Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

NN 103/2015 (28.9.2015.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2017

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2015. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 12/15) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 5240 koji sada glasi:

– 5240 – Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca i

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki brojčana oznaka vrste prihoda 5258 premješta se u istu glavu i istu točku, u podtočku 1.1.7. Ostali prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 5126 i mijenja naziv:

– 5258 – Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija.

U istoj glavi i istoj točki, iza podtočke 1.1.5. Pristojbe i naknade, dodaje se nova podtočka:

»1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5240

019

Naknada za sigurnost plovidbe

– 5240

     027

Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanja suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara.

Dosadašnja podtočka 1.1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koja postaje podtočka 1.1.5.2., mijenja i glasi:

»1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5002 do 5940, na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplatu na brojčanu oznaku vrste prihoda 5509 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« ili »HR24«. Ako se u polje model upisuje broj modela »HR68« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka podvrste prihoda (tri znamenke uključujući kontrolni broj). Ako se u polje model upisuje broj modela »HR24« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, dok podatak drugi, treći i četvrti nisu obavezni, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

Za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«,a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda 5118, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Za uplate naknade za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.«

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 6050 koji sada glasi:

– 6050 – Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza podtočke 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, dodaje se nova podtočka:

»1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5673

019

Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca.

Dosadašnja podtočka 1.1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koja postaje podtočka 1.1.7.2. mijenja i glasi:

»1.1.7.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5088 do 9792 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplate solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti sadrži posebnu oznaku opskrbljivača električnom energijom.«

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, podtočki 1.2.3. Kapitalizirani doprinos, podtočka 1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« mijenja se i glasi:

»Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB Ministarstva financija 18683136487. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za prijenos sredstava s računa mirovinskih osiguravajućih društava u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB mirovinskog osiguravajućeg društva. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.«

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.5. Pomoći, u podtočki 1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, mijenja se naziv sljedećih brojčanih oznaka vrste/podvrste prihoda koje sada glase:

– 7285 – 051 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije i

– 7285 – 060 – Tekuće pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, mijenja se naziv sljedećih brojčanih oznaka vrste/podvrste prihoda koje sada glase:

– 7587 – 051 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosasredstava Europske unije i

– 77587 – 060 – Kapitalne pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračunatemeljem prijenosa sredstava Europske unije.

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 3.3. Gradske i općinske novčane kazne, iza brojčane oznake vrste prihoda 6718 dodaju se sljedeće brojčane oznake:

– 6734 – Gradske i općinske novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje ili aktima komunalnih redara,,

– 6742 – Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriču prekršajni sudovi i druga prekršajna tijela i

– 6750 – Gradske i općinske novčane kazne za nepostupanje po rješenjima komunalnih redara sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 2.4. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu iza PLOČA dodaje se POLIČNIK a iza RAVNE GORE dodaje se RAŽANAC.

IBAN

Grad/Općina

HR7910010051734528953

POLIČNIK

HR3010010051737128950

RAŽANAC

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 2.9. Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode i prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži iza OBROVCA dodaje se OTOČAC.

IBAN

Grad/Općina

HR7910010051731329602

OTOČAC

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 2.10. Naknada za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama, ispred KRIŽA dodaje se GRUBIŠNO POLJE.

IBAN

Grad/Općina

HR9010010051713929738

GRUBIŠNO POLJE

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza MALOG LOŠINJA dodaje se MARČANA:

IBAN

Grad/Općina

HR5110010051725464419

MARČANA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.7. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iza VELIKE GORICE dodaje se VELIKA KOPANICA:

IBAN

Grad/Općina

HR5810010051747629181

VELIKA KOPANICA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.11. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina iza NOVOG MAROFA dodaje se NOVI VINODOLSKI:

IBAN

Grad/Općina

HR6210010051729029456

NOVI VINODOLSKI

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.12. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin iza NAŠICA dodaje se NOVA RAČA a iza PODRAVSKIH SESVETA dodaje se PODTUREN.

IBAN

Grad/Općina

HR6910010051728729503

NOVA RAČA

HR4710010051734229508

PODTUREN

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.13. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat iza NAŠICA dodaje se NOVA RAČA a iza PODRAVSKIH SESVETA dodaje se PODTUREN.

IBAN

Grad/Općina

HR9410010051728729538

NOVA RAČA

HR7810010051734229532

PODTUREN

III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza BENKOVCA dodaje se BEREK, iza JELSE, VRBOSKE dodaje se JOSIPDOL, iza PODSTRANE dodaje se POLIČNIK a iza ŠOLTE dodaje se ŠTEFANJE.

IBAN

Grad/Općina

HR8410010051701827156

BEREK

HR9010010051717227156

JOSIPDOL

HR4410010051734527158

POLIČNIK

HR9610010051745027151

ŠTEFANJE

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza DRNIŠA briše se DRNJE, iza GAREŠNICE briše se GOLA, iza HERCEGOVCA brišu se HLEBINE, iza KALIA briše se KALINOVAC, iza KLISA brišu se KLOŠTAR IVANIĆ i KLOŠTAR PODRAVSKI, iza KRKA briše se KRNJAK, iza LABINA briše se LASINJA, iza LASTOVA briše se LEGRAD, iza NEDELIŠĆA briše se NETRETIĆ, iza OPATIJA, IČIČI brišu se OPRISAVCI, iza PODGORE, ŽIVOGOŠĆE brišu se PODRAVSKE SESVETE, iza RAKOVICE briše se RASINJA, iza VELIKOG TROJSTVA briše se VINICA i iza ZRINSKOG TOPOLOVCA briše se ŽAKANJE.

IBAN

Grad/Općina

HR9310010051709627152

DRNJE

HR6510010051712227159

GOLA

HR9610010051714527150

HLEBINE

HR9510010051755927156

KALINOVAC

HR2810010051719327158

KLOŠTAR IVANIĆ

HR4510010051719427150

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR1010010051721627158

KRNJAK

HR8410010051722527150

LASINJA

HR6310010051722727154

LEGRAD

HR7310010051728127158

NETRETIĆ

HR2810010051730327152

OPRISAVCI

HR7410010051761627157

PODRAVSKE SESVETE

HR9010010051736627156

RASINJA

HR8810010051748627159

VINICA

HR8410010051753027151

ŽAKANJE

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza BENKOVCA dodaje se BEREK, iza DONJE STUBICE dodaje se DONJA VOĆA, iza ĐURĐEVCA dodaje se ĐURMANEC, iza JELSA,VRBOSKA dodaje se JESENJE, iza MAKARSKE dodaje se MALA SUBOTICA, iza ŠPIŠIĆ BUKOVICE dodaje se ŠTEFANJE, iza TUHELJA dodaje se UDBINA a iza UMAGA – UMAGO dodaje se UNEŠIĆ.

IBAN

Grad/Općina

HR2510010051701804744

BEREK

HR1710010051708004740

DONJA VOĆA

HR8710010051710804743

ĐURMANEC

HR4410010051755204745

JESENJE

HR4510010051725004747

MALA SUBOTICA

HR8510010051745004748

ŠTEFANJE

HR2210010051746704740

UDBINA

HR1710010051746904747

UNEŠIĆ

IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.3. pod točkom 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 1236 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 1244.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 9.4. iza brojčane oznake vrste prihoda 4731 dodaje se brojčana oznaka 5258.

U istoj glavi i istoj točki mijenja se podtočka 9.6. koja sada glasi:

»Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda te preknjiženje prihoda za brojčane oznake vrste prihoda 6017 i 7013 dostavljaju se Financijskom inspektoratu, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb. Iznimno, zahtjevi za brojčanu oznaku vrste prihoda 7013 dostavljaju se Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb, za uplate koje su u nadležnosti ureda.«

U istoj glavi i istoj točki, iza podtočke 9.8. dodaju se nove podtočke 9.9. i 9.10. koje glase:

»9.9. Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda te preknjiženje prihoda za brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 dostavljaju se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Ulica Andrije Hebranga 4, 10000 Zagreb.«

9.10. Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda te preknjiženje prihoda za brojčanu oznaku vrste prihoda 5126 dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, Sektoru za financijsko-planske i računovodstvene poslove, Upravi za pravne i financijske poslove, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.«

Dosadašnje podtočke 9.9. do 9.16. postaju podtočke 9.11. do 9.18.

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/341

Urbroj: 513-05-02-15-5

Zagreb, 22. rujna 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1.

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)

TUHELJ

HR8623400091846600000

466

KLANJEC

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)

PETRINJA

HR8223900011832800009

328

PETRINJA

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Karlovcu)

KARLOVAC

HR7824000081817900000

179

KARLOVAC

KRNJAK

HR2624020061821600002

216

KARLOVAC

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR2023400091800005007

472

 

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR2623600001847300009

473

NOVI MAROF

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Koprivnici)

ĐURĐEVAC

HR3224020061810700004

107

ĐURĐEVAC

MOLVE

HR0924020061827000007

270

ĐURĐEVAC

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)

BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA

HR5723400091800012004

396

 

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)

POLAĆA

HR0924850031834400009

344

BENKOVAC

POSEDARJE

HR1523900011834900004

349

ZADAR

JASENICE

HR6823900011816700007

167

OBROVAC

ZEMUNIK DONJI

HR0823900011852500004

525

ZADAR

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)

ĐAKOVO

HR5823400091810300000

103

ĐAKOVO

JAGODNJAK

HR2924070001860900008

609

BELI MANASTIR

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)

PROMINA

HR5323400091829800000

298

DRNIŠ

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu) 

OTOK (Sinj)

HR9323900011831400004

314

SINJ

STARI GRAD

HR2923900011841300006

413

HVAR

 XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)

CEROVLJE

HR0324020061804700009

047

PAZIN

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)

ŠENKOVEC

HR0224840081860800007

608

ČAKOVEC

PRILOG 3.

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

5240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR65

-

5673

-

-

-

-

-

-

HR62

HR63

HR64

HR65

-

C. Vlastiti prihodi gradskih i općinskih proračuna

6734

-

-

HR26

-

-

-

-

HR63

HR64

-

-

6742

-

-

HR26

-

-

-

-

HR63

HR64

-

-

6750

-

-

HR26

-

-

-

-

HR63

HR64

-

-

103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 103 28.09.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini