Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

NN 94/2015 (2.9.2015.), Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1815

Na temelju članka 1021. stavka 1. alineja šesnaesta i članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/08, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), te članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11, 12/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuju se najviša dopuštena starost brodova i tehnički uvjeti za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Naredbi imaju sljedeća značenja:

1) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

2) starost broda jest starost koja je navedena u važećem upisnom listu broda,

3) međunarodno putovanje jest putovanje iz luke jedne države na koju se odnosi SOLAS 74, do luke smještene u drugoj državi ili obrnuto (kako je definirano u Poglavlju I, Dio A, Regulation 2, definicija (d), SOLAS-a 74),

4) kratko međunarodno putovanje jest međunarodno putovanje tijekom kojeg se brod ne udaljava više od 200 nautičkih milja od luke ili mjesta zakloništa, te ako udaljenost između luke polazišta u državi u kojoj je putovanje započelo do luke konačnog odredišta ni povratno putovanja ne prelazi 600 nautičkih milja, s tim da se lukom konačnog odredišta smatra zadnja luka u koju brod uplovljava unutar planiranog putovanja a prije povratnog putovanja u državu iz koje je putovanje i započelo (kako je definirano u Poglavlju III, Dio A, Regulation 3, definicija 22, SOLAS-a 74),

5) SOLAS 74 jest Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine, kako je izmijenjena i dopunjena,

6) TONNAGE 1969 jest Međunarodna konvenciju o baždarenju brodova iz 1969. godine, kako je izmijenjena i dopunjena,

7) MARPOL 73/78 jest Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. godine, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom iz 1978. godine, s izmjenama i dopunama,

8) 1996 HSC Kodeks jest Međunarodni kodeks za brza plovila usvojen Rezolucijom Međunarodne pomorske organizacije MSC.36(63), kako je izmijenjena i dopunjena

9) 2000 HSC Kodeks jest Međunarodni kodeks za brza plovila usvojen Rezolucijom Međunarodne pomorske organizacije MSC.97(73), kako je izmijenjena i dopunjena

10) Uredba (EZ) 789/2004 jest Uredba (EZ) 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o transferu teretnih i putničkih brodova između upisnika unutar Zajednice, kako je izmijenjena i dopunjena,

11) Uredba (EZ) 391/2009 jest Uredba (EZ) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kako je izmijenjena i dopunjena,

12) Direktiva 2003/25/EZ odnosi se na zahtjeve za stabilitet ro-ro putničkih brodova u oštećenom stanju (voda na palubi) iz Direktive 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. godine o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove, koji su u cijelosti preneseni prilogom III. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje,

13) Direktiva 2009/45/EZ odnosi se na zahtjeve za sigurnost putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi iz Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (preinačena) (Tekst značajan za EGP), koji su u cijelosti preneseni Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi,

14) Direktiva 97/70/EZ odnosi se na zahtjeve za sigurnost ribarskih brodova duljine 24 m i više iz Direktive Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više, koji su u cijelosti preneseni Dodatkom I. Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova,

15) Direktiva 93/103/EZ odnosi se na zahtjeve za sigurnost i zdravlje pri radu na ribarskim brodovima duljine 24 m i više iz Direktive Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ), koji su u cijelosti preneseni Dodatkom III. Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova,

16) Direktiva 2009/16/EZ odnosi se na zahtjeve vezano za zabranu uplovljavanja u luke država članica iz Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena) (Tekst značajan za EGP), koji su u cijelosti preneseni Pravilnikom o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe,

17) Direktiva 96/98/EZ odnosi se na zahtjeve za pomorsku opremu iz Direktive Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi, koji su u cijelosti preneseni Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema,

18) MODU Kodeks iz 1979. jest Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen Rezolucijom A.414(XI) Međunarodne pomorske organizacije, kako je izmijenjena i dopunjena,

19) MODU Kodeks iz 1989. jest Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen Rezolucijom A.649(16) Međunarodne pomorske organizacije, kako je izmijenjena i dopunjena,

20) MODU Kodeks iz 2009. jest Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen Rezolucijom A.1023(26) Međunarodne pomorske organizacije, kako je izmijenjena i dopunjena,

21) memorandumi o nadzoru države luke jesu Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke sklopljen 1982. godine u Parizu, (Paris MoU) kako je izmijenjen i dopunjen, Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke u Azijsko-pacifičkoj regiji sklopljen 1993. godine u Tokiju, (Tokyo MoU), Nadzor države luke Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država (USCG PSC).

Putnički brodovi

Članak 3.

(1) U upisnik brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati:

1) putnički brodovi na koje se primjenjuje Uredba (EC) 789/2004, ako udovoljavaju zahtjevima iste Uredbe, bez obzira na starost brodova i bez udovoljavanja dodatnim posebnim uvjetima,

2) putnički brodovi na međunarodnim putovanjima, ili na kratkim međunarodnim putovanjima, na koje se ne odnosi Uredba (EC) 789/2004, bez obzira na starost brodova ako udovoljavaju dodatnim posebnim uvjetima iz članka 8. ove Naredbe,

3) brzi putnički brodovi bez obzira na starost, u slučaju kada isti udovoljavaju zahtjevima 1996 HSC Kodeksa ili 2000 HSC Kodeksa, primjenljivim na postojeće brodove, te ako udovoljavaju dodatnim posebnim uvjetima iz članka 8. ove Naredbe,

4) ro-ro putnički brodovi koji plove na međunarodnim putovanjima ili na kratkim međunarodnim putovanjima, ako udovoljavaju i posebnim kriterijima stabiliteta Direktive 2003/25/EZ s obzirom na predviđeno područje plovidbe,

5) putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji ne udovoljavaju Direktivi 2009/45/EZ, čija starost u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis ne prelazi 25 godina, ako Ministarstvo u pojedinačnom slučaju utvrdi da brod udovoljava tehničkim zahtjevima propisanim za takvu vrstu brodova hrvatske državne pripadnosti.

(2) Putnički brodovi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim člankom za pojedinu vrstu putničkog broda ne smatraju se prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Teretni brodovi

Članak 4.

(1) U upisnik brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati teretni brodovi na koje se primjenjuje Uredba (EC) 789/2004 ako udovoljavaju zahtjevima iste Uredbe, bez obzira na starost brodova i bez udovoljavanja dodatnim posebnim uvjetima.

(2) U upisnik brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati teretni brodovi na međunarodnim putovanjima ili na kratkim međunarodnim putovanjima na koje se ne odnosi Uredba (EC) 789/2004, ako udovoljavaju primjenljivim dodatnim posebnim uvjetima iz članka 8. ove Naredbe, te čija starost u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis u upisnik ne prelazi:

1) za brodove za rasuti teret 25 godina,

2) za tankere 25 godina,

3) za brodove za opći teret 25 godina,

4) za plutajuće objekte za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO) i plutajuće objekte za skladištenje tekućih tereta (FSO) 25 godina,

5) za ostale vrste teretnih brodova 25 godina.

(3) Teretni brodovi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim člankom ne smatraju se prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Pokretni odobalni objekti

Članak 5.

(1) U upisnik brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati pokretni odobalni objekti za istraživanje i eksploataciju podmorja čija starost u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis u upisnik ne prelazi 25 godina i ako udovoljavaju zahtjevima MODU Kodeksa iz 1979. ili MODU Kodeksa iz 1989. ili MODU Kodeksa iz 2009. te pripadnim obvezatnim kodeksima usvojenim unutar sustava Međunarodne pomorske organizacije zajedno s njihovim Protokolima, kako su izmijenjeni i dopunjeni, primjenljivim na postojeće objekte i ako udovoljavaju primjenljivim dodatnim posebnim uvjetima iz članka 8. ove Naredbe.

(2) Pokretni odobalni objekti za istraživanje i eksploataciju podmorja koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim člankom ne smatraju se prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Ribarski brodovi

Članak 6.

(1) U upisnik ribarskih brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati ribarski brodovi bez obzira na starost ako udovoljavaju Direktivi 97/70/EZ i Direktivi 93/103/EZ.

(2) Ribarski brod koji ne udovoljava Direktivi 97/70/EZ i/ili Direktivi 93/103/EZ čija starost u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis ne prelazi 25 godina smatra se prihvatljivima za prvi upis u upisnik brodova Republike Hrvatske ako Ministarstvo u pojedinačnom slučaju utvrdi da brod udovoljava tehničkim zahtjevima propisanim za takvu vrstu brodova hrvatske državne pripadnosti.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za prvi upis u upisnik ribarskih brodova Republike Hrvatske potrebno je ishoditi odgovarajuću suglasnost za upis izdanu od Ministarstva nadležnog za ribarstvo.

(4) Ribarski brodovi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim člankom ne smatraju se prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Ostale vrste brodova

Članak 7.

(1) U upisnik brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati ostale vrste brodova za koje posebni zahtjevi nisu propisani člankom 3. do 6. ove Naredbe, pod uvjetom da:

1) starost broda u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis ne prelazi 35 godina,

2) udovoljavaju odgovarajućim konvencijama Međunarodne pomorske organizacije, kodeksima, preporukama i normama, i/ili propisima Europske unije primjenjivim na određenu vrstu brodova,

3) u slučaju nepostojanja uvjeta iz točke 2. ovoga stavka, ako Ministarstvo u pojedinačnom slučaju utvrdi da brod udovoljava tehničkim zahtjevima propisanim za takvu vrstu brodova hrvatske državne pripadnosti,

4) u opsegu koliko je primjenljivo, udovoljavaju dodatnim posebnim uvjetima iz članka 8. ove Naredbe.

(2) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim istim stavkom ne smatraju se prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Dodatni posebni uvjeti

Članak 8.

(1) Dodatni posebni uvjeti su tehnički uvjeti za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj koji obuhvaćaju kriterije statusa u memorandumima o nadzoru države luke, statusa brodskih isprava i statusa stvarnog stanja broda.

(2) Prilikom provjere kriterija statusa u memorandumima o nadzoru države luke Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1) brodu ne smije biti zabranjeno uplovljavanje u luke država članica temeljem Direktive 2009/16/EZ u periodu od protekle tri godine, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za upis,

2) brod ne smije biti zaustavljan dva ili više puta u periodu od protekle dvije godine u bilo kojem memorandumu o nadzoru države luke, računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis,

3) brod mora biti klasificiran od strane organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009.

(3) Prilikom provjere kriterija statusa brodskih isprava Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1) brod mora imati svjedodžbu o klasi izdanu od organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009,

2) brod mora imati plovidbene isprave izdane sukladno međunarodnim konvencijama SOLAS 1974, LL 1966, TONNAGE 1969, i MARPOL 73/78, te pripadne obvezatne kodekse usvojene od Međunarodne pomorske organizacije, zajedno s njihovim Protokolima, primjenljivim na postojeće brodove,

3) plovidbene isprave iz točke 2. ovoga stavka moraju biti izdane od strane države čiju zastavu brod vije ili od strane organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009 koja iste izdaje u ime države zastave,

4) u slučajevima kada brod uz isprave iz točke 3. ovoga stavka ima izdana izuzeća prema Poglavlja I/4, SOLAS 74 ili izdana jednakovrijedna tehnička rješenja mora se izvršiti provjera da li brod udovoljava tehničkim zahtjevima kako je u takvim slučajevima propisano za brodove hrvatske državne pripadnosti,

(4) Prilikom provjere kriterija statusa stvarnog stanja broda Ministarstvo provjerava:

1) dokumente dostavljene sukladno stavku 3. ovog članka te utvrđuje je li opće stanje i opremljenost broda, kao i stanje obavljenih servisa opreme usklađeno s podacima iz dostavljenih dokumenata, te udovoljava li brod standardima sigurnosti, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade propisanim za brodove hrvatske državne pripadnosti,

2) ima li brod opremu odobrenu ili tipno odobrenu sukladno Direktivi 96/98/EZ, što se provjerava i tijekom pregleda iz članka 9. ove Naredbe, koliko je primjenljivo s obzirom na vrstu broda i područje plovidbe.

(5) Brod na koji se primjenjuju dodatni posebni uvjeti i koji ne odgovara kriterijima propisanim ovim člankom neće se smatrati prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova Republike Hrvatske.

Pregledi brodova

Članak 9.

(1) Ministarstvo može prije upisa brod na koji se primjenjuje Uredba (EZ) 789/2004 podvrgnuti pregledu sukladno odredbama iste Uredbe.

(2) Ako starost broda na koji se ne primjenjuje Uredba (EZ) 789/2004 u trenutku podnošenja zahtjeva za prvi upis broda prelazi 20 godina Ministarstvo će prije upisa brod podvrgnuti pregledu kako bi se utvrdilo odgovaraju li stanje broda i njegova oprema dokumentima iz članka 8. stavka 4. ove Naredbe.

(3) Pregled broda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, te članka 3. stavka 1. točke 5., članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1, točke 3. ove Naredbe, Ministarstvo može u potpunosti ili djelomično povjeriti organizaciji priznatoj sukladno Pravilniku o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (»Narodne novine«, br. 118/11 i 99/12).

(4) Za organizaciju pregleda broda iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovorna je osoba koja podnosi zahtjev za prvi upis i koja snosi sve troškove pregleda.

(5) Pregled broda iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka obavit će se u razumnom vremenskom roku, a vlasniku broda ili osobi koja podnosi zahtjev za prvi upis mora biti dana razumna mogućnost da otkloni pregledom uočene nedostatke.

(6) Brod na koji se ne primjenjuju dodatni posebni uvjeti ali koji je Ministarstvo podvrgnulo pregledu sukladno stavku 1. ovoga članka neće se smatrati prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj ako se po završetku pregleda i nakon proteka roka za otklanjanje pregledom uočenih nedostataka ne može potvrditi usklađenost sa svjedodžbama.

Članak 10.

Prilikom utvrđivanja tehničke prihvatljivosti broda kod prvog upisa u upisnik brodova iz članka 315. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/08, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) primjenjuju se najviša dopuštena starost brodova i tehnički uvjeti za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj propisani ovom Naredbom.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 38/08 i 80/12).

Članak 12.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/67

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 19. kolovoza 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.