Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN 102/2015 (25.9.2015.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

1972

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/99

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 22. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13. i 19/15.) iza članka 357. dodaje se glava XXVIII.a, naslovi iznad članaka i članci 357.a do 357.i koji glase:

»XXVIII.a KONVERZIJA KREDITA DENOMINIRANIH U CHF I DENOMINIRANIH U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM U CHF

Predmet konverzije

Članak 357.a

(1) Ovom glavom uređuju se obveze kreditne institucije i korisnika kredita:

– u postupku konverzije kredita denominiranih u CHF u kredite denominirane u EUR

– u postupku konverzije kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredite denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR

– u postupku konverzije tražbine nastale zbog prestanka ugovora o kreditu iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka iz tražbine denominirane u CHF u denominiranu u EUR odnosno iz tražbine denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF u denominiranu u kunama s valutnom klauzulom u EUR.

(2) U smislu ove glave XXVIII.a korisnik kredita je fizička osoba koja obavlja djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnik, trgovac pojedinac i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Odredbe ove glave primjenjuju se na kredite denominirane u CHF i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF, bez obzira na vrstu i namjenu u kojima dužnikova obveza iz kredita ili obveza vraćanja primljenog nastala zbog prestanka ugovora o kreditu nije ispunjena ili prisilno ostvarena.

(4) Odredbe ove glave ne primjenjuju se na kredite iz stavka 3. ovoga članka za koje je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona provedena konverzija kredita iz CHF u drugu valutu ili kune ili valutne klauzule u CHF u drugu valutnu klauzulu ili kune i na kredite denominirane u CHF i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF kod kojih je dužnikova obveza ispunjena ili prisilno ostvarena.

(5) Odredbe ove glave primjenjuju se i na pravnu osobu na koju je prenesena tražbina iz obveznih odnosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Načelo konverzije kredita

Članak 357.b

Konverzija kredita denominiranog u CHF u kredit denominiran u EUR i kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR podrazumijeva konverziju kredita radi promjene valute, odnosno valutne klauzule u kojoj je denominiran i provodi se na način da se položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u EUR, a položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u kunama s valutnom klauzulom u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR.

Način izračuna konverzije kredita

Članak 357.c

(1) Konverzija kredita podrazumijeva konverziju radi promjene valute odnosno valutne klauzule u kojoj je denominiran i izračunava se na način da se:

1. na iznos početno odobrene glavnice kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF izračuna iznos glavnice kredita denominiranog u EUR i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na datum isplate kredita, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je kreditna institucija na taj datum primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se iznosom početno odobrene glavnice smatra iznos koji je zadužen u poslovnim knjigama kreditne institucije, a koji iznos može biti veći od isplaćenog iznosa zbog tečajne razlike zbog kupoprodaje deviza prilikom isplate kredita

2. umjesto početno ugovorene kamatne stope kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF primijeni kamatna stopa jednaka kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdoblju promjene) koju je kreditna institucija primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu, uvažavajući smanjenja kamatnih stopa, tečaj ili uvjete odobrene određenim istovrsnim skupinama korisnika kredita temeljem dobi, namjene kredita, iste vrste i trajanja u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF

3. početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF, uključujući sve njegove izmjene, na temelju kojeg su izračunati obroci odnosno anuiteti u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, zamijeni novim otplatnim planom izračunatim u skladu s točkama 1. i 2. ovoga stavka na temelju kojeg se izračunavaju novi obroci odnosno anuiteti u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, uzimajući u obzir sve izmjene ugovornih uvjeta koji se odnose na iznos, namjenu i rokove dospijeća glavnice te iznos, vrstu i razdoblje promjene kamatnih stopa i ostale promjene koje su tijekom trajanja ugovora o kreditu uvjetovale izmjenu početno utvrđenog otplatnog plana i obroka odnosno anuiteta

4. iznosi uplaćeni radi namirenja početno utvrđenih obroka odnosno anuiteta u CHF i kunama s valutnom klauzulom u CHF (osim uplata na ime naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova koji se ne uzimaju u obzir za potrebe izračuna konverzije) pretvore u EUR i u valutnu klauzulu u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je kreditna institucija na taj datum primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR. Takvi iznosi pretvoreni u EUR i valutnu klauzulu u EUR predstavljaju osnovu za namirenje obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR iz točke 3. ovoga stavka, pri čemu se poštuje redoslijed namirenja dospjelih obveza sukladno općim uvjetima kreditne institucije, ali ne obračunavaju zatezne kamate

5. ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz točke 4. ovoga stavka veći od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz točke 3. ovoga stavka smatra preplatom koja se:

– ako iznos preplate ne prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz točke 3. ovoga stavka, koristi za namirenje budućih obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR koji će dospjeti na način da se sukcesivno kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta koji će dospjeti iznos do najviše 50% dospjelog obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR namiri preplatom, sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi, pri čemu ako iznos preplate prelazi više od 50% ukupnog zbroja obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz točke 3. ovoga stavka, kreditna institucija i korisnik kredita sporazumom definiraju način iskorištavanja iznosa preplate iznad 50% ukupnog zbroja obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR

– ako iznos preplate prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz točke 3. ovoga stavka, vraća korisniku kredita od strane kreditne institucije u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije od strane korisnika kredita

Iznos preplate iz ove točke preračunava se u kune po tečaju na dan 30. rujna 2015. i na njega kreditna institucija nije dužna obračunati kamatu niti tečajnu razliku, već iste snosi korisnik kredita.

6. ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz točke 4. ovoga stavka manji od ukupnog iznosa obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz točke 3. ovoga stavka namiri kreditnoj instituciji od strane korisnika kredita sukladno sporazumu kreditne institucije i korisnika kredita, a obveze po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR nastave ispunjavati od strane korisnika kredita

7. iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR utvrđuje na dan 30. rujna 2015., kao razlika novog otplatnog plana utvrđenog sukladno točki 3. ovoga stavka i uplaćenih iznosa utvrđenih sukladno točki 4. ovoga stavka, pri čemu iznos preplate utvrđen u točki 5. ovoga stavka ne umanjuje iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR, a manje uplaćeni iznos utvrđen u točki 6. ovoga stavka namiruje se sukladno sporazumu kreditne institucije i korisnika kredita

8. učinak konverzije utvrdi kao razlika:

– stanja neotplaćene glavnice u CHF i valutnoj klauzuli u CHF evidentirane u poslovnim knjigama kreditne institucije na dan 30. rujna 2015. izračuna u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na dan 30. rujna 2015., a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je kreditna institucija na taj datum primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se ograničenje tečaja iz članka 157. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama »Narodne novine« br. 19/15.) odnosi na obroke odnosno anuitete u CHF i valutnoj klauzuli u CHF koji dospijevaju do isteka roka ograničenja iz članka 157. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama »Narodne novine« br. 19/15.) i

– iznosa neotplaćene glavnice iz točke 7. ovoga stavka.

(2) Stavak 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na izračun obveze vraćanja primljenog nastale zbog prestanka ugovora o kreditu pri čemu se konverzija provodi na dan 30. rujna 2015. odnosno na dan prestanka ugovora o kreditu.

Informiranje

Članak 357.d

(1) Za potrebe provjere izračuna konverzije, kreditna institucija dužna je izraditi kalkulator na temelju kojeg je izračunata konverzija, a koji uključuje detaljan pregled izračuna svih elemenata izračuna konverzije utvrđene u članku 357.c ovoga Zakona te ga učiniti dostupnim svakom pojedinom korisniku kredita putem svojih mrežnih stranica, a kojem će korisnik kredita pristupiti putem svog osobnog identifikacijskog broja.

(2) Za potrebe provjere izračuna konverzije, kreditna institucija dužna je korisniku kredita omogućiti pristup povijesnom pregledu općih uvjeta kreditiranja, povijesnom pregledu odluka o kamatnim stopama, povijesnom pregledu dnevnih tečajeva primjenjivih na kredite denominirane u CHF i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF, te na kredite denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR koje je kreditna institucija primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja denominirane u CHF i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF, te na kredite denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR.

(3) Prije objave kalkulatora iz stavka 1. ovoga članka na mrežnoj stranici, kreditna institucija dužna je pribaviti mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 357.c ovoga Zakona te takvo mišljenje objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Konverzija kredita

Članak 357.e

(1) Kreditna institucija dužna je u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, preporučenom pošiljkom uz povratnicu dostaviti korisniku kredita izračun konverzije kredita, sa stanjem na dan 30. rujna 2015. izračunatim u skladu s člankom 357.c ovoga Zakona, zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu.

(2) Također, zajedno s izračunom konverzije kreditna institucija dužna je dostaviti i pregled stanja svih pojedinačnih vrsta tražbina, odnosno izvod otvorenih stavaka od korisnika kredita na temelju ugovora o kreditu denominiranom u CHF i denominiranom u kunama s valutnom klauzulom u CHF koji je predmet konverzije na dan 30. rujna 2015., preračunato u kune po tečaju one vrste koji je kreditna institucija primjenjivala za izračun konverzije.

(3) Kreditna institucija dužna je izračun konverzije iz stavka 1. ovoga članka zajedno s pregledom stanja svih pojedinačnih tražbina od korisnika kredita, odnosno izvodom otvorenih stavaka od korisnika kredita u skladu sa stavkom 2. ovoga članka dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom i osobama od kojih je zahtijevala ispunjenje obveze iz kredita u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF.

(4) Izračun konverzije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati jasan pregled svih promjena i iz njega mora biti razumljivo na koji je način utvrđen iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR iz članka 357.c stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, te iznos preplate iz članka 357.c stavka 1. točke 5. ovoga Zakona ako je ista utvrđena, odnosno manje plaćeni iznos iz članka 357.c stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ako je isti utvrđen.

(5) U slučaju prihvata konverzije kredita korisnik kredita je o prihvatu izračuna konverzije dužan, preporučenom pošiljkom uz povratnicu ili osobno, obavijestiti kreditnu instituciju u roku od 30 dana od dana primitka izračuna konverzije iz stavka 1. ovoga članka i pregleda stanja svih tražbina kreditne institucije, odnosno izvoda otvorenih stavaka iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ako korisnik kredita ne prihvati izračun konverzije kredita, ili ne sklopi s kreditnom institucijom sporazum iz članka 357.c stavka 1. točke 6. ovoga Zakona otplata kredita nastavlja se prema važećim ugovorenim uvjetima.

(7) Ako korisnik kredita prihvati izračun konverzije kredita:

– učinak konverzije iz članka 357.c stavka 1. točke 8. ovoga Zakona snosi kreditna institucija, a ista se u poslovnim knjigama kreditne institucije iskazuje kao usklađenje tražbine zbog promjene tečajeva, odnosno rashod temeljem povrata preplate iz članka 357.c stavka 1. točke 5. podtočaka 1. i 2. ovoga Zakona

– razliku u početnoj glavnici zbog kupoprodaje deviza iz članka 357.c stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, iznos naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova iz članka 357.c stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, iznos kamate i tečajnih razlika na ime preplate iz članka 357.c stavka 1. točke 5. ovoga Zakona snosi korisnik kredita.

(8) Ako su ugovorom o kreditu denominiranom u CHF i denominiranom u kunama u valutnoj klauzuli u CHF korisniku kredita bile odobrene pogodnosti u vidu smanjene kamatne stope, posebnog tečaja ili druge specifične pogodnosti po odluci kreditne institucije, kreditna institucija nije ih dužna primijeniti na izračun konverzije iz članka 357.c ovoga Zakona, već iste padaju na teret korisnika kredita. Pritom se pogodnostima ne smatraju posebna smanjenja kamatnih stopa, posebni tečaj ili povoljniji uvjeti odobreni određenim istovrsnim skupinama korisnika kredita temeljem dobi, namjene kredita, iste vrste i trajanja u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF.

(9) Ako korisnik kredita prihvati izračun konverzije kredita, kreditna institucija neće tražiti dodatne instrumente osiguranja plaćanja, u odnosu na ugovorene, niti postavljati dodatne uvjete korisniku kredita kojima bi se derogirala njegova druga prava.

(10) Svi popratni troškovi konverzije kredita ne smiju se zaračunati korisniku kredita.

Prijelazno razdoblje

Članak 357.f

(1) Korisnik kredita dužan je nastaviti plaćati obroke odnosno anuitete utvrđene otplatnim planom važećim prije konverzije kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF do dana sklapanja novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu.

(2) Razlika između uplaćenog iznosa u prijelaznom razdoblju i iznosa za uplatu po obroku odnosno anuitetu u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR utvrđenom novim otplatnim planom iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona utvrdit će se prilikom dospijeća prvog sljedećeg anuiteta odnosno obroka u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR novog otplatnog plana iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, te će se tako utvrđena razlika smatrati preplatom iz članka 357.c stavka 1. točke 5. ovoga Zakona ili manje uplaćenim iznosom iz članka 357.c stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

Prava osobe koja je ispunila obvezu iz kredita

Članak 357.g

(1) Jamac ili druga osoba iz članka 357.e stavka 3. ovoga Zakona od koje je kreditna institucija zahtijevala ili ima pravo zahtijevati ispunjenje obveze iz kredita u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF može s kreditnom institucijom u svoje ime ugovoriti tražbinu u korist korisnika kredita ako je utvrđen iznos preplate iz članka 357.c stavka 1. točke 5. ovoga Zakona i ako korisnik kredita ne prihvati izračun konverzije kredita.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka korisnik kredita stječe vlastito i neposredno pravo prema kreditnoj instituciji kao da je prihvatio izračun konverzije, a ugovaratelj ima pravo zahtijevati da kreditna institucija ispuni prema korisniku kredita što je ugovoreno u korist tog korisnika kredita.

(3) Ako korisnik kredita izjavi da ne prihvaća ili odbije korist koja je ugovorena za njega, korist pripada ugovaratelju.

(4) Kreditna institucija može isticati korisniku kredita sve prigovore koje ima prema ugovaratelju po osnovi ugovora kojim je ugovorena korist za korisnika kredita.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija pristaje umanjiti tražbinu prema korisniku kredita odgovarajućom primjenom načela i pravila iz članaka 357.b do 357.f ovoga Zakona.

Porezni tretman učinka konverzije

Članak 357.h

(1) Učinak konverzije iz članka 357.e stavka 7. ovoga Zakona koji rezultira rashodom u poslovnim knjigama kreditne institucije, porezno je priznati rashod kreditne institucije u smislu posebnog propisa o porezu na dobit, vodeći se načelom izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načelom izbjegavanja dvostrukog umanjenja porezne osnovice.

(2) Kreditna institucija dužna je uz prijavu poreza na dobit koja se podnosi za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran rashod iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti kumulativni sažetak izračuna konverzija iz članka 357.e ovoga Zakona temeljem kojeg je evidentirala rashod u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je rashod porezno tretiran u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Učinak konverzije iz članka 357.e stavka 7. ovoga Zakona ne smatra se dohotkom korisnika kredita u smislu posebnog propisa o porezu na dohodak.

(4) Ako je korisnik kredita obveznik poreza na dobit i ako je učinak konverzije iz članka 357.e stavka 7. ovoga Zakona, evidentiran u poslovnim knjigama te osobe kao prihod, isti se iskazuje u oporezivim prihodima do visine iznosa koji je u prethodnim prijavama poreza na dobit u tom razdoblju bio iskazan kao porezno priznati rashod usklađenja, vodeći se načelom izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načelom izbjegavanja dvostrukog umanjenja porezne osnovice.

(5) Korisnik kredita iz stavka 4. ovoga članka dužan je uz prijavu poreza na dobit za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran učinak konverzije iz članka 357.e stavka 7. ovoga Zakona, dostaviti izračun konverzije iz članka 357.e stavka 1. ovoga Zakona temeljem kojeg je evidentirao razliku u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je razlika porezno tretirana u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(6) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na rashod temeljem povrata preplate iz članka 357.c stavka 1. točke 5. podtočaka 1. i 2. ovoga Zakona i povrata iz članka 357.c stavka 2. ovoga Zakona.

Izvješće o provedbi konverzije kredita

Članak 357.i

Kreditna institucija dužna je dostaviti Ministarstvu financija u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita, koje sadrži najmanje sljedeće podatke:

– broj korisnika kredita koji su prihvatili, odnosno nisu prihvatili konverziju kredita denominiranih u CHF u kredite denominirane u EUR

– broj korisnika kredita koji su prihvatili, odnosno nisu prihvatili konverziju kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredite denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR

– broj korisnika kredita koji su prihvatili, odnosno nisu prihvatili konverziju tražbine nastale zbog prestanka ugovora o kreditu denominiranih u CHF i kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF

– stanje kredita denominiranih u CHF i kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF po vrstama kredita, odnosno tražbina nastalih zbog prestanka ugovora o kreditu denominiranih u CHF odnosno kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF, na dan prije konverzije i nakon konverzije, zajedno s iznosima učinka konverzije.«.

Članak 2.

Iza članka 361. dodaje se članak 361.a koji glasi:

»Članak 361.a

(1) Novčanom kaznom od 80.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se kreditna institucija:

– ako konverziju kredita denominiranog u CHF u kredit denominiran u EUR i kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR ne provodi na način da se položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u EUR, a položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u kunama s valutnom klauzulom u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR sukladno članku 357.b ovoga Zakona

– ako na iznos početno odobrene glavnice kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne izračuna iznos glavnice kredita denominiranog u EUR i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na datum isplate kredita, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se iznosom početno odobrene glavnice smatra iznos koji je zadužen u poslovnim knjigama kreditne institucije, a koji iznos može biti veći od isplaćenog iznosa zbog tečajne razlike uslijed kupoprodaje deviza prilikom isplate kredita sukladno članku 357.c stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

– ako umjesto početno ugovorene kamatne stope kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne primjeni kamatnu stopu jednaku kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdoblju promjene) koju je primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu sukladno članku 357.c stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

– ako početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF uključujući sve njegove izmjene, na temelju kojeg su izračunati obroci odnosno anuiteti u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, ne zamijeni novim otplatnim planom izračunatim u skladu s člankom 357.c stavkom 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona i na temelju kojeg se izračunavaju novi obroci odnosno anuiteti u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, uzimajući u obzir sve izmjene ugovornih uvjeta koji se odnose na iznos, namjenu i rokove dospijeća glavnice te iznos, vrstu i razdoblje promjene kamatnih stopa i ostale promjene koje su tijekom trajanja ugovora o kreditu uvjetovale izmjenu početno utvrđenog otplatnog plana i obroka odnosno anuiteta sukladno članku 357.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona

– ako iznose uplaćene radi namirenja početno utvrđenih obroka odnosno anuiteta u CHF i kunama s valutnom klauzulom u CHF (izuzev uplata na ime naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova koji se ne uzimaju u obzir za potrebe izračuna konverzije) ne pretvori u EUR i u valutnu klauzulu u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je kreditna institucija na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR s time da takvi iznosi pretvoreni u EUR i valutnu klauzulu u EUR predstavljaju osnovu za namirenje obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, pri čemu se poštuje redoslijed namirenja dospjelih obveza sukladno općim uvjetima kreditne institucije, ali ne obračunavaju zatezne kamate sukladno članku 357.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

– ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, na način iz članka 357.c stavka 1. točke 4. ovoga Zakona koji je veći od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne utvrdi kao preplatu sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

– ako iznos preplate koji ne prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne koristi za namirenje budućih obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR koji će dospjeti na način da se kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta koji će dospjeti iznos do najviše 50% dospjelog obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR može zatvoriti preplatom, sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. podtočki 1. ovoga Zakona

– ako iznos preplate koji prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne vrati korisniku kredita u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. podtočki 2. ovoga Zakona

– ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz članka 357.c. točke 4. ovoga Zakona koji je manji od ukupnog iznosa obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne namiri sukladno sporazumu s korisnikom kredita sukladno članku 357.c stavku 1. točki 6. ovoga Zakona

– ako ne utvrdi iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR na dan 30. rujna 2015., kao razliku novog otplatnog plana utvrđenog sukladno članku 357.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona i uplaćenih iznosa utvrđenih sukladno članku 357.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona, a sukladno članku 357.c stavku 1. točki 7. ovoga Zakona

– ako ne utvrdi učinak konverzije na način propisan u članku 357.c stavku 1. točki 8. ovoga Zakona

– ako u propisanom roku ne izradi kalkulator i ne učini ga dostupnim svakom pojedinom korisniku kredita putem svoje mrežne stranice sukladno članku 357.d stavku 1. ovoga Zakona

– ako prije objave kalkulatora na mrežnoj stranici ne pribavi mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 357.c ovoga Zakona te mišljenje u propisanom roku ne objavi na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 357.d stavku 3. ovoga Zakona

– ako korisniku kredita i/ili osobama od kojih je zahtijevao ili imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ne dostavi u propisanom roku i na propisan način izračun konverzije zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu sukladno članku 357.e stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

– ako Ministarstvu financija u propisanom roku ne dostavi izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita sukladno članku 357.i ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 80.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se vjerovnik pravna osoba iz članka 357.a stavka 5. ovoga Zakona:

– ako konverziju kredita denominiranog u CHF u kredit denominiran u EUR i kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR ne provodi na način da se položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u EUR, a položaj korisnika kredita s kreditom denominiranim u kunama s valutnom klauzulom u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR sukladno članku 357.b ovoga Zakona

– ako na iznos početno odobrene glavnice kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne izračuna iznos glavnice kredita denominiranog u EUR i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na datum isplate kredita, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se iznosom početno odobrene glavnice smatra iznos koji je zadužen u poslovnim knjigama vjerovnika, a koji iznos može biti veći od isplaćenog iznosa zbog tečajne razlike uslijed kupoprodaje deviza prilikom isplate kredita sukladno članku 357.c stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

– ako umjesto početno ugovorene kamatne stope kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne primjeni kamatnu stopu jednaku kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdoblju promjene) koju je primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu sukladno članku 357.c stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

– ako početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF uključujući sve njegove izmjene, na temelju kojeg su izračunati obroci odnosno anuiteti u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, ne zamijeni novim otplatnim planom izračunatim u skladu s člankom 357.c stavkom 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona i na temelju kojeg se izračunavaju novi obroci odnosno anuiteti u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, uzimajući u obzir sve izmjene ugovornih uvjeta koji se odnose na iznos, namjenu i rokove dospijeća glavnice te iznos, vrstu i razdoblje promjene kamatnih stopa i ostale promjene koje su tijekom trajanja ugovora o kreditu uvjetovale izmjenu početno utvrđenog otplatnog plana i obroka odnosno anuiteta sukladno članku 357.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona

– ako iznose uplaćene radi namirenja početno utvrđenih obroka odnosno anuiteta u CHF i kunama s valutnom klauzulom u CHF (izuzev uplata na ime naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova koji se ne uzimaju u obzir za potrebe izračuna konverzije) ne pretvori u EUR i u valutnu klauzulu u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je kreditna institucija na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR s time da takvi iznosi pretvoreni u EUR i valutnu klauzulu u EUR predstavljaju osnovu za namirenje obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, pri čemu se poštuje redoslijed namirenja dospjelih obveza sukladno općim uvjetima vjerovnika, ali ne obračunavaju zatezne kamate sukladno članku 357.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

– ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, na način iz članka 357.c stavka 1. točke 4. ovoga Zakona koji je veći od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne utvrdi kao preplatu sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

– ako iznos preplate koji ne prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne koristi za namirenje budućih obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR koji će dospjeti na način da se kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta koji će dospjeti iznos do najviše 50% dospjelog obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR može zatvoriti preplatom, sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. podtočki 1. ovoga Zakona

– ako iznos preplate koji prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz članka 357.c. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne vrati korisniku kredita u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije sukladno članku 357.c stavku 1. točki 5. podtočki 2. ovoga Zakona

– ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz članka 357.c točke 4. ovoga Zakona koji je manji od ukupnog iznosa obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 357.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne namiri sukladno sporazumu s korisnikom kredita sukladno članku 357.c stavku 1. točki 6. ovoga Zakona

– ako ne utvrdi iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR na dan 30. rujna 2015., kao razliku novog otplatnog plana utvrđenog sukladno članku 357.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona i uplaćenih iznosa utvrđenih sukladno članku 357.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona, a sukladno članku 357.c stavku 1. točki 7. ovoga Zakona

– ako ne utvrdi učinak konverzije na način propisan u članku 357.c stavku 1. točki 8. ovoga Zakona

– ako u propisanom roku ne izradi kalkulator i ne učini ga dostupnim svakom pojedinom korisniku kredita putem svoje mrežne stranice sukladno članku 357.d stavku 1. ovoga Zakona

– ako prije objave kalkulatora na mrežnoj stranici ne pribavi mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 357.c ovoga Zakona te mišljenje u propisanom roku ne objavi na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 357.d stavku 3. ovoga Zakona

– ako korisniku kredita i/ili osobama od kojih je zahtijevao ili imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ne dostavi u propisanom roku i na propisan način izračun konverzije zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu sukladno članku 357.e stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

– ako uz prijavu poreza na dobit koja se podnosi za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran rashod iz članka 357.h stavka 1. ovoga Zakona, ne dostavi kumulativni sažetak izračuna konverzija iz članka 357.e ovoga Zakona temeljem kojeg je evidentirala rashod u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je rashod porezno tretiran u skladu s člankom 357.h stavkom 1. ovoga Zakona

– ako Ministarstvu financija u propisanom roku ne dostavi izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita sukladno članku 357.i ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u vjerovniku pravnoj osobi iz članka 357.a stavka 5. ovoga Zakona.”.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. rujna 2015.

Klasa: 022-03/15-01/130

Zagreb, 18. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

102 25.09.2015 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama 102 25.09.2015 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama 102 25.09.2015 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zvonimir Slakoper i dr.
listopad 2017.