Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

NN 100/2015 (18.9.2015.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

100 18.09.2015 Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1941

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1402/20, urbroj: 5030115/1-15-08 od 1. rujna 2015., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

FILIP VUČAK opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/26

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 2. rujna 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.