Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)

NN 103/2015 (28.9.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)

HRVATSKI SABOR

2021

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2015. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od         2.661.816.196 kuna

– ukupne rashode u iznosu od        2.661.816.196 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/15-01/02

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

103 28.09.2015 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) 103 28.09.2015 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) 103 28.09.2015 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)