Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

NN 104/2015 (30.9.2015.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2029

Na temelju članka 82. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje: podnošenje prijave i utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za polaganje stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje, način polaganja i ocjenjivanja na stručnom ispitu, program ispita i druga pitanja u vezi s njegovim polaganjem.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način provedbe stručne obuke i usavršavanja nakon položenog stručnog ispita za stečajne upravitelje.

II. STRUČNI ISPIT ZA STEČAJNOG UPRAVITELJA

Članak 2.

Stručni ispit za stečajnog upravitelja (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) prema programu propisanom ovim Pravilnikom.

Ispitno povjerenstvo

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

(2) Članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Prije imenovanja članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva ministar nadležan za poslove pravosuđa može zatražiti od Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, pravnih fakulteta, ekonomskih fakulteta te drugih tijela da predlože osobe koje bi mogle biti imenovane za članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva.

(4) Članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.

(5) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete pojedini član odnosno zamjenik člana ispitivati.

Članak 4.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva je ispitivač iz predmeta stečajno pravo.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 5.

(1) Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva i zamjenici tajnika imenuju se rješenjem iz članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika iz reda službenika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji su položili pravosudni ispit.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 6.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu troškova iz stavka 1. ovog članka i nagrade iz stavka 2. ovog članka posebnim rješenjem određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Pretpostavke i podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita

Članak 7.

(1) Stručni ispit može polagati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova.

(2) Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(3) Prijavi iz stavka 2. ovog članka prilaže se dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno završenom visokom obrazovanju iz stavka 1. ovog članka, a kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenog državnog revizora odnosno ovlaštenog revizora prijavi prilažu i dokaze o tom položenom ispitu. Prijavi se prilaže i dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

Mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita

Članak 8.

(1) Stručni ispit polaže se u prostorijama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) Vrijeme polaganja stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(3) Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 9.

(1) Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Polaganje stručnog ispita

Članak 10.

(1) Stručni ispit polaže se iz predmeta:

1. stečajno pravo

2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava

3. osnove računovodstva i financija.

(2) Kandidat koji ima položen pravosudni ispit ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.

(3) Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenog revizora ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

Članak 11.

(1) Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

(2) Na pisanom dijelu stručnog ispita kandidat izrađuje pisanu zadaću iz predmeta stečajno pravo, prema zadacima koje će utvrditi Ispitno povjerenstvo.

(3) Pisanu zadaću kandidat izrađuje na računalu, a propise mu osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(4) Pisani dio stručnog ispita traje 120 minuta.

(5) Pisanu zadaću ocjenjuje predsjednik Ispitnog povjerenstva ocjenom »položio« ili »nije položio« i priopćava je kandidatu na usmenom dijelu stručnog ispita.

(6) Kandidat koji nije položio pisani dio ispita ne može pristupiti usmenom dijelu ispita iz predmeta stečajno pravo.

Članak 12.

(1) Redoslijed ispitivanja pojedinih kandidata na usmenom dijelu stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Usmeni dio stručnog ispita je javan. Predsjednik Ispitnog povjerenstva može s usmenog dijela ispita udaljiti osobe koje svojim ponašanjem ometaju ispitivanje.

Članak 13.

(1) Uspjeh iz svakog predmeta stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. Kandidat koji se istakne osobitim znanjem ocijenit će se ocjenom »položio s posebnom pohvalom«.

(2) Ako kandidat bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz dva predmeta, predsjednik Ispitne komisije objavit će da kandidat nije položio ispit i prekinuti daljnje ispitivanje.

(3) Kandidat je položio stručni ispit ako položi sve predmete stručnog ispita.

(4) Postignuta ocjena priopćuje se kandidatu neposredno nakon završetka usmenog dijela stručnog ispita.

Članak 14.

(1) Kandidat koji na stručnom ispitu ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta.

(2) Ako kandidat na usmenom dijelu ispita iz predmeta stečajno pravo bude ocijenjen ocjenom »nije položio«, predsjednik Ispitnog povjerenstva odlučit će o potrebi ponovne izrade pisane zadaće.

(3) Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od tri mjeseca.

(4) Ako kandidat u roku iz stavka 3. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi, smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 15.

(1) Ako kandidat tijekom polaganja stručnog ispita odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo donijet će odluku o odgodi ispita.

