Zakon o humanitarnoj pomoći

NN 102/2015 (25.9.2015.), Zakon o humanitarnoj pomoći

HRVATSKI SABOR

1970

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI

Proglašavam Zakon o humanitarnoj pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/96

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 22. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O HUMANITARNOJ POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

(2) Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja:

– zaštite života

– zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja

– hrane i odjeće

– stanovanja

– uvjeta školovanja

– pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata

– prijevoza pomoći i njezine dostupnosti

– pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te

– ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

(2) Humanitarna pomoć pruža se neovisno o rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

(3) Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna i ne može se nasljeđivati.

(4) Sukladno svrhama navedenim u stavku 1. ovoga članka humanitarne akcije se razvrstavaju prema oznakama vrste koje će pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

(5) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na donaciju hrane i hrane za životinje koja je regulirana posebnim zakonom.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik je fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.

2. Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama ovoga Zakona kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije.

3. Stalni prikupljač humanitarne pomoći je pravna osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u skladu s odredbama ovoga Zakona.

4. Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

5. Račun za humanitarnu akciju je bankovni račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni bankovni račun fizičke osobe, odnosno bankovni račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.

6. Nadležni ured je ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba nadležan prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

7. Razvrstavanje humanitarnih akcija je određivanje vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu njihova organiziranja.

8. Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći.

9. Logotip humanitarne akcije je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama ovoga Zakona.

10. Oznaka vrste humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije slova koja se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji prema vrsti humanitarne akcije.

11. Evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka pod kojom je humanitarna akcija upisana u evidenciju humanitarnih akcija.

12. Humanitarni telefonski broj je telefonski broj s posebnom namjenom za usluge humanitarnog karaktera koji operater dodjeljuje na korištenje podnositelju zahtjeva u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom i posebnim propisima kojima je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

II. NAČELA HUMANITARNE POMOĆI

Članak 4.

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći izraz je osobne volje pojedinca te predstavlja dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, znanja i vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili dobrobit zajednice.

Članak 5.

Prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći izražava se solidarnost prema članovima društva bez namjere stjecanja osobne i materijalne koristi.

Članak 6.

Humanitarna pomoć pruža se korisniku uz poštivanje ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta te zdravlja i sigurnosti, uz uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja.

Članak 7.

Korisniku humanitarne pomoći mora se osigurati zaštita osobnih podataka, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

III. NAČINI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

Članak 8.

(1) Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

(2) Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati putem humanitarnog telefonskog broja, sportskim i kulturnim događanjima, prikupljanjem pomoći na javnim mjestima i drugim aktivnostima kojima se na nedvojben način prikuplja humanitarna pomoć za unaprijed definirane korisnike ili skupine korisnika, uz uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima.

(3) Humanitarnu pomoć mogu prikupljati i pružati i tijela državne uprave nadležna prema posebnim propisima.

Članak 9.

(1) Pod stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni ured na zahtjev:

– neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom

– neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.) ili

– zaklade, odnosno fundacije čija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 10.

(1) Humanitarna akcija u smislu ovoga Zakona vremenski je ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

(2) Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, mogu provesti:

– stalni prikupljači humanitarne pomoći

– neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

(3) Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana.

(4) Humanitarnom akcijom u smislu ovoga Zakona ne smatraju se dobrotvorne priredbe i slične aktivnosti koje zaklada, odnosno fundacija organizira radi stjecanja imovine u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelovanje zaklada, odnosno fundacija.

(5) Humanitarnom akcijom u smislu ovoga Zakona ne smatraju se humanitarne aktivnosti koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 11.

(1) Fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije u smislu ovoga Zakona radi prikupljanja pomoći za svoje osobne potrebe.

(2) Fizička osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja troškova redovnog poslovanja pravne osobe (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i drugih komunalnih usluga i sl.).

(3) Pravna osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovitog poslovanja (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i drugih komunalnih usluga i sl.), niti troškova redovitog poslovanja bilo koje druge pravne osobe.

(4) Prikupljanje pomoći iz stavaka 1. – 3. ovoga članka ne smatra se humanitarnom akcijom u smislu ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Organizator humanitarne akcije dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju, a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini bez odgode uplatiti na račun humanitarne akcije.

(3) Nakon završetka humanitarne akcije, ili iznimno za vrijeme trajanja akcije ako se za time pokaže potreba, organizator humanitarne akcije dužan je bez odgađanja prikupljena financijska sredstva isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili izvršiti plaćanje fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, organizator humanitarne akcije dužan je sredstva prikupljena putem humanitarnog telefonskog broja isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili izvršiti plaćanje fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, po zaprimanju uplate operatera humanitarnog telefonskog broja.

(5) Iz sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji organizator humanitarne akcije može podmiriti opravdane troškove vezane isključivo uz organizaciju i provedbu te humanitarne akcije.

(6) Isplate fizičkoj ili pravnoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije iz stavaka 3. i 4. ovoga članka i plaćanja opravdanih troškova iz stavka 5. ovoga članka vrše se na temelju odgovarajuće financijske i druge vjerodostojne dokumentacije vezane uz svrhu humanitarne akcije.

(7) Isplate korisniku u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog članka vrše se na temelju pisane izjave korisnika, odnosno njegova zakonskog zastupnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije.

(8) Iznimno, ako korisnik nije u mogućnosti dati izjavu iz stavka 7. ovog članka, a nema zakonskog zastupnika, isplate korisniku u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog članka vrše se na temelju pisane izjave člana obitelji korisnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije.

Članak 13.

(1) Organizator humanitarne akcije odgovoran je za raspolaganje financijskim sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj humanitarnoj akciji, do njihove predaje korisniku ili izvršitelju usluga iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Korisnik je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći koju mu dodijeli organizator humanitarne akcije.

(3) Organizator humanitarne akcije dužan je za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluge za korisnika humanitarne akcije, osim odgovarajućeg financijskog dokumenta za obavljenu uslugu, pribaviti dokaz o pruženoj usluzi.

IV. UVJETI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

Članak 14.

(1) Neprofitna pravna osoba iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona dužna je prije početka stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od nadležnog ureda pribaviti rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijet će nadležni ured na zahtjev pravne osobe iz članka 9. stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga Zakona ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– pravna osoba ima program rada za razdoblje od iduće tri godine od dana podnošenja zahtjeva iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona

– pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada iz podstavka 1. ovoga stavka

– pravna osoba ispunila je obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), utaja (članak 232.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), zlouporaba povjerenja (članak 240.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), osim ako je nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za prekršaje iz članka 59. stavka 1. podstavka 1., članka 62. i članka 63. ovoga Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom

– ni protiv pravne osobe ni protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz podstavaka 4. i 5. ovoga stavka.

(3) Nadležni ured donijet će rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na zahtjev pravne osobe iz članka 9. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, a ujedno je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– podnositelj zahtjeva je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka proveo najmanje pet humanitarnih akcija

– podnositelj zahtjeva je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka proveo manje od pet humanitarnih akcija, ali je njihovo ukupno trajanje najmanje 180 dana ili

– podnositelju zahtjeva rješenjem je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.).

(4) Nadležni ured obvezan je primjerak rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći dostaviti ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi vođenja evidencije iz članka 49. ovoga Zakona, nadležnoj poreznoj upravi te tijelu nadležnom za registraciju neprofitnih pravnih osoba.

(5) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za socijalnu skrb. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Izvršnošću rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći čiji će izgled pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnosi se nadležnom uredu na propisanom obrascu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka neprofitna pravna osoba dužna je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku ovjerenog statuta, odnosno drugog akta o osnivanju kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug neprofitne pravne osobe

– program rada koji se odnosi na iduće tri godine od dana podnošenja zahtjeva iz kojeg je razvidno da su planirane aktivnosti i korisnici u skladu sa svrhom iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona

– dokaze da neprofitna pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada iz podstavka 2. ovoga stavka

– potvrdu porezne uprave iz koje je vidljivo da je pravna osoba ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od osam dana

– uvjerenje da se ni protiv pravne osobe ni odgovorne osobe u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga Zakona, ne starije od tri mjeseca.

(3) Osim dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba iz članka 9. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona dužna je dostaviti presliku vjerodostojne dokumentacije kojom dokazuje da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili rješenje kojim joj je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.).

(4) Nadležni ured će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o registraciji neprofitne pravne osobe, odnosno o upisu u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj te izvod iz kaznene i prekršajne evidencije radi utvrđivanja uvjeta iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka te program rada iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka dostavljaju se na obrascima koje će pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 16.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležnom uredu u roku od 30 dana od proteka razdoblja na koje se odnosi predani program rada dostaviti:

– izvješće o provedbi programa rada s dokazima o provedbi

– program rada koji se odnosi na iduće tri godine iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona

– dokaz da ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada iz podstavka 2. ovoga stavka.

(2) Izvješće o provedbi programa rada iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka dostavlja se na obrascu koji će pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona mogu organizirati humanitarne akcije nakon izvršnosti rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije izdanog od strane nadležnog ureda za svaku pojedinu akciju.

(2) Iznimno, ako prijeti opasnost za život ili zdravlje ljudi, osoba iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona može organizirati humanitarnu akciju i prije nego što pribavi rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije pod uvjetom da je podnijela zahtjev za izdavanje rješenja.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je pribaviti rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije u roku od petnaest dana od dana početka humanitarne akcije.

Članak 18.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se nadležnom uredu na propisanom obrascu najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za izdavanje rješenja može se podnijeti i u kraćem roku kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti zbog ugroženosti života i zdravlja ljudi.

(3) Nadležni ured donijet će rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije na zahtjev stalnog prikupljača humanitarne pomoći ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– podnositelj zahtjeva ima razrađen plan provođenja humanitarne akcije te plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

– podnositelj zahtjeva ima otvoren račun za humanitarnu akciju.

(4) Nadležni ured donijet će rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije na zahtjev osobe iz članka 10. stavka 2. podstavka 2. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev ispunila je obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev ima razrađen plan provođenja humanitarne akcije te plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

– pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu

– pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za prekršaje iz članka 14. stavka 2. podstavka 6. ovoga Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu

– protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga Zakona

– podnositelj zahtjeva ima otvoren račun za humanitarnu akciju.

(5) Nadležni ured odbit će zahtjev iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani tim stavcima ili ako utvrdi da planirane aktivnosti iz dostavljenog plana provođenja humanitarne akcije ne opravdavaju svrhu humanitarne akcije.

(6) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 19.

(1) Izreka rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, među ostalim, sadržava i:

– evidencijsku oznaku i oznaku vrste humanitarne akcije

– naziv i trajanje humanitarne akcije

– broj računa za humanitarnu akciju.

(2) Rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije obvezno se dostavlja tijelima nadležnim za pojedino područje prema oznaci vrste humanitarne akcije u skladu s člankom 27. stavkom 3. ovoga Zakona, nadležnoj poreznoj upravi, ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb te nadležnoj policijskoj upravi ako se humanitarna akcija organizira na javnom mjestu.

(3) Sadržaj evidencijske oznake humanitarne akcije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 20.

(1) O žalbi protiv rješenja nadležnog ureda kojim se odlučuje o zahtjevu iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona odlučuje ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije čiji će izgled pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 21.

(1) Uz zahtjev iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– plan provođenja humanitarne akcije

– plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći koji uključuje i kriterije raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika

– broj računa za humanitarnu akciju.

(2) Uz zahtjev iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva iz članka 10. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu porezne uprave iz koje je vidljivo da je pravna, odnosno fizička osoba ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od osam dana

– plan provođenja humanitarne akcije

– plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći koji uključuje i kriterije raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika

– broj računa za humanitarnu akciju

– uvjerenje da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga Zakona, ne starije od tri mjeseca.

(3) Nadležni ured će po službenoj dužnosti pribaviti izvod iz kaznene i prekršajne evidencije radi utvrđivanja uvjeta iz članka 18. stavka 4. podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona u odnosu na podnositelja zahtjeva iz članka 10. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, te dokaz o registraciji pravne osobe, odnosno o upisu u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj.

(4) Minimalni sadržaj plana provođenja humanitarne akcije i plana korištenja prikupljene humanitarne pomoći iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

Članak 22.

Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način javno istaknuti logotip humanitarne akcije.

Članak 23.

(1) Za prikupljanje humanitarne pomoći putem humanitarnog telefonskog broja stalni prikupljač humanitarne pomoći, uz zahtjev za korištenje humanitarnog broja dužan je operateru priložiti presliku rješenja kojim mu je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(2) Stalni prikupljač humanitarne pomoći koji uslugu korištenja humanitarnog telefonskog broja traži za prikupljanje pomoći putem humanitarne akcije, kao i drugi organizator humanitarne akcije dužni su uz zahtjev za korištenje humanitarnog broja operateru priložiti presliku rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije.

(3) Operater neće odobriti zahtjev za davanje humanitarnog telefonskog broja na korištenje ako zahtjev nije podnesen u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Operater je dužan odmah po izdavanju odobrenja za korištenje humanitarnog telefonskog broja o tome obavijestiti nadležni ured.

(5) Prilikom objave humanitarnog telefonskog broja, organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći dužan je na odgovarajući način javno istaknuti logotip humanitarne akcije, odnosno logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(6) Odobrenje za korištenje humanitarnog telefonskog broja organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći dužan je priložiti uz izvješće o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći koje se dostavlja nadležnom uredu, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Ako organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći pomoć prikuplja postavljanjem kutija, odnosno štandova na javnim mjestima, dužan je na kutiji, odnosno štandu istaknuti logotip humanitarne akcije, odnosno logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Članak 25.

(1) Organizator humanitarne akcije odgovoran je za upravljanje financijskim sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji, kao i za upravljanje sredstvima preostalima nakon završetka humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je na računu za humanitarnu akciju zadržati neutrošena financijska sredstva preostala na računu za humanitarnu akciju ako:

– je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena ili

– je potreba korisnika humanitarne akcije prestala.

(3) O iznosu neutrošenih financijskih sredstava iz stavka 2. ovoga članka organizator humanitarne akcije dužan je izvijestiti nadležni ured na obrascu za podnošenje izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Nakon što zaprimi izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u kojem je navedeno da postoje neutrošena sredstva iz stavka 2. ovoga članka, nadležni ured će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb o iznosu neutrošenih sredstava koji je naveden u izvješću te zatražiti podatak o prvoj sljedećoj odobrenoj humanitarnoj akciji s istom oznakom vrste koja je odobrena nakon dostave izvješća u kojem je navedeno da postoje neutrošena sredstva iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Neutrošena financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka organizator humanitarne akcije dužan je uplatiti na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije iste oznake vrste, a temeljem izvršnog rješenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Po zaprimljenoj obavijesti iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona nadležni ured rješenjem će naložiti organizatoru humanitarne akcije da neutrošena sredstva iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona navedena u izvješću o provedenoj humanitarnoj akciji uplati na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije s istom oznakom vrste sukladno zaprimljenoj obavijesti.

(2) Izreka rješenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

– naziv i evidencijsku oznaku humanitarne akcije u kojoj su prikupljena sredstva

– iznos neutrošenih sredstava naveden u izvješću o provedenoj humanitarnoj akciji

– nalog organizatoru humanitarne akcije da iznos neutrošenih sredstava naveden u izvješću o provedenoj humanitarnoj akciji uplati na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije s istom oznakom vrste u roku od pet dana od dana izvršnosti rješenja

– broj računa humanitarne akcije na koji se nalaže uplata.

(3) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga odlučuje ministarstvo nadležno za socijalnu skrb. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Izvršno rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured dužan je dostaviti:

– ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb

– organizatoru humanitarne akcije na račun koje se rješenjem nalaže uplata

– uredu državne uprave, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba koji je nadležan za organizatora humanitarne akcije na račun koje se rješenjem nalaže uplata.

(5) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju preostalih, odnosno neutrošenih sredstava iz humanitarnih akcija sukladno dostavljenim obavijestima iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona.

(6) Iznimno, ako u roku od 90 dana od dana podnošenja izvješća u kojem su navedeni podaci o postojanju preostalih, odnosno neutrošenih sredstava ne bude odobrena ni jedna humanitarna akcija iste vrste, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb može uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da ta sredstva uplati na račun određene odobrene humanitarne akcije ako je to potrebno radi zaštite života i zdravlja ljudi.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Na rješenje iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka.

(9) Organizator humanitarne akcije dužan je o postupanju po rješenjima iz stavaka 1. i 6. ovoga članka dostaviti dokaz nadležnom uredu te ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb u roku od petnaest dana od dana isplate preostalih sredstava.

V. NADZOR

Članak 27.

(1) Nadzor nad prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći obuhvaća:

– inspekcijski nadzor i

– upravni nadzor.

(2) Inspekcijski nadzor nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

(3) Inspekcijski nadzor nad humanitarnim akcijama koje organiziraju neprofitne pravne osobe kojima nije odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe te fizičke osobe provodi se na način da nadzor nad humanitarnim akcijama usmjerenima:

– liječenju bolesti, liječenju djece, liječenju odraslih osoba, rehabilitaciji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, nabavi medicinskih uređaja i opreme te nabavi ortopedskih i drugih pomagala provode inspektori ministarstva nadležnog za zdravlje

– zadovoljavanju potreba za prehranom i odjećom, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

(4) Nadzor nad humanitarnim akcijama za koje nadležnost nije moguće utvrditi, sukladno stavku 3. ovoga članka, provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

(5) Inspekcijski nadzor nad humanitarnim akcijama koje organiziraju stalni prikupljači humanitarne pomoći provode nadležne inspekcije iz stavka 3. ovoga članka sukladno oznaci vrste humanitarne akcije u suradnji s inspekcijom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

(6) O provedenom inspekcijskom nadzoru te poduzetim mjerama i radnjama inspektori iz stavka 3. ovoga članka dužni su obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb te nadležni ured.

(7) Upravni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

1. Inspekcijski nadzor

Članak 28.

Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem ovoga Zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata, nad obavljanjem djelatnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, odnosno organiziranjem humanitarnih akcija sukladno ovome Zakonu i posebnom propisu.

Članak 29.

Inspektori iz članka 27. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: inspektori) imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti sukladno posebnim propisima.

Članak 30.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se kao redovni, izvanredni i kontrolni.

(2) Redovni inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom nadzora koji odlukom donosi čelnik tijela nadležnog za pojedino područje iz članka 27. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Izvanredni inspekcijski nadzor provodi se povodom zahtjeva nadležnog ureda, drugih državnih tijela, prigovora pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje inspekcijskog nadzora.

(4) Kontrolni inspekcijski nadzor provodi se radi kontrole izvršenja mjera naređenih rješenjem inspektora.

Članak 31.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Nitko ne smije, koristeći se službenim položajem ili na drugi način, inspektoru naređivati, sprječavati ga ili ometati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

(3) Ako se inspekcijski nadzor provodi na zahtjev tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, inspektor je dužan izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Članak 32.

(1) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći mora inspektoru osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i staviti mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju.

(2) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo pregledati radne i druge poslovne i stambene prostore, vjerodostojnu dokumentaciju i evidencije, robu i druge stvari zatečene kod organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, poslovne spise, saslušati korisnike, radnike i druge osobe koje zatekne, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba (osobna iskaznica, putovnica i sl.) i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 33.

Inspektor tijekom inspekcijskog nadzora zbog mogućeg prikrivanja dokaza ima pravo privremeno izuzeti predmete i izvornu dokumentaciju, uz potvrdu.

Članak 34.

(1) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor je dužan postupati tako da ne ugrozi čuvanje zakonom ili drugim propisom utvrđene tajne.

(2) Odgovorne osobe dužne su upoznati inspektora s podacima koji se sukladno njihovim općim aktima smatraju tajnom.

(3) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom, kao i identitet podnositelja podneska povodom kojeg je proveden inspekcijski nadzor, ako on to zatraži.

Članak 35.

(1) U obavljanju inspekcijskih poslova inspektor je dužan:

1. zabraniti provođenje pojedinih mjera i radnji koje su protivne ovom Zakonu ili drugom propisu

2. zabraniti prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te korištenje logotipa organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ako:

– više ne ispunjava propisane uvjete za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći iz članka 14. stavka 2. podstavaka 3., 4., 5., 6. i 7., odnosno organiziranje humanitarne akcije iz članka 18. stavka 4. podstavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona

– ne postupi po prethodnom rješenju inspektora kojim se naređuju mjere

– načinom pružanja pomoći ili provedbom humanitarne akcije ugrožava zdravlje i sigurnost korisnika

3. zabraniti provođenje humanitarne akcije pravnim osobama ako je organiziraju bez prethodno pribavljenog rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, osim u slučaju iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona

4. zabraniti provođenje humanitarne akcije te korištenje logotipa humanitarne akcije pravnim i fizičkim osobama te poduzeti radnje u skladu s posebnim propisima, ako tijekom provedbe humanitarne akcije istaknu logotip humanitarne akcije za koju se utvrdi da nije dodijeljen u skladu s ovim Zakonom

5. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku te poduzeti druge mjere za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima

6. pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti odgovorne osobe u pravnoj osobi organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

7. pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti fizičke osobe u organiziranju humanitarne akcije

8. narediti i druge mjere te poduzimati radnje u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) O zabranama, izrečenim mjerama te pokrenutim postupcima iz stavka 1. ovoga članka inspektor je dužan izvijestiti nadležno tijelo koje je donijelo rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno organiziranje humanitarne akcije.

(3) Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti, odnosno povrede propisa, a nije ovlašten izravno postupati, dužan je izvijestiti nadležno tijelo o uočenim nepravilnostima, odnosno povredama propisa te tražiti pokretanje postupka i poduzimanje propisanih mjera.

Članak 36.

(1) Ako inspektor utvrdi da se u radu javljaju manje nepravilnosti koje ne utječu bitno na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno provedbu humanitarne akcije, upozorit će organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na nepravilnosti i na njihove posljedice te odrediti rok za uklanjanje istih, a sadržaj upozorenja i rok za otklanjanje nepravilnosti navesti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

(2) Ako nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne budu otklonjene u ostavljenom roku, inspektor će rješenjem narediti poduzimanje odgovarajuće mjere.

Članak 37.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru, utvrđenom stanju i poduzetim, odnosno naređenim mjerama i radnjama inspektor sastavlja zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika inspektor uručuje organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći nad čijim se radom provodi inspekcijski nadzor.

Članak 38.

(1) Ako postoji neposredna opasnost za zdravlje ili život ljudi, kao i kada postoji opasnost od uništenja ili prikrivanja dokaza, inspektor će donijeti usmeno rješenje i odmah narediti njegovo izvršenje.

(2) Usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se unijeti u zapisnik.

(3) Inspektor je dužan rješenje u pisanom obliku dostaviti bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Članak 39.

Protiv rješenja koje donosi inspektor nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Članak 40.

(1) Ako inspektor osnovano posumnja da je povredom propisa učinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, dužan je s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera podnijeti optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka, odnosno kaznenu prijavu za pokretanje kaznenog postupka.

(2) Tijelo kojem je podnesen optužni prijedlog, odnosno kaznena prijava iz stavka 1. ovoga članka, dužno je o ishodu postupka obavijestiti podnositelja i ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

Članak 41.

O obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama inspektor vodi očevidnik sukladno posebnim propisima.

Članak 42.

Inspektor je odgovoran:

1. ako pri nadzoru propusti poduzeti, odnosno narediti mjere koje je po zakonu bio dužan poduzeti, odnosno narediti

2. ako prekorači svoje zakonske ovlasti

3. ako ne podnese optužni prijedlog ili kaznenu prijavu, odnosno ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nepravilnostima, odnosno nedostacima.

2. Upravni nadzor

Članak 43.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

Članak 44.

(1) Upravni nadzor provodi se kao redovni, izvanredni i kontrolni.

(2) Redovni upravni nadzor provodi se u skladu s odlukom o godišnjem planu nadzora koju donosi ministar nadležan za socijalnu skrb najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Izvanredni upravni nadzor provodi se povodom zahtjeva drugih državnih tijela, prigovora pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje upravnog nadzora.

(4) Kontrolni upravni nadzor provodi se radi kontrole postupanja po izvješću iz članka 45. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Ako se upravni nadzor provodi na zahtjev tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb dužno je izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Članak 45.

(1) U provođenju upravnog nadzora sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje koje su radnje provedene tijekom provođenja upravnog nadzora.

(2) Pri provođenju upravnog nadzora mogu se privremeno izuzeti predmeti i izvorna dokumentacija što se utvrđuje zapisnikom.

(3) O obavljenom upravnom nadzoru sastavlja se izvješće koje sadržava prikaz utvrđenog stanja i mjere koje u određenom roku nadzirano tijelo treba poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

(4) Izvješće o obavljenom upravnom nadzoru ministarstvo nadležno za socijalnu skrb dužno je dostaviti nadziranom tijelu najkasnije u roku od trideset dana od dana obavljenog nadzora.

VI. POSTUPANJE S NENAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA

Članak 46.

(1) Nadležni inspektor rješenjem utvrđuje iznos sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji koja su utrošena nenamjenski.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnom uredu koji će rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka rješenja, iznos sredstava za koja je utvrđeno da su nenamjenski utrošena uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana sredstva.

(3) Izreka rješenja iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži i:

– nalog organizatoru humanitarne akcije da iznos sredstava uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana sredstva

– obvezu organizatora humanitarne akcije da pri uplati sredstava naznači evidencijsku oznaku humanitarne akcije u kojoj su sredstva prikupljena te poziv na broj koji će odlukom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb i

– osobni identifikacijski broj organizatora humanitarne akcije.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka ovršna je isprava te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Izvršnošću rješenja iz stavka 2. ovoga članka Republika Hrvatska stupa u pravni položaj vlasnika iznosa nenamjenski utrošenih sredstava, a radi zaštite interesa građana Republike Hrvatske u postupcima koji se u vezi s povratom tih sredstava pokreću i vode pred nadležnim tijelima.

(6) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb prati uplate iz stavka 2. ovoga članka te daje nalog za prijenos uplaćenih sredstava na račun prve sljedeće humanitarne akcije odobrene s istom oznakom vrste pod kojom je odobrena humanitarna akcija u kojoj su prikupljena sredstva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 47.

(1) Ako organizator humanitarne akcije ne ispuni obvezu prema rješenju iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona, nadležni ured dostavit će rješenje s potvrdom o izvršnosti nadležnom državnom odvjetništvu radi pokretanja izvršenja.

(2) U postupcima radi povrata nenamjenski utrošenih sredstava iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona te u drugim postupcima koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi s povratom nenamjenski utrošenih sredstava Republiku Hrvatsku zastupa nadležno državno odvjetništvo.

(3) Ovršni prijedlog, odnosno drugi zahtjev za naplatu u ovršnom postupku koji se odnose na povrat nenamjenski utrošenih sredstava iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona obvezno sadržavaju prijedlog da se sredstva ostvarena u ovršnom postupku isplaćuju na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana sredstva, pri čemu se obvezno naznačuje evidencijska oznaka humanitarne akcije u kojoj su sredstva prikupljena te poziv na broj koji će odlukom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

(4) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb prati uplate povodom prijedloga iz stavka 3. ovoga članka te daje nalog za prijenos uplaćenih sredstava na račun prve sljedeće humanitarne akcije odobrene s istom oznakom vrste pod kojom je odobrena humanitarna akcija u kojoj su prikupljena sredstva za koja je utvrđeno da su nenamjenski utrošena.

VII. EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA O PRIKUPLJENOJ I PRUŽENOJ HUMANITARNOJ POMOĆI

Članak 48.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći obvezan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te dostavljati izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnom uredu jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom.

(3) Ministar nadležan za socijalnu skrb pravilnikom će propisati sadržaj izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Nadležni ured dužan je osigurati da zaprimljena izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka budu dostupna javnosti na mrežnim stranicama nadležnog ureda.

Članak 49.

(1) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije.

(2) Nadležni ured vodi evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(3) Nadležni ured na području svoje nadležnosti vodi evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije.

(4) Sadržaj i način vođenja evidencija iz stavaka 1. – 3. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb.

(5) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb i nadležni ured dužni su osigurati da evidencije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka budu dostupne javnosti na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i nadležnog ureda.

(6) Nadležni ured dužan je podatke iz evidencije iz stavaka 3. i 4. ovoga članka redovito ažurirati te ažuriranu evidenciju dostavljati ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 50.

(1) Nadležni ured će po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela ukinuti rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i izvršiti brisanje organizatora stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći iz evidencije iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

– ako neprofitna pravna osoba više ne ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 2. podstavaka 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona

– ako drugo nadležno tijelo svojim aktom utvrdi nenamjensko korištenje prikupljene i pružene humanitarne pomoći

– ako raspolaže sredstvima preostalim nakon završetka humanitarne akcije protivno odredbama ovoga Zakona

– ako iz dostavljenog izvješća iz članka 16. ovoga Zakona proizlazi da neopravdano nije izvršio program rada za prethodno trogodišnje razdoblje

– ako ne postupi po obvezi iz članka 16. ovoga Zakona

– ako ne izvrši obvezu iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona ni nakon upozorenja iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Nadležni ured će po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela poništiti, odnosno ukinuti rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i izvršiti brisanje organizatora stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći iz evidencije iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona ako se u roku koji je utvrđen rješenjem o provedenom inspekcijskom nadzoru ne otklone utvrđene nepravilnosti.

(3) O žalbi protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

(4) Žalba iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Izvršnošću rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prestaje pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Članak 51.

Neprofitna pravna osoba koja je na temelju rješenja iz članka 50. stavka 1. podstavaka 2. – 5. te stavka 2. ovoga Zakona brisana iz evidencije iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona nakon isteka roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz članka 50. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

VIII. PRIJAVA PROMJENE

Članak 52.

Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležnom uredu prijaviti svaku promjenu zbog koje više ne ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije u roku od trideset dana od nastale promjene.

IX. POREZNE I CARINSKE OLAKŠICE

Članak 53.

Pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć sukladno odredbama ovoga Zakona ostvaruje porezne i carinske olakšice pod uvjetima i na način propisan carinskim i poreznim propisima.

X. DRŽAVNA NAGRADA ZA HUMANITARNI RAD

Članak 54.

(1) Državna nagrada za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: nagrada) je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

(2) Nagrada se dodjeljuje na prijedlog tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih i profitnih pravnih osoba te fizičkih osoba.

(3) Nagrada se dodjeljuje svake godine 10. prosinca, na Međunarodni dan ljudskih prava.

Članak 55.

(1) Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada.

(2) U tekućoj godini može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

(3) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i u novcu.

(4) Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima ili pravnim osobama za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.

Članak 56.

(1) O dodjeli nagrada iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona odlučuje Odbor za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Odbor).

(2) Odbor ima predsjednika i šest članova koje, na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu skrb, imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od četiri godine.

(3) Članovi Odbora imenuju se iz redova istaknutih stručnih i javnih radnika koji se bave pitanjima humanitarnog rada.

(4) Odbor donosi poslovnik o radu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za socijalnu skrb.

(5) Članovi Odbora nemaju pravo na naknadu za rad u Odboru.

Članak 57.

Sredstva za dodjeljivanje nagrada iz članka 55. ovoga Zakona i materijalni troškovi u vezi s radom Odbora iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

Članak 58.

Ministar nadležan za socijalnu skrb propisat će pravilnikom uvjete za dodjelu nagrade iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona, izgled povelje, visinu sredstava, način rada Odbora te druga pitanja u vezi s nagradom.

XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ako:

– inspektoru ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 32. stavak 1.)

– neopravdano ne izvrši izvršno rješenje inspektora doneseno na temelju ovoga Zakona (članak 35. stavak 1. i članak 36. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Članak 60.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– neprofitna pravna osoba iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona ako organizira i provede humanitarnu akciju bez pribavljenog rješenja nadležnog ureda (članak 10. stavak 2.)

– neprofitna pravna osoba iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ako ne vodi propisanu evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći (članak 48. stavak 1.)

– neprofitna pravna osoba iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu zbog koje više ne ispunjava uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (članak 52.)

– organizator humanitarne akcije ako u propisanom roku ne dostavi izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (članak 48. stavak 2.)

– organizator humanitarne akcije ako prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije javno ne istakne logotip humanitarne akcije (članak 22.)

– neprofitna pravna osoba iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne dostavi izvješće o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći (članak 48. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 10. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona ako protivno odredbama ovoga Zakona organizira i provede humanitarnu akciju bez pribavljenog rješenja nadležnog ureda (članak 17.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako protivno odredbama ovoga Zakona prikupljena sredstva ne isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili ne izvrši plaćanje fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći (članak 12. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako s preostalim neutrošenim sredstvima raspolaže protivno odredbama ovoga Zakona (članak 25. stavci 2., 3. i 5. i članak 26. stavak 9.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

(1) Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu pravomoćno okončani dovršit će se primjenom odredbi Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.).

Članak 65.

(1) Provedbene propise iz članka 2. stavka 4., članka 14. stavka 6., članka 15. stavka 5., članka 16. stavka 2., članka 18. stavka 6., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 3., članka 21. stavka 4., članka 48. stavka 3., članka 49. stavka 4. i članka 58. ovoga Zakona ministar nadležan za socijalnu skrb donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 46. stavka 3. podstavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za socijalnu skrb donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi, u dijelu u kojem nisu protivni odredbama ovoga Zakona, sljedeći provedbeni propisi:

– Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 144/11.)

– Pravilnik o državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine«, br. 144/11.).

Članak 67.

(1) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb ustrojit će evidenciju iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Nadležni uredi ustrojit će evidenciju iz članka 49. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do ustroja evidencije iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodit će jedinstvenu evidenciju pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.).

Članak 68.

Članovi Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad koji su imenovani temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.) nastavljaju raditi do isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10.).

Članak 70.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/47

Zagreb, 18. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.