Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

NN 94/2015 (2.9.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1817

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE POSEBNIM NAČINIMA RIBOLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine« broj 84/2015) u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Galijula, Palagruža, Jabuka i Brusnik, zabranjen je ribolov pridnenim jednostrukim mrežama stajaćicama kojih je visina manja od 4 metra i trostrukim mrežama stajaćicama.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. riječi »15. svibnja« zamjenjuju se riječima »5. svibnja«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/34

Urbroj: 525-13/0323-15-3

Zagreb, 28. kolovoza 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.