(3) Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnog ispita u vrijeme određeno odlukom iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 16.

Kandidat koji ne položi stručni ispit ponovnom polaganju ispita može pristupiti po proteku četiri mjeseca od dana polaganja ispita.

Članak 17.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva za svakog kandidata vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 18.

(1) Neposredno nakon položenog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu na obrascu 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Svjedodžba o položenom stručnom ispitu izdaje se kandidatu u roku od tri mjeseca od dana položenog stručnog ispita na obrascu 3 odnosno 3a koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 19.

U ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa vodi se službena evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnog ispita u Knjizi stručnih ispita za stečajne upravitelje na obrascu 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Članak 20.

Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 71/15.)

2. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08., 80/13. i 82/15.).

3. Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, broj 159/13. i 19/15.)

4. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 75/08. i 54/13.), i to:

– ustroj Hrvatske narodne banke (članak 41.)

5. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15. i 82/15.), i to:

– opće odredbe (članci 2. – 6.)

– ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova (članci 14. – 28.)

6. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.), i to:

– osnovne odredbe (članci 1. – 3.)

7. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst i 25/13.), i to:

– stranke i njihovi zakonski zastupnici

– punomoćnici

– dostava pismena i razmatranje spisa

– prekid i obustava postupka

– sudska nagodba

– postupak pred trgovačkim sudovima

8. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12. i 93/14.), i to:

– osnovne odredbe (članci 1. – 21.)

– ovršna i vjerodostojna isprava (članci 22. – 36.)

– predlaganje i određivanje ovrhe (članci 39. – 41.)

– provedba ovrhe (članci 43. – 49.)

– prodaja nekretnine (članci 95. – 110.)

– namirenje vjerovnika (članci 111. – 118.)

– osiguranje prethodnim mjerama (članci 331. – 339.)

– privremene mjere (članci 340. – 355.)

9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14.), i to:

– sklapanje ugovora o radu

– plaće

– naknada štete

– prestanak ugovora o radu

– sindikati i udruge poslodavaca

– kolektivni ugovori

10. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15.), i to:

– poslovi osiguranja

– prestanak važenja dozvole

– kapital društva za osiguranje

– adekvatnost kapitala

– matematičke pričuve

– poslovne knjige i poslovna izvješća

11. Zakon o arbitraži (»Narodne novine«, broj 88/01.)

– opće odredbe (članci 1. – 5.)

12. Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11.)

13. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.).

Danom stupanja na snagu Stečajnog zakona (1. rujna 2015.) u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) prestaje važiti odredba članka 1. točke 3., odredbe članka 3. točaka 10., 11., 12, 14. i 15., članak 17. stavak 7., članak 88. stavak 1. točke 3. − 6. te članci 18. − 86. toga Zakona.

Danom stupanja na snagu Stečajnog zakona u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) u članku 86.c stavku 2. riječi: »te pokretanja i provedbe postupka predstečajne nagodbe«, a u članku 88. stavku 1. točki 2. riječi: »i članka 69.« brišu se.

Članak 21.

Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst), i to:

– opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima posjed (članci 10. – 29.)

– o vlasništvu uopće (članci 30. – 32.)

– suvlasništvo (članci 36. do 39., 47.)

– zajedničko vlasništvo (članci 57. – 65.)

– vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (članci 66. – 68.)

– stjecanje vlasništva (članci 114., 115., 119. – 130. 356., 357., 390.a., 391.)

– zaštita vlasništva (članci 161., 162., 166. – 168.)

– založno pravo (članci 297. – 305., 321., 336. do 353.)

2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10, 55/13. i 60/13.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 13.)

– sastav zemljišne knjige (članci 14. – 29.)

– o knjižnim upisima (članci 30. i 31.)

– postupak u zemljišnoknjižnim stvarima (članci 90. – 95., 97. i 98.)

– brisovna tužba (članak 129.)

– amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina (članci 141. – 144.)

– EOP – zemljišna knjiga (članci 163. i 170.)

3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«, broj 125./11 i 64/15.), i to:

– zasnivanje zakupa (članci 4. – 6.)

– prestanak zakupa (članci 22. – 32.)

4. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), i to:

– sklapanje ugovora (članci 247. i 248.)

– zastupanje (članci 308. – 318.)

– nevaljanost ugovora (članci 322., 327., 330., 331., 332. i 335.)

– raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor (članci 329., 360. – 375)

– pravo na naknadu štete (članci 342., 1045., 1061., 1063.)

– kamata (članci 26. – 31.)

– prestanak obveza (članci 160. – 173., 175 – 182.)

– zakašnjenje (članci 183. – 185.)

– prijeboj (kompenzacija) (članci 195. – 202.)

– zastara (članci 214. – 246.)

– novčane obveze (članci 21. – 25.)

– solidarne obveze (članak 43., 54. i 55.)

– promjena vjerovnika ili dužnika (članci 80. – 103.)

– jamstvo (članci 104. – 126.)

– upućivanje (asignacija) (članci 130. – 144.)

– ustup tražbine (cesija)(članci 80.do 87.)

– akreditivi (članci 1028. i 1029.)

– bankarska garancija na poziv (članci 1039. – 1043.)

5. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13. i 71/15. (Stečajni zakon))

– ispunjenje novčanih obveza (članci 11. – 14.)

6. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 13., 18., 19., 21., 24., 26. – 32., 35. – 37., 39 i 41. – 67.)

– javno trgovačko društvo (članci 68., 69. 94. – 96.)

– komanditno društvo (članci 131., 132., 143. i 144.)

– dioničko društvo (članci 159. – 171., 211. – 217., 224., 226., 227. stavak 1., 228., 239. – 242., 244., 252., 273., 355., 356., 360. i 362.)

– društvo s ograničenom odgovornošću (članci 385. – 387., 398., 409. – 412., 415., 417., 422. – 427., 430., 440. i 441.)

– pripajanje i spajanje društava (članci 512. – 549.)

– prijenos imovine (članci 551. i 552.)

– inozemna trgovačka društva (podružnice stranih osnivača) (članci 611. – 623.)

7. Zakon o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94. i 92/10.), i to

– izdavanje i oblik trasirane mjenice (članci 1. – 9.)

– vlastita mjenica (članci 109. i 110.)

8. Zakon o čeku (»Narodne novine«, broj 74/94.), i to:

– izdavanje i oblik čeka (članci 1. – 6.)

– indosament (članci 7. i 8.)

9. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13.), i to:

– opće odredbe (članci 1. i 3.)

– tvrtka i sjedište (članci 17. – 19.)

– poslovanje obrta (članci 20. i 21.)

– prestanak obrta (članci 40. – 43.)

10. Zakon o zadrugama (»Narodne novine«, broj 34/11., 125/13. i 76/14.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 5)

– osnivanje zadruge (članci 7. – 9.)

– imovina i poslovanje zadruge (članci 30. – 33.)

– prestanak zadruge (članak 43. – 48.)

11. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 11.)

– imovina ustanove i odgovornost za njene obveze (članci

57. – 59.)

– prestanak ustanove (članci 71. – 74.)

Članak 22.

Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15.), i to:

– opće odredbe (članak 1. i 2.),

– razvrstavanje poduzetnika (članak 3.)

– računovodstveni poslovi i knjigovodstvene isprave (članci

4. – 7.),

– poslovne knjige (članci 8. – 10.),

– popis imovine i obveza (članak 11.),

– financijski izvještaji (članak 15., 16. i 18.),

– revizija godišnjih financijskih izvještaja (članak 17.),

– standardi financijskog izvještavanja i javna objava (članci 12. i 13. i članci 20. i 21.).

2. Zakon o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05., 139/08. i 144/12.), i to:

– temeljne odredbe (članci 1. – 6.)

– osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije (članci 7. – 11.)

3. Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, broj 133/09. i 136/12.), i to:

– opće odredbe i prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga (članci 1. – 7. i članci 26. – 57.)

– transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija (članci 58. – 64.)

– institucije za platni promet (članci 65. – 68.)

– platni sustavi (članci 117. – 132.)

4. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10. i 112/12.), i to:

– provedba ovrhe na novčanim sredstvima (članci 4. – 11.)

– postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa (članci 14. – 16.)

– jedinstveni registar računa (članci 22. – 24.)

5. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08. i 25/12.), i to:

– temeljni pojmovi (članak 2. i 3.)

– mjere radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članci 4. – 43.)

6. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08., 96/08., 116/08., 114/11., 68/13. i 30/14.), i to:

– uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom (članci 17 – 28.)

7. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03., 140/05., 132/06., 153/09., 145/10. i 76/13.), i to:

– rezidenti i nerezidenti (članak 2.)

– strana sredstva plaćanja (članak 4.)

– kapitalni poslovi (članak 7.)

– tekući poslovi i tekuća plaćanja (članak 8.)

– kreditni poslovi (članak 11.)

8. Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, broj 44/94., 79/98., 19/99,, 35/00,, 60/04,, 12/12, i 15/13.), i to:

– opće odredbe (članci 1. i 2.)

9. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13. i 143/14.), i to:

– predmet Zakona (članak 1.)

– temeljni pojmovi (članak 3.)

– tko može osnovati UCITS fond u RH (članak 4. i članak 5.)

10. Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13. i 143/14.), i to:

– predmet Zakona (članak 1.)

– temeljni pojmovi (članak 3.)

– pojam i razlikovnosti AIF-a (članak 7.)

11. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe (članci 1. – 11.)

– vrste dohodaka (članci 13. – 26., 27. – 34.)

– porezni gubitak i osobni odbitak (članci 35. i 36.)

12. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica (članci 1. – 20.)

– porezna stopa (članak 28.)

13. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe (članak 1.)

– predmet oporezivanja (članci 4. i 5.)

– porezni obveznik (članak 6.)

– oporezive transakcije (članak 7. – 11.)

– mjesto oporezivanja (članak 12. – 28.)

– nastanak oporezivog događaja (članak 29. – 32.)

– porezna osnovica (članci 33. – 36.)

– stope PDV-a (članci 37. i 38.)

– porezna oslobođenja (članci 39. – 56.)

– odbitak pretporeza (članak 57. – 56.)

– obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici (članak 75. – 83.)

– razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a (članci 84. – 89.)

14. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe (članci 1. – 3.)

– predmet oporezivanja (članci 4. i 5.)

– porezni obveznik (članci 6. – 8.)

– porezna osnovica (članak 9.)

– porezna stopa (članak 10.)

– porezna oslobođenja (članci 11. – 13.)

15. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 3.)

– osigurane osobe (članci 7. – 16.)

– financiranje obveznoga zdravstvenog osiguranja (članci

72. – 86.)

– prekršajne odredbe (članci 149. – 153.)

16. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 130/10. – pročišćeni tekst, 61/11., 114/11., 76/12.,112/13., 133/13., 157/13., 151/14. i 33/15.), i to:

– opće odredbe (članci 1. – 9.)

– vrste osiguranja, osigurane osobe i prava iz mirovinskog osiguranja (članci 10. – 36.)

– financiranje – doprinosi (članci 136., 140. i 146.)

– kazne (članci 168. – 170.)

Članak 23.

Pravne izvore za polaganje stručnoga ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz članaka 20., 21. i 22. ovog Pravilnika, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže stručni ispit, a koji budu doneseni nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

III. STRUČNA OBUKA

Članak 24.

Nakon položenog stručnog ispita provodi se stručna obuka osoba upisanih na listu B stečajnih upravitelja u trajanju od jedne godine radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu A stečajnih upravitelja.

Članak 25.

(1) Stručna obuka obuhvaća obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima, stručnu praksu uz mentora i završnu provjeru znanja pred Ispitnim povjerenstvom.

(2) Jedinstveni program stručne obuke iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Stručna praksa u trgovačkim sudovima i stručna praksa uz mentora

Članak 26.

(1) Zahtjev za obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima stečajni upravitelj podnosi predsjedniku nadležnog trgovačkog suda koji rješenjem određuje njezinu provedbu.

(2) Predsjednik nadležnog trgovačkog suda dužan je rješenje iz stavka 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana.

Članak 27.

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse stečajni upravitelj mora prisustvovati na najmanje tri ispitna ročišta, tri izvještajna ročišta, tri ostale skupštine vjerovnika i tri završna ročišta.

(2) Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi stečajnom upravitelju izdaje ovlašteni službenik trgovačkog suda.

Članak 28.

(1) Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora traje najmanje 96 sati.

(2) Listu mentora utvrđuje predsjednik nadležnog trgovačkog suda na prijedlog stečajnih sudaca toga suda. Na listu mentora može biti upisana osoba koja se nalazi na listi A stečajnih upravitelja.

(3) Mentor se stečajnom upravitelju dodjeljuje automatskim (elektroničkim) nasumičnim odabirom s liste mentora koja se vodi za svaki trgovački sud.

(4) Nakon obavljene stručne prakse mentor stečajnom upravitelju izdaje potvrdu.

(5) Mentori stečajnih upravitelja oslobođeni su obveze sudjelovanja u jednoj stručnoj radionici iz članka 32. ovog Pravilnika.

Završna provjera znanja

Članak 29.

(1) Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

(2) Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenog stručnom praksom, čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

(3) Prijava za pristupanje završnoj provjeri podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. Prijavi se prilažu potvrde iz članka 27. stavka 2. i članka 28. stavka 4. ovog Pravilnika te dokaz o uplati troškova završne provjere znanja.

(4) O ispunjenosti uvjeta za pristupanje završnoj provjeri znanja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa odlučuje rješenjem.

(5) Troškove završne provjere znanja snosi stečajni upravitelj. Visinu troškova posebnim rješenjem određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 30.

(1) Smatra se da je stručnu obuku obavio stečajni upravitelj koji zadovolji na završnoj provjeri znanja.

(2) Stečajni upravitelj koji ne zadovolji na završnoj provjeri znanja po isteku roka od 30 dana može ponovo pristupiti završnoj provjeri znanja.

(3) Stečajnom upravitelju koji zadovolji na završnoj provjeri znanja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa izdaje potvrdu na obrascu 5 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 31.

(1) Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti stečajnih upravitelja.

(2) Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama.

(3) Stručno usavršavanje iz stavka 2. ovog članka je obvezno.

(4) Troškove stručnog usavršavanja snose stečajni upravitelji.

Članak 32.

(1) Stečajni upravitelj dužan je godišnje sudjelovati u najmanje dvije stručne radionice u ukupnom trajanju od najmanje 15 sati.

(2) Stručne radionice organizira i provodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema programu koji se objavljuje na njegovim mrežnim stranicama.

(3) Za voditelje stručnih radionica mogu se odrediti suci, stečajni upravitelji upisani na listu A stečajnih upravitelja, članovi Ispitnog povjerenstva te nastavnici pravnih i ekonomskih fakulteta koji predaju predmete iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi evidenciju o sudjelovanju stečajnih upravitelja u stručnim radionicama te sudionicima izdaje potvrdu o sudjelovanju.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Od 1. studenoga 2015. stručni ispit za stečajnog upravitelja polaže se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 34.

(1) Stečajnim upraviteljima koji su na dan stupanja na snagu Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.) bili upisani na listu stečajnih upravitelja ili koji su obavljali dužnost stečajnog upravitelja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa rješenjem će odrediti trajanje stručne prakse, vodeći računa o odredbi članka 440. stavka 5. Stečajnog zakona.

(2) Stečajni upravitelj iz stavka 1. ovog članka uz zahtjev za određivanje trajanja stručne prakse dužan je priložiti dokaze o broju otvorenih stečajnih postupaka u kojima je obavljao dužnost stečajnog upravitelja ili dokaz o broju tromjesečja u kojima je obavljao dužnost stečajnog upravitelja.

(3) Stečajni upravitelji iz stavka 1. ovog članka nisu dužni pristupiti završnoj provjeri znanja.

Članak 35.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja imenovano na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o programu stručnoga ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja (»Narodne novine«, broj 110/06.) nastavlja s radom u skladu s odlukom o imenovanju klasa: 133-04/15-01/77, urbroj: 514-03-02-02-15-07 od 15. travnja 2015.

Članak 36.

Odluku iz članka 6. stavka 3. i 29. stavak 5. ovog Pravilnika ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 37.

(1) Jedinstveni program stručne obuke iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika Ispitno povjerenstvo donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Program stručnih radionica iz članka 32. stavka 2. ovog Pravilnika ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja (»Narodne novine«, broj 110/06.).

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/123

Urbroj: 514-03-02-02-15-01

Zagreb, 25. rujna 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.


104 30.09.2015 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja