Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu

NN 102/2015 (25.9.2015.), Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu

HRVATSKI SABOR

1976

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/103

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 22. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Članak 1.

U Zakonu o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine«, br. 93/05., 41/07. i 90/11.) u članku 24. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Novčana sredstva koja na temelju stavaka 7. i 8. ovoga članka pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Fonda namjenjuju se za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

(1) Društvo je dužno u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvijestiti Upravni odbor Fonda i Vladu Republike Hrvatske o svoti novčanih sredstava iz članka 24. stavaka 7. i 8. Zakona.

(2) Krug korisnika, iznos i način isplate te druga pitanja vezana uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja iz članka 24. stavka 9. Zakona utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a isplatu će po službenoj dužnosti obaviti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/131

Zagreb, 18. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.