Zakon o dopuni Zakona o energiji

NN 102/2015 (25.9.2015.), Zakon o dopuni Zakona o energiji

HRVATSKI SABOR

1975

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ENERGIJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o energiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/102

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 22. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14. i 95/15.) u članku 39. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Uredbom iz stavka 6. ovoga članka određuje se i iznos solidarne naknade za ugrožene kupce, način prikupljanja sredstava za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji i mjere zaštite ugroženih kupaca, kao i obveze operatora sustava i opskrbljivača.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu zakona kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije prestaje važiti odredba članka 13. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14. i 95/15.).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 95/15.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/136

Zagreb, 18. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.