Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1826

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), u članku 3. stavku 2. točka 64. mijenja se i glasi:

»64. voditelj bilančne grupe – sudionik na tržištu električne energije koji je odgovoran za odstupanje jedne bilančne grupe i koji je s operatorom prijenosnog sustava sklopio ugovor o odgovornosti za odstupanje,«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. pružati pomoćne usluge i osiguravati energiju uravnoteženja pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima, a posebno pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava,«.

U stavku 4. točke 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»11. ponuditi operatoru prijenosnog sustava raspoloživi proizvodni kapacitet za potrebe uravnoteženja,

12. sklopiti ugovor o energiji uravnoteženja, prema pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava s operatorom prijenosnog sustava, sukladno potrebama elektroenergetskog sustava i mogućnostima proizvođača,«.

Članak 3.

U članku 28. stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Operator prijenosnog sustava obavlja komercijalne i tehničke poslove vezane za uravnoteženje sustava, koji se propisuju pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

(9) Pravila iz stavka 8. ovoga članka donosi operator prijenosnog sustava, uz prethodno mišljenje operatora tržišta električne energije i uz prethodnu suglasnost Agencije.«.

Članak 4.

U članku 29. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. uravnoteženje sustava, prema tržišnim načelima te načelima transparentnosti i nepristranosti,«.

Iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

»26. organiziranje i razvoj tržišta energije uravnoteženja te osiguravanje energije uravnoteženja.«.

Članak 5.

U članku 30. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. koristiti energiju uravnoteženja u skladu s pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava,«.

Točka 14. briše se.

Dosadašnje točke 15. do 52. postaju točke 14. do 51.

Članak 6.

U članku 46. stavku 9. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. sklopiti ugovore u skladu s pravilima organiziranja tržišta električne energije i pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava,«.

Članak 7.

U članku 52. stavci 5. do 9. mijenjaju se i glase:

»(5) Na tržištu električne energije uravnoteženja operator prijenosnog sustava kupuje i prodaje električnu energiju od sudionika na tržištu električne energije radi uravnoteženja elektroenergetskog sustava, provodi mjerenje i aktivira ponude za energiju uravnoteženja prema listi ekonomskog prvenstva.

(6) Sudjelovanje na tržištu električne energije uravnoteženja uređuje se ugovorom o pružanju usluge uravnoteženja koji operator prijenosnog sustava sklapa sa sudionicima na tržištu električne energije uravnoteženja, u skladu s pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

(7) Operator tržišta električne energije obavlja količinski obračun energije uravnoteženja.

(8) Do uspostave funkcionalnog tržišta električne energije uravnoteženja cijene električne energije za potrebe uravnoteženja elektroenergetskog sustava obračunavaju se prema metodologiji za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja koju donosi Agencija, uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava.

(9) Operator prijenosnog sustava izvještava Agenciju o sklopljenim ugovorima o pružanju usluge uravnoteženja sa sudionicima na tržištu električne energije i mjesečnom ostvarenju tih ugovora.«.

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja koja donosi operator distribucijskog sustava, uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava te uz prethodnu suglasnost Agencije, utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca te način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za kupce koji nemaju izmjerenu krivulju opterećenja.

(13) Metodologijom za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja koju donosi Agencija određuje se način izračuna jediničnih cijena za obračun električne energije uravnoteženja.«.

Članak 8.

U članku 53. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Operator tržišta električne energije je posebno odgovoran za:

1. organiziranje i razvoj tržišta električne energije u korist i za dobro sudionika na tržištu električne energije,

2. organiziranje i razvoj burze električne energije u suradnji s operatorom prijenosnog sustava,

3. donošenje, uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava i prethodnu suglasnost Agencije pravila organiziranja tržišta električne energije,

4. evidentiranje ugovora i ugovornih obveza sklopljenih između subjekata na tržištu električne energije,

5. količinski obračun energije uravnoteženja prema podacima koje dostavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, a vode ih prema registrima u skladu sa člankom 30. točkom 15. i člankom 40. točkom 14. ovoga Zakona,

6. izradu dnevnih rasporeda kupoprodaje električne energije unutar i preko granica Republike Hrvatske temeljem ugovornih obveza proizašlih iz kupoprodaje na tržištu električne energije,

7. pravodobnu dostavu dnevnih rasporeda kupoprodaje električne energije iz točke 6. ovoga stavka operatoru prijenosnog sustava,

8. provjeru usklađenosti rasporeda prekogranične kupoprodaje s dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetima,

9. vođenje evidencije o opskrbljivačima i kupcima te njihovim međusobnim obvezama,

10. vođenje evidencije sudionika na tržištu električne energije,

11. izdavanje jamstva podrijetla električne energije te za uspostavu i vođenje registra jamstva podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj,

12. donošenje, uz prethodnu suglasnost Agencije, pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije,

13. sklapanje ugovora o kupoprodaji obveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sa svim opskrbljivačima, uključujući i opskrbljivače pod obvezom javne usluge,

14. prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od svih opskrbljivača, uključujući i opskrbljivače pod obvezom javne usluge,

15. sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,

16. analizu organiziranja tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,

17. dostavu pisane obavijesti zajamčenom opskrbljivaču, opskrbljivaču u okviru univerzalne usluge i operatorima prijenosne i distribucijske mreže o problematičnom opskrbljivaču iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona,

18. objavu, na primjeren način, informacija potrebnih za nesmetano organiziranje tržišta električne energije i obavljanje elektroenergetskih djelatnosti te

19. davanje mišljenja operatoru prijenosnog sustava na pravila o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Operator tržišta električne energije ne smije trgovati električnom energijom, osim za reguliranu kupnju i prodaju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče.«.

Članak 9.

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravilima organiziranja tržišta električne energije osobito se utvrđuju:

1. model tržišta električne energije,

2. postupci, načela i standardi za organiziranje i rad tržišta električne energije u skladu s primijenjenim modelom tržišta električne energije,

3. način identifikacije i registracije sudionika na tržištu električne energije,

4. vrste ugovora koji se sklapaju na tržištu električne energije,

5. proizvodi za trgovanje na tržištu električne energije,

6. standardi i postupci za evidentiranje transakcija na tržištu električne energije,

7. standardi i postupci vezani za problematičnog opskrbljivača na tržištu električne energije,

8. standardi i postupci za uspostavu i vođenje baze podataka za potrebe tržišta električne energije,

9. standardi i postupci za prijavu, izradu, provjeru i promjenu dnevnih rasporeda kupoprodaje električne energije,

10. pravila i postupak razmjene mjernih podataka korisnika mreže,

11. ostala pitanja potrebna za organiziranje i rad tržišta električne energije.«.

Članak 10.

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nadležno tijelo za socijalnu skrb pojedinačnim aktom kojim utvrđuje status ugroženog kupca odredit će razinu socijalne potpore ugroženom kupcu, odnosno vrstu i opseg prava koja pripadaju s obzirom na utvrđeni status te način sudjelovanja u podmirenju troškova socijalnog minimuma potrošnje električne energije.«.

Članak 11.

Iza članak 74. dodaje se članak 74.a koji glasi:

»74.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj sudionik na tržištu električne energije ako:

– koristi povlaštene informacije u vezi s proizvodom na veleprodajnom tržištu energije u stjecanju ili raspolaganju, ili pokušaju stjecanja ili raspolaganja, za svoj ili za tuđi račun, izravno ili neizravno, proizvodima na veleprodajnom tržištu energije na koje se te informacije odnose (članak 3. stavak 1. točka a) Uredbe (EU) broj 1227/2011),

– razotkrije povlaštene informacije u vezi s proizvodom na veleprodajnom tržištu energije bilo kojoj drugoj osobi, osim ako se takvo razotkrivanje izvršava tijekom uobičajenog bavljenja svojim poslom, profesijom ili dužnostima (članak 3. stavak 1. točka b) Uredbe (EU) broj 1227/2011),

– preporuči drugoj osobi ili navede drugu osobu da, na temelju povlaštene informacije u vezi s proizvodom na veleprodajnom tržištu energije, stekne ili raspolaže s proizvodima na veleprodajnom tržištu energije na koje se te informacije odnose (članak 3. stavak 1. točka c) Uredbe (EU) broj 1227/2011),

– poduzme bilo koju radnju koja predstavlja manipulaciju ili pokušaj manipulacije tržištem na veleprodajnim tržištima energije (članak 5. Uredbe (EU) broj 1227/2011),

– ne objavi povlaštene informacije u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) broj 1227/2011,

– Agenciji za suradnju energetskih regulatora ne dostavi evidenciju transakcija na veleprodajnom tržištu u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) broj 1227/2011,

– se prije provođenja transakcija na veleprodajnom tržištu energije uključujući naloge za trgovanje, ne dostavi evidencija transakcija, o kojima treba izvijestiti Agenciju za suradnju energetskih regulatora u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) broj 1227/2011,

– ne prijavi Agenciji u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1227/2011 ili bez odlaganja ne obavijesti Agenciju o izmjenama do kojih je došlo u pogledu informacija dostavljenih za prijavu (članak 9. Uredbe (EU) broj 1227/2011).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba sudionika na tržištu električne energije.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka svaka fizička osoba.

(4) Osoba koja je počinila dva ili više prekršaja ili je u roku od godine dana dva ili više puta ponovila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se uz novčanu kaznu za prekršaj, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do godine dana.«.

Članak 12.

Naslov iznad članak 75. mijenja se i glasi:

»Optužni prijedlog«.

U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može predložiti pokretanje prekršajnog postupka iz stavka 1. ovoga članka za prekršaje propisane člancima 73., 74. i 74.a ovoga Zakona.«.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/07

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

95 04.09.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije