Zakon o stečaju potrošača

NN 100/2015 (18.9.2015.), Zakon o stečaju potrošača

HRVATSKI SABOR

1936

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA

Proglašavam Zakon o stečaju potrošača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01 /90

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O STEČAJU POTROŠAČA

DIO PRVI

GLAVA I.

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se opća pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred savjetovalištima, pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom te pretpostavke i učinci oslobođenja potrošača od preostalih obveza.

Cilj Zakona

Članak 2.

(1) Cilj ovoga Zakona je poštenog potrošača osloboditi od obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine i raspodjele prikupljenih sredstava vjerovnicima (oslobođenje od preostalih obveza).

(2) Poštenje potrošača utvrđuje sud uzimajući u obzir ponašanje potrošača prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača te njegovo ponašanje tijekom sudskoga postupka i razdoblja provjere ponašanja, u skladu s ovim Zakonom.

Rodna ravnopravnost

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Potrošač kao stečajni dužnik

Članak 4.

(1) Postupak stečaja potrošača provodi se nad imovinom potrošača.

(2) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

(3) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra i fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit ako:

1. nema više od 20 vjerovnika

2. obveze iz obavljanja djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kuna

3. nema obveza iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti i

4. nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.

(4) Nakon otvaranja postupka stečaja potrošača ne može se s uspjehom predložiti ni provesti predstečajni ili stečajni postupak nad imovinom osobe iz stavka 3. ovoga članka.

Stečajni razlog

Članak 5.

(1) Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

(2) Nesposobnost za plaćanje je, u smislu ovoga Zakona, nemogućnost ispunjenja dospjelih novčanih obveza.

(3) Smatrat će se da je potrošač nesposoban za plaćanje ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna.

Obrasci

Članak 6.

(1) U izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača podnesci se podnose na propisanim obrascima, ako je to ovim Zakonom određeno.

(2) Sadržaj i oblik obrazaca iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(3) Savjetovališta su dužna osigurati dostupnost obrazaca iz stavka 1. ovoga članka u prostorijama savjetovališta bez naknade, a ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(4) Ako podnesak u postupku stečaja potrošača nije podnesen na propisanom obrascu, sud će ga odbaciti kao nedopušten.

Podaci za identifikaciju

Članak 7.

Podaci za identifikaciju u smislu ovoga Zakona sastoje se od:

− imena i prezimena, sjedišta i poslovne adrese, adrese prebivališta i osobnoga identifikacijskog broja za fizičku osobu

− tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese i osobnoga identifikacijskog broja za pravnu osobu.

GLAVA II.

IZVANSUDSKI POSTUPAK

Svrha izvansudskog postupka

Članak 8.

Izvansudski postupak provodi se prije pokretanja postupka stečaja potrošača radi sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika.

Savjetovališta

Članak 9.

(1) Izvansudski postupak provodi posrednik u savjetovalištu.

(2) Savjetovalištima se, u smislu ovoga Zakona, smatraju ustrojstvene jedinice Financijske agencije i druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta.

(3) Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Posrednik

Članak 10.

(1) Posrednik je:

– djelatnik Financijske agencije

– druga fizička osoba

kojoj je ministar nadležan za poslove pravosuđa izdao dozvolu za obavljanje poslova posrednika.

(2) Posrednik je dužan u izvansudskom postupku posvetiti osobitu pažnju zaštiti potrošača kao slabije strane u pravnom odnosu te postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti potrošača.

(3) Posrednik je dužan postupati s osobnim podacima u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(4) Posrednik može biti fizička osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost

2. koja ima završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova ili ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij čijim završetkom je stekla najmanje 180 ECTS bodova, iz područja ekonomije ili prava

3. koja ima iskustva u mirnom rješavanju sporova između strana sa suprotnim interesima ili iskustva u vođenju postupaka u kojima su sudjelovale strane sa suprotnim interesima

4. koja je dostojna za obavljanje poslova posrednika.

(5) Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Očevidnik savjetovališta i posrednika

Članak 11.

(1) Očevidnik savjetovališta i posrednika vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika savjetovališta i posrednika donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Zahtjev

Članak 12.

(1) Izvansudski postupak pokreće se zahtjevom za provedbu izvansudskog postupka.

(2) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka podnosi se na propisanom obrascu.

(3) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka može podnijeti potrošač ili svaki njegov vjerovnik.

(4) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka potrošač je dužan priložiti popis imovine i obveza na propisanom obrascu te dokaz o postojanju stečajnog razloga.

(5) Ako je podnositelj zahtjeva vjerovnik, potrošač je dužan bez odgode dostaviti savjetovalištu popis imovine i obveza.

(6) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka vjerovnik je dužan priložiti isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine i izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka.

Popis imovine i obveza

Članak 13.

(1) Popis imovine i obveza podnosi se na propisanom obrascu.

(2) Popis imovine i obveza sastoji se osobito od naznake:

1. nekretnina i pokretnina potrošača

2. imovinskih prava potrošača na tuđim stvarima

3. novčanih sredstava na računima potrošača

4. novčanih i nenovčanih tražbina potrošača

5. drugih prava koja čine imovinu potrošača

6. novčanih i nenovčanih obveza potrošača, s podacima o identifikaciji vjerovnika

7. razlučnih prava na imovini potrošača, s podacima o identifikaciji vjerovnika

8. izlučnih prava, s podacima o identifikaciji vjerovnika

9. primanja iz radnog odnosa i ostalih primanja u prethodnih 12 mjeseci

10. troškova stanovanja u prethodnih 12 mjeseci

11. zakonskih obveza uzdržavanja, s podacima o identifikaciji ovlaštenika prava na uzdržavanje

12. članova uže obitelji i članova kućanstva, s podacima o identifikaciji članova

13. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je potrošač stranka i

14. imovinskopravnih raspolaganja između njega i članova njegove uže obitelji te drugih osoba u prethodnih pet godina, s podacima o identifikaciji osoba.

(3) Članom uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: bračni drug, izvanbračni drug, osoba koja je s potrošačem u životnom partnerstvu u skladu s posebnim propisom, srodnici po krvi u ravnoj liniji i njihov bračni drug, braća, sestre, posvojenici, posvojitelj, štićenici, skrbnik, pastorci, maćeha, očuh, srodnici po tazbini do drugog stupnja, djeca povjerena na smještaj, odgoj ili skrb izvan obitelji i osoba koju je potrošač dužan po zakonu uzdržavati.

(4) U popisu imovine i obveza potrošač mora potvrditi da su navedeni podaci potpuni i točni.

Provjera podataka

Članak 14.

(1) Posrednik je ovlašten i dužan kod tijela ili osoba koje vode odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza.

(2) Smatra se da je potrošač suglasan da posrednik može provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza te za provjeru podataka iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna pisana suglasnost potrošača.

(3) Ako se utvrdi da su podaci iz popisa imovine i obveza nepotpuni ili netočni, posrednik će pozvati potrošača da ih dopuni ili ispravi.

(4) Ako potrošač ne iskoristi mogućnost iz stavka 3. ovoga članka, posrednik je dužan upozoriti vjerovnike na nepotpunost ili netočnost podataka sadržanih u popisu imovine i obveza, o čemu na popisu imovine i obveza sastavlja bilješku.

(5) Potrošač koji nije iskoristio mogućnost iz stavka 3. ovoga članka neće se smatrati poštenim potrošačem u smislu ovoga Zakona.

Troškovi izvansudskog postupka

Članak 15.

(1) Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma.

(2) Predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 300,00 kuna.

(3) Ako je podnositelj zahtjeva potrošač, može se osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

Dostava poziva za sudjelovanje

Članak 16.

(1) Savjetovalište je, nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja obveza, dužno bez odgode objaviti poziv za sudjelovanje na mrežnoj stranici Financijske agencije, čime se dostava poziva smatra obavljenom.

(2) Poziv za sudjelovanje sadržava: podatke za identifikaciju potrošača, vrijeme i mjesto kada su svi vjerovnici pozvani pristupiti u savjetovalište radi održavanja sastanka, uz naznaku podataka za identifikaciju vjerovnika navedenih u popisu imovine i obveza, te plan ispunjenja obveza.

(3) Sastanak iz stavka 2. ovoga članka može se sazvati najranije 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

(4) Vjerovnici su ovlašteni pisanim putem savjetovalištu dostaviti svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu plana ispunjenja obveza najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva iz stavka 1. ovoga članka. Dostavljeni prijedlozi objavljuju se na mrežnoj stranici Financijske agencije.

(5) Savjetovalište je dužno upozoriti potrošača da se poziv za sudjelovanje ne dostavlja osobno vjerovnicima te da ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.

Plan ispunjenja obveza

Članak 17.

(1) Plan ispunjenja obveza podnosi se na propisanom obrascu te sadržava iznos potrošačevih obveza, postotak umanjenja obveza, iznos za isplatu, rokove isplate i način ispunjenja obveza prema svakom od vjerovnika.

(2) Na zahtjev potrošača posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć za sastavljanje plana ispunjenja obveza.

Trajanje izvansudskog postupka

Članak 18.

(1) Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenoga u pozivu za sudjelovanje.

(2) U iznimnim slučajevima savjetovalište može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka za dodatnih 30 dana ako ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili ako su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. i 2. ovoga članka savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

Neuspjeli pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma

Članak 19.

(1) Smatra se da sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:

– izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili

– pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona.

Izvansudski sporazum

Članak 20.

(1) Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i vjerovnika ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.

(2) Bitni sastojci izvansudskog sporazuma su vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze te potvrda posrednika da je izvansudski sporazum sklopljen pred ovlaštenim savjetovalištem i uz sudjelovanje posrednika.

(3) Izvansudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.

(4) Vjerovnik koji je sklopio izvansudski sporazum može u prijedlogu za ovrhu na temelju izvansudskog sporazuma tražiti od ovršnog suda da dopusti provedbu ovrhe radi naplate njegove tražbine prije tražbine koja se u ovršnom postupku ostvaruje u korist vjerovnika koji nije sklopio izvansudski sporazum:

– ako je tražbina vjerovnika koji nije sklopio izvansudski sporazum nastala prije sklapanja izvansudskog sporazuma i

– ako vjerovnik koji nije sklopio izvansudski sporazum nije bio naveden u popisu imovine i obveza, a savjetovalištu nije dostavio svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu plana ispunjenja obveza najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

(5) Izvansudski sporazum sklapa se na propisanom obrascu.

DIO DRUGI

GLAVA III.

OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE U POSTUPKU PRED SUDOM

Nadležnost i sastav suda

Članak 21.

(1) U postupku stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno nadležan općinski sud na čijem području potrošač ima prebivalište.

(2) U postupku stečaja potrošača prvostupanjski postupak provodi sudac pojedinac.

(3) U postupku stečaja potrošača drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u vijeću koje čine tri suca.

Izuzeće

Članak 22.

(1) Ako je podnesen zahtjev za izuzeće suca, sudac može nastaviti s radom u postupku dok se ne odluči o zahtjevu za izuzeće.

(2) Ako se prihvati zahtjev za izuzeće suca, ukinut će se radnje koje je poduzeo ili u čijem je poduzimanju sudjelovao.

(3) O zahtjevu za izuzeće suca mora se odlučiti najkasnije u roku od tri dana.

Primjena Stečajnog zakona

Članak 23.

U postupku stečaja potrošača, ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, podredno se primjenjuje Stečajni zakon.

Načela postupka

Članak 24.

(1) Postupak stečaja potrošača je hitan.

(2) Sud može donositi odluke i bez usmene rasprave.

(3) Sud po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice koje su važne za postupak i radi toga može izvoditi sve potrebne dokaze, prikupljati obavijesti, obavljati uvid u odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike.

Dostava sudskih pismena

Članak 25.

(1) Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova.

(2) Smatra se da je dostava pismena obavljena istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(3) Objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova smatra se dokazom da je dostava obavljena svim sudionicama i onima za koje ovaj Zakon propisuje posebnu dostavu.

(4) U svakom sudu posebno za svakog potrošača vodit će se očevidnik pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-oglasna ploča sudova u elektroničkom obliku prema vremenskom redoslijedu objave. Očevidnik pismena je javan i mora biti dostupan zainteresiranim osobama tijekom cijeloga radnog vremena suda.

(5) U očevidniku pismena iz stavka 4. ovoga članka unosit će se podaci na temelju kojih se može utvrditi istovjetnost potrošača, broj predmeta, vrsta sudskoga pismena i dan objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(6) Sudionici postupka mogu zatražiti da im se pismena dostavljaju na kućnu adresu, na adresu elektroničke pošte ili u osobni korisnički pretinac.

(7) Dostava iz stavka 6. ovoga članka nema pravni učinak na tijek rokova propisanih ovim Zakonom.

Odluke

Članak 26.

(1) Odluke u postupku stečaja potrošača sud donosi u obliku rješenja i zaključka.

(2) Zaključkom sud izdaje nalog službenoj osobi ili tijelu u postupku za obavljanje pojedinih radnji te odlučuje o upravljanju postupkom.

Pravni lijekovi

Članak 27.

(1) Protiv rješenja donesenoga u prvom stupnju može se izjaviti žalba.

(2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dostave prvostupanjskoga rješenja.

(3) Žalba ne odgađa provedbu rješenja.

(4) Prvostupanjski sud dužan je žalbu podobnu za odlučivanje dostaviti drugostupanjskom sudu u roku od osam dana od njezina primitka.

(5) Ako je protiv rješenja dopuštena posebna žalba, prvostupanjski sud će umnožiti dio spisa na koji se žalba odnosi i prijepis toga dijela spisa sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Dok drugostupanjski sud ne donese odluku, u prvostupanjskom postupku poduzimat će se one radnje koje je moguće poduzimati prije pravomoćnosti pobijanoga rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(6) Drugostupanjski sud dužan je o žalbi odlučiti najkasnije u roku od 60 dana od primitka žalbe, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(7) Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek.

(8) U postupku stečaja potrošača ne može se podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a revizija se može izjaviti samo ako odluka drugostupanjskoga suda ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana.

Registar postupaka stečaja potrošača

Članak 28.

(1) Za potrebe ovoga Zakona ustrojava se javni Registar postupaka stečaja potrošača koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a koji sadržava podatke o pokrenutim i zaključenim postupcima stečaja potrošača, kao i podatke o oslobođenju od preostalih obveza.

(2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

GLAVA IV.

TIJELA POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA

Tijela postupka stečaja potrošača

Članak 29.

Tijela postupka stečaja potrošača su sud i povjerenik.

Sud

Članak 30.

Sud u postupku stečaja potrošača:

1. odlučuje o otvaranju postupka stečaja potrošača

2. imenuje i razrješava povjerenika i nadzire njegov rad

3. određuje nagradu povjereniku

4. odlučuje o visini sredstava potrebnih potrošaču za primjerene životne potrebe/primjereni životni standard

5. odlučuje o odgodi prodaje nekretnine koja je potrošaču potrebna za stanovanje

6. odlučuje o obavljanju samostalne djelatnosti

7. određuje razdoblje provjere ponašanja

8. odlučuje o zaključenju i obustavi stečajnoga postupka

9. odlučuje o oslobođenju od preostalih obveza

10. odlučuje o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza

11. odlučuje o svim drugim pitanjima, ako prema ovom Zakonu ne odlučuje povjerenik.

Povjerenik

Članak 31.

(1) Za povjerenika može se imenovati osoba upisana na listu povjerenika za područje nadležnoga suda.

(2) Za povjerenika ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u postupku stečaja potrošača, osobito:

– osoba koja je bila zaposlena kod potrošača ako je obavljao ili obavlja samostalnu djelatnost ili

– blizak srodnik suca, potrošača, vjerovnika te osobe koje su u odnosu suparništva s potrošačem.

Lista povjerenika

Članak 32.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa za područje nadležnosti svakoga suda utvrđuje listu povjerenika.

(2) Liste povjerenika mogu se dopunjavati.

(3) Osoba može biti upisana na listu povjerenika za područje nadležnosti jednog ili više sudova.

(4) Liste povjerenika objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužno je voditi i na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti popis povjerenika s naznakom postupaka stečaja potrošača u kojima su imenovani kao povjerenici, način njihova izbora, naznaku potrošača i suca koji vodi postupak, naznaku razrješenja i razloga razrješenja te izrečenih novčanih kazni.

(6) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom podatke koji se upisuju na listu povjerenika i popis povjerenika te način vođenja i objave popisa povjerenika na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Upis na listu povjerenika

Članak 33.

(1) Na listu povjerenika može biti upisana fizička osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost

2. koja ima završeni diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova

3. koja ima položen stručni ispit za povjerenika i

4. koja je dostojna za obavljanje poslova povjerenika.

(2) Smatrat će se da ne ispunjava pretpostavku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka osoba:

1. protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. koja je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za povjerenika ili

4. koja je prezadužena.

Brisanje s liste povjerenika

Članak 34.

Osoba koja se nalazi na listi povjerenika brisat će se s liste povjerenika:

− na osobni zahtjev

− po službenoj dužnosti:

1. ako je protiv nje pokrenut kazneni postupak ili ako je osuđena zbog kaznenoga djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. ako je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine

3. ako svake dvije godine od dana upisa ne dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju nakon položenoga stručnog ispita

4. ako je prezadužena ili

5. smrću povjerenika.

Stručni ispit i stručno usavršavanje

Članak 35.

(1) Stručni ispit za povjerenika sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio nije dužna polagati osoba koja ima položen ispit za stečajnoga upravitelja.

(3) Uvjet za polaganje stručnog ispita ispunjava osoba:

– koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine ili

– koja je upisana na listu A stečajnih upravitelja.

(4) Povjerenici su dužni stručno se usavršavati nakon položenoga stručnog ispita.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom program, pretpostavke i način polaganja stručnoga ispita za povjerenike, stručne obuke i stručnoga usavršavanja nakon položenoga stručnog ispita za povjerenike.

Rješenje o upisu i brisanju s liste povjerenika

Članak 36.

(1) Rješenja o upisu i brisanju s liste povjerenika donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Izbor povjerenika

Članak 37.

(1) Izbor povjerenika u postupku stečaja potrošača obavlja se metodom slučajnoga odabira s liste povjerenika za područje nadležnoga suda.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom pretpostavke i način izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira.

Imenovanje povjerenika

Članak 38.

(1) Na temelju izbora povjerenika u skladu s člankom 37. ovoga Zakona sud imenuje povjerenika rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača.

(2) Odluka o imenovanju povjerenika može se pobijati žalbom protiv rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača.

(3) Ako se žalbom protiv rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača pobija odluka o imenovanju povjerenika, prvostupanjski sud može povodom žalbe donijeti odluku o imenovanju novoga povjerenika u roku od tri dana.

(4) Protiv rješenja suda o imenovanju novoga povjerenika dopuštena je žalba.

Izjava povjerenika i potvrda o imenovanju

Članak 39.

(1) Prije prihvaćanja dužnosti povjerenik će pred sudom dati izjavu da će savjesno, držeći se Ustava, zakona i pravnoga poretka Republike Hrvatske, obavljati svoju dužnost.

(2) Nakon davanja izjave iz stavka 1. ovoga članka sud će povjereniku predati potvrdu o imenovanju u kojoj je navedeno da je rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača imenovan za povjerenika u određenom postupku.

(3) Povjerenik je dužan odmah nakon prestanka obavljanja dužnosti vratiti sudu potvrdu o imenovanju.

Dužnosti povjerenika

Članak 40.

(1) Povjerenik je dužan pri ispunjavanju svojih dužnosti postupati s pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Povjerenik je dužan bez odgode unovčavati stečajnu masu u ime i za račun potrošača tako da uvijek pokuša postići najvišu cijenu stvari i prava te prikupljena sredstva raspodijeliti vjerovnicima razmjerno njihovim tražbinama.

(3) Povjerenik je dužan podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, nove okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih sredstava pojedinom vjerovniku, podatke o unovčenoj stečajnoj masi i ostale podatke koji su od utjecaja na tijek postupka.

(4) Izvješća iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(5) Na obavljanje dužnosti i odgovornost povjerenika na odgovarajući se način primjenjuje Stečajni zakon, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Nadzor nad radom povjerenika

Članak 41.

(1) Nadzor nad radom povjerenika provodi sud.

(2) Sud može u svako doba rješenjem razriješiti povjerenika ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili ne poštuje odluke suda ili odredbe ovoga Zakona.

(3) Sud može od povjerenika zatražiti davanje posebnih podataka ili obavijesti o provedbi postupka.

(4) Povjerenik je dužan tražene podatke ili obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti sudu bez odgode. Ako povjerenik ne dostavi sudu tražene podatke ili obavijesti, sud ga može razriješiti dužnosti.

Poseban račun povjerenika

Članak 42.

(1) Povjerenik je dužan otvoriti poseban transakcijski račun kod financijske institucije za svakog pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj u skladu s nalogom suda.

(2) Poseban račun iz stavka 1. ovoga članka povjerenik mora otvoriti najkasnije prvi dan nakon što ga je sud imenovao.

(3) Preko posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka povjerenik može samo primati uplate i obavljati isplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom.

(4) Sredstva s posebnog računa ne mogu biti predmetom ovrhe koja se provodi protiv povjerenika, a u slučaju stečaja ili smrti povjerenika ne ulaze u njegovu stečajnu masu odnosno ostavinu.

(5) Povjerenik je dužan sve uplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom imati odvojene od svoje imovine.

Nagrada za rad i naknada troškova

Članak 43.

(1) Povjerenik ima pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu stvarnih troškova.

(2) Nagradu povjereniku rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima.

(3) Naknadu troškova sud određuje na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga izvješća povjerenika.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka pravo na žalbu imaju povjerenik, potrošač i svaki vjerovnik.

(5) Ako je povjerenik razriješen zbog nesavjesnoga obavljanja dužnosti, nema pravo na nagradu.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka sud će razriješenom povjereniku naložiti vraćanje nagrade koju je primio tijekom postupka.

GLAVA V.

POKRETANJE POSTUPKA I PRIPREMNO ROČIŠTE

Pokretanje postupka

Članak 44.

(1) Postupak stečaja potrošača pokreće se na prijedlog potrošača.

(2) Prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača potrošač može podnijeti u roku od tri mjeseca od dana izdavanja potvrde iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, potrošač je dužan priložiti potvrdu iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona, popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza.

(4) Ako potrošač uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača ne podnese isprave iz stavka 3. ovoga članka, sud će prijedlog odbaciti.

Troškovi postupka

Članak 45.

(1) Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud, a koji ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

(2) Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava, a predujmljeni troškovi postupka naknade prioritetno iz unovčene imovine potrošača.

(3) Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

(4) Svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Zastoj postupka

Članak 46.

(1) Potrošač i vjerovnici mogu suglasno prije donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača, zatražiti od suda zastoj postupka radi pokušaja sklapanja sporazuma.

(2) Zastoj iz stavka 1. ovoga članka može trajati najdulje tri mjeseca.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti.

Pripremno ročište

Članak 47.

(1) Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu ispunjenja obveza.

(2) Sud može odgoditi pripremno ročište samo jednom, ako ocijeni da je to potrebno radi zaštite interesa stranaka ili u slučaju iz članka 50. stavka 3. ovoga Zakona.

Poziv za pripremno ročište

Članak 48.

(1) Poziv za pripremno ročište objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova zajedno s popisom imovine i obveza i planom ispunjenja obveza. U objavi će biti istaknuto da svatko može obaviti uvid u popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza u pisarnici nadležnog suda.

(2) Vrijeme između objave poziva za pripremno ročište i pripremnog ročišta ne može biti kraće od 60 dana.

(3) Poziv za pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se očituju na plan ispunjenja obveza u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(4) Vjerovnici čije tražbine nisu sadržane u popisu imovine i obveza niti su pri izradi plana ispunjenja obveza uzete u obzir mogu zahtijevati njihovo namirenje samo ako su u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište podnijele zahtjev za dopunu ili izmjenu popisa. U pozivu za pripremno ročište sud će upozoriti na pravne posljedice koje će nastupiti zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva za dopunu ili izmjenu popisa.

Tijek ročišta

Članak 49.

(1) Pripremno ročište započinje razmatranjem plana ispunjenja obveza.

(2) Plan ispunjenja obveza može se na prijedlog pojedinih vjerovnika ili potrošača dopuniti ili izmijeniti.

(3) Svaki vjerovnik ima pravo zahtijevati provjeru i dopunu svih tražbina sadržanih u popisu imovine i obveza, pri čemu potrošač ima pravo zahtijevati provjeru svih tražbina koje se naknadno unose u plan na prijedlog vjerovnika.

(4) Ako potrošač ili koji od vjerovnika ospori tražbinu vjerovnika, smatrat će se da plan ispunjenja obveza nije prihvaćen.

Prihvaćanje plana

Članak 50.

(1) Ako se vjerovnik u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište nije izjasnio o planu ispunjenja obveza, smatra se da je dao svoj pristanak na plan.

(2) Ako nijedan vjerovnik nije uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza, smatra se da je plan prihvaćen.

(3) Ako je koji od vjerovnika uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza, potrošač može izmijeniti plan ispunjenja obveza u roku koji odredi sud. U tom slučaju sud će odgoditi pripremno ročište i ponoviti poziv za pripremno ročište u skladu s člankom 47. ovoga Zakona.

(4) Prihvaćeni plan unosi se u zapisnik i ima učinak sudske nagodbe.

Zabrana opstrukcije plana

Članak 51.

(1) Ako svi vjerovnici ne daju svoj pristanak na plan ispunjenja obveza, sud svojom odlukom može nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika:

– ako je većina svih vjerovnika prihvatila plan ispunjenja obveza

– ako zbroj tražbina vjerovnika koji su dali svoj pristanak prelazi polovinu ukupnih tražbina i

– ako se vjerovnik koji je uskratio pristanak planom ispunjenja obveza ne dovodi u (ekonomski) lošiji položaj od onoga u kojem bi bio u slučaju otvaranja postupka stečaja potrošača i oslobođenja od preostalih obveza.

(2) Sud će odluku iz stavka 1. ovoga članaka donijeti nakon što omogući očitovanje vjerovnicima koji su uskratili pristanak na plan ispunjenja obveza.

(3) Ako je u planu sadržan i pravni položaj razlučnih vjerovnika, na ročištu će se posebno raspraviti prava tih vjerovnika.

(4) Ako plan ispunjenja obveza bude prihvaćen, prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatra se povučenim.

Neprihvaćanje plana

Članak 52.

Ako plan ispunjenja obveza ne bude prihvaćen, sud će otvoriti postupak stečaja potrošača uz primjenu pravila propisanih ovim Zakonom.

GLAVA VI.

OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA I PRAVNE POSLJEDICE NJEGOVA OTVARANJA

Otvaranje postupka

Članak 53.

Sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača ako utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza.

Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača

Članak 54.

(1) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača osobito mora sadržavati:

− podatke za identifikaciju potrošača

− podatke za identifikaciju povjerenika

− dan, sat i minutu otvaranja postupka stečaja potrošača

− poziv vjerovnicima da povjereniku u roku od 60 dana od dana objave toga rješenja prijave svoje tražbine

− poziv razlučnim i izlučnim vjerovnicima da povjerenika u roku od 60 dana od dana objave toga rješenja podneskom obavijeste o svojim pravima

− poziv dužnicima potrošača da svoje obveze bez odgode ispunjavaju povjereniku za potrošača i

− poziv na ispitno ročište i izvještajno ročište.

(2) Rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će odrediti da se otvaranje postupka stečaja potrošača upiše u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je potrošač upisan kao nositelj nekoga prava.

(3) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova istoga dana kad je doneseno.

Zakazivanje ispitnoga i izvještajnoga ročišta

Članak 55.

(1) Rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati:

1. ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) i

2. ročište vjerovnika na kojem povjerenik podnosi izvješće o položaju potrošača (izvještajno ročište).

(2) Vrijeme između zadnjega dana roka za prijavljivanje tražbine i ispitnoga ročišta ne smije biti kraće od osam dana ni duže od dva mjeseca.

(3) Izvještajno ročište ne može se održati prije ispitnoga ročišta ni 15 dana od dana održavanja toga ročišta.

(4) Ispitno i izvještajno ročište mogu se spojiti tako da se najprije održi ispitno ročište, a zatim izvještajno ročište.

Dostava rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača

Članak 56.

(1) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će dostaviti:

− potrošaču

− pravnim osobama koje za potrošača obavljaju poslove platnoga prometa

− ispostavi porezne uprave prema prebivalištu potrošača

− nadležnom državnom odvjetništvu i

− tijelima koja vode javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je potrošač upisan kao nositelj nekoga prava.

(2) Tijela iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka dužna su po službenoj dužnosti na temelju dostavljenoga rješenja zabilježiti otvaranje postupka stečaja potrošača.

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica

Članak 57.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka stečaja potrošača nastupaju trenutkom objave rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(2) Ako rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača u povodu žalbe bude ukinuto, a u ponovnom postupku stečaj nad potrošačem bude opet otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja postupka nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača ne provodi

Članak 58.

(1) Ako sud na temelju isprava koje se nalaze u sudskom spisu stekne uvjerenje da imovina potrošača koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka ili je neznatne vrijednosti, donijet će odluku o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača te istodobno imenovati povjerenika i odrediti razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina.

(2) Povjerenik će nakon zaključenja postupka, u razdoblju provjere ponašanja, u ime i za račun potrošača unovčavati imovinu potrošača i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim radnjama povjerenik je dužan podnositi izvješća sudu.

(3) Ako potrošač u razdoblju provjere ponašanja stekne imovinu iz koje se mogu namiriti vjerovnici, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe Stečajnog zakona o nastavljanju postupka radi naknadne diobe u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi.

Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača provodi

Članak 59.

Ako sud stekne uvjerenje da su ispunjene pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o:

– stečajnim, izlučnim i razlučnim vjerovnicima

– vjerovnicima stečajne mase

– pravnim posljedicama otvaranja stečajnoga postupka

– unovčenju stečajne mase i unovčenju predmeta na kojima postoji razlučno pravo i

– namirenju stečajnih vjerovnika, osim odredbi o obustavi stečajnog postupka.

GLAVA VII.

STEČAJNA MASA I ZAŠTITA POTROŠAČA

Stečajna masa

Članak 60.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu potrošača koju je potrošač stekao do zaključenja stečajnoga postupka i imovinu koju će steći do isteka razdoblja provjere ponašanja, osim imovine na kojoj se ne može provesti ovrha u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovršni postupak.

Imovina bračnih drugova

Članak 61.

Ako je otvoren postupak stečaja potrošača nad imovinom jednoga bračnog druga, udio toga bračnog druga u imovini bračnih drugova ulazi u stečajnu masu ako se na tom udjelu prema zakonu kojim se uređuje ovršni postupak može protiv dužnika provesti ovrha. Podjela imovine provest će se izvan postupka stečaja potrošača, na zahtjev povjerenika.

Nasljedstvo

Članak 62.

(1) Ako je potrošač stekao nasljedstvo ili zapis prije otvaranja ili tijekom postupka stečaja potrošača, samo se on ima pravo prihvatiti ili odreći nasljedstva ili zapisa ili ustupiti svoj nasljedni dio.

(2) Ako se potrošač odrekne nasljedstva ili ustupi svoj nasljedni dio nakon otvaranja postupka stečaja potrošača ili u tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača, sud će ocijeniti razloge takvog odricanja odnosno ustupanja te od kakvog je to utjecaja pri odluci o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka sud će saslušati vjerovnike i potrošača.

Zaštita dostojanstva potrošača

Članak 63.

(1) Pri unovčenju stečajne mase povjerenik je dužan voditi računa o dostojanstvu potrošača i o tome da potrošaču mjesečno ostane dovoljno sredstava za primjerene životne potrebe / primjereni životni standard.

(2) Visinu sredstava iz stavka 1. ovoga članka sud određuje prema iznosu koji je izuzet od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika.

(3) Troškove stanovanja (najamnina, komunalne naknade, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima) potrošač samostalno namiruje iz sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je unovčenje imovine ispod najniže prodajne cijene po kojoj se pojedini dio imovine može prodati prema pravilima ovršnog postupka.

(5) Sud može donijeti odluku da se neće unovčavati dijelovi imovine potrošača ako bi troškovi unovčenja bili veći od iznosa ostvarenog unovčenjem, u kojem slučaju će potrošaču odrediti rok u kojem mora na poseban račun povjerenika iz sredstava iz stavka 1. ovoga članka uplatiti iznos koji odgovara iznosu koji bi se ostvario unovčenjem.

(6) Sud će odlučiti o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza nakon što potrošač uplati iznos iz stavka 5. ovoga članka.

Zaštita doma

Članak 64.

(1) Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje:

1. ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i

2. nema na raspolaganju drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka potrošač je dužan pisano obrazložiti. Sud je dužan pozvati vjerovnike koji imaju razlučno pravo na nekretnini da se u roku od osam dana očituju o prijedlogu potrošača i izjasne daju li svoj pristanak.

(3) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje sud u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga odnosno isteka roka za očitovanje vjerovnika koji imaju razlučno pravo na nekretnini uzimajući u obzir da nekretnina mora biti razmjerna osnovnim stambenim potrebama potrošača. Sud može odlučiti da se nekretnina iz stavka 1. ovoga članka ne prodaje do okončanja razdoblja provjere ponašanja nakon kojeg razdoblja će ocijeniti svrhovitost prodaje nekretnine, vodeći računa o opsegu namirenja svih vjerovnika koji će se namiriti iz prodajne cijene nekretnine.

(4) Sud može bez odgode ukinuti odluku iz stavka 3. ovoga članka ako utvrdi da potrošač ne ispunjava obveze propisane ovim Zakonom.

(5) Protiv odluka iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vjerovnici i potrošač mogu podnijeti žalbu u roku od tri dana od obavljene dostave.

(6) Ako prodaju nekretnine iz stavka 1. ovoga sud ocijeni svrhovitom, sud će po službenoj dužnosti pokrenuti ovršni postupak radi naplate novčane tražbine te odrediti ovrhu na nekretnini iz stavka 1. ovoga članka.

(7) U ovršnom postupku iz stavka 6. ovoga članka sudjeluje povjerenik s ovlastima ovrhovoditelja, troškovi prodaje plaćaju se iz plaćene kupovnine, a vjerovnici se namiruju prema pravilima o namirenju stečajnih vjerovnika.

Imovina na kojoj postoji razlučno pravo

Članak 65.

(1) Na prijedlog povjerenika, razlučnog vjerovnika ili potrošača sud može odlučiti da se u postupku stečaja potrošača imovina na kojoj postoji razlučno pravo unovči slobodnom pogodbom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će odrediti rok za unovčenje slobodnom pogodbom. Ako se istekom roka koji odredi sud imovina na kojoj postoji razlučno pravo ne unovči slobodnom pogodbom, imovina će se unovčiti uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka.

(3) Zabranjeno je unovčenje imovine na kojoj postoji razlučno pravo ispod polovine procijenjene vrijednosti svakog pojedinog dijela imovine.

Obavljanje samostalne djelatnosti

Članak 66.

(1) Potrošač može nakon otvaranja postupka stečaja potrošača i u razdoblju provjere ponašanja zahtijevati od suda dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti.

(2) Potrošač je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dužan navesti djelatnosti koje namjerava obavljati, planiranu dobit ili dohodak te druge pretpostavke na temelju kojih bi sud mogao utvrditi osnovanost zahtjeva.

(3) Potrošač može u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka zatražiti da se iz stečajne mase izuzmu strojevi, oprema, materijal ili drugi dio imovine potreban za obavljanje djelatnosti, osim nekretnina.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka zahtjev mora sadržavati mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase koji se potrošač obvezuje uplaćivati u stečajnu masu. Mjesečni iznos naknade ne može biti veći od 1% tržišne vrijednosti dijela imovine koja je izuzeta iz stečajne mase.

(5) Sud će, uz prethodno mišljenje povjerenika i vjerovnika, dopustiti obavljanje samostalne djelatnosti ako stekne uvjerenje da će potrošač obavljanjem djelatnosti ostvariti dobit ili dohodak i da će biti u mogućnosti plaćati mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase.

(6) U odluci iz stavka 5. ovoga članka sud je dužan naznačiti dio imovine koji se izuzima iz stečajne mase i obvezati potrošača na plaćanje mjesečne naknade.

Ukidanje dopuštenja za obavljanje samostalne djelatnosti

Članak 67.

(1) Sud može na prijedlog povjerenika ili vjerovnika ukinuti dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti ako potrošač:

– redovito ne plaća mjesečnu naknadu za imovinu izuzetu iz stečajne mase

– u izvješću o dobiti i gubitku iskaže gubitak ili se takav gubitak utvrdi analizom, osim ako sud stekne uvjerenje da će potrošač u sljedećem razdoblju ostvariti dobit ili dohodak ili

– ne ispunjava tekuće porezne obveze.

(2) Ako sud ukine dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti, u stečajnu masu vratit će se izuzeti dio imovine i ostvarena dobit ili dohodak.

(3) Neispunjene obveze nastale obavljanjem samostalne djelatnosti smatraju se troškovima postupka.

GLAVA VIII.

ZAKLJUČENJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA

Sastavljanje završnog diobnog popisa

Članak 68.

(1) Povjerenik je dužan sastaviti završni diobni popis o kojem se raspravlja na posebnom ročištu.

(2) Prigovore na završni diobni popis vjerovnici mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave završnog diobnog popisa. Neobrazložene prigovore prvostupanjski sud će odbaciti bez pozivanja podnositelja na njihov ispravak ili dopunu.

Zaključenje postupka stečaja potrošača

Članak 69.

(1) Rješenjem o zaključenju postupka stečaja potrošača sud će odrediti razdoblje provjere ponašanja koje ne može biti kraće od godinu dana ni duže od pet godina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potrošač se neće osloboditi od preostalih obveza i sud neće odrediti razdoblje provjere ponašanja:

– ako potrošač do zaključenja postupka stečaja potrošača izjavi da ne želi oslobođenje od preostalih obveza ili

– ako je potrošač u posljednjih deset godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača oslobođen od preostalih obveza ili mu je oslobođenje uskraćeno.

(3) Razdoblje provjere ponašanja počinje teći od pravomoćnosti rješenja o zaključenju postupka stečaja potrošača.

(4) Pravomoćno rješenje o zaključenju postupka stečaja potrošača sud je dužan dostaviti Ministarstvu pravosuđa.

GLAVA IX.

RAZDOBLJE PROVJERE PONAŠANJA I OSLOBOĐENJE OD PREOSTALIH OBVEZA

Raspolaganje imovinom potrošača

Članak 70.

(1) U razdoblju provjere ponašanja povjerenik je dužan unovčavati i raspodjeljivati potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom i odredbama ovoga Zakona.

(2) Imovina koja se ne unovči do isteka razdoblja provjere ponašanja u skladu sa završnim diobnim popisom, smatrat će se neunovčivim predmetom stečajne mase i ostaje potrošaču.

(3) U razdoblju provjere ponašanja potrošač ne može sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove ili radnje koje se odnose na raspolaganje njegovom imovinom koja ulazi u stečajnu masu.

Prijelaz prava potrošača na povjerenika

Članak 71.

(1) U razdoblju provjere ponašanja na povjerenika prelazi pravo raspolaganja imovinskim pravima koja ulaze u stečajnu masu potrošača, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Povjerenik raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.

(3) Potrošač prenosi na povjerenika pravo raspolaganja imovinskim pravima izjavom o ustupu koju je dužan dati na zapisnik pred sudom i u kojoj je dužan navesti je li imovinskim pravima iz stavka 1. ovoga članka već prije raspolagao.

(4) U izjavi o ustupu potrošač je dužan izjaviti da je suglasan s time da se sva primanja, naknade i darovi koji nisu izuzeti od ovrhe u skladu s odredbama Ovršnog zakona isplaćuju na poseban transakcijski račun iz članka 42. ovoga Zakona.

Jednako postupanje prema svim vjerovnicima

Članak 72.

(1) Tijekom trajanja ustupa, nad imovinom potrošača kojom povjerenik upravlja u ime i za račun potrošača, nije dopuštena ovrha u korist pojedinih vjerovnika.

(2) Ništetan je svaki sporazum između potrošača ili drugih osoba i pojedinih vjerovnika na osnovi kojega bi koji od njih stekao neku posebnu prednost.

(3) S tražbinom iznosa obuhvaćenih izjavom o ustupu obvezana osoba može prebiti svoju tražbinu prema potrošaču samo ako bi ona u slučaju nastavka postupka stečaja potrošača imala pravo na prijeboj.

Obveze potrošača u razdoblju provjere ponašanja

Članak 73.

(1) U razdoblju provjere ponašanja potrošač je dužan sudu i povjereniku, na njihov zahtjev, dati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao.

(2) Potrošač je dužan predati povjereniku imovinu koju stekne nasljeđivanjem. Naslijeđena imovina unosi se u stečajnu masu.

(3) Potrošač je dužan bez odgode prijaviti povjereniku svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.

(4) Ako sud smatra potrebnim, uputit će potrošača u odgovarajuće savjetovalište radi poduke o financijski racionalnom ponašanju.

Rješenje o oslobođenju i uskrati oslobođenja od preostalih obveza

Članak 74.

(1) Sud će donijeti rješenje o oslobođenju ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza nakon isteka razdoblja provjere ponašanja.

(2) Sud je prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka dužan zakazati ročište na kojem će pribaviti mišljenje vjerovnika, povjerenika i potrošača.

(3) Pravo na žalbu protiv rješenja o oslobođenju od preostalih obveza ima svaki vjerovnik koji je predložio sudu donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, a pravo na žalbu protiv rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza potrošač.

Uskrata oslobođenja od preostalih obveza

Članak 75.

(1) Sud će rješenjem uskratiti oslobođenje od preostalih obveza ako je potrošač:

1. pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, protiv gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti

2. u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama, kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza

3. u posljednjoj godini prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja

4. tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema ovom Zakonu ili

5. namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.

(2) Vjerovnik može najkasnije na ročištu iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona predložiti sudu donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, uz obvezno navođenje razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Oslobođenje od preostalih obveza

Članak 76.

(1) Ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, sud će donijeti rješenje o oslobođenju od preostalih obveza.

(2) Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.

(3) Pravomoćnošću rješenja o oslobođenju od preostalih obveza prestaju važiti izjave o ustupu, služba povjerenika i ograničenja prava potrošača.

Obveze izuzete od oslobođenja

Članak 77.

Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:

1. zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati

2. vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem

3. naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem

4. naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.

Prijedlog za opoziv oslobođenja potrošača od preostalih obveza

Članak 78.

(1) Na prijedlog kojega od vjerovnika sud će opozvati određeno oslobođenje potrošača od preostalih obveza ako se naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti namjerno povrijedio ili time znatno onemogućio namirenje vjerovnika. Prijedlog se može podnijeti u roku od godinu dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.

(2) Pravodobni prijedlog vjerovnika dopušten je samo ako vjerovnik učini vjerojatnim da postoji koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka i da vjerovnik prije pravomoćnosti odluke nije saznao da oni postoje.

Odluka o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza

Članak 79.

(1) Prije donošenja odluke sud će saslušati potrošača i povjerenika.

(2) Protiv rješenja suda podnositelj prijedloga i potrošač imaju pravo na žalbu.

GLAVA X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

(1) Uredbu iz članka 43. stavka 2. Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 6. stavka 2., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 2., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 6., članka 35. stavka 5. i članka 37. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/34

Zagreb, 10. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

100 18.09.2015 Zakon o stečaju potrošača