Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

NN 104/2015 (30.9.2015.), Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2028

Na temelju članka 78. stavka 7. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU LISTA STEČAJNIH UPRAVITELJA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis na liste stečajnih upravitelja, postupak za upis na liste stečajnih upravitelja i brisanje s lista stečajnih upravitelja, podaci koji se upisuju na liste stečajnih upravitelja te sadržaj, način vođenja i objave popisa stečajnih upravitelja.

Utvrđivanje i dopuna lista stečajnih upravitelja

Članak 2.

(1) Liste stečajnih upravitelja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuju se dvije liste stečajnih upravitelja, lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja.

(3) Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova.

(4) Liste stečajnih upravitelja mogu se dopunjavati.

(5) Liste stečajnih upravitelja objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Lista A stečajnih upravitelja

Članak 3.

Na Listu A stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:

1. da ima poslovnu sposobnost

2. da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova

3. da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja

4. da je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine

5. da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

6. da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.

Lista B stečajnih upravitelja

Članak 4.

Na listu B stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:

1. da ima poslovnu sposobnost

2. da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova

3. da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja

4. da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

5. da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.

Dostojnost

Članak 5.

(1) Na liste stečajnih upravitelja neće se upisati osoba za koju se u postupku upisa utvrdi da ne ispunjava pretpostavke dostojnosti.

(2) Smatra se da nije dostojna za obavljanje poslova stečajnog upravitelja osoba:

1. protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. koja je brisana s liste stečajnih upravitelja na temelju rješenja o razrješenju zbog nepostupanja po nalogu suda za povrat onog što je tijekom postupka primila, dok ne prođu tri godine od dana brisanja

4. koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva stečajna postupka u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za stečajnoga upravitelja

5. koja je prezadužena.

Postupak upisa

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja i listu B stečajnih upravitelja, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu naznačiti za koju listu stečajnih upravitelja podnosi zahtjev za upis te naznačiti podnosi li zahtjev za upis na listu stečajnih upravitelja za jedan ili više trgovačkih sudova i naziv suda.

(3) Životopis podnositelja obavezno mora sadržavati podatke iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dostojnost iz članka 5. stavka 2. točki 1. i 5. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu stečajnih upravitelja dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti koje ne može biti starije od osam dana te izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nije prezadužen na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

(5) Pretpostavke za dostojnost iz članka 5. stavka 2. točki 2., 3. i 4. ovog Pravilnika utvrđuju se po službenoj dužnosti.

Brisanje s liste stečajnih upravitelja

Članak 7.

(1) Osoba koja se nalazi na listi stečajnih upravitelja brisat će se s liste stečajnih upravitelja:

− na osobni zahtjev

− po službenoj dužnosti:

1. ako je protiv nje pokrenut kazneni postupak ili ako je osuđena zbog kaznenoga djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. ako je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva stečajna postupka u tijeku tri godine

3. ako nije postupila po rješenju suda kojim joj je naloženo vraćanje onoga što je tijekom postupka primila, osobito ako odbije ispuniti nalog suda u svezi s predajom dužnosti, ako odbije ili nepotrebno odgađa predaju dokumentacije ili ako ne postupi prema nalogu suda za dostavu izvješća o određenim pitanjima.

4. ako svake godine ne dostavi dokaz da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

5. ako svake dvije godine od dana upisa ne dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju nakon položenoga stručnog ispita

6. smrću stečajnoga upravitelja.

(2) Brisanje iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka odnosi se na liste svih trgovačkih sudova na koje je stečajni upravitelj bio upisan.

(3) Donošenjem rješenja o upisu na listu A stečajnih upravitelja stečajni upravitelj briše se s liste B stečajnih upravitelja po službenoj dužnosti.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ovlašteno je po službenoj dužnosti utvrđivati ispunjenost pretpostavki iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Rješenja o upisu i brisanju s liste stečajnih upravitelja donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Podaci koji se upisuju na listu

Članak 9.

(1) U Liste stečajnih upravitelja unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime stečajnog upravitelja

– OIB

– adresa, telefon/mob, e-mail

– podatak o završenom studiju

– podatak o položenom stručnom ispitu

– podatak o obavljenoj stručnoj obuci

– radno iskustvo

– objavljeni stručni i znanstveni radovi.

(2) Liste stečajnih upravitelja, kao i sve dopune i brisanja s lista, objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova za svaki trgovački sud.

Popis stečajnih upravitelja

Članak 10.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi službenu evidenciju stečajnih upravitelja.

(2) Službena evidencija vodi se u obliku popisa stečajnih upravitelja koji se objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča trgovačkih sudova.

(3) Popis stečajnih upravitelja sadrži:

– ime i prezime stečajnog upravitelja

– naznaka liste i trgovačkog suda

– naznaka suda i poslovni broj predstečajnih, prethodnih i stečajnih postupaka u kojima su stečajni upravitelji imenovani kao povjerenici, privremeni stečajni upravitelji, stečajni upravitelji i stečajni povjerenici uz naznaku svojstva imenovanja

– način izbora stečajnog upravitelja

– naznaka dužnika

– naznaka suca koji vodi postupak

– naznaka razrješenja i razloga razrješenja

– naznaka izrečenih novčanih kazni.

(4) Pravomoćna rješenja o imenovanju i razrješenju povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja i stečajnog povjerenika te izrečenim novčanim kaznama povjerenicima, privremenim stečajnim upraviteljima, stečajnim upraviteljima i stečajnim povjerenicima sudovi su dužni bez odgode dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Službena iskaznica

Članak 11.

(1) Stečajnim upraviteljima izdaje se službena iskaznica.

(2) Službena iskaznica stečajnog upravitelja je pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na kartonskoj podlozi bijele boje.

(3) Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.

(4) Službena iskaznica stečajnog upravitelja izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska Republike Hrvatske.

(5) Obrazac službene iskaznice stečajnog upravitelja s odgovarajućim sadržajem otisnut je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Trošak izrade službene iskaznice snosi stečajni upravitelj.

(7) Po primitku rješenja o brisanju s liste stečajnih upravitelja stečajni upravitelj dužan je službenu iskaznicu vratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 110/06.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/112

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-01

Zagreb, 25. rujna 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

PRILOG

104 30.09.2015 Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja 104 30.09.2015 Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja