Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 100/2015 (18.9.2015.), Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1950

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12, 14/14 i 95/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

IZMJENU

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13 i 20/14), članak 20. mijenja se i glasi:

»Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja po pojedinim tehnologijama obnovljivih izvora energije, za potrebe sklapanja ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta u razdoblju do 2020. godine, ne prelazi vrijednost od:

Tehnologija za proizvodnju obnovljive energije

Kvota [MW]

hidro ≤ 10 MW

35

geotermalna

30

vjetar

744

biomasa

Kruta biomasa uključuje biomasu iz šumarstva, poljoprivrede i otpada

120

Bioplin uključuje i deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

70

Članak 2.

Ova Izmjena Tarifnog sustava stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-07/311

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

100 18.09.2015 Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije