Uredba o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1828

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM

TIJELU VJEŠTAČENJA

Članak 1.

U Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14), u članku 3. stavku 4. iza riječi: »odgovarajuće specijalizacije,« dodaju se riječi: »doktori medicine,«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Vještaci iz stavka 4. ovoga članka mogu biti zaposlenici i vanjski suradnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

Članak 2.

Opći akti Zavoda uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/09

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.