN broj tekućeg računa _________________________ kod ____________________

2. IBAN broj posebnog računa iz čl. 212. Ovršnog zakona __________ kod ____________

U ___________________________________
                    (mjesto, datum)

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
_____________________________________

VII. Prilozi (zaokružiti broj ispred vrste priloga)

1. Ako se otvoreni stečajni postupak provodi

a) izvadak iz očevidnika pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-Oglasna ploča suda iz kojeg je vidljiv datum objave rješenja o utvrđivanju tražbina,

b) datum izdavanja potvrde o pravomoćnosti presude kojom je utvrđena visina potraživanja i isplatni red,

c) ugovor o radu ili drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

d) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

e) prijava o početku i prestanku svojstva osiguranika u HZMO kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

f) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

g) povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

h) rješenje trgovačkog suda o utvrđenim potraživanjima,

i) popis priznatih potraživanja koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

j) potvrda poslodavca o neisplaćenim potraživanjima prema vrsti tražbine za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa,

k) pravomoćnu presudu o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

l) potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

2. Ako se otvoreni stečajni postupak ne provodi

a) izvadak iz očevidnika pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-Oglasna ploča suda iz kojeg je vidljiv datum objave rješenja o zaključenju stečajnog postupka,

b) ugovor o radu ili drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

c) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

d) prijava o početku i prestanku svojstva osiguranika u HZMO kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

e) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

f) povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

g) obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

h) IBAN broj tekućeg računa radnika, naziv i sjedište banke,

i) IBAN broj zaštićenog računa iz čl. 212. Ovršnog zakona, naziv i sjedište banke,

j) presliku obrasca PK,

k) podatak o mirovinskom stupu (MIO I ili MIO I i MIO II),

l) izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa – JOPPD obrazac,

m) pravomoćnu presudu o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

n) potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Priloge iz točke 1. a), e), f), g), h), i) i j), te točke 2. a), d), e), f), g) i l) radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.

93 28.08.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca 93 28.08.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca