Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

NN 100/2015 (18.9.2015.), Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1951

Na temelju članka 92. podstavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 i 148/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE ODOBRAVAJU POD POSEBNIM UVJETIMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koji se odnose na uređenje, opremu, način rada i higijenu za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima, te način stavljanja na tržište hrane koja potječe iz navedenih objekata.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 19/2009 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004) i Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004) te sljedeći pojam

– Objekti koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima – objekti iz članka 33. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15).

II. POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI PODLIJEŽU ODOBRAVANJU POD POSEBNIM UVJETIMA

Objekti u kojima se rasijeca meso, proizvode mesni proizvodi, mljeveno meso i mesni pripravci isključivo za potrebe maloprodajnog objekta ili objekata istog subjekta u poslovanju s hranom

Članak 3.

1) Objekti u kojima se rasijeca meso te proizvode mesni proizvodi, mljeveno meso i mesni pripravci, isključivo za potrebe maloprodajnog objekta ili objekata istog subjekta u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuje krajnjeg potrošača moraju udovoljavati odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004) i Prilogu III. odjeljku I. poglavlju III. i V., te odjeljku VI. Uredbe (EZ) br. 853/2004). Objekti iz ovoga članka moraju osigurati i sljedeće:

– prostoriju ili odgovarajući prostor za uskladištenje sirovine,

– prostorija za preradu,

– prostor za pakiranje,

– prostor za skladištenje gotovih proizvoda,

– garderobni prostor za radnike, prostor za skladištenje ambalaže te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta,

– opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

2) Proizvodnja mesnih proizvoda iz prvog stavka ovoga članka ne obuhvaća proizvodnju trajnih konzervi, gotovih i polugotovih jela.

Objekti za preradu mlijeka na gospodarstvu podrijetla

Članak 4.

Objekti koji proizvode mliječne proizvode na gospodarstvu podrijetla moraju udovoljavati odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004) i Prilogu III. odjeljku IX. poglavlju I. Uredbe (EZ) br. 853/2004). Objekti iz ovoga članka moraju osigurati i sljedeće:

– prostoriju ili odgovarajući prostor s opremom za prikupljanje/čuvanje mlijeka,

– prostoriju za preradu mlijeka,

– prostoriju za zrenje, fermentaciju, sušenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,

– garderobni prostor za radnike, prostor za skladištenje ambalaže te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta – prostor za skladištenje gotovih proizvoda,

– opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Uvjeti za sirovinu

Članak 5.

1) Sirovo mlijeko koje se koristi u proizvodnji u objektima iz članka 4. ovoga Pravilnika mora potjecati od životinja s vlastitog gospodarstva.

2) Sirovo mlijeko koje se koristi u proizvodnji mliječnih proizvoda mora biti minimalno četiri puta godišnje u pravilnim razmacima tijekom proizvodnje pregledano u ovlaštenom laboratoriju na broj somatskih stanica i broj mikroorganizama u mililitru mlijeka, u skladu s posebnim propisom o kontroli sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji.

Stavljanje na tržište proizvoda iz članka 4.

Članak 6.

Proizvodi iz članaka 4. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište neposredno na mjestu proizvodnje, na tržnicama, prodajnim izložbama, ugostiteljskim objektima i trgovinama koje navedene proizvode prodaju izravno krajnjem potrošaču.

Označivanje

Članak 7.

1) Označivanje oznakom propisanom ovim člankom ne dovodi u pitanje odredbe posebnih propisa o označivanju hrane.

2) Hrana proizvedena u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima mora biti, kako je primjenjivo, označena odobrenim brojem objekta odobrenog pod posebnim uvjetima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 15/10 i 133/10).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/50
Urbroj: 525-10/0260-15-5
Zagreb, 15. srpnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

100 18.09.2015 Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima 100 18.09.2015 Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima 100 18.09.2015 Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima