Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu

NN 102/2015 (25.9.2015.), Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1979

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), članka 2. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (Službeni list Europske unije L 169/1, 1. 7. 2015.) i članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06 i 25/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU

O POVJERAVANJU POSLOVA VEZANIH UZ SURADNJU S EUROPSKOM INVESTICIJSKOM BANKOM I EUROPSKIM INVESTICIJSKIM FONDOM NA PROVEDBI PLANA ULAGANJA ZA EUROPU

I.

Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) povjeravaju se poslovi vezani uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom (u daljnjem tekstu: EIB Grupa) u svrhu provedbe Plana ulaganja za Europu.

II.

Vezano uz provedbu Plana ulaganja za Europu na području Republike Hrvatske, HBOR-u se povjeravaju sljedeći poslovi:

– sudjelovanje u provedbi Plana ulaganja za Europu putem suradnje na razini platforma za ulaganja i pojedinačnih projekata te neposrednih kontakata s članovima EIB Grupe,

– djelovanje kao nacionalna pristupna točka za moguće klijente i dionike,

– kreiranje novih financijskih proizvoda sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva,

– identifikacija ekonomski i tehnički održivih projekata u ključnim sektorima, posebno u inovativnim, ekološki osviještenim i društvenim područjima, koji će biti predloženi za financiranje u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (u daljnjem tekstu: EFSU),

– privlačenje privatnih subjekata za ulaganja u kombinaciji s javnim resursima,

– sudjelovanje u financiranju infrastrukturnih projekata i projekata malih i srednjih poduzeća EFSU-a putem različitih programa usmjerenih na promicanje gospodarskog rasta,

– uspostavljanje Hrvatskog portala projekata ulaganja (u daljnjem tekstu: HRPPU), koji obuhvaća tekuće i buduće projekte ulaganja u Republici Hrvatskoj sukladno Uredbi (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (u daljnjem tekstu: Uredba),

– djelovanje kao nacionalna kontakt točka za suradnju s Europskim savjetodavnim centrom za ulaganja (u daljnjem tekstu: ESCU), i

– uspostavljanje bilateralne suradnje s drugim nacionalnim razvojnim bankama u provedbi Plana ulaganja za Europu,

te obavljanje svih ostalih aktivnosti koje se obavljaju u svrhu provedbe i/ili u vezi s provedbom Uredbe, Plana ulaganja za Europu te svim ostalim postojećim i naknadno donesenim aktima Europske unije s time u vezi.

III.

U provedbi Plana ulaganja za Europu HBOR će surađivati s resornim tijelima državne uprave, agencijama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima putem nacionalnih koordinatora za Plan ulaganja za Europu.

Sljedeća ministarstva, agencije i pravne osobe s javnim ovlastima će u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovati po jednog svog predstavnika kao nacionalnog koordinatora za Plan ulaganja za Europu i odluku o imenovanju dostaviti HBOR-u:

– ministarstvo nadležno za financije,

– ministarstvo nadležno za gospodarstvo,

– ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje,

– ministarstvo nadležno za kulturu,

– ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt,

– ministarstvo nadležno za poljoprivredu,

– ministarstvo nadležno za pomorstvo, promet i infrastrukturu,

– ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije,

– ministarstvo nadležno za turizam,

– ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove,

– ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prirode,

– ministarstvo nadležno za zdravlje,

– ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i sport,

– Agencija za investicije i konkurentnost,

– Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije, i

– Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije, koordinira rad resornih tijela državne uprave, agencija i drugih pravnih osoba putem nacionalnih koordinatora te osigurava suradnju istih s HBOR-om u provedbi aktivnosti iz točke II. ove Odluke.

IV.

Zadaće nacionalnih koordinatora za Plan ulaganja za Europu su:

– podrška HBOR-u u identifikaciji ekonomski i tehnički održivih projekata u ključnim sektorima,

– procjena usklađenosti potencijalnih ulaganja s razvojnim planovima i strategijama u ključnim sektorima,

– koordinacija aktivnosti između Plana ulaganja za Europu te drugih instrumenata i fondova Europske unije,

– podrška HBOR-u u uspostavi HRPPU-a,

– podrška HBOR-u vezano uz identifikaciju i uspostavu platforma za ulaganje,

– sudjelovanje u komunikacijskim i promidžbenim aktivnostima vezanim za promociju Plana ulaganja za Europu, i

– podrška HBOR-u vezano uz realizaciju ključnih pokazatelja uspješnosti u vezi s upotrebom jamstva Europske unije i općih ciljeva utvrđenih Uredbom,

te podrška HBOR-u u svim ostalim aktivnostima potrebnim za uspješnu provedbu Plana ulaganja za Europu.

V.

Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije, u suradnji s HBOR-om i nacionalnim koordinatorima za Plan ulaganja za Europu, svakih šest mjeseci podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o poduzetnim aktivnostima i ostvarenim rezultatima vezanim uz ovu Odluku.

VI.

U skladu s vlastitim politikama transparentnosti i pozitivnim propisima Republike Hrvatske u pogledu pristupa dokumentima i informacijama, HBOR će na svojoj internetskoj stranici objavljivati informacije koje se odnose na sve HBOR-ove operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Odlukom i Uredbom.

VII.

Zadužuje se ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije da o ovoj Odluci, na odgovarajući način, izvijesti sva nadležna resorna tijela državne uprave, agencije i druge pravne osobe s javnim ovlastima iz točke III. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/410

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 24. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.