Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN br. 103A)

NN 103/2015 (28.9.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN br. 103A)

103 28.09.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN br. 103A)

HRVATSKI SABOR

2027

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/105

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 28. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, br. 148/14.) u članku 4. stavku 3. iza riječi: »utvrđena« dodaju se riječi: »i vlastitih prihoda«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Republike Hrvatske za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Ministarstva financija.

(5) Sredstva učešća Republike Hrvatske za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Ministarstva financija, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.«.

Članak 2.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Sredstva ostvarena prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske kojima sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13.) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju i sredstva ostvarena podjelom dobiti tih društava prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju te se uplaćuju na njegov žiro račun, a koriste se za podmirivanje obveza temeljem ugovora koje je Centar za restrukturiranje i prodaju sklopio za račun Republike Hrvatske i za podmirivanje obveza Centra za restrukturiranje i prodaju.

(2) Sredstva doznačena Centru za restrukturiranje i prodaju, kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju i uplaćuju se na njegov žiro račun.

(3) Ostatak stečajne ili likvidacijske mase trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka prenosi se u vlasništvo Centra za restrukturiranje i prodaju, razmjerno učešću Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu tih trgovačkih društava.

(4) Višak ostvarenih prihoda nad rashodima Centra za restrukturiranje i prodaju prihod je državnog proračuna.«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. iznos: »36.291.852.229,00« zamjenjuje se iznosom: »28.927.151.179,00«.

U stavku 2. iznos: »22.570.713.667,00« zamjenjuje se iznosom: »23.541.930.400,00«.

U stavku 3. iznos: »1.986.155.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.874.850.000,00«, a iznos: »1.639.025.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.677.932.318,00«.

Članak 4.

U članku 31. stavku 5. iznos: »548.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »268.000.000,00«.

Članak 5.

U članku 33. iznos: »552.892.800,00« zamjenjuje se iznosom: »52.892.800,00«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 5. riječi: »Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna)« zamjenjuju se riječima: »Materijalnih rashoda (skupina 32 Računskog plana proračuna)«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Jedinicama lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kojima se iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA isplaćuje pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za godinu koja prethodi godini izrade proračuna, isplatit će se razlika do visine stvarno utvrđenog povrata poreza na dohodak u 2015. godini.«.

Članak 7.

U članku 36. stavku 3. riječi: »Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna)« zamjenjuju se riječima: »Materijalnih rashoda (skupina 32 Računskog plana proračuna)«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/15-01/03

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.