Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošari­nama

NN 100/2015 (18.9.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošari­nama

HRVATSKI SABOR

1938

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/92

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13. i 81/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2013/61/EU od 17. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (SL L 353/5, 28. 12. 2013.);

– Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.);

– Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 29.);

– Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6. 12. 1995., str. 46.);

– Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2004/74/EZ kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da neke države članice primijene privremena izuzeća ili snižene razine oporezivanja za energetske proizvode i električnu energiju (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 87.) i Direktivom Vijeća 2004/75/EZ od 29. travnja 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da Cipar primijeni privremena izuzeća ili smanjenja razine oporezivanja energenata i električne energije (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 100.) (u daljnjem tekstu: Energetska direktiva);

– Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL L 50, 27. 2. 2010., str. 1.);

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan (Kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).

(2) Ministar financija pravilnikom uređuje provedbu odluka Vijeća Europske unije kojom se države članice ovlašćuju na primjenu mjera radi provedbe posebnih politika u vezi s trošarinskim sustavom oporezivanja.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– teritoriji koji su dio carinskog područja Unije: Kanarski otoci, francuska područja navedena u članku 349. i članku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Alandski otoci i Kanalski otoci,«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Propisi kojima se mijenjaju ili dopunjuju propisi iz članka 2. ovoga Zakona u pogledu određenja teritorijalnog obuhvata trećih teritorija u smislu stavka 5. ovoga članka te u odnosu na pravila kretanja trošarinskih proizvoda u smislu stavka 6. ovoga članka mogu se prenijeti u pravni poredak Republike Hrvatske pravilnikom kojim se propisuju posebnosti provedbe ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nad trošarinskim obveznikom, a na zahtjev tijela u predstečajnom i stečajnom postupku, carinski ured može dužniku u stanju prijeteće nesposobnosti za plaćanje u predstečajnom postupku, odnosno dužniku u stanju nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti u stečajnom postupku posebnim odobrenjem dopustiti izvođenje radnji i pravna raspolaganja s trošarinskim proizvodima. Pri odlučivanju u povodu zahtjeva za izdavanje odobrenja carinski ured uzima u obzir načela zaštite i ostvarenja javnopravnih i gospodarskih interesa. Tijela u predstečajnom i stečajnom postupku mogu podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda o zahtjevu za izdavanje odobrenja.«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj koji imaju odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske podnose računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku kako je propisano ovim stavkom.«.

Članak 5.

Iza članka 14. dodaju se naslov i članak 14.a koji glase:

»Direktna isporuka

Članak 14.a

(1) Nadležni carinski ured može ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju odobriti da trošarinske proizvode prima na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj. Mjestom direktne isporuke smatra se mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta te mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani primatelj moraju nadležnom carinskom uredu dostaviti podatke o mjestima direktne isporuke i njihovim identifikacijskim oznakama.

(3) Mjesto direktne isporuke određuje se trošarinskim odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište i odobrenjem za registriranog primatelja. Odobrenjem se mogu odrediti dodatne mjere nadzora.

(4) Primitak trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke ne može se odobriti za duhanske prerađevine te povremeno registriranom primatelju.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 4. točki 1. riječi: »prije početka otpreme trošarinskih proizvoda« brišu se.

Članak 7.

U članku 20. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. prije otpreme trošarinskih proizvoda prijaviti se nadležnom carinskom uredu te dostaviti ovjereni dokument nadležnog tijela države članice odredišta kojim se dokazuje da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta i«.

Članak 8.

Iza članka 20. dodaju se naslov i članak 20.a koji glase:

»Zlouporaba prava u kretanju trošarinskih proizvoda

Članak 20.a

(1) Zlouporabom prava u kretanju trošarinskih proizvoda smatra se svako postupanje osoba koje su na bilo koji način izravno ili neizravno uključene u kretanje trošarinskih proizvoda usmjereno na:

1. prikrivanje stvarne namjere, cilja ili osnove raspolaganja s trošarinskim proizvodima

2. izbjegavanje plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja, uključujući i stvaranje uvjeta za izbjegavanje plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja.

(2) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka, smatra se da osobe koje su na bilo koji način izravno ili neizravno uključene u kretanje trošarinskih proizvoda zloupotrebljavaju pravo u kretanju trošarinskih proizvoda ako:

1. sklapaju fiktivne ili prividne pravne poslove u vezi s kretanjem trošarinskih proizvoda ili sudjeluju u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova

2. organiziraju fiktivne isporuke, primitke ili kretanja trošarinskih proizvoda ili izravno ili neizravno sudjeluju u njima

3. zloupotrebljavaju Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda za prikazivanje fiktivnih kretanja

4. izravno ili neizravno sudjeluju u krivotvorenju poslovne, prijevozne ili druge dokumentacije u vezi s kretanjem trošarinskih proizvoda ili u korištenju takve krivotvorene dokumentacije

5. neovlašteno ili samovoljno koriste podatke drugih fizičkih ili pravnih osoba radi obavljanja ili stvaranja uvjeta za obavljanje radnji, postupanja i raspolaganja s trošarinskim proizvodima

6. zloupotrebom povjerenja, prijevarnim, lažnim ili obmanjujućim radnjama obavljaju radnje, postupanja ili raspolaganja s trošarinskim proizvodima ili stvaraju uvjete za takve radnje, postupanja ili raspolaganja.

(3) Ako je osnova za utvrđivanje obveze obračunavanja i plaćanja trošarine zlouporaba prava u kretanju trošarinskih proizvoda i ako se s time u vezi utvrdi postojanje fiktivnog ili prividnog pravnog posla ili fiktivne isporuke, primitka ili kretanja trošarinskih proizvoda, tada je osnova za utvrđivanje trošarinske obveze fiktivni ili prividni pravni posao, odnosno fiktivna isporuka, primitak ili kretanje trošarinskih proizvoda. Svaka osoba koja izravno ili neizravno sudjeluje u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova, odnosno isporukama, primitcima ili kretanjima trošarinskih proizvoda odgovara kao jamac platac za plaćanje nastale trošarinske obveze.

(4) Svaka osoba za koju iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znala ili morala znati da svojim radnjama ili propuštanjem poduzimanja dužnih radnji sudjeluje u zlouporabi prava u kretanju trošarinskih proizvoda odgovara kao jamac platac za plaćanje nastale trošarinske obveze.

(5) Ako je osnova za utvrđivanje obveze obračunavanja i plaćanja trošarine zlouporaba prava u kretanju trošarinskih proizvoda, članovi trgovačkih društava i osobe koje vode poslove društva ne mogu se pozvati na to da po zakonu ne odgovaraju za obveze društva i takve osobe za trošarinski dug odgovaraju osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom. Za trošarinski dug osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovara i osoba koja se koristi drugim osobama koje djeluju kao njegovi povjerenici, tako da se u društvu kao član iskazuje netko drugi, ali to čini po nalogu i uputama te osobe.

(6) Carinska uprava koristi sva dokazna sredstva za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje u postupku utvrđivanja zlouporabe prava u kretanju trošarinskih proizvoda, uključujući obavijesti i informacije prikupljene u skladu s propisima koji uređuju administrativnu suradnju i razmjenu informacija s drugim državama.

(7) U postupku utvrđivanja zlouporabe prava u kretanju trošarinskih proizvoda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona o postupku utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu.

(8) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom smatra se i duhanska sirovina te energenti iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 2. točki 3. iza riječi: »u tim radnjama« dodaju se riječi: »a koja se smatra trošarinskim obveznikom u smislu stavka 1. ovoga članka,«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. točki 1. iza riječi: »otpremu trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zaprimanje trošarinskih proizvoda u mjesto direktne isporuke«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Dosadašnji stavak 10. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Osobe iz stavka 8. ovoga članka obvezne su popisati zalihe cigareta na dan primjene povećanja visine trošarine na cigarete i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta i o tome sastaviti zapisnik po svakoj marki cigareta, maloprodajnoj cijeni i količini, obračunati razliku trošarine na utvrđene zalihe te istu platiti u roku od 30 dana od dana popisa. Zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta dostavlja se nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od osam dana od dana popisa.«.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 10., riječi: »9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »8. i 9.«.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 11., riječi: »9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »8. i 9.«.

Dosadašnji stavak 13., koji postaje stavak 12., mijenja se i glasi:

»(12) U ime i za račun trošarinskog obveznika iz stavka 11. ovoga članka obveze iz stavaka 8. i 9. ovoga članka može ispuniti i trošarinski obveznik iz stavka 10. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 14., koji postaje stavak 13., broj: »9.« zamjenjuju se brojem: »8.«.

U dosadašnjem stavku 15., koji postaje stavak 14., broj: »14.« zamjenjuju se brojem: »13.«.

Dosadašnji stavak 16. postaje stavak 15.

Članak 11.

U članku 25. iza stavka 11. dodaju se stavci 12., 13., 14., 15., 16. i 17. koji glase:

»(12) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrde nepravilnosti u vezi s kretanjem trošarinskih proizvoda koje prema ovome Zakonu predstavljaju zlouporabu prava u kretanju trošarinskih proizvoda.

(13) Obveza obračuna i plaćanja trošarine prema ovome članku utvrđuje se rješenjem.

(14) Trošarinski obveznik dužan je platiti obračunatu trošarinu u roku od deset dana od dana dostave rješenja iz stavka 13. ovoga članka.

(15) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 13. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(16) Ako je trošarinski dug nastao zbog nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine osoba koji nije upisana u registar trošarinskih obveznika može izvršiti podnošenjem obrasca trošarinske obračunske prijave i plaćanjem dužnog iznosa trošarine u roku od pet dana od dana kada je proveden nadzor u kojem je utvrđeno da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga. Postupanje u skladu s ovim stavkom ne isključuje primjenu kaznenog zakonodavstva ili prekršajnih odredbi ovoga Zakona.

(17) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 12.

Iza članka 25. dodaju se naslov i članak 25.a koji glase:

»Primjena propisa za određivanje iznosa trošarine

Članak 25.a

(1) Ako drugačije nije propisano ovim Zakonom, iznos trošarine za trošarinske proizvode utvrđuje se prema propisima za određivanje visine trošarine koji su važili na dan nastanka trošarinskog duga.

(2) Ako nije moguće točno odrediti trenutak u kojemu je trošarinski dug nastao, za određenje osnove za obračun trošarinskog duga mjerodavan je onaj trenutak kada se utvrdi da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(3) Ako se na temelju poznatih okolnosti utvrdi da je trošarinski dug nastao prije nastupa trenutka iz stavka 2. ovoga članka, iznos pripadajućeg trošarinskog duga utvrđuje se prema osnovama koje su vrijedile u najranijem trenutku u kojemu je na temelju dostupnih podataka moguće utvrditi postojanje trošarinskog duga.«.

Članak 13.

U članku 26. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ako obveza obračuna trošarine na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama nije nastala u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona, na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta trošarinu mora platiti najkasnije u roku od 90 dana od dana preuzimanja duhanskih markica.”.

Članak 14.

U članku 27. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. točki 6. riječ: »druge« briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 16.

U članku 43. stavku 4. podstavku 2. riječi: »u trenutku« zamjenjuju se riječju: »nakon«.

Članak 17.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi:

»Članak 44.a

(1) Ako se primjenom Općeg poreznog zakona utvrdi zlouporaba prava iz porezno-dužničkog odnosa u pogledu osoba za koje je utvrđena zlouporaba prava ili koje su stvarno ili pravno povezane s tim osobama:

1. rješenjem će se odbiti prijava za upis u registar trošarinskih obveznika i/ili zahtjev za izdavanje odobrenja (ovlaštenja) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu

2. ukinut će se odobrenje (ovlaštenje) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu.

(2) Ako je primjenom Općeg poreznog zakona pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava iz porezno-dužničkog odnosa u pogledu osoba za koje je pokrenut postupak zlouporabe prava ili koje su stvarno ili pravno povezane s tim osobama:

1. u postupku izdavanja odobrenja (ovlaštenja) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu obvezno će se zahtijevati podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine u dvostrukoj visini one jamstvene svote koja je u svakom trenutku dostatna za namirenje dospjelog i mogućeg trošarinskog duga

2. u slučaju da je izdano zahtijevano odobrenje (ovlaštenje) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu, obvezno se provode kontinuirane pojačane mjere nadzora.«.

Članak 18.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode.

(2) Fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica, trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležna tijela jedinica lokalne samouprave obvezni su osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe ovoga Zakona te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 19.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima. Nadzor se osobito provodi nad proizvodnjom trošarinskih proizvoda, obračunavanjem i plaćanjem trošarine, popisom zaliha, namjenskim korištenjem, otpremama, primitcima, raspolaganjem i kretanjem trošarinskih proizvoda te vođenjem evidencija. Carinska uprava može provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje trošarinskih obveznika, osoba koje posjeduju ili obavljaju promet s trošarinskim proizvodima i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno ili na drugi način uključena u radnje s trošarinskim proizvodima.

(2) Carinska uprava nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi primjenom odredbi ovoga Zakona, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe.

(3) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da trošarinski obveznik ne vodi evidencije propisane ovim Zakonom ili ih neuredno vodi i da zbog toga nije moguće utvrditi trošarinsku obvezu, Carinska uprava će naložiti trošarinskom obvezniku popis svih zatečenih trošarinskih proizvoda.

(4) Carinska uprava može rješenjem trošarinskom obvezniku privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje trošarinu

2. ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, otpremljenim, isporučenim i prodanim trošarinskim proizvodima

3. ne vodi propisane evidencije ili evidencije vodi nepotpuno ili ne dostavlja propisana izvješća

4. ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o trošarinskoj obvezi za uplatu te o uplaćenoj trošarini, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu i financijsku dokumentaciju.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta, pogona, dijela pogona, postrojenja, opreme ili drugih prostorija trošarinskog obveznika te onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad, odnosno na drugi pogodan način.

(7) Zabrana iz stavka 4. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena.

(8) Ako i nakon šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja iz stavka 4. ovoga članka trošarinski obveznik ne ukloni razloge zbog kojih mu je izrečena privremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti, Carinska uprava može poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje i prodaju trošarinskih proizvoda.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, Carinska uprava će rješenjem brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika. Trošarinski obveznik koji bude izbrisan iz registra trošarinskih obveznika može se ponovno upisati u registar ako u trenutku podnošenja prijave za upis nema evidentiranih dospjelih dugova s naslova javnih davanja te ako ne postoje razlozi iz stavka 4. ovoga članka zbog kojih se trošarinskom obvezniku može privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(11) Carinska uprava će rješenjem pravnoj ili fizičkoj osobi privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog ili trošarinskog nadzora

2. proizvodi trošarinske proizvode, posluje ili obavlja djelatnost s trošarinskim proizvodima na području Republike Hrvatske bez upisa u sudski ili drugi odgovarajući registar i/ili bez upisa u registar trošarinskih obveznika

3. poduzima radnje koje imaju obilježja zlouporabe prava u kretanju trošarinskih proizvoda

4. u prometu na području Republike Hrvatske prodaje, kupuje, skladišti, posjeduje ili na drugi način raspolaže s trošarinskim proizvodima protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom

5. oglašava prodaju ili ponudu trošarinskih proizvoda čiji promet prema odredbama ovoga Zakona nije dopušten.

(12) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 11. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(13) Rješenje iz stavka 11. ovoga članka izvršava se odgovarajućom primjenom stavka 6. ovoga članka i privremenim oduzimanjem trošarinskih proizvoda, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih proizvoda, o čemu je ovlašteni carinski službenik dužan izdati potvrdu.

(14) Zabrana iz stavka 11. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najkraće 30 dana od dana izdavanja rješenja.

(15) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka utvrdi neovlašteno raspolaganje ili obavljanje djelatnosti s trošarinskim proizvodima Carinska uprava može radi pravilnog uređenja postupanja s trošarinskim proizvodima i ako je to razmjerno svrsi koje se želi postići poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje te prodaju ili uništenje trošarinskih proizvoda, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih proizvoda. Neovlaštenim raspolaganjem ili obavljanjem djelatnosti s trošarinskim proizvodima smatra se svaka proizvodnja, prerada, prevoženje, prenošenje, kupnja, prodaja, posjedovanje ili skladištenje trošarinskih proizvoda protivno odredbama ovoga Zakona.

(16) Iznimno i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka Carinska uprava može, umjesto donošenja rješenja kojim se trošarinskom obvezniku privremeno zabranjuje daljnje obavljanje djelatnosti, rješenjem u pisanom ili usmenom obliku narediti otklanjanje nadzorom utvrđenih nedostataka i odrediti primjereni rok u kojem nedostatke treba otkloniti.

(17) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom smatra se i duhanska sirovina te energenti iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.

(18) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 20.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Radi provedbe poreznog nadzora i provjere, trošarinski obveznik dužan je čuvati izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, unos, izvoz i iznos trošarinskih i drugih proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže deset godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose.

(2) Radi utvrđivanja pravilnosti obračuna i uplate trošarine Carinska uprava može provoditi nadzor u prodajnim objektima, prodavaonicama, skladištima i drugim objektima i mjestima gdje se obavlja prodaja, skladištenje i čuvanje trošarinskih i drugih proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona.

(3) U postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje Carinska uprava može pregledati trošarinske i druge proizvode koji su predmet uređenja ovoga Zakona i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te od trošarinskog obveznika i drugih osoba kod kojih se oni nalaze tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u poreznom postupku.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 21.

Iza članka 50. dodaje se glava XIV.A, naslov iznad članka i članak 50.a koji glase:

»GLAVA XIV.A

MJERE RADI OSIGURANJA NAPLATE TROŠARINSKOG DUGA

Članak 50.a

(1) Ako postoji opasnost da će osoba koja je postupala protivno odredbama ovoga Zakona raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim osobama ili na drugi način spriječiti ili znatno otežati izvršenje obveze plaćanja trošarine, odnosno ako iz drugih okolnosti proizlazi da bi izvršenje obveze plaćanja trošarine moglo biti neizvjesno, Carinska uprava može, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, radi osiguranja naplate trošarine, privremeno oduzeti sve predmete i sredstva koji su namijenjeni ili uporabljeni za nezakonito postupanje te predmete koji su nastali kao posljedica nezakonitog postupanja.

(2) Postojanjem opasnosti iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatra okolnost:

1. da je trošarinski obveznik osoba koja je teže kršila ili ponavljano kršila odredbe trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa

2. da se zbog visine trošarinskog duga opravdano očekuje otežano izvršenje naplate

3. da je trošarinski obveznik osoba koja ne raspolaže drugim sredstvima ili imovinom koja bi osiguravala izvjesnost naplate trošarinskog duga ili osoba čija financijska sposobnost ne pruža dostatno jamstvo izvjesnosti naplate trošarinskog duga

4. da je trošarinski obveznik osoba koja nema stalno prebivalište ili boravak u Republici Hrvatskoj ili

5. da je trošarinski obveznik osoba koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj.

(3) Predmetima i sredstvima iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatraju trošarinski proizvodi, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu i skladištenje trošarinskih proizvoda, prometna sredstva i slično. Prometnim sredstvom u smislu ovoga stavka smatra se svako sredstvo koje služi prijevozu ljudi i/ili robe.

(4) O privremenom oduzimanju predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava izdaje potvrdu i u roku od 30 dana od dana izdavanja potvrde donosi rješenje kojim se određuje rok zadržavanja tih predmeta i sredstava do okončanja postupka obračuna i naplate trošarinskog duga.

(5) Ako se podnese primjereni instrument osiguranja plaćanja u visini pripadajućeg trošarinskog duga, privremeno oduzeti predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka vratit će se osobi od koje su oduzeti. Instrument osiguranja duga može podnijeti druga osoba.

(6) Ako se trošarinski dug u propisanom roku ne plati, dug će se naplatiti iz instrumenta osiguranja iz stavka 5. ovoga članka. Ako instrument osiguranja nije podnesen ili nije podnesen u visini pripadajućeg trošarinskog duga, privremeno oduzeti predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka rješenjem će se trajno oduzeti radi prodaje i namirenja trošarinskog duga.

(7) Žalba na rješenja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Sredstva ostvarena unovčenjem instrumenta osiguranja i prodajom predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se tako da se najprije naplaćuju kamate, zatim troškovi odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja i prodaje), a nakon toga iznos dužne trošarine, čime se dug s osnove trošarine smatra ugašenim u dijelu prihoda ostvarenog prodajom.

(9) Ako sredstva ostvarena unovčenjem instrumenta osiguranja ili prodajom nisu dostatna za podmirenje kamata, troškova odnosnog postupka i iznosa dužne trošarine, za nenaplaćeni dio će se provesti postupak prisilne naplate prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

(10) Ako su sredstva ostvarena prodajom veća od potrebnih sredstava za podmirenje kamata, troškova odnosnog postupka i iznosa dužne trošarine, nakon naplate ostatak sredstava vraća se osobi od koje su prodani predmeti i sredstva bili oduzeti.

(11) Predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala s trošarinskim proizvodima. Oduzimanje predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od kojih su ti predmeti i sredstva oduzeti.

(12) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na postupanje s duhanskom sirovinom te energentima iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni njihova korištenja.

(13) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 22.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ne isključujući primjenu članka 50.a ovoga Zakona, ako postoji vjerojatnost da će trošarinski obveznik ili porezni jamac onemogućiti naplatu trošarine, uključujući naplatu još nedospjelog i neutvrđenog iznosa trošarine te ako trošarinski obveznik ne vodi evidencije ili evidencije vodi nepotpuno ili ne dostavlja izvješća propisana ovim Zakonom, mogu se poduzeti mjere osiguranja naplate.«.

Članak 23.

U članku 60. stavku 7. iza riječi: »ovim člankom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »člankom 66.b«.

Članak 24.

U članku 64. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Neovlaštena izrada markica iz stavka 1. ovoga članka ili markica za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili njihovo neovlašteno tiskanje ili posjedovanje ili stavljanje u promet smatra se protuzakonitim.«.

Članak 25.

Iza članka 66. dodaje se naslov i članci 66.a, 66.b i 66.c koji glase:

»Male nezavisne pivovare

Članak 66.a

(1) Mala nezavisna pivovara je pivovara s godišnjom proizvodnjom piva do 125.000 hektolitara koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je nezavisna od bilo koje druge pivovare

2. koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. ne proizvodi pivo prema licenciji.

(2) Godišnja proizvodnja piva podrazumijeva količinu piva koje je proizvedeno u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za odobrenje iz članka 66.c ovoga Zakona.

(3) Kada dvije ili više malih pivovara surađuju i njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 125.000 hektolitara, te se pivovare mogu smatrati jednom malom nezavisnom pivovarom.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 66.b

(1) Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:

za godišnju proizvodnju piva u hektolitrima

iznos trošarine u kunama

≤ 5000

20,00

5001 – 25.000

22,00

25.001 – 75.000

24,00

75.001 – 125.000

26,00

(2) Ako tijekom tekuće kalendarske godine mala nezavisna pivovara proizvede količinu piva veću od količine prema odobrenju iz članka 66.c ovoga Zakona, na razliku od odobrene količine do stvarno proizvedene količine piva obračunat će se trošarina prema visini trošarine propisane člankom 60. stavkom 1. ovoga Zakona. U tom slučaju se smatra da je količina piva koja prelazi odobrene količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 25. i 25.a ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ukinut će se odobrenje maloj nezavisnoj pivovari.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 1. ovoga članka primjenjuje se jednako i na pivo koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici.

Članak 66.c

(1) Trošarinski obveznik proizvođač piva u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine na pivo propisane člankom 66.b ovoga Zakona samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu, odnosno prebivalištu za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Odobrenje se izdaje i primjenjuje za razdoblje kalendarske godine na temelju zahtjeva koji se podnosi najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za tu kalendarsku godinu, a na temelju podataka o proizvodnji u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(4) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva i bez prava prijenosa na drugu osobu.

(5) Ako tijekom tekuće kalendarske godine trošarinski obveznik proizvođač piva namjerava proizvesti količinu piva veću od količine odobrene temeljem podataka i uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka, mora najkasnije osam dana prije početka te proizvodnje podnijeti nadležnom carinskom uredu zahtjev za izmjenom odobrenja. Po izvršnosti toga odobrenja proizvođač piva može početi proizvoditi novo odobrene količine piva i na te količine ostvariti pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. ovoga Zakona.

(6) Trošarinski obveznik proizvođač piva koji je podnio zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i pušta u potrošnju pivo u tekućoj godini prije izvršnosti odobrenja obračunava i plaća trošarinu prema visini iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona te ima pravo na povrat razlike više plaćene trošarine.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 26.

U članku 67. stavku 1. iza riječi: »osoba« riječi: »definirana prema posebnim propisima i« brišu se.

Članak 27.

Iznad članka 69. dodaje se naslov koji glasi: »Proizvođač izvan sustava odgode«.

Članak 28.

Iza članka 73. dodaje se naslov i članci 73.a, 73.b i 73.c koji glase:

»Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i posebne mjere nadzora nad ubranim duhanom

Članak 73.a

(1) Obvezi prijave djelatnosti i registracije trošarinskih obveznika, ishođenju posebnog odobrenja za poslovanje te posebnim mjerama nadzora, osim osoba koje posluju s duhanskim prerađevinama, podliježu i sve fizičke i pravne osobe koje namjeravaju posjedovati, skladištiti, obavljati promet ili na bilo koji drugi način činjenično ili pravno raspolagati duhanom koji je ubran, neovisno o stupnju njegove prerade ili obrade, a koji se u smislu članaka 70. – 73. ovoga Zakona ne smatra duhanskom prerađevinom (u daljnjem tekstu: duhanska sirovina), što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja.

(2) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na osobe koje isključivo obavljaju djelatnost prijevoza duhanske sirovine, kao ni na osobe koje sukladno posebnim propisima imaju status proizvođača duhana ili obrađivača duhana te koje u svemu postupaju u skladu s tim propisima. Posebnim propisima smatraju se propisi kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom, osim propisa o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: duhanski propisi).

(3) Obveza ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača duhanskih prerađevina.

(4) Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika istodobno se podnosi i zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom. Odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom mogu se odrediti dodatne mjere nadzora skladištenja i kretanja duhanske sirovine.

(5) Odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi s duhanskom sirovinom u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, podružnicu, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

3. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje odredbi trošarinskih, poreznih, carinskih propisa i drugih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskom sirovinom

4. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine i

5. vodi evidencije o poslovanju s duhanskom sirovinom.

(6) Skladištenje duhanske sirovine može se obavljati samo u skladištu čiji je rad dopustio nadležni carinski ured izdavanjem odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom. U skladištu čiji je rad dopušten odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom može se skladištiti duhan samo tog korisnika odobrenja. U skladištu nije dopušteno dodatno prerađivati, obrađivati ili modificirati duhan.

(7) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka te na licu mjesta utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured odredit će rok za otklanjanje nepravilnosti.

(8) Odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(9) Nakon ishođenja pravomoćnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom obavlja se upis u registar trošarinskih obveznika i osoba iz stavka 1. ovoga članka može početi poslovati s duhanskom sirovinom.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 73.b

(1) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom koji unosi u Republiku Hrvatsku ili iznosi iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu dužan je obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu, odnosno iznosu duhanske sirovine i omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Nije dopuštena isporuka, prijevoz, skladištenje ili prodaja duhanske sirovine bez dokumentacije o stjecanju i/ili posjedovanju te za svaku količinu duhanske sirovine koja je predmet takvog postupanja nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine.

(3) Dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka čine one isprave i drugi dokazi iz kojih proizlazi pravilnost posjedovanja ili postupanja s duhanskom sirovinom, a mora najmanje sadržavati podatke o:

1. pošiljatelju i njegovu ovlaštenju o pravu na isporuku duhanske sirovine

2. primatelju i njegovu ovlaštenju o pravu na primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom

3. prijevozniku

4. registarskoj oznaci prijevoznog sredstva

5. pravcu kretanja pošiljke duhanske sirovine i

6. pojedinostima o vrijednosti pošiljke i načinu plaćanja.

(4) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom može od prijevoznika primiti duhansku sirovinu samo ako su ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka, a u protivnom je dužan bez odgađanja o takvoj pošiljci obavijestiti nadležni carinski ured. Prijevoznik ne može od korisnika odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom primiti duhansku sirovinu ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka.

(5) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom dužan je voditi evidencije o primljenoj, otpremljenoj, naručenoj, isporučenoj i uskladištenoj duhanskoj sirovini po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju duhanske sirovine.

(6) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 5. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje duhanske sirovine. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 73.c

(1) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga Zakona ili duhanskim propisima, a koje ima za posljedicu nezakonitu proizvodnju, preradu, posjedovanje, skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje duhanskom sirovinom, smatra se da je duhanska sirovina predmet nezakonitog postupanja i da je namijenjena korištenju za savijanje cigareta te za svaku količinu duhanske sirovine koja je predmet takvog postupanja nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine.

(2) Obračun trošarine određuje se prema trošarinskoj osnovici i visini trošarine koja je propisana na sitno rezani duhan za savijanje cigareta. Smatra se da je duhanska sirovina predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s duhanskom sirovinom ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s duhanskom sirovinom nezakonito postupano.

(3) Obveznik plaćanja trošarine na duhansku sirovinu je osoba koja je postupala protivno odredbama članaka 73.a i 73.b ovoga Zakona ili duhanskim propisima, a koje ima za posljedicu nezakonito posjedovanje, skladištenje, promet ili raspolaganje duhanskom sirovinom, kao i osoba koja je sudjelovala u tim radnjama. Obveznik plaćanja trošarine na duhansku sirovinu smatra se trošarinskim obveznikom. Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

(4) Trošarinu na duhansku sirovinu obračunava nadležni carinski ured prema trošarinskoj osnovici i visini trošarine koja je propisana na sitno rezani duhan za savijanje cigareta. Za određivanje iznosa trošarine primjenjuje se članak 25.a ovoga Zakona, neovisno o naknadnim utjecajima koji su zbog bilo kojeg razloga ili osnove doveli do gubitka ili manjka mase duhanske sirovine.

(5) Obveza obračuna i plaćanja trošarine na duhansku sirovinu prema ovome članku utvrđuje se rješenjem.

(6) Trošarinski obveznik dužan je platiti obračunatu trošarinu u roku od deset dana od dana dostave rješenja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 29.

U članku 78. iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Na pakiranjima duhanskih prerađevina za prodaju na malo mora biti nalijepljena duhanska markica Ministarstva financija iz stavaka 9. i 10. ovoga članka, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na zdravstvena upozorenja, jedinstvenu identifikacijsku oznaku i sigurnosni element zaštite.

(13) Uvođenjem sustava sigurnosnih elemenata zaštite na pakiranja duhanskih prerađevina za prodaju na malo koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Europske unije sukladno posebnim propisima moguće je ukidanje označavanja duhanskih prerađevina duhanskim markicama. U tom se slučaju svaka povreda pravila kojima se uređuje sustav sigurnosnih elemenata zaštite na pakiranjima duhanskih prerađevina za prodaju na malo smatra povredom odredbi ovoga Zakona o označavanju duhanskih prerađevina duhanskim markicama.«.

Članak 30.

U članku 79. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Neovlaštena izrada markica iz članka 78. ovoga Zakona ili markica za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili njihovo neovlašteno tiskanje ili posjedovanje ili stavljanje u promet smatra se protuzakonitima.«.

U stavku 6. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a u svakom drugom slučaju istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza.«.

U stavku 7. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a u svakom drugom slučaju istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju uvoza duhanskih prerađevina iz prekooceanskih zemalja koji nije obavljen u roku od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica, po zahtjevu uvoznika Carinska uprava može odobriti produženje toga roka.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Članak 31.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskim prerađevinama u prometu i koje su uništene pod carinskim nadzorom, osim ako je neupotrebljivost nastala zbog neodgovarajuće kvalitete, starosti ili nemogućnosti prodaje koja nije izravno povezana s izmjenom tih propisa.«.

Članak 32.

U članku 85. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za energente iz stavka 1. ovoga članka koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje trošarinski obveznici ne podnose mjesečno izvješće iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona, ali su dužni nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti specifikaciju tih energenata. Energenti koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje puštaju se u potrošnju uz izjavu o namjeni korištenja temeljem koje ne podliježu obvezi obračunavanja trošarine.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 33.

U članku 89. stavku 4. riječi: »i prodaju izvršiti izravnim utakanjem« brišu se.

Članak 34.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan člankom 88. ovoga Zakona, vlasniku motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja trošarina se obračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva.

(2) Ako se pri nadzoru, temeljem knjigovodstvenih i drugih isprava ili na drugi način, utvrdi da se energenti na koje je visina trošarine snižena ili energenti za koje nije plaćena trošarina ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine kupuju, prevoze, prerađuju, posjeduju, drže ili prodaju suprotno odredbama ovoga Zakona, osobi koja je nezakonito postupala trošarina se obračunava na one količine za koje se utvrdi da su bile predmet nezakonitog postupanja. Carinska uprava će procjenom utvrditi količinu energenta koji je bio predmet nezakonitog postupanja ako se ta količina ne može utvrditi na temelju poslovnih knjiga i evidencija.

(3) Trošarina iz stavka 2. ovoga članka obračunava se prema najvišem važećem iznosu trošarine propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo ovisno o vrsti energenta koji je predmet nezakonitog postupanja.

(4) U smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, smatra se da su energenti predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima nezakonito postupano.

(5) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora ili strojeva smatraju se označenima ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju.

(6) Trošarinu iz stavka 2. ovoga članka rješenjem obračunava nadležni carinski ured. Smatra se da je obveza obračunavanja trošarine nastala na dan kada je proveden nadzor iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan člankom 88. ovoga Zakona, ovlašteni carinski službenik će osobi koja je nezakonito postupala naložiti da u roku od pet dana od dana kada je proveden nadzor ili u duljem roku koji odredi službena osoba ovisno o okolnostima slučaja izvrši istakanje energenta koji je predmet nezakonitog postupanja i čišćenje spremnika pogonskog goriva te da o tome dostavi pisani dokaz nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave. Troškove istakanja energenta i čišćenje spremnika pogonskog goriva snosi osoba koja je nezakonito postupala.

(8) Ako osoba koja je nezakonito postupala ne postupi u skladu s nalogom iz stavka 7. ovoga članka, Carinska uprava može poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog stroja ili motora u čijem se spremniku nalazio energent koji je predmet nezakonitog postupanja. Carinska uprava poduzima mjere iz ovoga stavka donošenjem rješenja.

(9) Neovisno o stavku 8. ovoga članka, Carinska uprava će rješenjem oduzeti motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je ugrađen ili korišten poseban spremnik ili je postojeći preinačen radi zlouporabe energenata ili izbjegavanja nadzora nad namjenskom uporabom energenata.

(10) Predmeti i sredstva iz stavaka 8. i 9. ovoga članka oduzet će se i kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala. Oduzimanje predmeta i sredstava iz stavaka 8. i 9. ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje su ti predmeti i sredstva oduzeti.

(11) Ako postoji opasnost da će osoba kojoj je ovlašteni carinski službenik naložio istakanje energenta koji je predmet nezakonitog postupanja i čišćenje spremnika pogonskog goriva izbjeći izvršenje naloga, Carinska uprava može, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići rješenjem, privremeno zabraniti uporabu motornih vozila, plovnih objekata i plovila za druge svrhe, osim za izvršenje tog naloga. Rješenje se izvršava pečaćenjem motornih vozila, plovnih objekata i plovila ili na drugi pogodan način.

(12) Žalba na rješenje iz stavaka 8., 9. i 11. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(13) Radi utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja plinskih ulja koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja, odnosno kao gorivo za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona Carinska uprava je ovlaštena nadzirati i provjeravati udovoljava li korisnik svim uvjetima za ostvarivanje prava na njihovo korištenje. U provedbi nadzora ovlašteni carinski službenici mogu pregledavati poljoprivredno zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, plovila, plovne objekte, robu, usjeve, nasade, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih korisnika.

(14) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 35.

Iza članka 91. dodaju se članci 91.a, 91.b i 91.c koji glase:

»Članak 91.a

(1) Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Posebne mjere nadzora kretanja odnose se na komercijalni prijevoz u rasutom stanju energenta iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvoda iz tarifne oznake KN 3826 00 90 (kada im namjena nije pogon ili grijanje). Komercijalni prijevoz u rasutom stanju podrazumijeva nezapakirani proizvod koji se prevozi u kontejnerima kao sastavnom dijelu prijevoznog sredstva (kamion cisterna, vagon cisterna ili tanker) ili u ISO spremnicima, uključujući i nezapakirane proizvode koji se prevoze u drugim kontejnerima zapremnine veće od 210 litara.

(2) Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava poslovati s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i ishoditi posebno odobrenje za poslovanje s tim energentima i proizvodima. Odobrenjem za poslovanje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti dodatne mjere nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja odnosi se na svaku osobu koja činjenično ili pravno na bilo koji način namjerava poslovati ili posluje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenata i proizvoda. Ova odredba ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza tih energenata i proizvoda.

(4) Prijevoznik ili druga osoba koja unosi i/ili otprema energente i proizvode iz stavka 1. ovoga članka u Republiku Hrvatsku, odnosno iz Republike Hrvatske dužna je prije unosa i/ili otpreme obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu, odnosno otpremi te omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom. Prijevoznici ili druge osobe koje unose energente i proizvode iz stavka 1. ovoga članka moraju imati primjerak poslane obavijesti Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi istu predočiti nadležnim tijelima.

(5) Primatelj energenata i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije o primljenim, naručenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata i proizvoda. Primateljem energenata i proizvoda u smislu ovoga članka smatra se svaka osoba koja na bilo koji način činjenično ili pravno raspolaže ili posluje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Primatelj energenata i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 5. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje energenata i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od primatelja uvid u evidenciju, odnosno obvezati primatelja na dostavu iste.

(7) Primatelj energenata i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka može od prijevoznika primiti energente i proizvode samo ako su ispunjeni uvjeti propisani stavkom 4. ovoga članka. U protivnom je dužan bez odgađanja o takvoj pošiljci obavijestiti nadležni carinski ured.

(8) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga Zakona, a koje ima za posljedicu nezakonitu proizvodnju, preradu, posjedovanje, skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da su ti energenti i proizvodi predmet nezakonitog postupanja. Za energente i proizvode iz stavka 1. ovoga članka koji su predmet nezakonitog postupanja nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine. Obračun trošarine određuje se prema iznosu propisanom za plinsko ulje za pogon. Smatra se da su energenti i proizvodi iz stavka 1. ovoga članka predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s tim energentima i proizvodima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima i proizvodima nezakonito postupano.

(9) Ako se prilikom provedbe nadzora ili na drugi način utvrdi povreda ovoga Zakona i izbjegavanje plaćanja trošarine u vezi s energentima i proizvodima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka, ali su namijenjeni i/ili ponuđeni kao gorivo za grijanje, odnosno kao pogonsko gorivo, Carinska uprava će o tome obavijestiti Europsku komisiju te će se, po potrebi i temeljem odluke Europske komisije, propisom iz članka 115. ovoga Zakona proširiti popis energenata na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 91.b

(1) Smatra se da su energenti iz članka 83. ovoga Zakona, a koji nisu navedeni u članku 84. stavku 3. ovoga Zakona, namijenjeni nezakonitom korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje ako se u provedbi nadzora utvrdi da su predmet protupravnog otuđenja, obavljanja nezakonite trgovine i/ili neregistrirane djelatnosti.

(2) Ne isključujući primjenu drugih odredbi ovoga Zakona, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine, a obveznik plaćanja trošarine je osoba koja je izvršila protupravno otuđenje energenata, obavljala nezakonitu trgovinu i/ili neregistriranu djelatnost s energentima, kao i osoba koja je sudjelovala u tim radnjama.

(3) Trošarinu iz stavka 2. ovoga članka rješenjem obračunava nadležni carinski ured. Smatra se da je obveza obračunavanja trošarine nastala na dan kada je proveden nadzor iz stavka 1. ovoga članka. Ako se prilikom obračuna trošarine ne može utvrditi točna namjena energenta, smatra se da je on namijenjen za svrhe za koje je propisan najviši iznos trošarine.

(4) Nadležni carinski ured neće donijeti rješenje iz stavka 3. ovoga članka ako bi troškovi utvrđivanja i naplate trošarine bili nerazmjerni naplaćenom iznosu trošarine ili ako osoba koja je sukladno stavku 2. ovoga članka dužna platiti trošarinu ne dokaže da energenti nisu bili namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje.

Članak 91.c

(1) Radi sprječavanja daljnjeg nezakonitog postupanja, zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga Carinska uprava može rješenjem oduzeti energente koji su predmet nezakonitog korištenja ili raspolaganja te sredstva, uređaje i drugu opremu za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje tih energenata. Oduzeti energenti, sredstva, uređaji i druga oprema se, ovisno o okolnostima slučaja, izlažu javnoj prodaji, prodaji neposrednom pogodbom, besplatno dodjeljuju ili uništavaju na trošak osobe koja je nezakonito postupala.

(2) Energenti, sredstva, uređaji i druga oprema iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala. Oduzimanje energenata, sredstava, uređaja i druge opreme ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od kojih su ti energenti, sredstva, uređaji i druga oprema oduzeti.

(3) Žalba na rješenje iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.«.

Članak 36.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 30.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. plinska ulja označena propisanim indikatorom u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju suprotno članku 88. ovoga Zakona kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje (članak 88. i članak 90. stavci 1. i 5.)

2. plinska ulja označena propisanim indikatorom u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju suprotno članku 88. ovoga Zakona kao korisnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje (članak 88. i članak 90. stavci 1. i 5.)

3. označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje za namjenu grijanja (članak 88. stavak 2. i članak 90. stavci 1. i 5.)

4. kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja (članak 88. stavak 2. i članak 90. stavak 5.)

5. plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona suprotno članku 88. ovoga Zakona kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje (članak 88. i članak 90. stavak 5.)

6. plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona suprotno članku 88. ovoga Zakona kao korisnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje (članak 88. i članak 90. stavak 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 37.

Iza članka 102. dodaju se članci 102.a, 102.b, 102.c i 102.d koji glase:

»Članak 102.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. otpremi ili primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine bez elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (članak 11. stavak 1.)

2. postupa protivno uvjetima za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između država članica (članak 19.)

3. zloupotrijebi pravo u kretanju trošarinskih proizvoda (članak 20.a)

4. nezakonito proizvede, primi, otpremi, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili duhansku sirovinu ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže (članak 21. stavak 2. točka 3., članak 73.c stavak 1., članak 91.a i članak 91.b)

5. otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje ili ako koristi količine veće od odobrenih (članak 21. stavak 2. točka 6., članak 36. i članak 37.)

6. otuđi trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona bez prethodne obavijesti carinskom uredu ili bez plaćanja trošarine (članak 29. stavak 7.)

7. trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća koristi protivno propisanoj svrsi ili uvjetima (članak 30.)

8. primi, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, izvodi druge radnje ili otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine izvan trošarinskog skladišta za koje je nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (članak 31. stavak 1.)

9. prava ili obveze iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili za trošarinsko skladište prenese na drugu osobu (članak 32. stavak 1.)

10. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 33. ovoga Zakona

11. prenese prava ili obveze iz odobrenja iz članka 36. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 37. stavak 2.)

12. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 38. ovoga Zakona

13. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona ili iz odobrenja iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 40. stavak 3. i članak 41. stavak 4.)

14. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 40. stavku 4. ovoga Zakona

15. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 41. stavku 5. ovoga Zakona

16. prima ili skladišti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 42. stavak 1.)

17. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 42. stavak 3.)

18. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 42. stavku 4. ovoga Zakona

19. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 43. stavak 3.)

20. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 43. stavku 4. ovoga Zakona

21. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku (članak 44. stavak 1., članak 73.a i članak 91.a)

22. ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 44. stavak 2.)

23. ne prijavi prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 44. stavak 2.)

24. ako postupa protivno uvjetima iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona

25. ne denaturira alkohol na način da ga u procesu proizvodnje onečisti na propisani način (članak 63. stavak 1.)

26. alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola (članak 63. stavak 2.)

27. ne vodi evidenciju o denaturiranju ili ne vodi evidenciju kupaca ili te evidencije vodi netočno ili nepotpuno (članak 63. stavak 3.)

28. za denaturiranje alkohola koristi trošarinsko skladište koje nije opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima ili na propisani način (članak 63. stavak 4.)

29. trošarinske proizvode navedene u članku 64. stavku 1. ovoga Zakona ne označi posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije, ili postupa protivno uvjetima propisanim za označavanje ili stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića (članak 64. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6.)

30. kupi, proda, posjeduje ili pusti u potrošnju trošarinske proizvode alkohol i alkoholna pića iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona koji nisu označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj, ili koji su označeni nepripadajućom ili krivotvorenom posebnom markicom (članak 64. stavak 1.)

31. skine ili ukloni posebnu markicu koja je nalijepljena preko čepa na boci tako da se ona pri otvaranju ne ošteti, ili pri otvaranju čepa na boci posebnu markicu ne ošteti tako da se ne može ponovno upotrijebiti na istoj ili drugoj ambalaži, ili utače alkohol ili alkoholna pića u ambalažu s nepripadajućom posebnom markicom (članak 64. stavci 1. i 6.)

32. neovlašteno izrađuje markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona ili markice za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje ili stavlja u promet (članak 64. stavak 8.)

33. namjerno oštećuje posebne markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona (članak 64. stavak 9.)

34. stavlja u promet proizvode iz članka 54. ovoga Zakona koji ne odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji ili deklaraciji otisnutoj na etiketi ili uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu (članak 64. stavak 11.)

35. primjenjuje visinu trošarine na pivo propisanu sukladno članku 66.b ovoga Zakona bez ishođenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare ili protivno drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom ili prava ili obveze iz odobrenja iz članka 66.c ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 66.a, članak 66.b i članak 66.c)

36. postupa protivno članku 73.a ovoga Zakona i/ili članku 73.b ovoga Zakona

37. prodaje duhanske prerađevine po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih (članak 77. stavak 5.)

38. kupi, proda, posjeduje ili pusti u potrošnju duhanske prerađevine koje nisu propisano označene duhanskom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice, ili koje su označene nepripadajućom ili krivotvorenom markicom (članak 78.)

39. duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 1.)

40. duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona ne označi duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznaku »EU«, odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 2.)

41. kao trošarinski obveznik postupa protivno uvjetima propisanim u članku 78. stavku 3. ovoga Zakona

42. duhanske prerađevine koje uvozi u trenutku puštanja u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 4.)

43. duhanske prerađevine koje su uvezene i puštene u slobodan promet u drugoj državi članici i u sustavu odgode otpremljene na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 5.)

44. duhanske prerađevine koje unosi iz druge države članice i pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske nije označio duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 6.)

45. duhansku markicu iz članka 78. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ne nalijepi na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić tako da je vidljiva i da se pri otvaranju prekine (članak 78. stavak 9.)

46. postupa protivno uvjetima iz članka 78. stavka 10. ovoga Zakona

47. duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija pušta u potrošnju, kupi ili posjeduje (članak 78. stavak 11.)

48. neovlašteno izrađuje markice iz članka 78. ovoga Zakona i markice za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ih neovlašteno tiska ili ih neovlašteno posjeduje ili ih neovlašteno stavlja u promet (članak 79. stavak 4.)

49. markice iz članka 78. ovoga Zakona namjerno oštećuje (članak 79. stavak 5.)

50. ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje ili od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj ili od dana primitka iz druge države članice Europske unije ili u svakom drugom slučaju istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 79. stavak 6.)

51. ne dostavi Carinskoj upravi zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima u trošarinsko skladište ili dnevni utrošak markica ne podnese sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica ili u svakom drugom slučaju istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 79. stavak 7.)

52. ne obavlja promet duhanskim prerađevinama samo u pakiranjima za prodaju na malo sukladno posebnim propisima (članak 80. stavak 1.)

53. na pakiranjima za prodaju na malo duhanskih prerađevina ne navede obvezne oznake sukladno posebnim propisima ili upakiranim duhanskim prerađevinama doda predmete koji nisu duhanske prerađevine, ili ako ne nalijepi duhansku markicu Ministarstva financija Republike Hrvatske u skladu s člankom 78. ovoga Zakona (članak 80. stavak 2.)

54. ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon ili za grijanje prema njihovoj namjeni korištenja ili ih ne plaća u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 84. stavci 4., 5., 6., 7. i 8.)

55. skine plombu sa zakonitih mjerila bez nazočnosti ovlaštenog carinskog službenika (članak 86.)

56. ako nezakonito koristi ili raspolaže energentima na koje je visina trošarine snižena ili energentima za koje nije plaćena trošarina, ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine, ili ih kupuje, prevozi, prerađuje, posjeduje, drži ili prodaje suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 90. stavak 2.)

57. postupa protivno članku 91.a i/ili članku 91.b ovoga Zakona

58. kao trošarinski obveznik plinsko ulje ne označi ili ne oboji na propisani način (članak 87. stavak 1. i članak 112. stavak 1.)

59. uveze na teritorij Republike Hrvatske plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili ih uveze bez priložene propisane potvrde inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ili u sustavu odgode dopremi na teritorij Republike Hrvatske uvezena plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili koja ne prati propisana potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje (članak 87. stavak 2.)

60. označena plinska ulja skladišti na način kojim se ne osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje (članak 87. stavak 3.)

61. označavanje plinskih ulja ne obavlja u trošarinskom skladištu u kojemu je odobreno označavanje plinskog ulja ili u tom trošarinskom skladištu ne posjeduje postrojenja prikladna za doziranje ili miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje (članak 87. stavak 4.)

62. označenim plinskim uljima odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstancije koje onemogućuju utvrđivanje propisane označenosti (članak 88. stavak 4.)

63. označena plinska ulja za grijanje ne prodaje ili ne stavlja u promet iz posebno utvrđenih skladišta koja je prijavila nadležnom carinskom uredu ili ih prodaje izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva (članak 89. stavci 1. i 2.)

64. kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona ne vrši prodaju uz karticu goriva (članak 89. stavak 4.)

65. kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika o raspoloživoj količini označenog plinskog ulja (članak 89. stavak 4.)

66. kao prodavatelj ili korisnik plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona zlouporabi sustav kartice goriva (članak 92. stavak 4.)

67. u zahtjevu za stjecanjem statusa korisnika prava za namjene propisane člankom 92. ovoga Zakona nepotpuno ili netočno prikaže činjenice ili bez odgađanja ne izvijesti o svim promjenama koje mogu biti od utjecaja na pravo i opseg korištenja dobivene povlastice (članak 92. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 102.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. kretanje trošarinskih proizvoda iz članka 8. točke 2. ovoga Zakona koje se u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske ne obavlja uz papirnati prateći trošarinski dokument (članak 11. stavak 2.)

2. ne postupa u skladu s propisanim i/ili odobrenim uvjetima ili obvezama za mogućnost primitka trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke (članak 14.a)

3. ne postupa u skladu s uvjetima i obvezama određenima odobrenjem za pojednostavnjenje postupka kretanja trošarinskih proizvoda između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (članak 18. stavak 1.)

4. ne osigura da nadležno tijelo države članice bude obaviješteno o namjeravanoj isporuci ili ne osigura plaćanje trošarine, ili ne plati trošarinu u skladu s uvjetima u državi članici odredišta, ili ne omogući nadležnom tijelu odredišne države članice provjeru stvarne isporuke trošarinskih proizvoda primatelju ili da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 3.)

5. ne osigura da pošiljku prati trošarinski dokument koji pošiljatelj izdaje u skladu s važećim zakonodavstvom države članice otpreme (članak 19. stavak 5.)

6. pisanim putem ne obavijesti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku ili ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, ili ne omogući carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda ili uvid da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 6.)

7. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom dokumenta iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ili ga ne vrati pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice, ili dokument ne dostavi nadležnom carinskom uredu na ovjeru prije nego što njegov ovjereni primjerak vrati pošiljatelju (članak 19. stavak 7.)

8. ne ispostavi PPTD kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednog mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice ili pošiljku ne uputi prema odgovarajućem planu puta (članak 19. stavak 8.)

9. ne najavi isporuku trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu u mjestu otpreme (članak 19. stavak 8. podstavak 1.)

10. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom trećeg primjerka PPTD-a ili taj primjerak ne vrati pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda, ili o tome ne obavijesti carinski ured u mjestu odredišta (članak 19. stavak 8. podstavak 2.)

11. ne omogući nadležnom carinskom uredu provjeru je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode (članak 19. stavak 8. podstavak 3.)

12. prije otpreme trošarinskih proizvoda nije se prijavio nadležnom carinskom uredu ili nije dostavio dokaze iz kojih je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine ili da su ispunjeni uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta (članak 20. stavak 2. točka 1.)

13. kao osoba iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona ne ispuni jednu od obveza iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona (članak 20. stavak 3.)

14. na dan primjene povećanja visine trošarine na cigarete i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta ne popiše zalihe cigareta ili o tome ne sastavi zapisnik, ili zapisnik ne sastavi točno ili potpuno, ili ga ne dostavi u propisanom roku, ili nije obračunao ili platio razliku trošarine na utvrđene zalihe ili je nije platio u propisanom roku (članak 22. stavci 8., 9., 10., 11., i 12.)

15. nije popisao zalihe cigareta ili nije obračunao razliku trošarine na utvrđene zalihe ili je nije platio u propisanom roku (članak 22. stavci 13. i 14.)

16. ne obračuna trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama ili stopama ili u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine (članak 26. i članak 79.)

17. ne podnese propisani dnevni obračun trošarine ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno (članak 26. stavci 2., 3., 5. i 10.)

18. ne podnese propisano mjesečno izvješće ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno (članak 26. stavci 6., 7., 8. i 10.)

19. ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 25. stavak 14., članak 26., članak 27., članak 73.c)

20. navede netočne podatke u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili u prijavi izmjene podataka navedenih prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika ili kod prijave prestanka djelatnosti zbog koje je upisan u registar trošarinskih obveznika (članak 44.)

21. kao mali proizvođač vina ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku (članak 67. stavak 2.)

22. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona prodaje jako alkoholno piće (članak 68. stavak 2.)

23. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, ili istodobno ne dostavi podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola − kotla koji ima u vlasništvu ili uporabi (članak 68. stavak 4.)

24. kao mali proizvođač vina ili kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku, ili ne prijavi prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar trošarinskih obveznika, ili prestanak djelatnosti ne prijavi u propisanom roku (članak 44., članak 67. i članak 68.)

25. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića na proizvedenu količinu alkoholnog pića ne obračuna ili ne plati trošarinu u iznosu propisanom u članku 68. stavku 5. ovoga Zakona, ili ako ne obračuna ili ne plati trošarinu određenu u članku 60. stavku 6. ovoga Zakona na proizvedenu količinu veću od određene u članku 68. stavku 1. ovoga Zakona (članak 68. stavci 5. i 6.)

26. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića skine pečat s kotla (članak 68. stavak 10.)

27. ne prijavi maloprodajnu cijenu za svaki pojedini proizvod u skladu s člankom 77. stavkom 4. ovoga Zakona

28. prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske nije položio instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine (članak 79. stavak 2.)

29. ne postupi po nalogu ovlaštenog carinskog službenika iz članka 90. stavka 7. ovoga Zakona ili po tom nalogu ne postupi u roku

30. ne ispuni uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz članka 92. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ili prodaju vrši bez predočenja kartice goriva (članak 92. stavak 6.)

31. utvrđenu obvezu trošarine na električnu energiju ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu, ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja, ili podnese mjesečno izvješće koje je netočno ili nepotpuno, ili obračunatu trošarinu ne plati u propisanom roku (članak 95.)

32. utvrđenu obvezu trošarine na prirodni plin ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu, ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja, ili podnese mjesečno izvješće koje je netočno ili nepotpuno, ili obračunatu trošarinu ne plati u propisanom roku (članak 97.)

33. utvrđenu obvezu trošarine na kruta goriva ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu, ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja, ili podnese mjesečno izvješće koje je netočno ili nepotpuno, ili obračunatu trošarinu ne plati u propisanom roku (članak 99.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 102.c

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 80.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 12. stavak 1.)

2. ne osigura tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku ili tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ne osigura da iste prate propisani dokumenti, ili te dokumente ne predoči nadležnim tijelima (članak 12. stavak 2.)

3. ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon prolaska kroz mjerni sustav iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona ili ne osigura da tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku stigne do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi (članak 12. stavak 3.)

4. otkaže e-TD nakon što su trošarinski proizvodi otpremljeni iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine ili ne ispuni polja u nacrtu poruke o otkazivanju, ili istu ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 12. stavak 4.)

5. ne ispuni polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta ili istu ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 12. stavak 5.)

6. ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 12. stavak 6.)

7. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom kopije JCD-a, odnosno primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka ili iste ne vrati carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika (članak 12. stavak 8.)

8. ne podnese PTD na propisani način (članak 12. stavak 10.)

9. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju ovjerom PTD-a ili ovjereni PTD ne vrati pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka trošarinskih proizvoda (članak 12. stavak 11.)

10. ne primi ovjereni primjerak PTD-a, a o tome ne izvijesti nadležni carinski ured najkasnije deseti dan nakon otpreme (članak 12. stavak 11.)

11. ne podnese nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave ili potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine kada je primatelj osoba iz članka 29. ovoga Zakona u drugoj državi članici najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 13. stavak 1.)

12. ne osigura tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku ili ne osigura da tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisani dokumenti prate trošarinske proizvode, ili te dokumente ne predoči nadležnim tijelima (članak 13. stavak 2.)

13. otkaže elektronički trošarinski dokument nakon što su trošarinski proizvodi u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremljeni iz trošarinskog skladišta ili ne ispuni polja u nacrtu poruke o otkazivanju, ili istu ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave, ili ne ispostavi novi e-TD (članak 13. stavak 3.)

14. tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine izmijeni mjesto odredišta i navede novo mjesto odredišta koje nije drugo trošarinsko skladište ili registrirani primatelj u drugoj državi članici ili mjesto na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije prilikom izvoza ili mjesto direktne isporuke u drugoj državi članici, ili ako ne ispuni polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta ili je ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 13. stavak 4.)

15. ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 13. stavak 5.)

16. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem obavijesti o primitku ili istu ne dostavi nadležnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 13. stavak 6.)

17. bez odobrenja nadležnog carinskog ureda nije popunila podatke u e-TD-u koji se odnose na primatelja (članak 14. stavak 1.)

18. ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

19. kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, započne kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a prije početka kretanja ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda ili ne dostavi presliku papirnatog dokumenta koji prati trošarinske proizvode i koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a, ili ne dobije suglasnost Carinske uprave – Trošarinskog ureda za vezu, ili ne omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta (članak 15. stavak 1.)

20. u slučaju nedostupnosti svoga računalnog sustava ne dostavi informacije o razlozima nedostupnosti svoga računalnog sustava prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 15. stavak 2.)

21. nakon što računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, ne podnese odmah računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)

22. tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 12. stavka 5. i članka 13. stavka 4. ovoga Zakona i računalni sustav nije dostupan, a prije promjene mjesta odredišta ne obavijesti o tome Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu (članak 15. stavak 5.)

23. odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda ne podnese Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo ili presliku tog dokumenta ne čuva u svojoj evidenciji (članak 16. stavak 1.)

24. odmah ne postupi u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 13. stavkom 5. ovoga Zakona kada računalni sustav postane dostupan (članak 16. stavak 3.)

25. ne vodi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda ili je vodi nepotpuno ili netočno (članak 20. stavak 2. točka 2.)

26. kao uvoznik iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne podnese mjesečno izvješće iz članka 26. stavka 7. ovoga Zakona (članak 27. stavak 2.)

27. ako ne vodi evidencije propisane člankom 47. ovoga Zakona ili te evidencije ne vodi točno ili potpuno (članak 47.)

28. ne čuva izdane ili primljene račune ili prateće trošarinske dokumente ili jedinstvene carinske deklaracije ili dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine ili dnevne obračune trošarine ili izvješća ili druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju ili skladištenje ili uvoz ili unos ili izvoz ili iznošenje trošarinskih proizvoda ili ih ne čuva u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže 10 godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose (članak 50.)

29. u propisanom roku nadležnom carinskom uredu ne dostavi mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića (članak 64. stavak 10.)

30. postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 54., 57. i 58. ovoga Zakona ne opremi mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo ili posudama ili spremnicima koji imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo (članak 65. stavak 1.)

31. prethodno ne obavijesti carinski ured o popravku ili izmjeni ili drugim radnjama koje zahtijevaju skidanje plombe koje je stavio nadležni carinski ured ili skine plombu (članak 65. stavak 3.)

32. u propisanom roku ne dostavi carinskom uredu podatke o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (članak 67. stavak 4.)

33. ne dostavi carinskom uredu godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe ili zapremnini kotla ili obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu ili trošarinu obračunatu sukladno članku 68. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona ne obračuna ili ne plati do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu (članak 68. stavak 7.)

34. u slučaju iz članka 78. stavka 7. ovoga Zakona ne dostavi Carinskoj upravi evidenciju o unosu ili otpremi duhanskih prerađevina sljedećeg radnog dana od dana unosa ili otpreme duhanskih prerađevina (članak 79. stavak 9.)

35. ne dostavi carinskom uredu propisanu specifikaciju ili je dostavi nepotpunu ili netočnu ili nepravodobno ili energente koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje pusti u potrošnju bez izjave o namjeni korištenja (članak 85. stavak 4.)

36. ulazne ili izlazne količine energenata ne mjeri zakonitim mjerilima koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo dodatno plombiranim od nadležnog carinskog ureda (članak 86. stavak 1.)

37. kao prodavatelj označenih plinskih ulja ne vodi evidenciju o kupcima ili prodanim količinama u propisanom obliku, načinu vođenja ili sadržaju ili tu evidenciju vodi netočno ili nepotpuno, ili je ne vodi redovito u skladu s propisima ili pravilima struke (članak 89. stavci 3. i 5. i članak 112. stavak 2.)

38. mjerenje ili utvrđivanje isporučenih količina električne energije ili prirodnog plina ne obavlja u skladu s propisanim obvezama (članak 95. stavak 2. i članak 97. stavak 2.)

39. ne vodi evidencije iz članka 99. stavka 8. ovoga Zakona ili ih ne vodi točno ili potpuno.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 400.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 102.d

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 60.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne čuva presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji (članak 15. stavak 4.)

2. ne izvijesti o kupcima – krajnjim potrošačima uređaja za proizvodnju alkohola, odnosno alkoholnih pića nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca ili ne dostavi presliku računa o prodaji (članak 66. stavak 1.)

3. ne ispuni tehničke uvjete za vođenje elektroničke evidencije potrošnje označenog plinskog ulja za namjene korisnika u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz članka 92. ovoga Zakona i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona (članak 89. stavak 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 300.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 38.

U članku 103. stavku 2. riječi: »(članak 29. stavak 4.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 29. stavak 3.)«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili trgovačkih centara i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovorna osoba u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako omoguće počinjenje prekršaja iz članka 102.a stavka 1. točke 24. ovoga Zakona ili ako ne onemoguće postupanje protivno odredbi članka 48. ovoga Zakona.«.

Članak 39.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»(1) Trošarinski proizvodi koji su predmet prekršaja iz članka 102.a stavka 1. točaka 3., 4., 5., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 47., 53., 57., 58., 61. i 62. ovoga Zakona, članka 102.b stavka 1. točaka 14., 15., 22. i 25. ovoga Zakona te članka 103. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona oduzet će se.

(2) Trošarinski proizvodi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i ako nisu u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(3) Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, oduzet će se motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je učinjeno takvo djelo.

(4) Motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor kojim je počinjen prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona i u kojem je ugrađen ili korišten poseban spremnik ili je postojeći preinačen, a radi zloporabe energenata ili izbjegavanja nadzora nad namjenskom uporabom energenata oduzet će se.

(5) Prijevozno ili prijenosno sredstvo u koje je ugrađen poseban prostor za skrivanje trošarinskih proizvoda, a koji je iskorišten za prijevoz trošarinskih proizvoda koji su predmet prekršaja oduzet će se.

(6) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos trošarinskih proizvoda koje je predmet prekršaja iz članka 102.a stavka 1. točaka 3., 4., 24., 29., 30., 36., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 47. i 57. ovoga Zakona i za koje je propisana obveza plaćanja trošarine oduzet će se ako je vrijednost trošarinskih proizvoda koji su predmet prekršaja veća od 1/3 vrijednosti prijevoznog ili prijenosnog sredstva.

(7) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos duhanskih prerađevina komercijalne naravi koji su predmet prekršaja oduzet će se. U smislu ovoga stavka duhanskim prerađevinama komercijalne naravi smatraju se duhanske prerađevine čija vrsta i količina pokazuje da nisu isključivo namijenjene za pojedinačnu, osobnu uporabu ili za uporabu u kućanstvu počinitelja prekršaja.

(8) Motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor ili prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavaka 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka oduzet će se i kada nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(9) Primjena odredaba ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.«.

Članak 40.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»Za robu koja je oduzeta pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.«.

Članak 41.

Članak 106. briše se.

Članak 42.

Iza članka 107. dodaje se članak 107.a koji glasi:

»Članak 107.a

Po postupcima iz ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 1., članka 2., članka 11., članka 18., članka 19., članka 20., članka 21., članka 25., članka 28., članka 32., članka 34. i članka 35. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Registrirani primatelji kojima je odobreno više od jednog mjesta primitka trošarinskih proizvoda nastavljaju poslovati pod uvjetima iz važećeg odobrenja, a najdulje šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka registrirani primatelji koji žele trošarinske proizvode primati na mjestu direktne isporuke dužni su ishoditi novo odobrenje za registriranog primatelja.

Članak 45.

(1) Pravne i fizičke osobe koje posluju s duhanskom sirovinom dužne su ishoditi posebno odobrenje iz članka 73.a ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje posluju s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje dužne su ishoditi posebno odobrenje iz članka 91.a ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 46.

Porezno-upravni postupci u predmetu obračuna trošarine prema članku 90. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13. i 81/13.) pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona u odnosu na utvrđivanje elemenata za obračun trošarine.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/123

Zagreb, 10. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.