Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1829

Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona energiji (»Narodne novine«, br. 120/12 i 14/14) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za stjecanje statusa ugroženog kupca energije iz umreženih sustava i način prikupljanja sredstava kako bi se putem socijalne potpore smanjilo siromaštvo energijom ugroženih kupaca.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (Tekst značajan za EGP),

2. Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (Tekst značajan za EGP).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor i područje socijalne skrbi.

Pojedini izrazi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

– ugroženi kupac – kupac iz kategorije kućanstvo koji ispunjava uvjete propisane člankom 4. ove Uredbe te ima pravo na naknadu troškova energije sukladno propisima koji uređuju područje socijalne skrbi,

– solidarna naknada – dio cijene električne energije koja se kao naknada plaća opskrbljivaču energijom, a koju su opskrbljivači električne energije dužni uplatiti na račun državnog proračuna kao sredstva namijenjena naknadi troškova energije ugroženih kupaca koji zadovoljavaju uvjete propisane posebnim propisima iz područja socijalne skrbi.

Članak 4.

Status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

– je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– je korisnik osobne invalidnine,

– živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Status ugroženog kupca može imati i krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kod ostalih opskrbljivača električnom i toplinskom energijom i plinom ukoliko zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležni centar za socijalnu skrb u upravnom postupku pojedinačnim aktom utvrđuje status ugroženog kupca te određuje iznos socijalne potpore ugroženom kupcu, odnosno vrstu i opseg prava koja mu pripadaju s obzirom na utvrđen status kao i način sudjelovanja u podmirenju troškova energije.

Nadležni centar za socijalnu skrb koji je utvrdio status ili promjenu statusa ugroženog kupca dužan je u roku od osam dana od dana promjene statusa ugroženog kupca izvijestiti kupca, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača ugroženog kupca o promjeni statusa kupca.

Članak 5.

Kupci električne energije iz kategorije kućanstva dužni su uplaćivani solidarnu naknadu u cilju prikupljanja sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca.

Solidarna naknada predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva.

Visina solidarne naknade iz stavka 1. ovoga članka iznosi 0,03 kuna za svaki kWh potrošene električne energije.

U visinu solidarne naknade iz stavka 3. ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Opskrbljivač solidarnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje svojim kupcima sukladno ugovoru o opskrbi krajnjega kupca.

Sredstva prikupljena od solidarne naknade opskrbljivač jednom mjesečno uplaćuje na račun državnog proračuna, a evidentiraju se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske može se odrediti da se na račun državnog proračun za smanjivanje siromaštva energijom ugroženih kupaca mogu uplaćivati i sredstva iz drugih izvora.

Ministarstvo nadležno za pitanja socijalne skrbi jednom godišnje dužno je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o namjenskom trošenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Operator sustava prije isključenja s distributivne mreže krajnjeg kupca energije iz kategorije kućanstva mora biti upoznat o eventualnom statusu njegove ugroženosti od strane opskrbljivača koji traži isključenje kupca zbog neplaćenih računa za isporučenu energiju.

Na zahtjev ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi operator distribucijskog sustava energije na koji je ugroženi kupac priključen dužan je dostaviti informaciju o njegovoj ostvarenoj mjesečnoj i/ili godišnjoj potrošnji energije.

Članak 7.

Opskrbljivač krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva prije davanja naloga za njegovo isključenje mora provjeriti aktualni status ugroženosti kupca kod nadležnog centra za socijalnu skrbi i o tome obavijestiti operatera sustava na koji je krajnji kupac priključen.

Nadležni centar za socijalnu skrb dužan je informaciju o ugroženosti kupca dostaviti opskrbljivaču u pisanom obliku u roku osam dana od dana zaprimanja upita o provjeri statusa ugroženosti krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka.

Opskrbljivač električnom energijom jednom mjesečno za prethodni mjesec, na temelju podataka iz prethodnog obračunskog razdoblja o ostvarenoj opskrbi električnom energijom kupaca iz kategorije kućanstva s kojima ima sklopljen ugovor o opskrbi, a koje opskrbljivaču dostavlja operator distribucijskog sustava na koji je krajnji kupac priključen, dužan je uplatiti na račun državnog proračuna solidarnu naknadu za svoje kupce u visini propisanoj člankom 5. stavkom 3. ove Uredbe.

Članak 8.

Opskrbljivači će solidarnu naknadu iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe početi naplaćivati svojim kupcima sukladno ugovoru o opskrbi krajnjega kupca s prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/73

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.