Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 95/2015 (4.9.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1830

Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 10/14) u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Način određivanja naknade za osnivanje prava građenja te način određivanja umanjenja tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Državni ured uslijed osnivanja prava služnosti utvrđuje se sukladno propisima koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina.«.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravo građenja može se iznimno temeljem ove Uredbe osnovati bez javnog prikupljanja ponuda, neposrednom pogodbom, po tržišnoj vrijednosti, ukoliko je na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske već ishođena pravomoćna lokacijska i pravomoćna građevinska dozvola, izgrađena građevina te ishođena uporabna dozvola, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) te Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13).«.

Članak 3.

U članku 12. brišu se riječi: »osim ako odlukom tijela nadležnog sukladno odredbama članka 54. Zakona nije drugačije određeno, u roku od 30 dana od dana pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog državnog odvjetništva«.

Članak 4.

U Članku 15. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ugovor o osnivanju prava građenja može sadržavati odredbu kojom se nositelju prava građenja omogućava da po isteku prava građenja, na nekretnini na kojoj je bilo osnovano pravo građenja, ima pravo prvenstva pri ponovnom osnivanju prava građenja. Prema nositelju prava građenja s kojim je bio sklopljen ugovor o osnivanju prava građenja, nekretninom se raspolaže neposrednom pogodbom, po tržišnoj vrijednosti.

(3) Ukoliko ugovor o osnivanju prava građenja sadrži odredbu o pravu prvenstva, nositelj prava građenja obvezan je u roku od 60 dana prije isteka ugovora kojim je pravo građenja osnovano, pred nadležnim tijelom započeti rješavanje imovinskopravnih odnosa.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 5.

Članak 18. se mijenja i glasi:

»(1) Državni ured će, sukladno propisima koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, utvrditi iznos umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine uslijed osnivanja prava služnosti, osim ako je posebnim propisima određeno da se uslijed osnivanja prava služnosti Republici Hrvatskoj ne plaća naknada.

(2) Naknada za osnovano pravo služnosti plaća se jednokratno i to u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava služnosti, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

(3) Naknada za osnovano pravo služnosti koja prelazi ukupni iznos od 100.000,00 kuna, može se platiti i u jednakim godišnjim obrocima, uz kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

(4) Prvi obrok naknade mora se uplatiti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava služnosti, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.

(5) Ugovorom o osnivanju prava služnosti uredit će se broj rata i odrediti rok u kojemu nositelj prava služnosti mora izvršiti uplatu zadnje rate naknade, a plan otplate naknade za osnovano pravo služnosti je sastavni dio ugovora.«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/74

Urbroj: 50301-09/09-15-3

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.