Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

NN 104/2015 (30.9.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

104 30.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2030

Na temelju članka 1021. stavak 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 1.

(1) U Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine« br. 63/2007, 76/2011 i 46/2013), u članku 13. podstavku A točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu

• dva mornara sa svjedodžbom o temeljnoj sigurnosti na brodu.«

(2) Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Brod od 50 do 200 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu

• jednog mornara sa svjedodžbom o temeljnoj sigurnosti na brodu.«

(3) Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

(4) U podstavku B točki 2. ispred riječi: » do 1500 kW« dodaje se: »od 750 kW«.

(5) U podstavku B točki 3. brojka: »500« zamjenjuje se brojkom: »750«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Do stupanja na snagu izmjene Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca kojom se propisuje stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW, u najmanji broj članova posade iz članka 1. stavka 5. ovoga Pravilnika ubraja se upravitelj stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW umjesto upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/104

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 24. rujna 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.