Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

NN 96/2015 (9.9.2015.), Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1841

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

Članak 1.

U Zakonu o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (»Narodne novine«, br. 157/13 i 36/15), u članku 18. stavcima 1. i 2. riječi: »zaključno do 31. prosinca 2015.« brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/10

Urbroj: 50301-04/12-15-1

Zagreb, 7. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.