Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

NN 100/2015 (18.9.2015.), Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

100 18.09.2015 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1942

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O DRAŽBI ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA

Članak 1.

(1) Uredbom o dražbi određenih drvnih sortimenata propisuje se postupak prodaje robe putem dražbe i to za ogrjevno drvo višemetrica (VM) i neobrađeno drvo, neovisno o tome ima li skinutu koru ili bjeliku i da li je grubo učetvoreno ili ne, sukladno tarifnim oznakama 4401 i 4403 Kombinirane nomenklature Europske unije, a na temelju javne objave putem javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: nadmetanje) koje se obavlja na određenom mjestu i u određeno vrijeme.

(2) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. utvrđuje vrste i količine drvnih sortimenata koje će objaviti na nadmetanju, porijeklom iz šuma kojima gospodari, a sukladno operativnim godišnjim planovima.

(3) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. provodi putem nadmetanja prodaju drvnih sortimenata iz tarifnih oznaka iz stavka 1. ovoga članka, porijeklom iz šuma kojima gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. i šuma u vlasništvu Republike Hrvatske kojima ne gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

Članak 2.

U nadmetanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine na jedinstvenom tržištu Europske unije, tržištu Europskog gospodarskog prostora te državama izvan Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora ili njihovi zastupnici.

Natječaj

Članak 3.

(1) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. objavljuje nadmetanje drvnih sortimenata iz članka 1. ove Uredbe na internetskim stranicama trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.

(2) Objava o drvnim sortimentima iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1. Naziv vlasnika

2. Grupa – redni broj

3. Upravu šuma, podružnicu

4. Šumariju

5. Stovarište ili gospodarsku jedinicu, odjel, odsjek

6. Mjesto prodaje – paritet (franco: pomoćno stovarište, glavno stovarište, na panju, kraj panja oboreno, kraj panja izrađeno)

7. Vrstu drva

8. Kvalitetu drvnih sortimenata

9. Količinu i jedinicu mjere (m3, t)

10. Iskličnu jediničnu cijenu po jedinici (kn/m3, t)

11. Početnu vrijednost (kuna)

12. Mjesto i vrijeme pregleda

13. Rok za podnošenje ponuda

14. Uvjete plaćanja

15. Mjesto gdje će se obaviti nadmetanje, datum i sat otvaranja ponuda

16. Utvrđivanje mogućnosti sudjelovanja kod otvaranja ponuda

17. Web portal za dostavu ponuda: https://prodaja.hrsume.hr.

(3) Dokumentacija za prodaju drvnih sortimenata putem nadmetanja mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te mora sadržavati specifikaciju drvnih sortimenata razvrstanih po vrstama, kvaliteti i izračunu vrijednosti drvnih sortimenata za početnu cijenu nadmetanja.

(4) Drvni sortimenti na mjestima prodaje pomoćno stovarište, glavno stovarište i kraj panja izrađeno moraju biti obilježeni sukladno važećem Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu.

(5) Za drvne sortimente na mjestima prodaje na panju i kraj panja oboreno objavit će se planske količine i kvaliteta iz operativnog godišnjeg plana, dok će se obilježavanje obaviti prilikom preuzimanja. Prema utvrđenoj kvaliteti i količini ispostavljat će se popratnice i računi.

(6) Početnu cijenu drvnih sortimenata čini važeća cijena po cjeniku trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. uvećana za troškove do mjesta prodaje i naknadu za korištenje šumskih cesta.

(7) Početna cijena ne može se naknadno mijenjati niti dopunjavati.

Ponuda

Članak 4.

(1) Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta objavljenih u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Članak 5.

(1) Ponuda se podnosi putem web portala: https://prodaja.hrsume.hr.

(2) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja putem web portala iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ima obilježje zakašnjele ponude i kao takva se neće razmatrati u postupku provedbe nadmetanja.

(4) Ponude se ne smiju otvarati prije isteka roka za njihovu dostavu.

(5) Otvaranje ponuda je javno.

Članak 6.

(1) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv ponuditelja

2. Osobni identifikacijski broj ponuditelja

3. Grupu – redni broj

4. Upravu šuma, podružnicu

5. Šumariju

6. Stovarište ili gospodarsku jedinicu, odjel, odsjek

7. Mjesto prodaje – paritet (franco: pomoćno stovarište, glavno stovarište, na panju, kraj panja oboreno, kraj panja izrađeno)

8. Vrstu drva

9. Kvalitetu drvnih sortimenata

10. Količinu i jedinicu mjere (m3, t)

11. Iskličnu jediničnu cijenu po jedinici (kn/m3, t)

12. Ponuđeni postotak povećanja početne cijene

13. Ponuđenu vrijednost (kuna)

14. Naznaku krajnjeg odredišta robe, odnosno zemlje izvoza i naznaku izvoznika ukoliko se radi o izvozu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka upisuju se putem web portala iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Ponudu mogu podnijeti samo oni kupci koji su registrirani putem web portala: https://prodaja.hrsume.hr.

(4) Za registraciju na web portal propisan stavkom 3. ovoga članka, potrebno je dostaviti sljedeće:

1. Osobni identifikacijski broj ponuditelja

2. Naziv ponuditelja

3. Adresu ponuditelja

4. Ime i prezime osobe po kojoj je ponuditelj zastupan, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni punomoćnik

5. E-mail adresu

6. Kontakt telefon/fax.

(5) Kupci moraju za pristupanje nadmetanju ispuniti i sljedeće uvjete, koji se provjeravaju uvidom u podatke stručnih službi i računalni sustav trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.:

1. Da nema dospjelog duga starijeg od 15 dana u dospijeću prema evidenciji trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. na dan dostave ponude

2. Osigurati odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja

3. Osigurati jamstvo u iznosu od 10% isklične vrijednosti drvnih sortimenata za koju se ponuda podnosi, a koje jamstvo se može naplatiti i putem postojećih sredstava osiguranja plaćanja položenih od strane kupca u trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o.

4. Elektronički potvrditi izjavu odgovorne osobe kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da pravna ili fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi nije kažnjavana za povredu propisa iz područja šumarstva, carinskih propisa i propisa koji uređuju trgovinu drvnih proizvoda, kao i da nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja.

Provedba

Članak 7.

(1) Provedbu nadmetanja drvnih sortimenata iz članka 1. ove Uredbe provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za gospodarstvo.

(2) Povjerenstvo čini pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(3) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su po dva predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo i po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove šumarstva i drvne industrije, Ministarstva financija, Carinske uprave i trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.

(4) Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva su predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(5) Članovi Povjerenstva imaju svoje zamjene.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(7) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

Članak 8.

(1) Provedba javnog nadmetanja vrši se javnim otvaranjem ponuda zaprimljenih putem web portala: https://prodaja.hrsume.hr na mjestu i u vrijeme objavljeno sukladno članku 3. stavku 2. točki 15. ove Uredbe, u prisutnosti Povjerenstva i zainteresiranih ponuditelja ili ovlaštenih zastupnika.

(2) Povjerenstvo je dužno otvoriti pristigle ponude dostavljene putem web portala: https://prodaja.hrsume.hr, izvršiti pregled ponuda i o tome sastaviti zapisnik o otvaranju i odabiru najpovoljnijih ponuditelja (u daljnjem tekstu: zapisnik).

(3) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni postotak povećanja početne cijene.

(4) Ukoliko se utvrdi da su u tijeku provedbe javnog nadmetanja dva ili više ponuditelja ponudili jednaku cijenu za istu grupu –
redni broj, odabire se ponuda koja je stigla ranije.

(5) Zapisnik mora biti sastavljen odmah po završetku javnog nadmetanja.

(6) Zapisnik se objavljuje na web portalu: https://prodaja.hrsume.hr.

(7) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. dužno je voditi evidenciju o provedenim nadmetanjima i o tome izvještavati na mjesečnoj razini ministarstvo nadležno za gospodarstvo, ministarstvo nadležno za šumarstvo i drvnu industriju i Ministarstvo financija, Carinsku upravu.

(8) Na prijedlog Povjerenstva ministar nadležan za gospodarstvo donosi obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

(9) Na obavijest iz stavka 8. ovoga članka može se izjaviti prigovor ministarstvu nadležnom za gospodarstvo u roku od 8 dana. Prigovor ne zadržava provedbu obavijesti, odnosno sklapanje ugovora iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Temeljem obavijesti iz članka 8. stavka 8. ove Uredbe, trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., odgovarajuća Uprava šuma, odnosno podružnica, sklapa ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima u kojima će jasno i nedvojbeno biti naznačeno da je pravo otkupa i stavljanja u promet predmetnog drvnog sortimenta, grupe, prema priloženoj specifikaciji iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, stečeno najpovoljnijom ponudom na predmetnom javnom nadmetanju.

(2) Posjedovanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka predstavlja uvjet za daljnji transport, prodaju ili izvoz drvnog sortimenta otkupljenog temeljem provedenog javnog nadmetanja. Osobe koje se zateknu u posjedu, izvoze odnosno koje kupe, prodaju, predaju drugom, prime na čuvanje ili na prijevoz ili posjeduju po bilo kojoj drugoj osnovi drvni sortiment iz članaka 1. i 2. ove Uredbe, dužne su bez odlaganja na zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela, sukladno posebnim propisima, podnijeti ugovor iz stavka 1. ovoga članka kao dokaz o porijeklu i legalitetu drvnog sortimenta.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka kao dokument o porijeklu i legalitetu drvnog sortimenta, pravu otkupa temeljem provedenog nadmetanja, transporta, daljnje prodaje te izvoza, ne može se prenijeti na drugu osobu.

(4) Podaci koji se odnose na propisane osnovne elemente iz objave iz članka 3. stavka 2. točaka 1. do 9. ove Uredbe, a koji čine sastavni dio ugovora iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se naknadno mijenjati.

Članak 10.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o dražbi određenih drvnih sortimenata (»Narodne novine«, broj 22/14).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata (»Narodne novine«, broj 22/14).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/79

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.