Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1827

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, br. 80/13, 14/14 i 102/14), u članku 3. stavku 2. točki 36. riječ: »uključujući« zamjenjuje se riječju: »te«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Udruge koje imaju svojstvo pravne osobe, određeno zakonom kojim se uređuju udruge mogu obavljati energetsku djelatnost iz stavka 1. ovoga članka temeljem rješenja iz stavka 3. ovoga članka kojim se dozvoljava udrugama obavljanje te djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor pod uvjetima određenim za fizičke osobe.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 10. riječi: »do 30. listopada« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka«.

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 15. dodaju se stavci 16. i 17. koji glase:

»(16) Ako se na temelju procjene iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona i analize iz stavka 9. ovoga članka utvrdi potencijal za primjenu visokoučinkovite kogeneracije i/ili učinkovitog centraliziranog grijanja i hlađenja čije su koristi veće od troškova, potrebno je prvenstveno izgraditi postrojenje visokoučinkovite kogeneracije i uporabiti za grijanja i hlađenja, otpadnu toplinu i obnovljive izvora energije u skladu sa stavcima 2., 9. i 17. ovoga članka.

(17) Stavci 9., 13. i 16. ovoga članka i članak 16. stavak 6. ovoga Zakona primjenjuju se na postrojenja obuhvaćena zakonom kojim se uređuje područje zaštite prirode i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona.«.

Članak 5.

U članku 16. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka trebaju uzeti u obzir i:

1. ishod sveobuhvatne procjene iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ispunjavanje zahtjeva iz članka 15. stavka 9. ovoga Zakona,

3. ishod analize troškova i koristi iz članka 15. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 12. koji glase:

»(6) Kod donošenja odluke o ugradnji zasebnih mjerila toplinske energije u zgradi/građevini potrebna je suglasnost devedeset posto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima.

(7) Za sve samostalne uporabne cjeline koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije sukladno stavku 1. ovoga članka, raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju temelji se na očitanjima uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

(8) Suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini mogu odlučiti o primjeni modela raspodjele i obračuna toplinske energije, odnosno načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju u toplinskim sustavima drugačiju od onoga određenog odredbama pravilnika iz stavka 2. ovoga članka ukoliko odluku o tome donesu svi suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina, uvažavajući odredbe stavka 7. ovoga članka.

(9) Odluku iz stavka 8. ovoga članka kojom se određuje primjena modela raspodjele i obračuna toplinske energije, odnosno način raspodjele i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je dostaviti kupcu toplinske energije u roku od osam dana od donošenja odluke.

(10) Ako nakon donošenja odluke iz stavka 8. ovoga članka, neki od suvlasnika samostalne uporabne cjeline povuče danu suglasnost, prestaje važiti odluka iz stavka 8. ovoga članka i primjenjuje se pravilnik iz stavka 2. ovoga članka, a o čemu je ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan obavijestiti kupca toplinske energije u roku od osam dana.

(11) Kupac toplinske energije dužan je primijeniti odluku iz stavka 9., odnosno stavka 10. ovoga članka na način da se model i način raspodjele toplinske energije primjenjuje kod obračuna toplinske energije za idući mjesec.

(12) Krajnji kupac ne može obavljati preinake na unutarnjim instalacijama, na zajedničkom mjerilu toplinske energije bez odobrenja kupca toplinske energije.«.

Članak 7.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Usluga upravljanja i održavanja dijela unutarnjih instalacija od obračunskog mjernog mjesta u toplinskoj podstanici do ulaza u samostalnu uporabnu cjelinu krajnjeg kupca dužan je obavljati kupac toplinske energije.«.

Članak 8.

U članku 45. stavku 2. riječi: »svih krajnjih kupaca« zamjenjuju se riječima: »devedeset posto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(3) Ukoliko se odluka o isključenju zgrade/građevine donosi sukladno stavku 2. ovoga članka, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji su suglasni s isključenjem zgrade/građevine iz toplinskog sustava, dužni su osigurati novi sustav grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode te financirati njegovu nabavu i ugradnju, uključujući sve potrebne radove, u samostalne uporabne cjeline vlasnika koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava.

(4) Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine dužni su omogućiti izvođenje svih potrebnih radova u zajedničkim prostorima i u vlastitoj samostalnoj uporabnoj cjelini za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava i svih radova potrebnih za rješavanje problema grijanja i /ili pripreme potrošne tople vode za potrebe svih suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine.

(5) Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi studiju isplativosti isključenja zgrade/građevine iz toplinskog sustava te ugradnje novog sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode od strane osobe ovlaštene za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehnički sustavom ili osobe ovlaštene za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina ili projektanta (ovlašteni arhitekta ili ovlašteni inženjer), a koja mora uzeti u obzir povrat uložene investicije kroz energetske uštede.

(6) Uz studiju isplativosti iz stavka 5. ovoga članka, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom sukladno posebnom propisu.

(7) Prilikom ishođenja suglasnosti distributera i opskrbljivača toplinskom energijom za isključenje zgrade/građevine u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je uz zahtjev za davanje suglasnosti priložiti studiju isplativosti iz stavka 5. ovoga članka.

(8) U slučaju nastanka imovinske štete prilikom izvođenja radova za isključenje zgrade iz toplinskog sustava i ugradnje novog sustava za grijanje i/ili pripremu potrošne tople vode iz stavka 4. ovoga članka koju pretrpi vlasnik samostalne uporabne cjeline koji nije suglasan s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava te koji štetu nije bio dužan trpiti, odgovaraju solidarno suvlasnici koji su bili suglasni s donošenjem odluke o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 9.

Članak 9.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva i drugi inspektori, svatko iz područja svoje nadležnosti određene posebnim propisom.

(3) Ako nadležni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da energetski subjekt ne obavlja energetsku djelatnost, a krajnji kupac toplinske energije ne koristi toplinsku energiju u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim ovlaštenja sukladno općim propisima, ima ovlaštenje rješenjem:

1. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, uz određivanje roka za njihovo otklanjanje,

2. zabraniti obavljanje energetske djelatnosti ako nije pribavljena dozvola za obavljanje pojedine energetske djelatnosti sukladno odredbama ovoga Zakona,

3. zabraniti obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije ako kupac toplinske energije nije upisan u registar iz članka 11. stavka 8. ovoga Zakona,

4. zabraniti gradnju proizvodnog postrojenja ako nije ostvareno pravo na izgradnju proizvodnog postrojenja sukladno članku 9. ovoga Zakona,

5. zabraniti radove na ugradnji uređaja iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona ako takve radove izvodi izvođač koji ne ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom propisu,

6. narediti obustavu daljnje gradnje ili korištenja proizvodnog postrojenja, odnosno obustavu opskrbe energijom ili korištenje energije, ako se oprema za proizvodno postrojenje ne proizvodi, a takva postrojenja ne koriste, ne grade ili ne održavaju sukladno odobrenoj ili potvrđenoj dokumentaciji prema posebnim tehničkim ili drugim propisima te ako zbog toga postoji neposredna opasnost za stabilnost i sigurnost proizvodnih postrojenja, zdravlje ili život ljudi ili sigurnost prometa ili susjednih građevina.

(4) Pri provedbi inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovoga članka, tržišni inspektori Ministarstva provode nadzor pravilnosti obračuna i naplate toplinske energije sukladno ovlastima danim ovim Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(5) Nadležni inspektori dužni su kontrolirati tlačne dijelove toplinskih sustava.

(6) Nadležni inspektori za tlačnu opremu dužni su obavljati u okviru nadzora tlačne opreme toplinskih sustava kontrolu ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije, kontrolu stručnog upravljanja, rukovanja i održavanja tlačnih dijelova toplinskih sustava, nadzor ispunjavanja propisanih uvjeta radnika koji obavljaju određene poslove upravljanja i rukovanja tlačnim dijelovima toplinskog sustava.«.

Članak 10.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako obavlja preinake na unutarnjim instalacijama, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, ako nema odobrenje kupca toplinske energije sukladno članku 33. stavku 12. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije u svoju samostalnu uporabnu cjelinu sukladno članku 33. ovoga Zakona, odnosno ne ugradi ih u propisanom roku sukladno članku 52. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je zadužena za očitanje uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na temelju kojih se radi raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju, ako nije ispunila uvjete iz članka 33. stavka 7. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je ovlašteni predstavnik suvlasnika ako ne dostavi kupcu, odnosno ne dostavi kupcu u određenom roku odluku iz članka 33. stavka 8. ovoga Zakona (članak 33. stavak 9.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je ovlašteni predstavnik suvlasnika ako ne obavijesti kupca, odnosno ne obavijesti kupca u određenom roku iz članka 33. stavka 10. ovoga Zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je kupac ako ne primjeni odluke, odnosno ne primjeni ih na način određen člankom 33. stavkom 11. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako se izdvojila iz zajedničkog toplinskog sustava, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, ako nije ispunila uvjete iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je suvlasnik samostalne uporabne cjeline, koji je suglasan za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava, ako nije ispunila uvjete iz članka 45. stavka 3. ovoga Zakona.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je suvlasnik samostalne uporabne cjeline koji nije suglasna za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava, ako nije omogućio izvođenje svih potrebnih radova u zajedničkim prostorima i u vlastitoj samostalnoj uporabnoj cjelini za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava i svih radova potrebnih za rješavanje problema grijanja i /ili pripreme potrošne tople vode za potrebe svih suvlasnika, sukladno članku 45. stavka 4. ovoga Zakona.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je suvlasnik samostalne uporabne cjeline, koja je suglasna s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava, ako nije ispunila uvjete iz članka 45. stavka 5. ovoga Zakona.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne plaća troškove sukladno članku 45. stavku 8. ovoga Zakona.

(12) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka pravna osoba koja je kupac.

(13) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka pravna osoba koja očitava uređaje za lokalnu razdiobu.

(14) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavaka 4. i 5. ovoga članka pravna osoba koja je ovlašteni predstavnik suvlasnika.«.

Članak 11.

U članku 52. stavku 4. riječi: »mjernih uređaja« zamjenjuju se riječima: »uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije«.

Članak 12.

U članku 53. iza stavka 12. dodaju se stavci 13., 14. i 15. koji glase:

»(13) Ovlašteni predstavnik suvlasnika i gospodarski subjekt koji je registriran za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije dužni su sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije najkasnije do 1. rujna 2016. godine.

(14) Do sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika i gospodarskog subjekta koji je registriran za obavljanje djelatnosti kupca, za kupca toplinske energije određuje se dosadašnji opskrbljivač toplinskom energijom koji opskrbljuje krajnje kupce toplinskom energijom.

(15) Ako na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba, koja nije kupac toplinske energije ima sklopljeni ugovor s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika, ta osoba može obavljati uslugu upravljanja i održavanja dijela unutarnjih instalacija u toplinskim sustavima iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona, ali ne duže od roka predviđenog stavkom 13. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 55. stavku 2. riječi: »1. srpnja« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca«.

Članak 14.

(1) Zgrada/građevina izgrađena nakon stupanja na snagu ove Uredbe izvest će se na način da se ugradi uređaj za regulaciju protoka toplinske energije i uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije u svim toplinskim podstanicama, kao i da svaki posebni dio objekta koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima ugrađen uređaj za regulaciju odavanja topline i zasebno mjerilo toplinske energije, u toplinskim sustavima.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe u zgradama/građevinama u svim toplinskim sustavima potrebno je ugraditi uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/08

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.