Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

NN 104/2015 (30.9.2015.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

104 30.09.2015 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2031

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PELAGIJSKOM KOĆOM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe, namjena i prostorno vremenska ograničenja upotrebe pelagijske povlačne mreže – koće (u daljnjem tekstu: pelagijska koća) u ribolovnom moru Republike Hrvatske.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »sitna plava riba« podrazumijeva sljedeće vrste: iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), lokarda (Scomber japonicus), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus);

– »vreća« – mrežni element koji se nalazi na završnom dijelu tijela pelagijske koće, a služi za sakupljanje ulova;

– »širilice« – hidrodinamičke naprave od čvrstog materijala koje služe za omogućavanje horizontalnog otvaranja mreže u slučaju povlačenja pelagijske koće jednim plovilom.

Konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjena pelagijske koće

Članak 3.

(1) Pelagijska koća je ribolovni alat koji se povlači u stupcu morske vode od površine do neposredno iznad morskog dna uz uporabu jednog ili dva plovila, a namijenjena je za ribolov sitne plave ribe.

(2) Pelagijska koća sastoji se od mrežnih elemenata (krila, tijelo i vreće te užadi koja povezuje mrežne elemente), sustava plovaka i tegova koji omogućava okomito otvaranje mreže i sustava za povezivanje, širenje i povlačenje.

(3) Veličina oka mrežnog tega vreće pelagijske koće ni na jednom dijelu ne smije biti manja od 20 milimetara niti veća od 24 milimetara.

(4) U obavljanju ribolova pelagijskom koćom nije dozvoljena upotreba zaštitnog pokrova (košulje) za vreću.

(5) U obavljanju ribolova pelagijskom koćom jednim plovilom dozvoljena je upotreba širilica.

(6) U obavljanju ribolova pelagijskom koćom dozvoljena je upotreba jednog pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.

(7) Svaka širilica pelagijske koće mora biti neizbrisivo označena oznakom ribarskog plovila kojim se obavlja ribolov.

Prostorno-vremenska ograničenja upotrebe pelagijske koće

Članak 4.

(1) Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je:

1. u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske,

2. unutar pojasa od tri (3) nautičke milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu i

3. oko hridi Jabuka unutar akvatorija od 12 morskih milja od subote 00.00 h do nedjelje 24.00 h.

(2) Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je od 1. prosinca do 14. prosinca i od 24. prosinca do 14. siječnja.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/43

Urbroj: 525-13/1282-15-1

Zagreb, 23. rujna 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.