Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja

NN 102/2015 (25.9.2015.), Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1988

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2015. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE, NAČINU ISPLATE KAO I PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA ZA KORIŠTENJE NAKNADE ZBOG ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (u daljnjem tekstu: naknada), uvjeti pod kojima je javna ustanova koja upravlja zaštićenim prirodnim područjem (dalje: javna ustanova) dužna isplaćivati naknadu, kao i prihvatljivi troškovi za korištenje naknade.

II.

Pravo na naknadu ostvaruju jedinice lokalne samouprave koje na svom području imaju evidentirano zaštićeno prirodno područje, a prema indeksu razvijenosti su razvrstane u I. i II. skupinu, kao i jedinice lokalne samouprave razvrstane u III. skupinu ukoliko je više od 25% njezine površine evidentirano kao zaštićeno prirodno područje.

III.

Javna ustanova koja sukladno posebnom zakonu upravlja zaštićenim prirodnim područjem te ostvaruje godišnji neto-prihod od prodaje ulaznica veći od 15.000.000,00 kuna dužna je jedinicama iz točke II. ove Odluke isplatiti naknadu sukladno odluci koju će donijeti ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji neto-prihod od prodaje ulaznica predstavlja prihod ostvaren od prodaje ulaznica tijekom jedne kalendarske godine umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost.

IV.

Ukupna godišnja visina naknade ne može iznositi više od 6,5% neto prihoda koji javna ustanova iz točke III. ove Odluke ostvari u tekućoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog prirodnog područja.

Naknada na koju pravo ostvaruje jedinica lokalne samouprave ovisi o udjelu površine zaštićenog prirodnog područja u ukupnoj površini pojedine jedinice lokalne samouprave i njezinom indeksu razvijenosti.

Izračun naknade iz stavka 1. ove točke računa se na temelju sljedeće formule:

NZPP = PN × UP ÷ ∑UP × maxPRI

pri čemu:

– NZPP predstavlja naknadu zbog zaštićenih prirodnih područja;

– PN predstavlja postotak naknade s obzirom na indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave

indeks razvijenosti JLS

od 6,5%

postotak naknade


I. i II. skupina

100%

6,5%

III. skupina

85%

5,525%

– UP predstavlja udjel površine zaštićenog prirodnog područja u ukupnoj površini jedinice lokalne samouprave;

– ∑UP predstavlja zbroj UP svih jedinica iz točke II. ove Odluke koje participiraju u zaštićenom prirodnom području kojim upravlja javna ustanova iz točke III. ove Odluke;

– maxPRI predstavlja iznos od 6,5% od godišnjeg neto-prihoda javne ustanove ostvarenog od prodaje ulaznica.

V.

Prihvatljivi troškovi za korištenje naknade su isključivo troškovi provedbe projekata zaštite okoliša i prirode, razvoja društvene infrastrukture te gospodarskog rasta i održivog razvoja.

Jedinica lokalne samouprave je dužna prilikom korištenja naknade voditi računa o državnim potporama te potporama male vrijednosti.

VI.

Neprihvatljivim troškovima u smislu ove Odluke smatraju se donacije i sponzorstva.

VII.

Jedinica lokalne samouprave koja ne utroši sav iznos sredstava tijekom godine u kojoj su sredstva zaprimljena, može taj iznos prenijeti u sljedeću godinu i koristiti ih, poštujući odredbe ove Odluke i Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne iskoristi prenesena sredstva iz prethodnog stavka 1. ove točke do kraja tekuće godine, ista je dužna izvršiti povrat neiskorištenih sredstava javnoj ustanovi iz točke III. ove Odluke, do 28. veljače iduće godine.

VIII.

Jedinica lokalne samouprave dostavit će izvješće o utrošenim sredstvima i financiranim projektima ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj, do 28. veljače za prethodnu godinu.

IX.

Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode formirat će zajedno s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj Povjerenstvo, a koje će utvrditi opravdanost trošenja namjenskih sredstava na temelju izvješća iz točke VIII. ove Odluke.

X.

Povjerenstvo će svoje mišljenje dostaviti ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj koje, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, donosi odluku o daljnjim isplatama naknade.

XI.

U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da je jedinica lokalne samouprave nenamjenski utrošila sredstva, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, donosi odluku o uskrati daljnjih isplata naknade te će zatražiti povrat isplaćenih sredstava javnoj ustanovi iz točke III. ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/418

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 24. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

102 25.09.2015 Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja