Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

NN 96/2015 (9.9.2015.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

1849

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/2015) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. te za pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu.

(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Poduzetnici iz članka 4. i članka 23. (ako podliježu obveznoj konsolidaciji), subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu te fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilancu),

2. račun dobiti i gubitka,

3. bilješke uz financijske izvještaje u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Poduzetnici iz članka 5. stavka 4. i 5. i članka 23. (ako podliježu obveznoj konsolidaciji) Zakona o računovodstvu, subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu te poduzetnici koji se ne mogu razvrstati sukladno odredbama članka 5. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti uz izvještaje iz stavka 1. ovoga članka i:

1. izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj ili direktnoj metodi i

2. izvještaj o promjenama kapitala.

(3) Subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu, odnosno obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, dužni su sastaviti uz izvještaje navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka i:

1. izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Članak 3.

Podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanim tokovima, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 4.

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

(2) U bilješkama iz stavka 1. ovoga članka poduzetnik je dužan navesti i: ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore, ukupan iznos rashoda od kamata koje se prema članku 8. i članku 14. Zakona o porezu na dobit ne smatraju porezno priznatim rashodom, ukupan iznos temeljnog kapitala povećanog reinvestiranjem dobiti u prethodnim razdobljima, ukupan iznos temeljnog kapitala povećanog u postupku predstečajne nagodbe, kao i ukupan iznos rezervi povećanih ili smanjenih u postupku predstečajne nagodbe.

(3) U bilješkama iz stavka 1. ovoga članka poduzetnik je dužan navesti i iznose potraživanja, obveza, prihoda i rashoda iz transakcija s povezanim osobama po osnovi zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, primljenih ili isporučenih roba i usluga.

Članak 5.

(1) Poduzetnici koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(2) Poduzetnici koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

(3) Poziciju godišnjeg financijskog izvještaja bilance pod brojem VII. manjinski (nekontrolirajući) interes popunjavaju samo oni poduzetnici koji izrađuju konsolidirane financijske izvještaje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 38/2008, 12/2009 i 130/2010).

Članak 8.

Prilog I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/329

Urbroj: 513-06-03-15-2

Zagreb, 25. kolovoza 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG I.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PODUZETNIKE

BILANCA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


AKTIVA

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B

DUGOTRAJNA IMOVINA

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Izdaci za istraživanje i razvoj

2.

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3.

Goodwill

4.

Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5.

Nematerijalna imovina u pripremi

6.

Ostala nematerijalna imovina

II

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5.

Biološka imovina

6.

Predujmovi za materijalnu imovinu

7.

Materijalna imovina u pripremi

8.

Ostala materijalna imovina

9.

Ulaganja u nekretnine

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

10.

Ostala dugotrajna financijska imovina

IV

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge

2.

Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe

3.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

4.

Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Potraživanja po osnovi obročne prodaje

6.

Ostala potraživanja

V

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C

KRATKOTRAJNA IMOVINA

!

ZALIHE

1.

Sirovine i materijal

2.

Proizvodnja u tijeku

3.

Gotovi proizvodi

4.

Trgovačka roba

5.

Predujmovi za zalihe

6.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7.

Biološka imovina

II

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge

2.

Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe

3.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

4.

Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Potraživanja od kupaca

6.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

7.

Potraživanja od države i drugih institucija

8.

Ostala potraživanja

III

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala financijska imovina

IV

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E

UKUPNO AKTIVA

F

IZVANBILANČNI ZAPISI


PASIVA

A

KAPITAL I REZERVE

I

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II

KAPITALNE REZERVE

III

REZERVE IZ DOBITI

1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za vlastite dionice

3.

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4.

Statutarne rezerve

5.

Ostale rezerve

IV

REVALORIZACIJSKE REZERVE

V

REZERVE FER VRIJEDNOSTI

1.

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

2.

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

3.

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

VI

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

1.

Zadržana dobit

2.

Preneseni gubitak

VII

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.

Dobit poslovne godine

2.

Gubitak poslovne godine

VIII

MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES

B

REZERVIRANJA

1.

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2.

Rezerviranja za porezne obveze

3.

Rezerviranja za započete sudske sporove

4.

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

5.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

6.

Druga rezerviranja

C

DUGOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe

4.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Obveze za zajmove, depozite i slično

8.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

9.

Obveze za predujmove

10.

Obveze prema dobavljačima

11.

Obveze po vrijednosnim papirima

12.

Ostale dugoročne obveze

13.

Odgođena porezna obveza

D

KRATKOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe

4.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Ostale obveza prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Obveze za zajmove, depozite i slično

8.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

9.

Obveze za predujmove

10.

Obveze prema dobavljačima

11.

Obveze po vrijednosnim papirima

12.

Obveze prema zaposlenicima

13.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

14.

Obveze s osnove udjela u rezultatu

15.

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

16.

Ostale kratkoročne obveze

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

F

UKUPNO – PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Oznaka pozicije

Naziv pozicijeI

POSLOVNI PRIHODI

1.

Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe

2.

Prihodi od prodaje s društvima povezanim sudjelujućim interesom

3.

Prihodi od prodaje s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama4.

Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe

5.

Ostali poslovni prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom

6.

Ostali poslovni prihodi s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

II

POSLOVNI RASHODI

1.

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.

Materijalni troškovi

a)

Troškovi sirovina i materijala s poduzetnicima unutar grupe

b)

Troškovi sirovina i materijala s društvima povezanim sudjelujućim interesom

c)

Troškovi sirovina i materijala s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

d)

Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe

e)

Troškovi prodane robe s društvima povezanim sudjelujućim interesom

f)

Troškovi prodane robe s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

g)

Ostali vanjski troškovi s poduzetnicima unutar grupe

h)

Ostali vanjski troškovi s društvima povezanim sudjelujućim interesom

i)

Ostali vanjski troškovi s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

3.

Troškovi osoblja

a)

Neto plaće i nadnice

b)

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c)

Doprinosi na plaće

4.

Amortizacija

5.

Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe

6.

Ostali troškovi s društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ostali troškovi s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

8.

Vrijednosna usklađenjaa)

dugotrajne imovine osim financijske imovineb)

kratkotrajne imovine osim financijske imovine

9.

Rezerviranja

a)

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

b)

Rezerviranja za porezne obveze

c)

Rezerviranja za započete sudske sporove

d)

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

e)

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

f)

Druga rezerviranja

10.

Ostali poslovni rashodi s poduzetnicima unutar grupe

11.

Ostali poslovni rashodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom

13.

Ostali poslovni rashodi s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama

III

FINANCIJSKI PRIHODI

1.

Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Kamate iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

4.

Kamate iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesom

5.

Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

6.

Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

8.

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

9.

Ostali financijski prihodi

IV

FINANCIJSKI RASHODI

1.

Kamate s poduzetnicima unutar grupe

2.

Kamate s društvima povezanim sudjelujućim interesom

3.

Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima poduzetnicima unutar grupe

4.

Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom

5.

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6.

Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

7.

Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)

8.

Ostali financijski rashodi

V

UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI

UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII

UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII

UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

IX

UKUPNI PRIHODI

X

UKUPNI RASHODI

XI

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

XII

POREZ NA DOBIT

XIII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja


PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV

DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja

2.

Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja

XV

POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA

1.

Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje

2.

Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje


UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

XVI

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

XVII

POREZ NA DOBIT

XVIII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja


DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje)

XIV

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisana imateljima kapitala matice

2.

Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesuIZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

II

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

1.

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2.

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

3.

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

4.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova

5.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6.

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

7.

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

8.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

III

POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV

NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA


DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje)

VI

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisana imateljima kapitala matice

2.

Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Usklađenja:

a

Amortizacija

b

Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

c

Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine

d

Prihodi od kamata i dividendi

e

Rashodi od kamata

f

Rezerviranja

g

Tečajne razlike (nerealizirane)

h

Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke

I

Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu

3.

Promjene u radnom kapitalu

a

Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza

b

Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja

c

Povećanje ili smanjenje zaliha

d

Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala

II

Novac iz poslovanja

4.

Novčani izdaci za kamate

5.

Plaćeni porez na dobit

A

NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI


NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

6.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata

3.

Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje

4.

Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac

5.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

B

NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI


NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala

2.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

4.

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

V

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

C

NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

D

NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

DIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od kupaca

2.

Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično

3.

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4.

Novčani primici s osnove povrata poreza

5.

Novčani izdaci dobavljačima

6.

Novčani izdaci za zaposlene

7.

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

8.

Ostali novčani primici i izdaci

I

Novac iz poslovanja

9.

Novčani izdaci za kamate

10.

Plaćeni porez na dobit

A)

NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI


NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

6.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

II

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata

3.

Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga

4.

Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac

5.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

III

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

B)

NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI


NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala

2.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

4.

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

IV

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

V

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

C)

NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

D)

NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA

E)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

F)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

PRILOG II.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Zadržana dobit / preneseni gubitak

Dobit / gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice


PRETHODNO RAZDOBLJE

1

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja

 

 

 


2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 


3

Ispravak pogreški

 

 

 


4

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja

 

 

 


5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 


6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 


7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 


8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 


9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 


10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 


11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 


12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 


13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 


14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 


15

Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti

17

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21

Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

23

Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Zadržana dobit / preneseni gubitak

Dobit / gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice


TEKUĆE RAZDOBLJE

1

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja

 

 

 


2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 


3

Ispravak pogreški

 

 

 


4

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja

 

 

 


5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 


6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 


7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 


8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 


9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 


10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 


11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 


12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 


13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 


14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 


15

Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21

Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

23

Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


96 09.09.2015 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja