Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

NN 104/2015 (30.9.2015.), Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2033

Na temelju članka 33. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/07 i 22/13) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje.

Članak 3.

Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 4.

Izvješće se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, na propisanom obrascu.

Članak 5.

Obrazac izvješća sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni u izvještajnom razdoblju.

Članak 6.

Podaci koje organizator volontiranja navodi u obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika predstavljaju dio službene evidencije koju vodi organizator volontiranja.

Za točnost podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovaran je organizator volontiranja.

Članak 7.

Izvješće se dostavlja elektroničkim putem kroz informacijski sustav koji se nalazi na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 8.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika su osnova za evidenciju o broju organizatora volontiranja, broju volontera u Republici Hrvatskoj i broju državljana Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu te drugih podataka o volontiranju koje vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 9.

Obrazac izvješća čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, otisnut je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (»Narodne novine«, broj 101/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/19

Urbroj: 519-03-2-3/6-15-3

Zagreb, 11. rujna 2015.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske i
ministrica
socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.

OBRAZAC

104 30.09.2015 Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja 104 30.09.2015 Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja 104 30.09.2015 Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja