Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana

NN 100/2015 (18.9.2015.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1946

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), a u vezi s člankom 6. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, broj 37/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE KOD VELOG ŠKOLJA, JUŽNO OD UVALE VELA LAMJANA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2015/S 01K-0015776), od 14. travnja 2015. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 18. svibnja 2015. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/12 i 90/13), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Cromaris d.d., iz Zadra, Gaženička cesta 4/b (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

TOČKA

Y

X

1

396 276

4 877 036

2

396 524

4 877 110

3

396 384

4 877 512

4

396 135

4 877 439

III.

Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 110.325,00 m2 površine, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja bijele ribe koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati iznosi 970 tona godišnje.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/14-01/21, urbroja: 2198/1-11/10-15-7, od 19. siječnja 2015. godine, izdanoj od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 27.370.998,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je kroz cjelokupno vrijeme trajanja koncesije investirati iznos od 600.000,00 kuna u zaštitu okoliša koncesijskog područja, prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 0,50 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 55.163,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku

b) promjenjivi dio iznosi 0,30% od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom pomorskom dobru.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku 90 (devedeset) dana od dana donošenja ove Odluke sklopi ugovor o koncesiji iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 1.368.549,90 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 27.370.998,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 110.326,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke ishoditi i Davatelju koncesije dostaviti izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole iz točke V. stavka 3. ove Odluke, te izmjenu Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klase: UP/I 351-03/14-02/22, urbroja: 517-06-2-1-2-14-17, od 23. rujna 2014. godine i klase: UP/I 351-03/14-02/22, urbroja: 517-06-2-1-2-14-18, od 18. studenoga 2014. godine, na način da se koordinatne točke u navedenim aktima usklade s ovom Odlukom.

Ako Ovlaštenik koncesije ne ishodi akte iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

XI.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/393

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

100 18.09.2015 Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana