Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

NN 101/2015 (23.9.2015.), Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1964

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) te članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 15. rujna 2015.

ODLUKU

O IZVJEŠĆIVANJU O TRŽIŠTU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA

I.

Ovom se Odlukom propisuju sadržaj, način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) radi praćenja tržišta stranih sredstava plaćanja.

II.

Obvezu dostavljanja podataka iz ove Odluke imaju:

– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i odobrenje za trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove i odobrenje za trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta valutnim i kamatnim instrumentima,

– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države i odobrenje za trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove i odobrenje za trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta valutnim i kamatnim instrumentima

(u nastavku teksta: banke).

Obvezu dostavljanja podataka iz točke I. ove Odluke ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

III.

Banke i HBOR obvezni su HNB-u svaki radni dan dostavljati podatke iz ove Odluke, najkasnije do 10 sati, za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu.

Osim obveze navedene u stavku 1. ove točke, banke i HBOR obvezni su HNB-u dostavljati dio podataka iz ove Odluke svaki radni dan, najkasnije do 17.15 sati, za izvještajni datum koji je jednak tekućem radnom danu.

Radnim danima u smislu ove Odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, osim kad su u te dane blagdani, koji se određuju posebnim propisom.

IV.

Podaci iz ove Odluke dostavljaju se u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

V.

Prve podatke iz ove Odluke banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 1. listopada 2015. za izvještajni datum 1. listopada 2015.

VI.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2015.

O. br. 229-020/09-15/BV

Zagreb, 15. rujna 2015.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

UPUTA

za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

I. Uvod

1. Ovom Uputom definiraju se sadržaj i način dostavljanja podataka o ugovorenim kupnjama i prodajama stranih sredstava plaćanja na tržištu stranih sredstava plaćanja promptno i terminski (na rok).

2. Posebno se definiraju obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi i tečajevi, pri čemu se za svako obilježje navodi njegov opis i način upisivanja njegove vrijednosti te modaliteti vrijednosti obilježja (slovni, brojčani i slovnobrojčani).

3. Pri opisivanju izvještajnog zahtjeva, a posebno pri definiranju pojedinih obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi i tečajevi, poziva se na određene priloge koji su sastavni dio ove Upute, a čijim se sadržajem izvještajna institucija mora koristiti pri sastavljanju izvješća u skladu s ovom Uputom.

II. Izvještajne institucije

4. Izvještajne institucije jesu sve institucije navedene u točki II. Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

III. Protustranke

5. Izvještajne institucije podatke u skladu s ovom Uputom dostavljaju za sve protustranke (rezidente i nerezidente).

Protustrankom u smislu ove Upute ne smatra se Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB).

IV. Obuhvat podataka

6. Svi podaci koji se dostavljaju u skladu s ovom Uputom odnose se na pojedinačne transakcije instrumentima definiranima Skupinom obilježja B, obilježje 9. Instrument, koje su sklopljene s protustrankama iz točke 5. ove Upute.

Iznimno, za protustranke fizičke osobe rezidente koji nisu obrtnici te za fizičke osobe nerezidente za instrumente SPT, PSP i EFK podaci se dostavljaju na skupnoj osnovi, odnosno transakcije se agregiraju ako su sklopljene po tečajevima s tečajne liste izvještajne institucije važeće na izvještajni datum.

V. Minimalni standardi koje su izvještajne institucije dužne poštovati

7. Minimalni standardi koji se odnose na prijenos podataka jesu sljedeći:

a) podaci se moraju dostavljati pravodobno, tj. u roku koji je utvrdio HNB;

b) podaci moraju biti u modalitetu i formatu koje je u skladu s tehničkim zahtjevima za izvješćivanje utvrdio HNB;

c) potrebno je odrediti osobu (osobe) za kontakt unutar izvještajne institucije;

d) potrebno je pridržavati se tehničkih specifikacija za prijenos podataka HNB-u.

8. Minimalni standardi koji se odnose na točnost jesu sljedeći:

a) dostavljene informacije moraju biti točne; treba poštovati formalna i logička ograničenja, npr. sva polja moraju sadržavati samo propisane vrijednosti obilježja, upisane vrijednosti obilježja moraju biti usklađene s propisanim kontrolama i sl.;

b) izvještajne institucije moraju omogućiti pružanje informacija o kretanjima koja se odnose na iskazane podatke;

c) podaci moraju biti potpuni; eventualne praznine moraju se naznačiti, objasniti HNB-u te, ako postoje, popuniti što je prije moguće;

d) izvještajne institucije moraju se pri iskazivanju podataka pridržavati standarda tehničkog prijenosa podataka koje je utvrdio HNB;

e) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila o zaokruživanju brojeva koja je utvrdio HNB.

9. Minimalni standardi koji se odnose na konceptualnu usklađenost jesu sljedeći:

a) dostavljeni podaci, u dijelu kojim se opisuju iznosi i tečajevi, moraju biti usklađeni s definicijama i klasifikacijama iz ove Upute;

b) u slučaju odstupanja od tih definicija i klasifikacija izvještajne institucije dužne su redovito pratiti i kvantificirati razliku između upotrijebljene mjere i mjere propisane ovom Uputom.

10. Minimalni standardi koji se odnose na ispravke dostavljenih podataka jesu sljedeći:

a) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila i procedura ispravljanja podataka koje je utvrdio HNB;

b) ispravci izvještajnih institucija koji odstupaju od uobičajenih razina ispravaka moraju biti popraćeni napomenama kojima se objašnjavaju ta odstupanja.

VI. Izvještajni zahtjev

11. Po svojoj koncepciji izvještajni zahtjev čini izvještajni slog. Konceptualno rješenje izvještajnog sloga konkretiziraju osnovni podaci koji su predmet izvješćivanja: iznosi i tečajevi, koje je potrebno jedinstveno opisati, a čija vrijednost ne može biti nula.

12. Opis svakog iznosa i tečaja sadržava dvije skupine obilježja:

a) prva skupina obilježja (skupina obilježja A) omogućuje identifikaciju izvještajnog datuma, izvještajne institucije i protustranke;

b) druga skupina obilježja (skupina obilježja B) omogućuje identifikaciju instrumenata i njihovih značajka.

13. Pri ispunjavanju obveza iz izvještajnog zahtjeva potrebno je voditi računa o pravilima povezivanja izvješća s instrumentima i njihovim obilježjima. Ta pravila obuhvaćena su cijelom Uputom i sažeta u Prilogu 1. Upisivanje vrijednosti obilježja.

VII. Skupina obilježja A

14. Skupinom obilježja A identificiraju se izvještajni datum, izvještajna institucija i protustranka.

Obilježje 1. Izvještajni datum

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog datuma za koji se dostavljaju podaci. Izvještajni datum označuje datum ugovaranja transakcije. Izvještajni datum uvijek mora biti radni dan.

Vrijednost obilježja upisuje se u svim slogovima, a mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD».

Obilježje 2. Porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

Upisuje se OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 3. P matični broj

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka na osnovi identifikacije protustranke. Sve fizičke osobe, osim rezidenata fizičkih osoba obrtnika, identificiraju se na skupnoj osnovi, dok se ostale protustranke identificiraju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako se radi o rezidentima pravnim osobama te rezidentnim investicijskim i mirovinskim fondovima, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

2. Ako se radi o rezidentima ovlaštenim mjenjačima, upisuje se jedinstvena oznaka »MJ« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

3. Ako se radi o rezidentima fizičkim osobama obrtnicima (osim obrtnika ovlaštenih mjenjača), upisuje se jedinstvena oznaka »OB« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

4. Ako se radi o rezidentima fizičkim osobama koje nisu obrtnici, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »FZ00000000«.

5. Ako se radi o nerezidentima koji pripadaju sektoru monetarnih financijskih institucija (u nastavku teksta: MFI) u EU-u i koji su navedeni u Prilogu 2. Popis nerezidentnih MFI-ja i ostalih institucija, upisuje se oznaka »MF« i jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta. Identifikacija nerezidentnih MFI-ja obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Europska središnja banka (ESB) na svojoj internetskoj stranici http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html. Izvještajna institucija mora upotrijebiti popis nerezidentnih MFI-ja koji vrijedi na izvještajni datum.

6. Ako se radi o nerezidentima fizičkim osobama, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »NF00000000«.

7. Ako se radi o ostalim nerezidentima koji nisu obuhvaćeni točkama 5. i 6., upisuje se jedinstvena oznaka »ND00000000«.

Obilježje 4. P porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Upisuje se za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi. Za protustranke koje se identificiraju na skupnoj osnovi ne upisuje se. Za nerezidente za koje se podaci dostavljaju pojedinačno upisuje se samo ako ga imaju, u suprotnome se za nerezidente ne upisuje.

Vrijednost obilježja

Upisuje se OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 5. SWIFT/BIC kod

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na temelju jedinstvene međunarodne identifikacijske šifre banke.

Vrijednost obilježja upisuje se za protustranke nerezidente koje pripadaju sektoru »1220« iz obilježja 7. Sektor nerezidenta ove Upute, a koje nisu obuhvaćene Prilogom 2. Popis nerezidentnih MFI-ja i ostalih institucija.

Obilježje 6. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Ovim se obilježjem identificiraju protustranke prema državi sjedišta odnosno protustranke međunarodne institucije.

Vrijednost obilježja upisuje se za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako se radi o rezidentima, upisuje se »HR«.

2. Ako se radi o nerezidentima koji nisu međunarodne institucije, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku države sjedišta navedenu u Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa, Prilogu 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka.

3. Ako se radi o nerezidentima međunarodnim institucijama, potrebno je upisati odgovarajuću oznaku pojedine međunarodne institucije navedenu u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Prilogu 4. Popis oznaka država i međunarodnih institucija.

Obilježje 7. Sektor nerezidenta

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke nerezidente, a za rezidente se ne upisuje.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »1100« – nefinancijska društva,

2. »1220« – društva koja primaju depozite osim središnje banke,

3. »1230« – novčani fondovi,

4. »1240« – investicijski fondovi osim novčanih fondova,

5. »1250« – drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova,

6. »1260« – pomoćne financijske institucije,

7. »1270« – vlastite financijske institucije i zajmodavci,

8. »1280« – osiguravajuća društva,

9. »1290« – mirovinski fondovi,

10. »1311« – središnja država,

11. »1312« – regionalna država,

12. »1313« – lokalna država,

13. »1314« – fondovi socijalne sigurnosti,

14. »1400« – kućanstva,

15. »1500« – neprofitne institucije koje služe kućanstvima.

Za razliku od modaliteta »1220« i »1230«, koji podrazumijevaju prethodnu identifikaciju MFI-ja u skladu s Prilogom 2. Popis nerezidentnih MFI-ja i ostalih institucija, odabir ostalih modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države. Svaka izmjena i (ili) dopuna popisa MFI-ja i (ili) nacionalne klasifikacije rezidenata zahtijevat će korekciju Priloga 2. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna sektorska distribucija protustranaka nerezidenata za izvještajni datum na koji se odnosi izvještajni slog.

Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU-a) koji nisu MFI, dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na ESB-ovoj internetskoj stranici.

Obilježje 8. Veza izvještajne institucije i protustranke

Ovo obilježje omogućuje identifikaciju vlasničke povezanosti izvještajne institucije i protustranke.

Vrijednost obilježja upisuje se za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost ovog obilježja sastoji se od pet dijelova. Prvim dijelom utvrđuje se nepostojanje ili postojanje povezanosti te se navodi jedan od tipova te povezanosti:

1. Ako ne postoji povezanost, upisuje se »N«.

2. Ako postoji primarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »P«. Uvjet je za odabir ovog modaliteta posjedovanje dionica ili vlasničkih udjela (izvještajna je institucija u vlasničkom odnosu s protustrankom).

3. Ako postoji sekundarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »S«, pod uvjetom da istodobno nema primarne povezanosti. Ovaj modalitet upotrebljava se za protustranke članice grupe koje imaju istog vlasnika kao i izvještajna institucija.

Iza identifikatora povezanosti upisuju se postotni udjeli, zaokruženi na dvije decimale, koji se odnose na udjele protustranke u izvještajnoj instituciji odnosno udjele izvještajne institucije u protustranci (stoga vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli i manja ili jednaka sto).

Prvih pet znamenaka određuje ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na vlasničku glavnicu prikazanu instrumentom[1] P1101 Dionički kapital – redovne dionice. Sljedećih pet znamenaka određuje ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na vlasničku glavnicu opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice u trgovačkim društvima koja su dionička ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička. Sljedećih pet znamenaka određuje ukupna vlasnička ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na ukupnu vrijednost prikazanu instrumentima P1101 Dionički kapital – redovne dionice, P1102 Dionički kapital – povlaštene dionice, P1104 Dionički kapital – vlastite redovne dionice (samo vrsta iznosa 1) i P1126 Dionički kapital – vlastite povlaštene dionice (samo vrsta iznosa 1). Posljednjih pet znamenaka određuje ukupna vlasnička ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na ukupnu vrijednost opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice dioničkih društava i A0402 Dionice – povlaštene dionice dioničkih društava (uključujući i dionice protustranke koje posjeduje sama protustranka) ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička.

Ako izvještajna institucija posjeduje protustranku koja istodobno posjeduje izvještajnu instituciju, istodobno se utvrđuju sve povezanosti u skladu s navedenim pravilima.

VIII. Skupina obilježja B

15. Skupinom obilježja B identificiraju se instrumenti i njihova obilježja.

16. Vrijednosti obilježja B upisuju se za sve protustranke određene ovom Uputom (točkom 5.) u skladu s Prilogom 1. Upisivanje vrijednosti obilježja.

Obilježje 9. Instrument

Ovim obilježjem utvrđuju se instrumenti za koje je potrebno dostavljati podatke u skladu s ovom Uputom. Podaci se dostavljaju za transakcije kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja (valuta) koje su navedene u Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa, Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka.

Bazna valuta jest valuta čija jedna jedinica predstavlja određeni broj jedinica varijabilne valute.

Prema ovoj Uputi podaci o kamatama po transakcijskim računima, kao i naknadama i troškovima za vođenje računa i obavljanje platnih usluga kod kojih dolazi do konverzije valuta, isključuju se iz obuhvata kupnja (prodaja) stranih sredstava plaćanja (ne dostavljaju se).

Iz obuhvata kupnja (prodaja) stranih sredstava plaćanja isključuju se također:

a) konverzije obavljene na temelju prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija koje klijenti izvještajne institucije obavljaju u inozemstvu,

b) konverzije obavljene na temelju prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija koje klijenti inozemnih izdavatelja platnih kartica obavljaju na teritoriju RH i

c) konverzije obavljene na temelju namire prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija, između izvještajnih institucija s jedne strane te inozemnih izdavatelja i prihvatitelja kartica s druge strane.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »SPT« – Spot

Instrument SPT označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute s namirom dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

2. »PSP« – Pre-spot

Instrument PSP označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute s namirom u roku kraćem od dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

3. »FWD« – Forward

Instrument FWD označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute po unaprijed utvrđenom tečaju s namirom u roku dužem od dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

4. »NDF« – Non-deliverable forward

Instrument NDF označuje FWD transakciju kod koje se na datum namire razmjenjuje novčani tok izračunat kao razlika između unaprijed utvrđenog tečaja i prethodno dogovorenoga referentnog tečaja koji vrijedi na datum dospijeća (fixinga) pomnožena sa zamišljenim (notional) iznosom transakcije.

5. »SWP« – FX swap

Instrument SWP označuje transakciju kod koje se na izvještajni datum ugovara kupnja (prodaja) određenog iznosa bazne valute po dogovorenom tečaju, što je inicijalni dio transakcije, uz istodobnu obvezu prodaje (kupnje) istog iznosa bazne valute na budući datum po unaprijed dogovorenom tečaju, što je povratni dio transakcije.

U smislu ove Upute instrument SWP obuhvaća i kombinaciju instrumenata PSP-PSP, PSP-SPT, PSP-FWD i SPT-FWD, ako se takvim ugovaranjem omogućuje financiranje zatečene pozicije u nekoj valuti (roll over duge ili kratke pozicije) izvještajne institucije ili protustranke s kojom je takva kombinacija instrumenata dogovorena.

6. »SWM« – FX swap različitih iznosa bazne valute

Instrument SWM označuje vrstu FX swapa kod kojega je iznos bazne valute u povratnom dijelu transakcije različit od iznosa bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije.

U smislu ove Upute instrument SWM obuhvaća i kombinaciju instrumenata PSP-PSP, PSP-SPT, PSP-FWD i SPT-FWD, ako se takvim ugovaranjem omogućuje financiranje zatečene pozicije u nekoj valuti (roll over duge ili kratke pozicije) izvještajne institucije ili protustranke s kojom je takva kombinacija instrumenata dogovorena.

7. »EFK« – Efektiva

Instrument EFK označuje transakciju kupnje (prodaje) bazne valute u gotovini (novčanicama i kovanom novcu).

Obilježje 10. Bazna valuta

Ovim obilježjem označuje se valuta čija jedna jedinica predstavlja određeni broj jedinica varijabilne valute.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valuta navedenima u Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa, Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka. Bazna valuta ne može biti kuna (oznaka HRK).

Obilježje 11. Varijabilna valuta

Ovim obilježjem označuje se valuta čiji određeni broj jedinica vrijedi jednu jedinicu bazne valute.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valuta navedenima u Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa, Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka.

Obilježje 12. Smjer

Ovim obilježjem označuje se smjer transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »K« – za instrumente SPT, PSP, FWD, NDF i EFK označuje kupnju bazne valute; za instrumente SWP i SWM označuje prodaju bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije i ponovnu kupnju bazne valute u povratnom dijelu transakcije;

2. »P« – za instrumente SPT, PSP, FWD, NDF i EFK označuje prodaju bazne valute; za instrumente SWP i SWM označuje kupnju bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije i ponovnu prodaju bazne valute u povratnom dijelu transakcije.

Obilježje 13. Datum namire

Ovim obilježjem označuje se:

– datum namire za instrument SPT,

– datum namire za instrument PSP,

– datum namire za instrumente SWP i SWM u inicijalnom dijelu transakcije,

– datum namire za instrument EFK.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente SPT, PSP, SWP, SWM i EFK.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD».

Obilježje 14. Datum dospijeća

Ovim obilježjem označuje se:

– datum dospijeća za instrument FWD,

– datum dospijeća (fixinga) za instrument NDF,

– datum dospijeća za instrumente SWP i SWM u povratnom dijelu transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente FWD, NDF, SWP i SWM.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD».

Obilježje 15. Datum za izračun roka dospijeća

Ovim obilježjem označuje se:

– datum spota za instrument PSP,

– datum od kojeg se računa rok dospijeća za instrumente FWD i NDF.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente PSP, FWD i NDF, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD».

Obilježje 16. Vrijeme ugovaranja transakcije

Ovim obilježjem označuje se vrijeme ugovaranja transakcije. Ako nije moguće utvrditi stvarno vrijeme ugovaranja transakcije, onda se ovim obilježjem označuje vrijeme unosa ugovorene transakcije u sustav, pri čemu se transakcija u sustav mora unijeti najkasnije 15 minuta nakon ugovaranja.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost obilježja mora sadržavati vrijeme u 24-satnom formatu »hhmm«.

Ovo obilježje obvezno se popunjava od izvještajnog datuma 1. travnja 2016.

Obilježje 17. Inicijator transakcije

Ovim obilježjem označuje se inicijator ugovorene transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente, za transakcije kod kojih je varijabilna valuta HRK, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »DA« – izvještajna institucija je inicijator transakcije;

2. »NE« – izvještajna institucija nije inicijator transakcije.

Ovo obilježje obvezno se popunjava od izvještajnog datuma 1. travnja 2016.

Obilježje 18. Izvor referentnog tečaja

Ovim obilježjem označuje se izvor referentnog tečaja koji vrijedi na datum dospijeća (fixinga) NDF transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se samo za instrument NDF.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »HNB« – srednji tečaj HNB-a,

2. »ECB« – referentni tečaj Europske središnje banke,

3. »WMR« – referentni tečaj WM-a/Reutersa,

4. »OST« – referentni tečaj nekoga drugog izvora.

IX. Iznosi i tečajevi

17. Iznosi i tečajevi koji su opisani obilježjima skupina A i B upisuju se za sve protustranke, pri čemu se zasebno navode iznosi i tečajevi opisani u nastavku.

Iznos transakcije

Iznos transakcije iskazuje se u baznoj valuti s dva decimalna mjesta, a upisuje se za sve instrumente. Za instrumente SWP i SWM upisuje se iznos inicijalne transakcije, a za instrument NDF zamišljeni (notional) iznos.

Iznos povratne transakcije

Iznos povratne transakcije iskazuje se u baznoj valuti s dva decimalna mjesta, a upisuje se samo za instrument SWM.

Spot tečaj

Spot tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za sve instrumente, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Kod instrumenata PSP, FWD i NDF upisuje se početni spot tečaj na temelju kojeg se izračunava pre-spot, odnosno forward tečaj.

Pre-spot/Forward tečaj

Pre-spot tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za instrument PSP, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na pojedinačnoj osnovi.

Forward tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za instrumente FWD, NDF, SWP i SWM.

Retail tečaj

Retail tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za instrumente SPT, PSP i EFK, za protustranke za koje se podaci dostavljaju na skupnoj osnovi, odnosno za koje se transakcije agregiraju.

Retail tečaj izračunava se dijeljenjem ukupnog iznosa transakcija iskazanih u varijabilnoj valuti s ukupnim iznosom pripadajućih transakcija iskazanih u baznoj valuti.

X. Izvještajni slog i datoteka

18. Sadržaj datoteke

a) Polja slogova popunjavaju se onako kako je to prikazano u Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

b) Osnovni izvještajni slog iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja opisuje osnovne slogove podataka. Slogovi u datoteci nisu fiksne duljine.

c) Izvještajni slog zaglavlja iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja uključuje osnovne podatke o izvještajnoj instituciji i datoteci.

d) Slog zaglavlja nalazi se na početku datoteke.

e) Napomene za datoteku i pripadajuće slogove upisuju se u polje predviđeno za to, onako kako je opisano Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

f) Formati slogova zaglavlja i izvještajnih slogova propisani su Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

19. Kontrola sadržaja slogova

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka, izvještajne institucije moraju kontrolirati sadržaj slogova prije dostavljanja datoteke HNB-u.

b) Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu na obveznost upisivanja oznake, kao i popis dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama oznaka, koje su propisane u prilozima, kao i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

c) Kod transakcija koje se prijavljuju na pojedinačnoj osnovi svaka se transakcija mora prijaviti zasebno, što znači da izvještajna institucija koja je s jednom protustrankom sklopila više transakcija koje imaju sva ista obilježja iz skupine A i B, treba za svaku takvu transakciju poslati zaseban slog, odnosno iznosi iskazani u baznoj valuti se ne zbrajaju.

d) Kod transakcija koje se prijavljuju na skupnoj osnovi transakcije se agregiraju, što znači da izvještajna institucija transakcije sklopljene po tečajevima s tečajne liste s protustrankama fizičkim osobama rezidentima koji nisu obrtnici i s fizičkim osobama nerezidentima, koje imaju ista obilježja iz skupine A, za instrumente SPT, PSP i EFK i ostala ista obilježja iz skupine B, može prijaviti samo jedan slog, odnosno iznosi iskazani u baznoj valuti se zbrajaju.

20. Ispravljanje dostavljenih podataka

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka, izvještajne institucije moraju ispravljati slogove u kojima HNB utvrdi određene nepravilnosti.

b) Uz to, sama izvještajna institucija dužna je ispraviti dostavljene podatke ako je njihov sadržaj netočan.

c) Ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci za isti izvještajni datum. Iznimno, može se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB.

d) Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog i dostavi novi, ispravan slog. Sam postupak ispravljanja slogova propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

e) Ispravljeni podaci za određeni izvještajni datum moraju se dostaviti HNB-u do 11.30 sati istoga radnog dana kada se dostavljaju i redoviti podaci (osim kada je riječ o ispravcima uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB).

21. Dostavljanje podataka

a) Podaci se dostavljaju elektronički.

b) Način dostavljanja podataka propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

XI. Dostavljanje podataka o kupnjama i prodajama valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

22. Izuzme li se dostavljanje podataka na način do sada opisan u ovoj Uputi, izvještajne institucije obvezne su HNB-u dostavljati podatke o kupnjama i prodajama valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja svaki radni dan najkasnije do 17.15 sati za izvještajni datum koji je jednak tekućem radnom danu.

Podaci se dostavljaju za transakcije ugovorene tekućega radnog dana, a u skladu s načinom opisanim u Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja. Ispravljeni podaci dostavljaju se najkasnije do 18 sati.

23. Podaci se dostavljaju za transakcije ugovorene isključivo s protustrankama koje su ujedno i izvještajne institucije navedene u točki 4. ove Upute te za iznose i tečajeve koji se mogu opisati isključivo obilježjima i modalitetima vrijednosti obilježja navedenima u nastavku:

a) Obilježje 1. Izvještajni datum: tekući radni dan,

b) Obilježje 2. Porezni broj,

c) Obilježje 3. P matični broj: počinje s »MB«,

d) Obilježje 4. P Porezni broj,

e) Obilježje 6. Država sjedišta ili međunarodna institucija: »HR«,

f) Obilježje 9. Instrument: »SPT«, »PSP«,

g) Obilježje 10. Bazna valuta,

h) Obilježje 11. Varijabilna valuta: HRK,

i) Obilježje 12. Smjer,

j) Obilježje 13. Datum namire,

k) Obilježje 15. Datum za izračun roka dospijeća,

l) Obilježje 16. Vrijeme ugovaranja transakcije,

m) Obilježje 17. Inicijator transakcije

Obilježja 16. i 17. obvezno se popunjavaju od izvještajnog datuma 1. travnja 2016.

PRILOG 1.

UPISIVANJE VRIJEDNOSTI OBILJEŽJA

1. U ovom prilogu definira se upisivanje pojedinih vrijednosti obilježja A i B za svaki instrument obuhvaćen izvještajnim zahtjevom.

2. Obilježja A upisuju se u svim slogovima.

3. Instrumenti su navedeni u redcima, dok su obilježja B navedena u stupcima. Ako je obilježje obvezno popunjavati za određeni instrument, navedena je vrijednost »OBV«. Ako se neko obilježje ne popunjava za određeni instrument, navedena je vrijednost »NP«. Ako se neko obilježje popunjava uvjetno, odnosno ako se popunjava samo ako postoji ili je moguće popuniti ga, navedena je oznaka »UVJ«, a način popunjavanja objašnjen je u Uputi. Ako se u određenom slučaju smije upotrijebiti samo jedan modalitet, naveden je taj modalitet.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s dopunom i (ili) promjenom popisa instrumenata, odnosno u skladu s potrebom identificiranja obilježja po instrumentima.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.


PRILOG 2.

POPIS NEREZIDENTNIH MFI-ja I OSTALIH INSTITUCIJA

1. Identifikacija nerezidentnih MFI-ja obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html.

2. Izvještajna institucija mora se koristiti popisom nerezidentnih MFI-ja koji vrijedi na izvještajni datum.

3. Pri identifikaciji nerezidentnih MFI-ja, prema popisu koji objavljuje ESB, potrebno je koristiti se odgovarajućim sadržajem slovnobrojčanog polja MFI_ID.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s nacionalnom definicijom sektora MFI-ja i ostalih institucija koje se moraju identificirati na pojedinačnoj osnovi, a koja ovisi o propisima zemlje u kojoj se nalazi sjedište takve institucije.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

UPUTA

za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja

1. Uvod

Ovom Uputom definiraju se obilježja i sadržaj datoteka kojima se dostavljaju podaci propisani Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

2. Standardne karakteristike datoteka

Postoje dvije vrste datoteka:

o redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu (RED);

o datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija za izvještajni datum koji je jednak tekućem radnom danu (MBT);

• format XML (prema XSD datotekama TSSP_RED.xsd i TSSP_MBT.xsd, koje su objavljene na internetskoj stranici HNB-a);

• primjeri XML datoteka mogu se preuzeti s internetske stranice HNB-a: Ulazni_podaci–TSSP–RED.xml i Ulazni_podaci–TSSP–MBT.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci) i Ulazni_podaci–TSSP–RED–Prazno.xml i Ulazni_podaci–TSSP–MBT–Prazno.xml (prikaz datoteke bez podataka);

• kodna stranica 8859–2 (CE);

• sadržaj slogova prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja;

• naziv je datoteke TSSP_OIB_YYYYMMDD_xxx_OZN.XML (TSSP_Porezni Broj_IzvještajniDatum_VrstaDatoteke_OznakaDatoteke + XML) (primjer naziva datoteke: TSSP_03269817911_20150227_MBT_R.XML).

3. Sadržaj datoteka

Prvi slog u datoteci je zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: OIB izvještajne institucije, izvještajni datum, ukupan broj slogova u datoteci, oznaka datoteke te po potrebi osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon, datum početka ili datum prestanka odgovornosti).

Sljedeći slogovi jesu slogovi koji čine retke izvještaja o kupnjama i prodajama valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja propisanih ovom Uputom.

4. Opće napomene

Kad izvještajna institucija nema podataka za neki izvještajni datum za koji je dužna dostaviti izvješće, dovoljno je poslati slog zaglavlja. Primjer XML datoteke »Ulazni podaci–TSSP–RED–Prazno.xml« sadržava uzorak »prazne datoteke« za određeni izvještajni datum.

Ako izvještajna institucija nema podataka za datoteku MBT, dovoljno je poslati samo redak zaglavlja (primjer naziva datoteke: TSSP_03269817911_20150227_MBT_R.XML).

Oznaka datoteke jest »R« za prvu datoteku koja se šalje za određeni izvještajni datum ili »Ixx« (gdje je xx u rasponu 01 – 99) ako je riječ o datoteci slogova ispravaka. Datoteka slogova ispravaka u sebi obuhvaća storno slogove i slogove ispravka. Osim tih slogova, u datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju redovne datoteke.

Datoteke koje se šalju na temelju naložene mjere HNB-a ili uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, a za datume koji su stariji od propisanih mogućnosti ispravka podataka prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, dostavljaju se na isti način kao i redovne datoteke, te prema pravilu formiranja naziva (»Ixx«), kao da je riječ o redovnom ispravku datoteka.

5. Kontrola sadržaja slogova

Opće napomene

Brojčana polja – za iznose i tečajeve

Polje predviđeno za iznos može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Polje predviđeno za tečaj može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Ostala polja – slovna, brojčana i slovnobrojčana

Duljine ostalih polja, slovnih, brojčanih i slovnobrojčanih, koja se ne odnose na iznos i tečaj, određene su i opisane za svako polje pojedinačno. Takva se polja popunjavaju slijeva, dok je eventualna obveza unosa nula na prazna mjesta navedena u objašnjenju svakog polja pojedinačno.

Ako je Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja određeno da se neko polje ne popunjava za određeni instrument ili je riječ o uvjetnom popunjavanju, a nema sadržaja, polje se ne popunjava i ne uključuje u datoteku.

Osnovni izvještajni slog

Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga koje je obvezno popuniti ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu popunjenosti vrijednošću (modalitetom) s popisa dopuštenih vrijednosti (modaliteta) u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

5.1. Formalne i logičke kontrole redovne datoteke sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

5.1.1. Slog »Zaglavlje«

Polje 1. Porezni broj (OIB)

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 2. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Porezni broj mora biti identičan poreznom broju u nazivu datoteke.

Polje 2. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u nazivu datoteke.

Polje 3. Ukupan broj slogova u datoteci

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se ukupan broj slogova koje sadržava datoteka, a slog zaglavlja se ne broji.

Polje 4. Oznaka datoteke

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni izvještaj) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Ponavljajući podaci o osobama za kontakt:

Podaci se popunjavaju po potrebi, ako postoji promjena u podacima koji su dostavljeni prije.

Polje 5. Osoba za kontakt – ime

Polje 6. Osoba za kontakt – prezime

Polje 7. Osoba za kontakt – e-adresa

Polje 8. Osoba za kontakt – telefon

Polje 9. Datum od

Polje 10. Datum do

Kontrola: Ako se dostavljaju podaci, polja 5 – 8 moraju biti popunjena, a kod polja 9 i 10 mora biti popunjeno jedno polje, a mogu biti popunjena i oba polja.

Polje 11. Napomena

Polje se popunjava po potrebi. Najveća je dopuštena duljina polja dvije tisuće znakova.

5.1.2. Osnovni izvještajni slog

Polje 1. Redni broj sloga u datoteci

Polje se obvezno popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u koraku 1. U datoteci ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 2. Oznaka sloga

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni slog), »Sxx« (storno) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj storniranja/ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kombinacija polja 1 i 2 mora biti jedinstvena na razini izvještajne institucije i izvještajnog datuma, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravaka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga u datoteci nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Slogovi storniranja/ispravka mogu se dostaviti prema pravilu objašnjenom uz polje 3. Izvještajni datum.

Polje 3. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum.

Polje 4. P matični broj

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 3. Polje može imati najviše dvadeset i pet znakova.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »MB«, »MJ« ili »OB«, polje ima deset mjesta i sva se popunjavaju, polje 5. P porezni broj mora biti popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »MF«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom identičnim prvim dvama slovima šifre MFI (MFI_ID), a koji je istodobno različit od »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno modalitetom »1220« ili »1230«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »FZ00000000« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »FZ00000000« i polje 24. Retail tečaj je popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija i polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjavaju se.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »NF00000000« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom različitim od »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta modalitetom »1400«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »NF00000000« i polje 24. Retail tečaj je popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija ne popunjava se, a polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno modalitetom »1400«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »ND00000000«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom različitim od »HR« i polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno.

Polje 5. P porezni broj (OIB)

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 4. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 6. SWIFT/BIC kod

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 5. Polje ima osam ili jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 4. P matični broj popunjeno modalitetom »ND00000000«, a polje 8. Sektor nerezidenta modalitetom »1220«.

Polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 6. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »HR«, polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Polje 8. Sektor nerezidenta

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 7. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 8.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »P«, u nastavku se ispunjavaju još četiri grupe, od kojih svaka ima pet mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta), što može maksimalno iznositi 100,00 s obzirom na to da je riječ o udjelima, odnosno vrijednost svake od četiri grupe u ovom polju mora biti između 000,00 i 100,00. Način prijave udjela objašnjen je u Uputi za provedbu Odluke o tržištu stranih sredstava plaćanja.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »N« ili »S«, u nastavku se ne navodi ništa.

Polje 10. Instrument

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 9. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »SPT«, »PSP«, »FWD«, »NDF«, »SWP«, »SWM« ili »EFK«.

Polje 11. Bazna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 10. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »HRK«.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno modalitetom različitim od modaliteta kojim je popunjeno polje 12. Varijabilna valuta.

Polje 12. Varijabilna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 11. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 13. Smjer

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 12. Polje ima jedno mjesto.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »K« ili »P«.

Polje 14. Datum namire

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 13. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »FWD« ili »NDF«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SWP« ili »SWM«, datum upisan u ovo polje mora prethoditi datumu iz polja 15. Datum dospijeća.

Polje 15. Datum dospijeća

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 14. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »PSP« ili »EFK«, polje se ne popunjava.

Polje 16. Datum za izračun roka dospijeća

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 15. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »SWM«, »SWP« ili »EFK«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »FWD« ili »NDF«, polje se obvezno popunjava i datum upisan u ovo polje mora prethoditi datumu iz polja 15. Datum dospijeća.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »PSP« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno, polje se obvezno popunjava.

Polje 17. Vrijeme ugovaranja transakcije

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 16. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »FWD«, »NDF«, »SWP« ili »SWM«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »PSP« ili »EFK« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »PSP« ili »EFK« i polje 24. Retail tečaj je popunjeno, polje se ne popunjava.

Polje 18. Inicijator transakcije

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 17. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »DA« ili »NE«.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 12. Varijabilna valuta popunjeno modalitetom »HRK« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno.

Polje 19. Izvor referentnog tečaja

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 18. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »HNB«, »ECB«, »WMR« ili »OST«.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »NDF«.

Polje 20. Iznos transakcije

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Iznos transakcije. Polje sadržava podatak o iznosu transakcije iskazan u baznoj valuti. Polje može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno s »R« ili »Ixx«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno s »Sxx«, polje mora biti popunjeno iznosom suprotnog predznaka predznaku iznosa transakcije koji je naveden u slogu koji se stornira.

Polje 21. Iznos povratne transakcije

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Iznos povratne transakcije. Polje sadržava podatak o iznosu povratne transakcije iskazan u baznoj valuti. Polje može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SWM«.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Polje 22. Spot tečaj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Spot tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 24. Retail tečaj popunjeno, polje se ne popunjava.

Polje 23. Pre-spot/Forward tečaj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Pre-spot/Forward tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT« ili »EFK«, polje se ne popunjava.

Polje 24. Retail tečaj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Retail tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »FWD«, »NDF«, »SWP« ili »SWM«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »PSP« ili »EFK«, polje 4. P matični broj popunjeno je modalitetom »FZ00000000« ili »NF00000000« i polje 22. Spot tečaj je popunjeno, polje se ne popunjava.

5.2. Formalne i logičke kontrole datoteke sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

5.2.1. Slog »Zaglavlje«

Polje 1. Porezni broj (OIB)

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 2. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Porezni broj mora biti identičan poreznom broju u nazivu datoteke.

Polje 1. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u nazivu datoteke, odnosno mora biti jednak tekućem radnom danu.

Polje 2. Ukupan broj slogova u datoteci

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se ukupan broj slogova koje sadržava izvještaj, a slog zaglavlja se ne broji.

Polje 3. Oznaka datoteke

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni izvještaj) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Ponavljajući podaci o osobama za kontakt:

Podaci se popunjavaju po potrebi, ako postoji promjena u podacima koji su dostavljeni prije.

Polje 4. Osoba za kontakt – ime

Polje 5. Osoba za kontakt – prezime

Polje 6. Osoba za kontakt – e-adresa

Polje 7. Osoba za kontakt – telefon

Polje 8. Datum od

Polje 9. Datum do

Kontrola: Ako se dostavljaju podaci, polja 5 – 8 moraju biti popunjena, a kod polja 9 i 10 mora biti popunjeno jedno polje, a mogu biti popunjena i oba polja.

Polje 10. Napomena

Polje se popunjava po potrebi. Najveća je dopuštena duljina polja dvije tisuće znakova.

5.2.2. Osnovni izvještajni slog

Polje 1. Redni broj sloga u datoteci

Polje se obvezno popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u koraku 1. U datoteci ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 2. Oznaka sloga

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni slog), »Sxx« (storno) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj storniranja/ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta.

Kombinacija polja 1 i 2 mora biti jedinstvena na razini izvještajne institucije i izvještajnog datuma, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni.

U datoteci ispravaka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga u datoteci nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog. Slogovi storniranja/ispravaka moraju se dostaviti istoga izvještajnog dana kao i redovni slog(ovi).

Polje 3. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum.

Polje 4. P matični broj

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 3. Polje ima deset mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno isključivo modalitetom koji počinje s »MB« i u nastavku sadržavati matični broj protustranke – jedne od izvještajnih institucija, osim izvještajne institucije koja šalje datoteku.

Polje 5. P porezni broj (OIB)

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 4. Polje se popunjava OIB-om protustranke – jedne od izvještajnih institucija, s tim da se OIB naveden u ovom polju mora razlikovati od OIB-a navedenog u slogu »Zaglavlje«, polje 1. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 6. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 6. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo modalitetom »HR«.

Polje 7. Instrument

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 9. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »SPT« ili »PSP«.

Polje 8. Bazna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 10. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »HRK«.

Polje 9. Varijabilna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 11. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo modalitetom »HRK«.

Polje 10. Smjer

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 12. Polje ima jedno mjesto.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »K« ili »P«.

Polje 11. Datum namire

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 13. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Polje 12. Datum za izračun roka dospijeća

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 15. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo u slučaju kada je polje 7. Instrument popunjeno modalitetom »PSP«.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Polje 13. Vrijeme ugovaranja transakcije

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 16. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 14. Inicijator transakcije

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 17. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »DA« ili »NE«.

Polje 15. Iznos transakcije

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Iznos transakcije. Polje sadržava podatak o iznosu transakcije iskazan u baznoj valuti. Polje može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno s »R« ili »Ixx«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno s »Sxx«, polje mora biti popunjeno iznosom suprotnog predznaka predznaku iznosa transakcije koji je naveden u slogu koji se stornira.

Polje 16. Spot tečaj

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17. Spot tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Polje 17. Pre-spot tečaj/Forward tečaj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 17., Pre-spot/Forward tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo u slučaju kada je polje 7. Instrument popunjeno modalitetom »PSP«.

6. Povratna datoteka s pogreškama

Povratne datoteke s pogreškama imaju istu strukturu naziva datoteke kao i dolazne datoteke s podacima (slogovima), samo što im je oznaka »Gxx».

Slogovi u kojima je ustanovljena pogreška u dolaznim podacima vraćaju se u izvještajnu instituciju u obliku i sa sadržajem s kakvima su dostavljeni u HNB, uz dodatak polja s opisom pogreške. Datoteka s pogreškama preuzima se s internetske stranice HNB-a za dostavu i preuzimanje datoteka, nakon što ovlašteni djelatnici izvještajne institucije o statusu obrade poslane datoteke budu obaviješteni elektroničkom poštom. Datoteka se generira i raspoloživa je za preuzimanje samo u slučaju da postoje pogreške u poslanoj datoteci.

6.1. Redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

U datoteci s pogreškama u slogu bit će dodano:

Polje 25. Pogreška

Polje se obvezno popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu.

6.2. Datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

U datoteci s pogreškama u slogu bit će dodano:

Polje 18. Pogreška

Polje se obvezno popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu.

7. XSD datoteke za dostavu podataka

7.1. Redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

7.2. Datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

Navedene datoteke HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr), a obveznici izvješćivanja dužni su osigurati primjenu datoteka.

8. Primjeri XML datoteka

8.1. Redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

8.2. Prazna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

8.3. Datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

8.4. Prazna datoteka bez slogova koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

8.5. Povratna datoteka s pogreškama u redovnoj datoteci sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

8.6. Povratna datoteka s greškama u datoteci sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja između izvještajnih institucija

Primjere XML datoteka HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr).

[1]Instrumenti navedeni u ovom odlomku odnose se na instrumente definirane Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje sa stanjem iz posljednjega Mjesečnog izvješća za koje su dostavljeni podaci iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje, a koje prethodi izvještajnom datumu.

101 23.09.2015 Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja 101 23.09.2015 Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja 101 23.09.2015 Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja