Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

NN 101/2015 (23.9.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1961

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15 i 69/15) u članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrijednost prava na plaćanje s početnom jediničnom vrijednošću većom od prosječne nacionalne vrijednosti prava smanjuje se od 2015. do 2019. godine u pet koraka u vrijednosti potrebnoj za povećanje iz članka 33. stavaka 2. i 3. Zakona. Smanjenje vrijednosti prava na plaćanje s početnom jediničnom vrijednošću većom od prosječne nacionalne vrijednosti prava provodi se metodom proporcionalnog smanjenja na način da se u istom postotku umanjuje razlika između početne jedinične vrijednosti prava na plaćanje i prosječne nacionalne vrijednosti prava.«

Članak 2.

U članku 32. stavak 10. mijenja se i glasi:

»Kulture kratkih ophodnji iz stavka 1. točke e. ovoga članka navedene su u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8b. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Na ekološki značajnim površinama pod kulturama kratkih ophodnji ne smiju se primjenjivati mineralna gnojiva i zaštitna sredstva.«

Članak 3.

U članku 33. stavku 3. riječ: »dva« zamjenjuje se s riječi: »više«.

Članak 4.

U članku 36. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Korisnik će ostvariti potporu za utvrđeni broj prihvatljivih grla koji zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(10) U slučaju razlike između broja prijavljenih grla u zahtjevu i utvrđenih grla temeljem primjene stavka 9. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 5.

U članku 39. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Korisnik će ostvariti potporu za utvrđeni broj prihvatljivih grla koji zadovoljava uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U slučaju razlike između broja prijavljenih grla u zahtjevu i utvrđenih grla temeljem primjene stavka 5. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 6.

U članku 43. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Korisnik koji ne zadovoljava uvjete iz stavka 5. ovog članka može ostvariti potporu za broj prihvatljivih hektara umanjen za površine pod sojom koje ne zadovoljavaju propisane uvjete.

(7) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina iz stavka 6. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 7.

U članku 53. stavku 1. riječi: »za svaku narednu godinu nakon godine podnošenja INT zahtjeva« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju financirat će se iz državnog proračuna kao mjera državne potpore iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika za INT godišnje zahtjeve podnesene u 2015. godini.«

Članak 8.

U članku 54. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) INT korisniku koji u 2015. godini prvi puta podnosi INT zahtjev obvezno razdoblje iz stavka 1. ovoga članka traje samo jednu proizvodnu godinu.«

Članak 9.

U članku 55. stavku 2. riječi: »«i narednu« brišu se.

Članak 10.

Iza članka 55. dodaje se članak 55a. koji glasi:

»Članak 55a.

Gornja granica za stvaranje obveza i maksimalna visina potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju navedeni su u Tablici 9. Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

U članku 57. stavku 1. riječi: »za svaku iduću godinu nakon godine podnošenja IZVK zahtjeva« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja financirat će se iz državnog proračuna kao mjera državne potpore iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika za IZVK godišnje zahtjeve podnesene u 2015. godini, a za IZVK godišnje zahtjeve podnesene u 2016. godini kao mjera državne potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

(5) IZVK korisnik pri podnošenju IZVK godišnjeg zahtjeva u 2016. godini Agenciji za plaćanja podnosi izjavu o iznosima svih dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 na Obrascu 7. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja IZVK korisniku u odluci iz članka 24. stavka 2. Zakona za 2016. godinu mora za potporu za IZVK naznačiti da je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.«

Članak 12.

Iza članka 59. dodaje se članak 59a. koji glasi:

»Članak 59a.

Gornja granica za stvaranje obveza i maksimalna visina potpore za IZVK navedeni su u Tablici 9. Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 13.

U članku 64. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Članak 15., članak 17. stavci 2., 3. i 8., članci 19. i 20. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 60. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore kroz mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i mjeru 11 »Ekološki uzgoj.««

Članak 14.

U članku 65. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja ili obvezni broj uvjetnih grla za kontrolu koje korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja te obvezno razdoblje.«

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) U slučaju da korisnik smanji obveznu površinu iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti iz članka 136. ovoga Pravilnika i prijenosa gospodarstva iz članka 91. ovoga Pravilnika.

(13) U slučaju da korisnik smanji obvezni broj uvjetnih grla iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 131. ovoga Pravilnika ili više sile i iznimnih okolnosti iz članka 136. ovoga Pravilnika.«

Članak 15.

U članku 67. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja jednogodišnjih usjeva krmnog bilja, žitarica, uljarica, industrijskog bilja, ili soje, registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9 – 15%.«

Članak 16.

U članku 76. stavku 1. točki 1. riječi: »kao područje ekološke mreže« zamjenjuju se riječima: »kao travnjak na području ekološke mreže«.

Članak 17.

U članku 79. stavku 1. točki 1. riječi: »kao područje ekološke mreže« zamjenjuju se riječima: »kao travnjak na području ekološke mreže«.

Članak 18.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»(1) Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema broju IZP životinja u JRDŽ-u na dan 10. lipnja, a iznimno za 2015. godinu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i 31. prosinca tekuće godine.

(2) Ukoliko se prilikom administrativne kontrole na dan 10. lipnja, a iznimno za 2015. godinu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i 31. prosinca tekuće godine utvrdi manji broj UG nego je navedeno u Odluci, primjenjuju se odredbe iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 19.

U članku 99. stavku 6. riječi: »ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Korisnici koji od 2016. proizvodne godine podnose zahtjev za mjere iz stavka 2. ovoga članka za skupinu usjeva trajne travnjake dužni su imati minimalno 0,5 uvjetnih grla po hektaru.«

(9) U slučaju da korisnik smanji utvrđenu obveznu površinu iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava osim u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti iz članka 136. ovoga Pravilnika ili u slučaju prijenosa gospodarstva sukladno članku 110. ovoga Pravilnika.«

Članak 20.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu za kontrolu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

a) 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

b) 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

(4) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50% površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(5) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine. Smanjenja iznose:

a) 20% za zatraženih više od 20 do uključivo 50 ha;

b) 30% za zatraženih više od 50 do uključivo 100 ha;

c) 50% za zatraženih više od 100 ha.

(6) Potpora za mjeru se ne isplaćuje ukoliko ukupni zatraženi  iznos za podmjere iz stavka 3. ovoga članka iznosi u prosjeku manje od 25 eura po hektaru.«

Članak 21.

U članku 128. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 132. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 23.

U članku 133. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka i mliječne krave mogu se nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja.

(3) Ovce i koze mogu se nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja.«

Članak 24.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»Sredstva za potporu zatražena temeljem jedinstvenog zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun prema uvjetima i u rokovima propisanima u članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.«

Članak 25.

U Prilogu 3. iza Obrasca 6. dodaje se Obrazac 7. koji je prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 26.

U Prilogu 4. iza Tablice 8. dodaje se Tablica 9. koja je prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 525-07/0208-15-9

Zagreb, 9. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


Obrazac 7.

IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 101 23.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja