Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice

NN 101/2015 (23.9.2015.), Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1960

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13.), ministar nadležan za obrt, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRTNICE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrtnice, koja se izdaje za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta.

Članak 2.

Obrtnicu izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba na području kojega će biti sjedište obrta.

II. OBRAZAC OBRTNICE

Članak 3.

Obrtnica se izdaje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog br. 1).

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka formata je A4 i bijele je boje.

Obrtnica je potpisana elektroničkim putem certifikatom ministarstva nadležnog za obrt.

Vjerodostojnost obrtnice kao elektroničke isprave utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja, odnosno QR koda.

Članak 4.

Obrazac sadrži naziv: Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv »OBRTNICA«, broj obrtnice, podatke o vlasniku obrta – ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB); podatke o obrtu – matični broj obrta, tvrtku, datum upisa u Obrtni registar, datum početka obavljanja obrta i razdoblje obavljanja sezonskog obrta (samo za sezonske obrte); podatke o djelatnostima obrta te kontrolni broj, odnosno QR kod.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/07.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/01

Urbroj: 516-04-02/1-15-70

Zagreb, 14. rujna 2015.

Ministar

Gordan Maras, v. r.

Prilog br. 1


101 23.09.2015 Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice