Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

NN 103/2015 (28.9.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2018

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (»Narodne novine« broj 129/07) iza članka 1. dodaje se članak 1.a, koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/17/EEZ od 30. ožujka 1993. o utvrđivanju klasa osnovnog sjemenskog krumpira na razini Zajednice te uvjeta i oznaka koji se primjenjuju na te klase (SL L 106, 30. 4. 1993.);

– Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20. 7. 2002.);

– Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003.);

– Provedbena direktiva Komisije 2013/63/EU оd 17. prosinca 2013. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 2002/56/EZ s obzirom na najmanje uvjete koje moraju ispunjavati sjemenski krumpir i partije sjemenskog krumpira (Tekst značajan za EGP) (SL L 341, 18. 12. 2013.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/20/EU оd 6. veljače 2014. o utvrđivanju klasa Unije za osnovni i certificirani sjemenski krumpir te uvjeta i oznaka koji se na te klase primjenjuju (Tekst značajan za EGP) (SL L 38, 7. 2. 2014.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/21/EU оd 6. veljače 2014. utvrđivanju najmanjih uvjeta i klasa Unije za predosnovni sjemenski krumpir (Tekst značajan za EGP) (SL L 38, 7. 2. 2014.).«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a, koji glasi:

»Članak 2.a

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »matična biljka« je biljka od koje se uzima materijal za reprodukciju novih biljaka;

2. »mikropropagacija« je način brzog razmnožavanja biljnog materijala radi proizvodnje velikog broja biljaka korištenjem metode in vitro uzgoja diferenciranih vegetativnih pupova ili meristema uzetih s biljke.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki B. iza rečenice: »Svaka od navedenih kategorija može se umnažati najviše« podstavci a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) osnovno sjeme u tri generacije, pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku S, druga generacija umnažanja nosi oznaku SE, a treća generacija umnažanja nosi oznaku E;

b) certificirano sjeme u dvije generacije, pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku A, a druga generacija umnažanja nosi oznaku B.«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»1) Kategorije sjemenskog krumpira mogu se razvrstati u klase obzirom na udovoljavanje različitim uvjetima iz Dodataka 4. i 5., koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

2) Sjemenski krumpir kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija može se razvrstati u jednu od klasa ako ispunjava uvjete za kategoriju i ako:

– glede zdravstvenog stanja ispunjava uvjete propisane u propisima kojima se uređuje sprečavanje širenja i suzbijanje krumpirovog raka, zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode, prstenaste truleži gomolja krumpira, smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice te drugih propisa kojima je uređeno biljno zdravstvo;

– potječe od materijala koji ispunjava uvjete iz Dodatka 4. ili strože uvjete iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

3) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije predosnovno sjeme su:

– »Klasa PBTC« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1);

– »Klasa PB« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 2);

4) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme su:

– »Klasa S« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1) i točki 4) podtočkama od a) do f);

– »Klasa SE« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 2) i točki 4) podtočkama od a) do f);

– »Klasa E« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 3) i točki 4) podtočkama od a) do f).

5) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije certificirano sjeme su:

– »Klasa A« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1) i točki 3) podtočkama od a) do f);

– »Klasa B« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 2) i točki 3) podtočkama od a) do f).

6) Na certifikatu o sjemenu na pakiranju u rubrici klasa mora se naznačiti oznaka klase.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. podstavku šest riječi: »Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.«.

Članak 6.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a, koji glasi:

»Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o primjeni klasa sjemenskog krumpira prilikom certificiranja proizvodnje na području Republike Hrvatske.«.

Članak 7.

Dodatak 1. mijenja se i glasi:

»DODATAK 1.

MINIMALNI UVJETI ZA SJEMENSKI KRUMPIR

1) Predosnovno sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) potječe od matičnih biljaka koje nisu zaražene sljedećim štetnim organizmima:

– Pectobacterium spp.

– Dickeya spp.

– Potato leaf roll virus

– Potato virus A

– Potato virus M

– Potato virus S

– Potato virus X

– Potato virus Y

b) nema simptoma bolesti crne noge;

c) broj uzgajanih biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %;

d) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne premašuje 0,5 %;

e) broj uzgajanih biljaka sa simptomima mozaika ili simptomima virusa uvijenosti lista ne premašuje 0,1 %;

f) najveći broj generacija u polju iznosi četiri.

2) Osnovno sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka, broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 1,0 %;

b) broj uzgajanih biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,1 %, a u izravnom potomstvu ne smiju premašivati 0,25 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka koje pokazuju simptome virusne infekcije ne smije premašivati 4,0 %;

d) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka, broj biljaka sa simptomima mozaika i broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista zajedno ne smiju premašivati 0,8 %.

3) Certificirano sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 4,0 %;

b) broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,5 %, a u izravnom potomstvu zajedno ne smiju premašivati 0,5 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka koje pokazuju simptome virusne infekcije ne smije premašivati 10,0 %;

d) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka, broj biljaka sa simptomima mozaika i broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista zajedno ne smiju premašivati 6,0 %.

4) Odstupanja dopuštena točkom 2) podtočkama c) i d) te točkom 3) podtočkama c) i d) ovoga Dodatka primjenjuju se samo kad su virusne bolesti izazvane virusima koji prevladavaju u Europi.

5) Najveći broj generacija osnovnog sjemenskog krumpira je tri, a kombiniranih generacija predosnovnog krumpira u polju i osnovnog sjemenskog krumpira je sedam.

6) Najveći broj generacija certificiranog sjemenskog krumpira je dva.

7) Ako na certifikatu o sjemenu na pakiranju nije navedena generacija umnažanja, smatra se da krumpir pripada najvišoj dopuštenoj generaciji u odgovarajućoj kategoriji.

Članak 8.

Dodatak 2. mijenja se i glasi:

»DODATAK 2.

MINIMALNI UVJETI KVALITETE ZA PARTIJE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Dopuštena odstupanja za sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti sjemenskog krumpira

1) Predosnovno sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašivati 1,0 % masenog udjela (1 kg/100 kg);

b) gomolji koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne smiju premašivati 0,2 % masenog udjela;

c) gomolji s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne smiju premašivati 3,0 % masenog udjela;

d) gomolji koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne smiju premašivati 5,0 % masenog udjela;

e) gomolji na kojima su prisutni sklerociji bijele nogena na više od 10,0 % njihove površine ne smiju premašivati 1,0 % masenog udjela;

f) gomolji koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne smiju premašivati 1,0 % masenog udjela;

g) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne smiju premašivati 0,5 % masenog udjela;

h) ukupna dopuštena odstupanja iz podtočaka b) do g) ne smiju premašivati 6,0 % masenog udjela.

2) Osnovno i certificirano sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašivati 1,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 2,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir;

b) suha i mokra trulež zajedno, osim ako su uzrokovane prstenastom truleži, smeđom truleži ili rakom krumpira ne smije premašivati 0,5 % masenog udjela, od kojih 0,2 % masenog udjela mokre truleži;

c) vanjski nedostaci, npr. izobličeni ili oštećeni gomolji ne smiju premašivati 3,0 % masenog udjela;

d) gomolji koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne smiju premašivati 5,0 % masenog udjela;

e) gomolji koje je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne smiju premašivati 5,0 % masenog udjela;

f) gomolji koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne smiju premašivati 3,0 % masenog udjela;

g) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzrokovala srebrolikost kore ne smiju premašivati 1,0 % masenog udjela;

h) ukupna dopuštena odstupanja iz podtočaka b) do g) ne smiju premašivati 6,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 8,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir.

Članak 9.

U Dodatku 3. točki A. podtočki 1. riječ: »RH« zamjenjuje se riječju: »EU«.

Članak 10.

Dodatak 4. mijenja se i glasi:

»DODATAK 4.

UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI MATERIJAL OD KOJEG ĆE POTJECATI KATEGORIJE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir

1) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase PBTC su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– biljke koje ne pripadaju sorti ili biljke druge sorte ne smiju biti prisutne u usjevima;

– biljke zaražene crnom nogom ne smiju biti prisutne u usjevima;

– u izravnom potomstvu u usjevima ne smije biti zaraze virusom;

– biljke sa simptomima mozaika i biljke sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smiju biti prisutne u usjevima;

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se mikropropagacijom;

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se u zaštićenom objektu i u supstratu za uzgoj u kojima nema štetočinja;

– gomolji se ne razmnožavaju nakon prve generacije;

b) u partijama se ne smije nalaziti sjemenski krumpir na koji se odnosi bilo koja od sljedećih podtočaka:

– sjemenski krumpir zahvaćen truleži;

– sjemenski krumpir zaražen bijelom nogom;

– sjemenski krumpir zaražen običnom krastavošću;

– sjemenski krumpir zaražen prašnom krastavošću;

– sjemenski krumpir koji je prekomjerno smežuran zbog isušenosti;

– sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje.

2) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase PB su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %;

– na biljkama ne smije biti simptoma bolesti crne noge;

– broj biljaka sa simptomima mozaika ili simptomima virusa uvijenosti lista ne premašuje 0,1 %;

– u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima bilo koje virusne infekcije ne premašuje 0,5 %;

b) Tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti:

– sjemenski krumpir koji je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,2 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir koji je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir koji je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

– gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 0,5 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

– prisutnost zemlje i stranih tvari ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

– ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćen tolerancijama u podtočkama od 1 do 6 ne premašuje 6,0 % masenog udjela.

Uvjeti za osnovni sjemenski krumpir

1) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase S su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,1 %;

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne premašuje 0,1 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 1,0 %;

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, i broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 0,2 %;

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašivati pet;

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada petoj generaciji.

2) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase SE su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,1 %;

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 0,5 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 2,0 %;

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 0,5 %;

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašivati šest;

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada šestoj generaciji.

3) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase E su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,1 %;

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 1,0 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 4,0 %;

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 0,8 %;

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašivati sedam;

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada sedmoj generaciji.

4) Tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti za klase S, SE i E:

a) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,5 % masenog udjela, od čega sjemenski krumpir zahvaćen mokrom truleži ne premašuje 0,2 % masenog udjela;

b) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

c) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

d) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

f) gomolji sjemenskog krumpira s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

g) prisutnost zemlje i stranih tvari ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

h) ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćenog tolerancijama navedenima iz podtočaka a) do f) ne premašuje 6,0 % masenog udjela.

5) Gdje se koriste metode mikropropagacije, uključujući meristemske tehnike:

a) majčinski gomolj će biti slobodan od sljedećih štetnih organizama:

– Erwinia carotovora var. atroseptica

– Erwinia chrysanthemi

– Potato leaf roll virus

– Potato virus A

– Potato virus M

– Potato virus S

– Potato virus X

– Potato virus Y

– Usklađenost s gornjim zahtjevima utvrdit će se stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama;

b) materijal multipliciran in vitro i koji potječe od majčinskog gomolja će udovoljiti uvjetima propisanim u podtočki a) ovoga Dodatka. Uvjeti obaveznog stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom neće se primjenjivati.

c) gdje se koriste metode klonske selekcije, inicijalna biljka i gomolj koji direktno potječe od nje:

– ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima navedenim u podtočki a) ovoga Dodatka. Usklađenost s uvjetima navedenim u podtočkama od 3 do 8 bit će utvrđena stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama;

d) bit će uzgojeni od sjemena koje udovoljava uvjetima propisanim podtočkom e) ovoga Dodatka.

e) Usjev će:

– biti podignut na proizvodnoj parceli na kojoj najmanje tri godine nije uzgajan krumpir;

– biti izoliran od usjeva s nižim stupnjem izolacije. Udovoljavanje ovom zahtjevu mora se provjeriti stručnim nadzorom;

– u pogledu crne noge:

f) u slučaju ‘klase S’ ne smije biti zaražen crnom nogom; ili

g) ne smije sadržavati više od 0,25 % biljaka zaraženih crnom nogom, u slučaju ’klase SE’, i ‘klase E’.

– Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena stručnim nadzorom;

h) sadržavati ne više od 0,1 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima. Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena stručnim nadzorom, a u slučaju dvojbe dopunjena laboratorijskim ispitivanjem na lišću u skladu s odgovarajućim metodama;

i) gdje je predviđeno stručnim nadzorom, biti predmet najmanje dva poljska pregleda;

j) biti predmet što je moguće manjeg broja generacija umnažanja uzimajući u obzir proizvodne uvjete.

Uvjeti za certificirani sjemenski krumpir

1) Uvjeti za usjeve certificiranog sjemenskog krumpira klase A su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,2 %;

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 2,0 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 8,0 %;

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 2,0 %;

2) Uvjeti za usjeve certificiranog sjemenskog krumpira klasa B su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,5 %;

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašivati 4,0 %;

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 10,0 %;

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 6,0 %.

3) Tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti za klasu A i klasu B:

a) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,5 % masenog udjela, od čega sjemenski krumpir zahvaćen mokrom truleži ne premašuje 0,2 % masenog udjela;

b) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

c) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

d) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

f) gomolji sjemenskog krumpira s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

g) prisutnost tla i stranih tvari ne premašuje 2,0 % masenog udjela;

h) ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćenog tolerancijama navedenima iz podtočaka a) do f) ne premašuje 8,0 % masenog udjela.«.

Članak 11.

U Dodatku 5. točki 1. riječi: »RH klasa 1« zamjenjuju se riječima: »Klasa S«.

U točki 2. riječi: »RH klasa 2« zamjenjuju se riječima: »Klasa SE«.

U točki 3. riječi: »RH klasa 3« zamjenjuju se riječima: »Klasa E«.

Članak 12.

U Dodatku 6. Obrazac broj 12 briše se.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/12-01/104

Urbroj: 525-09/0007-15-3

Zagreb, 18. rujna 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

103 28.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira 103 28.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira