Zakon o poticanju ulaganja

NN 102/2015 (25.9.2015.), Zakon o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

1971

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/97

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 22. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POTICANJU ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje dodjela državnih potpora radi poticanja ulaganja.

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014., str. 1.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.).

(2) Ovaj Zakon sadržava odredbe o regionalnim državnim potporama za ulaganja te odredbe o državnim potporama za usavršavanje koje su u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Pojedinačne potpore dodijeljene temeljem ovoga Zakona izuzete su od obveze prethodne prijave Europskoj komisiji sukladno članku 108. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona.

(3) Potpore za usavršavanje i regionalne potpore temeljem ovoga Zakona dodjeljuju se sukladno odredbama članaka 1. – 14. i članka 31. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, odnosno u slučaju razlika u tumačenju odredbi ovoga Zakona s pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. primijenit će se pravila Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Članak 3.

(1) Poduzetništvo, u smislu ovoga Zakona, predstavljaju subjekti – mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

(2) Poduzetništvo, u smislu ovoga Zakona, predstavljaju subjekti – veliki poduzetnici. Pod kategorijom veliki poduzetnik, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Članak 4.

(1) Cilj, odnosno svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezina uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva.

(2) Na razini gospodarskih subjekata cilj i svrha poticanja ulaganja je izgradnja međunarodno konkurentnog, transparentnog i atraktivnog sustava potpora za ulaganja pravnih ili fizičkih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, obveznika poreza na dobit, koji obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Poticanje ulaganja, u smislu ovoga Zakona, predstavlja sustav potpora za ulaganje i potpora za pravodobno ostvarenje potrebnih ulagačkih aktivnosti. Određuje se način i rokovi ispunjenja svih potrebnih ulagačkih aktivnosti, a u svrhu uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog ulaganja projekta na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja i jačanje konkurentske sposobnosti u:

– proizvodno-prerađivačkim aktivnostima

– razvojno-inovacijskim aktivnostima

– aktivnostima poslovne podrške

– aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

(3) Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte iz stavka 2. ovoga članka, kojima se osigurava ekološki sigurna poduzetnička aktivnost i jedan ili više od sljedećih ciljeva:

– unos nove opreme i suvremenih tehnologija

– veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika

– razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti

– povećanje poduzetničke konkurentnosti

– ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Temeljni pojmovi

Članak 6.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

a) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili

b) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili

c) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

d) Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

e) Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature prostornih jedinica za statistiku smatraju se dijelom istog projekta ulaganja. Ako je taj pojedinačni projekt ulaganja veliki projekt ulaganja, ukupan iznos potpore za pojedinačni projekt ulaganja ne premašuje prilagođeni iznos potpore za velike projekte ulaganja.

2. Veliki projekti ulaganja

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa protuvrijednosti kuna od 50.000.000,00 eura, izračunano po cijenama i tečaju na dan dodjele državne potpore. Za njih je predviđena posebna metodologija izračuna maksimalno dozvoljenog iznosa državne potpore u skladu s točkom 13. podtočkama c. i d. ovoga članka.

3. Pragovi za prijavu

a) Pojedinačne regionalne državne potpore za ulaganje koje se planiraju dodijeliti temeljem ovoga Zakona moraju se prijaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ako potpore iz svih izvora prelaze pragove za prijavu iz ovoga stavka ili ako su dodijeljene korisniku koji je zatvorio istu ili sličnu djelatnost u Europskom gospodarskom prostoru dvije godine prije datuma prijave za potporu ili u trenutku prijave za potporu ima konkretan plan zatvoriti takvu djelatnost u razdoblju do dvije godine nakon završetka ulaganja za koje se dodjeljuje potpora:

Intenzitet potpore:                                                          Pragovi za prijavu:

25 %                                                iznos protuvrijednosti kuna od 18.750.000,00 eura

35 %                                                iznos protuvrijednosti kuna od 26.250.000,00 eura

Konkretni prag za prijavu Europskoj komisiji za regionalne državne potpore za ulaganja određuje se temeljem »prilagođenog iznosa potpore« izračunanog sukladno mehanizmu iz točke 13. podtočke c. ovoga članka za ulaganja s prihvatljivim troškovima u iznosu protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura.

b) Pojedinačne državne potpore za usavršavanje koje se planiraju dodijeliti temeljem ovoga Zakona moraju se prijaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ako potpore iz svih izvora prelaze prag za prijavu u iznosu protuvrijednosti kuna od 2.000.000,00 eura po projektu usavršavanja.

c) Pragovi iz podtočke a. i b. ove točke ne smiju se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpore.

d) »Ista ili slična djelatnost« znači djelatnost koja je obuhvaćena istim razredom – četveroznamenkastim brojem, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007., kako je propisano člankom 2. točkom 50. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

4. Dugotrajna imovina je materijalna i nematerijalna imovina unesena u vlasništvo korisnika potpore, iskazana u bilanci korisnika potpore. Dugotrajna imovina mora biti u skladu s računovodstvenim standardima te mora biti u funkciji najmanje pet godina za velike poduzetnike, ili tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, odnosno za cijelo vrijeme korištenja poticajnih mjera.

U projekt ulaganja moguće je uključiti dugotrajnu imovinu čija je nabavna vrijednost manja od 3500,00 kuna, ali prilikom uključivanja te imovine u projekt ulaganja potrebno je osigurati da ta imovina, osim računovodstvenih standarda zadovolji i minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja sukladno odredbama ovoga Zakona.

U vrijednost ulaganja ne može se uključiti dugotrajna imovina čije razdoblje korištenja ne može biti kraće od tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike ili pet godina za velike poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona.

5. Novootvoreno radno mjesto povezano s početnim ulaganjem: znači neto povećanje broja zaposlenih u dotičnoj poslovnoj jedinici u usporedbi s prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci što znači da će se eventualna radna mjesta izgubljena tijekom tog razdoblja oduzeti od prividnog broja novootvorenih radnih mjesta. Prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci prije početka ulaganja utvrđuje se početno stanje zaposlenih na početku ulaganja. Sva izgubljena radna mjesta moraju se popuniti do utvrđenog početnog stanja zaposlenih na početku ulaganja. Novootvoreno radno mjesto koje je nastalo kao posljedica ulaganja iz točke 1. ovoga članka smatra se svako povećanje broja zaposlenih u odnosu na utvrđeno početno stanje zaposlenih na početku ulaganja.

Broj osoba zaposlenih na puno radno vrijeme i sezonski zaposlenih osoba uračunava se u odgovarajućim dijelovima njihovih godišnjih jedinica rada, pri čemu sezonski radnici isključivo u sektoru turizma čine dijelove godišnjih radnih jedinica.

6. Početak ulaganja, odnosno početak rada na projektu ulaganja je početak građevinskih radova na predmetnom ulaganju ili prva zakonski obvezujuća preuzeta obveza poduzetnika u smislu narudžbe opreme ili druge obveze koja ulaganje čini neopozivim, a što prije nastupi. Kupnja zemljišta i pripremni radovi poput dobivanja dozvola i provedbe pripremnih studija izvedivosti ne smatraju se početkom ulaganja, odnosno početkom rada na projektu ulaganja.

7. Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja iznosi pet godina nakon završetka ulaganja za velike poduzetnike, a za mikro, male i srednje poduzetnike tri godine nakon završetka ulaganja, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona. To ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, ali bez prava na korištenje novih potpora, i pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja. Kao završetak ulaganja smatra se datum izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti ili datum kada materijalna imovina povezana s projektom ulaganja postane operativna. Ako se potpora računa na temelju troškova plaća, novo radno mjesto mora biti popunjeno unutar razdoblja od tri godine od završetka radova. Novo radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta ulaganja i sačuvano na određenom području pet godina nakon njegova prvog popunjavanja za velike poduzetnike, odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona za koje je to radno mjesto preduvjet. Za sezonsko zapošljavanje u sektoru turizma poduzetnik ne ostvaruje poticaje za otvaranje novih radnih mjesta.

8. Prihvatljivi troškovi ulaganja za koje se mogu dodijeliti regionalne potpore su:

a) Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.

Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz uvjet da za postrojenja ili strojeve, zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

Vrijednost zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica). U opravdane troškove ulaganja neće se uračunavati zemljište, prije izgrađene zgrade/građevine i prije korištena oprema/strojevi.

Pri ulaganju u temeljitu promjenu u proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, prihvatljivi troškovi moraju prelaziti pad vrijednosti (amortizacija) imovine povezane s aktivnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne fiskalne godine.

Pri ulaganju u diversifikaciju postojeće poslovne jedinice, prihvatljivi troškovi moraju prelaziti za najmanje 200 % knjigovodstvenu vrijednost imovine koja se ponovno koristi, kako je uknjižena u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova.

Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licenci, know-how, ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom. Nematerijalna imovina, koja je opravdana za izračun troškova ulaganja mora biti povezana s područjem u kojem se dodjeljuje potpora i ne smije se seliti u druge regije. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– mora se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu

– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)

– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući poduzetnike povezane s kupcem

– mora biti uključena u imovinu korisnika potpore, odnosno mora biti iskazana u bilanci korisnika potpore i ostati povezana s projektom, za koji je dodijeljena potpora, najmanje pet godina ili tri godine u slučaju mikro, malih i srednjih poduzetnika.

b) Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem:

Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća. Troškovi plaća su ukupni iznos koji korisnik potpore stvarno mora platiti za dotična radna mjesta, a koji se u određenom razdoblju sastoji od brutoplaće uvećane za iznos doprinosa na osnovicu prema toj plaći. Regionalna potpora može se izračunati u odnosu na očekivani trošak plaća koji je posljedica otvaranja novih radnih mjesta povezanih s početnim ulaganjem, a potporom se mogu pokriti samo troškovi plaća zaposlenih osoba izračunani tijekom dvije godine, pri čemu intenziteti ne smiju premašiti primjenjive intenzitete iz točke 13. ovoga članka.

c) Kombinacija troškova iz podtočaka a. i b. ove točke, pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz podtočke a. ili iznos iz podtočke b. ove točke, ovisno o tome koji je veći.

9. Izvori financiranja projekta ulaganja moraju biti minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja osigurani od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje, i ne smiju sadržavati nikakvu državnu potporu.

10. Korisnik potpore je poduzetnik – fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo, registrirani na teritoriju Republike Hrvatske, koji koriste potpore, odnosno kojima se odobravaju regionalne potpore za početno ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta, te potpore za usavršavanje povezano s ulaganjem.

11. Bruto ekvivalent potpore je iznos potpore koji je korisniku dodijeljen u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

a) Potpore koje se isplaćuju u više obroka treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontirana je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

b) Kada se potpore dodjeljuju u obliku poreznih pogodnosti, obroke potpore treba diskontirati na temelju diskontnih stopa primjenjivih u raznim trenucima kad porezne pogodnosti stupe na snagu. Ovaj Zakon predviđa gornju vrijednost potpore u obliku poreznih pogodnosti, koja osigurava da ne dođe do prekoračenja primjenjivog praga.

c) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova svi iznosi koji se upotrebljavaju su iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada. »Intenzitet potpore« znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

12. Potpora za početno ulaganje utvrđuje se na temelju prihvatljivih troškova ulaganja, odnosno na temelju prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu ili na temelju prihvatljivih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

a) Ako se potpora ulaganja, izračunana na osnovi troškova ulaganja, kombinira s regionalnom potporom ulaganja izračunanom na osnovi troškova plaća, ukupna potpora ne smije prelaziti najviši iznos potpore koji je rezultat svakog izračuna do maksimalno dopuštene potpore za određeno područje.

Potpore za ulaganja mogu se dodijeliti istodobno prema nekoliko programa potpora ili zajedno s ad hoc potporama, pod uvjetom da ukupna potpora iz svih izvora ne prelazi maksimalno dopušten intenzitet potpore po projektu kojeg mora unaprijed izračunati prvi davatelj potpore.

»Ad hoc potpora« znači potporu koja nije dodijeljena na temelju programa.

Pri određivanju poštuju li se pragovi za prijavu Europskoj komisiji i maksimalni intenziteti potpore iz ovoga Zakona, u obzir se uzima ukupni iznos državnih potpora za djelatnost, projekt ili poduzetnika kojima je potpora dodijeljena.

b) Ako se financiranje Europske unije, kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Europske unije, koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, kombinira s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore ili maksimalni iznosi potpore, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljniju stopu financiranja utvrđenu u primjenjivim propisima zakonodavstva Europske unije.

c) Potpora čije je troškove moguće utvrditi, a koja se dodjeljuje na temelju ovoga Zakona, može se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi, ili s bilo kojom drugom državnom potporom, koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično bilo potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do prekoračenja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ovoga Zakona.

d) Državne potpore iz ovoga Zakona ne zbrajaju se s potporama de minimis u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da određeni intenzitet potpore premaši intenzitete potpore utvrđene ovim Zakonom.

e) Potpora, čiji troškovi nisu prihvatljivi troškovi koje je moguće utvrditi, a koji se izuzimaju na temelju članaka 21. – 23. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., može se zbrajati s državnom potporom s prihvatljivim troškovima, koje je moguće utvrditi, dodijeljenom temeljem ovoga Zakona. Potpore u korist radnika s invaliditetom, kako je utvrđeno u člancima 33. i 34. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., mogu se zbrajati s potporama iz ovoga Zakona u odnosu na iste prihvatljive troškove iznad najvišeg primjenjivog praga, pod uvjetom da to zbrajanje ne dovede do intenziteta potpore koji premašuje 100 % mjerodavnih troškova u svakom razdoblju tijekom kojeg su dotični radnici zaposleni.

13. Maksimalni intenzitet i iznos regionalne potpore

a) Maksimalni intenzitet potpore znači brutoiznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada za velike poduzetnike sukladno karti regionalnih potpora, koji se u skladu s tom kartom može uvećati za 10 postotnih bodova u slučajevima poticanja ulaganja srednjih poduzetnika, odnosno uvećan za 20 postotnih bodova u slučajevima poticanja malih i mikropoduzetnika.

b) Maksimalni intenzitet potpore ne smije prelaziti iznos gornje granice dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih potpora koja je na snazi u trenutku dodjele potpore u dotičnom potpomognutom području.

Ako se intenzitet potpore izračunava na temelju točke 8. podtočke c. ovoga članka, maksimalni intenzitet potpore ne premašuje najpovoljniji iznos koji proizlazi iz primjene tog intenziteta na temelju troškova ulaganja ili troškova plaća. Ako se početno ulaganje nalazi u dva ili više potpomognuta područja, maksimalni intenzitet potpore je onaj koji se primjenjuje u potpomognutom području u kojem je nastao najveći iznos prihvatljivih troškova.

c) »Veliki projekt ulaganja« znači početno ulaganje čiji prihvatljivi troškovi premašuju iznos protuvrijednosti kuna od 50.000.000,00 eura, izračunano prema cijenama i tečajevima na datum dodjele potpore:

»Prilagođeni iznos potpore« znači maksimalni dopustivi iznos potpore za veliki projekt ulaganja, izračunan prema sljedećoj formuli:

maksimalni iznos potpore = R × (50 + 0,50 × B + 0 × C)

pri čemu je: R maksimalni intenzitet potpore primjenjiv u dotičnom području utvrđen u odobrenoj karti regionalnih potpora koji je na snazi na datum dodjele potpore, isključujući povećani intenzitet potpore za male i srednje poduzetnike; B dio prihvatljivih troškova između iznosa protuvrijednosti kuna od 50.000.000,00 eura i iznosa protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura; C dio prihvatljivih troškova koji premašuje iznos protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura.

Što se tiče očekivano većeg narušavanja tržišnog natjecanja i trgovine, maksimalan intenzitet potpora za velike projekte ulaganja mora biti umanjen pomoću navedenih mehanizama iz formule.

Za velike projekte ulaganja ne mogu se koristiti povećani maksimalni intenziteti potpora do 20 postotnih bodova za mikro i male poduzetnike i za do 10 postotnih bodova za srednje poduzetnike.

d) Za potpore namijenjene velikim projektima ulaganja mora se osigurati da potpora ne prelazi prilagođeni maksimalni iznos potpore iz podtočke c. ove točke.

Maksimalni intenzitet i iznos regionalne potpore iz podtočaka a., b. i c. ove točke odnosi se na potpore predviđene člankom 7. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

14. Nadležno ministarstvo je:

Ministarstvo poduzetništva i obrta nadležno je Ministarstvo za mikro, male i srednje poduzetnike iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

Ministarstvo gospodarstva nadležno je Ministarstvo za velike poduzetnike iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Državne potpore za usavršavanje i regionalne državne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti:

1. za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice Europske unije, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

2. za plaćanje potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu

3. na potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili ako su potpore uvjetovanje njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

4. za plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije, kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem

5. poduzetnicima u teškoćama, kako je propisano člankom 2. točkom 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

6. za mjere koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Europske unije, kako je propisano člankom 1. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

7. sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, kako je propisano člankom 1. stavkom 3. podstavcima (a) i (b) i člankom 2. točkom 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

8. sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi, kako je propisano člankom 2. točkama 13., i 43. – 45. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

9. proizvodnji i distribuciji energije te energetskoj infrastrukturi

10. za razvoj širokopojasnih mreža

11. za istraživačke infrastrukture

12. za sektor brodogradnje.

(3) Ako korisniku potpore koji djeluje u sektorima ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje ili prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, koji su sukladno stavku 2. ovoga članka isključeni iz primjene ovoga Zakona, te u sektorima koji su obuhvaćeni područjem primjene ovoga Zakona, ovaj se Zakon primjenjuje samo na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da korisnici potpora razdvoje te djelatnosti ili troškove, kako se djelatnosti iz isključenih sektora ne bi koristile potporama dodijeljenima na temelju ovoga Zakona.

II. POTICANJE ULAGANJA

Potpore

Članak 7.

Potpore uključuju:

1. porezne potpore za mikropoduzetnike

2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

5. potpore za:

a) razvojno-inovacijske aktivnosti

b) aktivnosti poslovne podrške i

c) aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

8. potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja:

a) potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja

b) potpore za ulaganja

c) poticaji pola-pola

d) poček plaćanja poreznih obveza.

1. Porezne potpore za mikropoduzetnike

Članak 8.

(1) Za ulaganja mikropoduzetnika u visini iznosa protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do pet godina od godine početka investicije, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od godinu dana od početka ulaganja.

(2) Ukupan iznos poreznih poticaja koje korisnik potpore za mikropoduzetnike može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih poticaja određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojime se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju ovoga Zakona, poštujući maksimalni dopušteni iznos, odnosno intenzitet ukupnih potpora navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

(3) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu očuvanja novih radnih mjesta i investicijskog projekta sukladno odredbama iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona.

(4) Ako korisnik potpore smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavka 1. ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja ulaganja iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona, i/ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja ulaganja iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

2. Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

Članak 9.

(1) Za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna do 1.000.000,00 eura, korisniku potpore, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(2) Za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura, korisniku potpore, stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet popunjavanja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(3) Za ulaganje u visini iznosa protuvrijednosti kuna više od 3.000.000,00 eura, korisniku potpore, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(4) Ukupan iznos poreznih potpora za male, srednje i velike poduzetnike koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih potpora određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju ovoga Zakona, poštujući maksimalni dopušteni intenzitet, odnosno iznos ukupnih potpora navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

(5) Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja i broja novootvorenih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavaka 1. – 3. ovoga članka propisano je člankom 6. točkom 7. ovoga Zakona.

(6) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu očuvanja radnih mjesta i projekta ulaganja sukladno odredbama iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona.

(7) Ako korisnik potpore smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavaka 1. – 3. ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona i/ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja iz članka 6. točke 7. ovoga Zakona, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

3. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Članak 10.

(1) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 10 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(2) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10 % do 20 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 20 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 6000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(3) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 20 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 30 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(4) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja minimalnog broja novih radnih mjesta sukladno članku 6. točki 1. ovoga Zakona, odnosno ne zadrži nova radna mjesta na određenom području utvrđena stavcima 1. – 3. ovoga članka najmanje pet godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike, odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona za koje je to radno mjesto preduvjet, prestaje mu pravo korištenja bespovratnih novčanih potpora za novo radno mjesto, kao i usavršavanje uz obvezu povrata novčanih sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih potpora iz ovoga članka, poreznih i drugih poticaja koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora, određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni dopušteni iznos ukupnih poticaja navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

(6) Visinu iznosa potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, kao i kriterije za određivanje konkretne visine iznosa potpore iz stavaka 1. – 3. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona.

4. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Članak 11.

(1) Korisniku potpore odobrit će se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

(2) Bespovratna novčana potpora za troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja dodjeljivat će se sukladno pravilima o državnim potporama za usavršavanje.

(3) Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

– troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju

– troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja; troškovi smještaja su isključeni

– troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

– troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70 % prihvatljivih troškova iz ovoga članka kako slijedi:

– za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom i

– za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku i

– za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku.

(4) Potpore za usavršavanje iz stavaka 1. – 3. ovoga članka dodjeljuju se sukladno člancima 1. – 12. i članku 31. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

5. Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Članak 12.

(1) Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti dodatne potpore odobravat će se za sljedeće projekte ulaganja:

a) RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI – koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih:

– proizvoda

– proizvodnih serija

– proizvodnih procesa

– proizvodnih tehnologija.

b) AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE:

1. Centri za odnose s kupcima/korisnicima su:

svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih i servisnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.

2. Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti su:

usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audio-vizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.

3. Logistički i distribucijski centri su:

usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju: intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara, a odnose se na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima.

4. Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera za:

– razvoj i primjenu informacijskih sustava

– izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima

– razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara

– razvoj i primjenu novih softverskih rješenja.

c) AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

1. Aktivnosti kreativnih usluga su:

aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti.

2. Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su:

– projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije četiri ili pet zvjezdica, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi

– projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština i drugih vrsta smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove

– projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata

– projekti zdravstvenog, kongresnog, nautičkog, kulturnog turizma, zabavnih i/ili rekreacijskih centara i parkova, turističko-ekoloških projekata te drugih inovativnih projekata u turizmu visoke dodane vrijednosti.

3. Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga

4. Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.

(2) Za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti uz predviđene potpore iz ovoga Zakona korisniku potpore odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za iznos od 50 % od iznosa propisanih člankom 10. ovoga Zakona.

(3) Za ulaganja u aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti uz predviđene potpore iz ovoga Zakona korisniku potpore odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za iznos od 25 % od iznosa propisanih člankom 10. ovoga Zakona.

(4) Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20 % stvarnih prihvatljivih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti oprema/strojevi visoke tehnologije.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni dopušteni iznos ukupnih potpora navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

6. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Članak 13.

(1) Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja, predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine nakon završetka radova.

(2) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10 % do 20 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, uz predviđene potpore iz ovoga Zakona odobrit će se potpora za kapitalne troškove:

bespovratna novčana potpora u iznosu 10 % stvarnih prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, i to za:

a) troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja

b) troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme

u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50 % od kupljenih strojeva, odnosno proizvodna oprema mora biti oprema visoke tehnologije.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 20 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, uz predviđene potpore iz ovoga Zakona odobrit će se potpora za kapitalne troškove:

bespovratna novčana potpora u iznosu 20 % stvarnih prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, i to za:

– troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja

– troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme

u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 1.000.000,00 eura, uz uvjet da udio investicije u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50 % od kupljenih strojeva, odnosno proizvodna oprema mora biti oprema visoke tehnologije.

(4) Ako korisnik potpore ne očuva predmetno ulaganje sukladno članku 6. točki 7. ovoga Zakona te ne zadrži nova radna mjesta utvrđena odredbama ovoga članka najmanje pet godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike, odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, prestaje mu pravo korištenja potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja za cijelo odobreno razdoblje, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni dopušteni intenzitet ukupnih potpora navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

7. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Članak 14.

(1) Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

(2) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za iznos od 25 % od iznosa propisanih u članku 10. ovoga Zakona.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja koji omogućuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za iznos od 50 % od iznosa propisanih u članku 10. ovoga Zakona.

(4) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja koji omogućuje otvaranje najmanje 500 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za iznos od 100 % od iznosa propisanih u članku 10. ovoga Zakona.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni dopušteni iznos ukupnih potpora navedenih u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

8. Potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja

Članak 15.

(1) Za početno ulaganje novoosnovanog trgovačkog društva u materijalnu i nematerijalnu imovinu u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja, može se odobriti jedna ili više potpora iz stavka 5. ovoga članka te sklopiti Sporazum o pripremi i provedbi projekta (u daljnjem tekstu: Sporazum). Sporazum s korisnikom potpore sklopit će čelnik nadležnog ministarstva iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona.

(2) Sporazum sadržava preuzete obveze nadležnog ministarstva iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona i korisnika potpore, radi pripreme i provedbe predmetnog projekta ulaganja, s utvrđenom vrstom odobrene potpore, razdobljem korištenja potpore i visinom utvrđene potpore, poštujući maksimalni intenzitet potpore naveden u članku 6. točki 13. ovoga Zakona.

(3) Sporazumom se uređuju tehnička priprema i provedba projekta, razdoblje ulaganja, dinamika izvršenja pojedinih obveza, početak i završetak svake faze pojedine preuzete obveze iz projekta, jamstva korisnika potpore, kao i jasno razrađeni mehanizmi zaštite interesa i sredstava osiguranja Republike Hrvatske u slučaju prekoračenja rokova, odustajanja od daljnje realizacije ili promjene nekih od dijelova projekta ulaganja po svakoj fazi pojedinih preuzetih obveza iz projekta.

(4) Ukupan iznos potpore odobren temeljem ovoga članka ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos ukupnih potpora iz članka 6. točke 13. ovoga Zakona.

(5) Potpore koje se mogu odobriti temeljem Sporazuma su:

a) Potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja

1. Korisniku potpore za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti sufinanciranje do visine razlike poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa utvrđenih sukladno propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja prijave za odobrenje statusa korisnika potpore iz članka 17. ovoga Zakona i poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa sukladno propisima važećim u vrijeme obračuna navedenih obveza, za razdoblje od 10 godina od godine početka ulaganja.

2. Sporazumom će se specificirati koji se porezi i doprinosi sufinanciraju sukladno točki a. podtočki 1. ovoga stavka.

3. Ukupan iznos potpore koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore sukladno točki a. podtočki 1. ovoga stavka, određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna iznosa poreza i iznosa doprinosa obračunanog prema propisima važećim u vrijeme obračuna navedenih obveza i iznosa poreza i doprinosa izračunanog na temelju Sporazuma sklopljenog sukladno točki a. podtočki 1. ovoga stavka, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. točke 13. ovoga Zakona.

4. Korisnik potpore dužan je ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa pravodobno plaćati, a potpora mu se isplaćuje istekom godišnjeg obračunskog razdoblja temeljem dostavljenih porezno knjigovodstvenih kartica ovjerenih od strane Porezne uprave Ministarstva financija te obrazaca i druge dokumentacije propisane uredbom iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona, ako nastupe uvjeti iz točke a. podtočke 1. ovoga stavka za isplatu potpore.

5. Ako u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja nastupe nepovoljniji uvjeti na tržištu od uvjeta koje korisnik potpore ostvaruje temeljem točke a. podtočke 1. ovoga stavka, korisniku potpore će se razlika između eventualnih nepovoljnijih uvjeta na tržištu i uvjeta stečenih temeljem točke a. podtočke 1. ovoga stavka smatrati potporom.

6. Ako u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja nastupe povoljniji uvjeti za korisnika potpore od uvjeta koje ostvaruje temeljem točke a. podtočke 1. ovoga stavka, korisnik potpore može zatražiti izmjenu potvrde o statusu korisnika potpore iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona tako da se utvrdi prestanak primjene potpore iz ovoga članka za daljnje razdoblje ulaganja.

b) Potpore za ulaganja

1. Korisniku potpore za ulaganje iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti sufinanciranje dijela iznosa porezne obveze koju korisnik potpore ima prema državi osim poreza na dodanu vrijednost, odnosno dijela iznosa obveze plaćanja doprinosa u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. točke 13. ovoga Zakona.

2. Korisnik potpore dužan je ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa pravodobno plaćati, a potpora mu se isplaćuje istekom godišnjeg obračunskog razdoblja temeljem dostavljenih porezno knjigovodstvenih kartica ovjerenih od strane Porezne uprave Ministarstva financija te obrazaca i druge dokumentacije propisane uredbom iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona.

3. Sporazumom će se specificirati koji se porezi i doprinosi sufinanciraju i u kojem dijelu, kao i ukupni iznos odobrene potpore, te planirana godišnja ulaganja i mogućnosti iskorištenja potpore prema godinama.

c) Poticaji pola-pola

1. Korisniku potpore za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti sufinanciranje:

– iznosa do 50 % obveze plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i/ili

– iznosa do 50 % obveze poreza na dobit i plaćanja predujma poreza na dobit.

2. Dokumentacija temeljem koje se može odobriti sufinanciranje i temeljem koje će se isplaćivati odobrena potpora sukladno točki c. podtočki 1. ovoga stavka propisuje se uredbom iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona.

3. Konačni iznos sufinanciranja plaćanja obveze poreza na dobit utvrdit će se temeljem godišnje prijave poreza na dobit.

4. Sporazumom će se specificirati koji se porezi sufinanciraju i u kojem dijelu, a sukladno točki c. podtočki 1. ovoga stavka, kao i ukupni iznos odobrene potpore te planirana godišnja ulaganja i mogućnosti iskorištenja potpore prema godinama.

5. Nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona za odobreni iznos sufinanciranja korisniku potpore izdaje vrijednosni kupon, koji predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje da je korisnik potpore podmirio u vrijednosnom kuponu utvrđene iznose poreza na dohodak i poreza na dobit odnosno predujma poreza na dobit.

6. Korisniku potpore može se odobriti potpora do maksimalnog intenziteta potpore iz članka 6. točke 13. ovoga Zakona.

d) Poček plaćanja poreznih obveza

1. Korisniku potpore za projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona može odobriti zajam za plaćanje poreznih obveza, osim poreza na dodanu vrijednost, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja, bez kamata.

2. Zajam iz točke d. podtočke 1. ovoga stavka isplaćuje se na poreznu karticu korisnika potpore po dostavljanju obračuna poreznih obveza, a u svrhu njihova podmirenja. Obračun poreznih obveza korisnik potpore dužan je dostaviti nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona minimalno tri radna dana prije dospijeća poreznih obveza.

3. Sporazumom će se specificirati koji se porezi iz točke d. podtočke 1. ovoga stavka sufinanciraju, kao i maksimalna visina zajma i uvjeti za isplatu.

4. Po proteku razdoblja od tri godine iz točke d. podtočke 1. ovoga stavka, korisnik potpore dužan je:

– vratiti zajam u 36 jednakih mjesečnih obroka i

– uredno podmirivati tekuće porezne obveze.

5. Potporu predstavlja kamata na zajam, a kamatna stopa koju treba primijeniti pri izračunu potpore, odnosno pri diskontiranju diskontirana je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore. Referentna kamatna, odnosno diskontna stopa na temelju koje se računaju potpore utvrđuje se temeljem propisa kojim se uređuju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope, koja je temeljena na Priopćenju Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (52008XC0119(01), SL C 14, 19. 1. 2008.).

6. Korisniku potpore može se odobriti potpora do maksimalnog intenziteta potpore iz članka 6. točke 13. ovoga Zakona.

Sredstva za poticaje

Članak 16.

(1) Bespovratne novčane potpore za poticanje ulaganja iz ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama nadležnih ministarstava iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona.

(2) Nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona dužno je voditi evidenciju svih odobrenih potpora iz članka 7. ovoga Zakona koristeći osobne identifikacijske brojeve korisnika potpora.

Odobrenje i nadzor

Članak 17.

(1) Poduzetnici koji namjeravaju koristiti potpore na temelju ovoga Zakona podnose prijavu za odobrenje statusa korisnika potpore, odnosno prijavu za korištenje potpore. Prijavu podnose nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona, i to prije početka radova na projektu ulaganja, odnosno prije početka projekta ulaganja.

(2) Na temelju podnesene prijave nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona će, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, utvrditi je li prijava podnesena u skladu s odredbama ovoga Zakona te će o tome izvijestiti podnositelja prijave, odnosno izdati mu potvrdu o statusu korisnika potpore ili sukladno članku 15. ovoga Zakona donijeti odluku o sklapanju Sporazuma, najkasnije u roku od 60 dana od podnošenja prijave usklađene s odredbama ovoga Zakona. Radovi na pojedinim početnim ulaganjima mogu započeti tek nakon podnošenja prijave za korištenje potpore.

(3) Agencija za investicije i konkurentnost (daljnjem u tekstu: AIK), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO), županijske razvojne agencije i druge pravne osobe nadležne za poslove promocije i poticanja investicija u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju ovoga Zakona, pružaju administrativnu, stručnu i tehničku pomoć pri izradi prijave iz stavka 1. ovoga članka, poduzetnicima koji namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovoga Zakona.

(4) Korisnici potpora dužni su tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpora podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetne investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom, nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Korisnici potpora dužni su tijekom minimalnog razdoblja očuvanja predmetne investicije nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona podnositi godišnje pisano izvješće o očuvanju predmetne investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom.

(5) Godišnja izvješća iz stavka 4. ovoga članka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit.

(6) Ako tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpore dođe do bitnih promjena u samom ulaganju, a u vezi s preduvjetima na temelju kojih je odobren status korisnika potpore, korisnik potpore obavijestit će nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona o tome u roku od 30 dana od dana nastanka promijenjenih okolnosti.

(7) Ako korisnik potpore zbog neopravdanog razloga ne podnese izvješće u roku iz stavka 5. ovoga članka, prestaje mu pravo korištenja odobrenih potpora te gubi status korisnika potpore.

(8) Obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore, s pripadajućim standardiziranim obrascima, kriteriji i načini izračuna iznosa državne potpore, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora iz ovoga Zakona, dokumentacija potrebna za odobravanje korištenja potpora i za ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora iz ovoga Zakona, kao i sadržaj izvješća o korištenju potpora, iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(9) Nadležna ministarstva iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona u suradnji s središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja provode nadzor nad korištenjem potpora kod korisnika potpore radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.

Povrat potpore u slučaju stečaja ili likvidacije korisnika potpore

Članak 18.

U slučaju stečaja ili likvidacije trgovačkog društva ili obrta obveznika poreza na dobit, korisnik potpore, prije isteka razdoblja korištenja potpore, odnosno obveze očuvanja predmetnog ulaganja i radnih mjesta, dužan je vratiti iskorištene potpore uvećano za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

Praćenje i utvrđivanje maksimalnog intenziteta potpora za poticanje ulaganja

Članak 19.

(1) U svrhu praćenja i utvrđivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona ima pravo tražiti od drugih središnjih tijela državne uprave i drugih tijela nadležnih za odobravanje potpora, kao i korisnika potpore podatke o svim dodijeljenim državnim potporama.

(2) Nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona obvezno je izračunavati bruto ekvivalent potpore, kao i apsolutni iznos potpore za pojedino ulaganje te pratiti ukupne potpore za poticanje ulaganja, uključujući i potpore iz drugih izvora sukladno članku 6. točki 13. ovoga Zakona i raditi izračun iskorištenja maksimalnog intenziteta potpore za poticanje ulaganja iz ovoga Zakona.

(3) Nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona kada utvrdi da je pojedini korisnik potpore iskoristio maksimalni intenzitet potpora za poticanje ulaganja, o tome pisano izvještava tog korisnika potpore i Ministarstvo financija – Poreznu upravu.

III. POTICANJE UNAPREĐENJA ULAGAČKO-PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA

Ulagačko okruženje

Članak 20.

(1) Ulagačko okruženje u širem smislu ovoga Zakona predstavlja ukupnost svih predulagačkih, ulagačkih i poslijeulagačkih aktivnosti, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ulagačko okruženje u užem smislu ovoga Zakona predstavljaju aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka u koje se ubrajaju: izdavanje akata kojima se odobrava gradnja i uporaba građevina, koncesija, prava građenja i drugih odobrenja za građenje od strane jedinica lokalne samouprave ili od strane nadležnih središnjih tijela državne uprave i drugih nadležnih tijela, izgradnja infrastrukture, kao i izdavanje prethodnih energetskih, odnosno infrastrukturnih suglasnosti povezanih s projektom ulaganja, prostorno planiranje i etažiranje od strane jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave ili od strane nadležnih središnjih tijela državne uprave, kao i propisi o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja projekata ulaganja, aktivnosti prenamjene zemljišta, aktivacije neaktivne imovine u javnom vlasništvu radi ostvarenja projekta ulaganja.

(3) Osim aktivnosti navedenih u stavku 2. ovoga članka, i aktivnosti donošenja odluka, izdavanja suglasnosti, izdavanja rješenja, odobrenja ili drugih propisanih akata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja, predstavljaju ulagačko okruženje u smislu ovoga Zakona.

Poticanje unapređenja ulagačkog okruženja

Članak 21.

(1) U svrhu unapređenja ulagačkog okruženja u Republici Hrvatskoj AIK i HAMAG-BICRO koordiniraju aktivnosti ostvarenja projekta ulaganja u suradnji s ulagačima i nadležnim tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te i s drugim pravnim osobama uključenima u ostvarenje projekta ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) AIK i HAMAG-BICRO u koordinaciji sa županijskim razvojnim agencijama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružaju aktivnu podršku ulagačima u svim fazama i aktivnostima projekta ulaganja koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja u Republici Hrvatskoj.

(3) Radi uspješnog i vremenski predvidivog ostvarenja projekta ulaganja HAMAG-BICRO, odnosno AIK i županijska razvojna agencija s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt ulaganja ostvaruje, formiraju zajedničko proaktivno »ad hoc« tijelo za pojedini projekt ulaganja – »tim za podršku projektu ulaganja«, koji čine najmanje jedan predstavnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedan predstavnik županijske razvojne agencije zadužen za poslove promocije i privlačenja ulaganja i jedan predstavnik AIK-a, odnosno HAMAG-BICRO-a zadužen za poslove promocije i privlačenja ulaganja.

(4) Tim za podršku projektu ulaganja iz stavka 3. ovoga članka pruža stručnu pomoć nositelju projekta ulaganja radi pravodobne realizacije svih aktivnosti iz članka 20. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, izravno surađujući s nadležnim tijelima zaduženima za navedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te o tome kvartalno izvješćuju Upravno vijeće AIK-a, odnosno Upravno vijeće HAMAG-BICRO-a.

(5) Kvartalno izvješće tima za podršku projektu ulaganja za svaki projekt ulaganja sadržava uz informacije o stanju provedbe projekta ulaganja i informacije o utvrđenim administrativnim preprekama u ulagačkom okruženju koje onemogućuju pravodobno ostvarenje projekta ulaganja, kao i prijedlog rješenja, odnosno uklanjanja utvrđenih administrativnih prepreka radi unapređenja ulagačkog okruženja.

(6) Nakon prihvaćanja kvartalnog izvješća Upravno vijeće AIK-a, odnosno Upravno vijeće HAMAG-BICRO-a izvješće s prijedlozima rješenja za uklanjanje utvrđenih administrativnih prepreka za pravodobno ostvarenje projekta ulaganja dostavljaju nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona o čemu ono izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

(7) Na temelju dostavljenog izvješća i predloženih rješenja za uklanjane utvrđenih administrativnih prepreka za pravodobno ostvarenje projekta ulaganja, Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku kojom zadužuje nadležno ministarstvo iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona da u suradnji s resornim tijelima državne uprave, odnosno regionalne i lokalne samouprave, u roku od 30 dana izradi konačni prijedlog rješenja kojim će se ukloniti utvrđena administrativna prepreka za pravodobno ostvarenje projekta ulaganja, odnosno kojim će se unaprijediti ulagačko okruženje u Republici Hrvatskoj.

Članak 22.

(1) Centralno će se na sveobuhvatnoj mrežnoj stranici o državnim potporama Ministarstva financija, u roku iz članka 9. stavka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., objaviti sljedeće:

1. sažetak informacija iz članka 11. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. iste Uredbe ili poveznica za pristup tom sažetku

2. cjelovit tekst mjere potpore temeljem ovoga Zakona i uredbe iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona

3. podatke iz Priloga III. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje iznos protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura, kako slijedi: podaci o korisniku potpore, naziv, oznaka, vrsta poduzetnika prema veličini u vrijeme dodjele potpore, regija u koju je poduzetnik smješten (na razini NUTS II), glavni ekonomski sektor, odnosno djelatnost korisnika potpore na razini skupine sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NACE), element potpore u kunama (u rasponima za porezne poticaje), instrument potpore, datum dodjele potpore, cilj potpore, naziv davatelja potpore, naziv mjere potpore temeljem ovoga Zakona.

Informacije iz ovoga stavka objavljuju se u roku od šest mjeseci od dana dodjele potpore, a za potpore u obliku porezne olakšice u roku od jedne godine od roka za podnošenje porezne prijave, a dostupne su najmanje 10 godina od dana dodjele potpore.

(2) Kako bi se omogućilo praćenje potpora, koje se izuzimaju od obveze prijave Europskoj komisiji na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., nadležna ministarstva iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona (ili, u slučaju potpora dodijeljenih za projekte europske teritorijalne suradnje, država članica u kojoj se nalazi upravljačko tijelo), koristeći osobne identifikacijske brojeve korisnika potpora vode podrobnu evidenciju o informacijama i potrebnoj pratećoj dokumentaciji kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Informacije i prateća dokumentacija čuvaju se 10 godina od dana dodjele posljednje potpore na temelju ovoga Zakona.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik potpore ako ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju potpora nadležnom ministarstvu iz članka 6. točke 14. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama članka 17. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba korisnika potpore novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Podnositelji prijave za korištenje potpora za ulaganja sukladno ovome Zakonu ne mogu biti pravne, odnosno fizičke osobe koje su pravomoćno osuđene za gospodarski kriminal.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 40/13.) donesena na temelju Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 25.

Trgovačka društva i obrti, obveznici poreza na dobit koji koriste poticajne mjere, porezne povlastice za ulaganje, a koje su ostvarili prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 73/00.), Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06. i 61/11.) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.), zadržavaju pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera, poreznih povlastica do isteka razdoblja za koje su odobrene.

Članak 26.

(1) Svi postupci i radnje započeti prema odredbama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.), a nedovršeni do uključivo 30. lipnja 2014., dovršit će se prema odredbama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.).

(2) Svi postupci i radnje započeti nakon 30. lipnja 2014., prema odredbama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.), a nedovršeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za korisnika potpore.

(3) Svi postupci i radnje vezani uz projekte ulaganja koji se odnose na aktivnosti iz članka 13. stavka 1. točke B. podtočke 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.), započeti nakon 30. lipnja 2014., a nedovršeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.).

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.).

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/125

Zagreb, 18. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

102 25.09.2015 Zakon o poticanju ulaganja 102 25.09.2015 Zakon o poticanju ulaganja 102 25.09.2015 Zakon o poticanju ulaganja