Uredba o dopuni Zakona o energiji

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o dopuni Zakona o energiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1825

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12 i 14/14), u članku 39. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Uredbom iz stavka 6. ovoga članka određuje se i iznos solidarne naknada za ugrožene kupce, način prikupljanja sredstava za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji i mjere zaštite ugroženih kupaca, kao i obveze operatora sustava i opskrbljivača.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/06

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.