Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama

NN 96/2015 (9.9.2015.), Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1851

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pravila kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila provedbe programa mlijeka u školama (u daljnjem tekstu: Program) u razdoblju od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 1308/2013) i

– Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11.7.2008.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 756/2013 od 6. kolovoza 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 657/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 211, 7. 8. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Program je mjera potpore Europske unije za poboljšanje dostupnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u odgojno-obrazovnim ustanovama radi poboljšanja distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda te poboljšanja prehrambenih navika djece.

2) podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je pravna ili fizička osoba u smislu članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 657/2008 koja je za tu namjenu odobrena od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

3) korisnici su učenici koji konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode koji su predmet potpore Programa sukladno ovom Pravilniku.

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu prati provedbu Programa na temelju izvješća dostavljenih od Agencije za plaćanja i Savjetodavne službe.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje će Agenciji za plaćanja dostaviti obavijest o:

a) ukupnom broju nastavnih tjedana tijekom školske godine 2015./2016.

b) ukupnom broj učenika koji mogu sudjelovati u provedbi Programa i

c) broju učenika u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja može sudjelovati u provedbi Programa.

(3) Agencija za plaćanja za provedbu Programa:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu

b) dodjeljuje potporu za ovu mjeru i

c) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu sukladno članku 15. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(4) Agencija za plaćanja podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu izvještaj o provedbi Programa koji sadrži sljedeće podatke o:

a) broju podnositelja kojima su odobreni zahtjevi za potporu i onih koji su odbijeni te o razlozima odbijanja

b) broju djece koja su bili korisnici

c) količinama mlijeka i mliječnih proizvoda koji su bili predmet potpore i

d) cijeni proizvoda.

(5) Savjetodavna služba:

a) prati učinkovitost provedbe Programa u odnosu na parametre navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima i

b) podnosi izvještaj ministarstvu nadležnom za poljoprivredu o utjecaju provedene mjere na prehrambene navike i zdravlje djece odnosno o učinkovitosti provedbe Programa u odnosu na parametre navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima.

(6) Odgojno-obrazovne ustanove koje provode ovaj Program:

a) organiziraju raspodjelu i vođenje evidencije prijema mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih djeci, pripremu mlijeka i mliječnih proizvoda za potrošnju u ustanovi te praćenje potrošnje istih i

b) izradit će ili dati izraditi plakat te oglašavati isti u skladu sa člankom 16. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(7) Ministarstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka provode:

a) informiranje javnosti o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani i

b) promoviranje konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način.

Članak 5.

(1) Korisnici Programa mogu biti samo učenici prva četiri razreda u osnovnim školama koje je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje.

(2) Programom se osigurava potpora za konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2015./2016.

(3) Proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika namijenjeni odgojno-obrazovnim ustanovama moraju biti pretpakirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

(4) Odgojno-obrazovne ustanove mogu proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika poslužiti korisnicima u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku.

(5) Potpora iz stavka 2. ovoga članka isplatit će se u skladu s:

a) člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u iznosu od 18,15 EUR/100 kg i

b) člankom 217. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u iznosu od 325,00 kuna/100 kg iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Iznos potpore mora se pravilno odražavati na cijenu koju plaća korisnik.

(7) Cijena iz stavka 6. ovoga članka je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod, odnosno određenu količinu proizvoda koji je isporučen korisnicima, uključujući porez na dodanu vrijednost.

(8) U slučaju kada potpora iz stavka 2. ovoga članka pokriva iznos ili dio iznosa poreza na dodanu vrijednost, taj dio potpore isplatit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(9) Ako je podnositelj zahtjeva za potporu priloženim računima dokazao da je cijena proizvoda koji je predmet potpore Programa niža od iznosa za koji je moguće ostvariti potporu pripada mu taj manji iznos.

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva za potporu u smislu članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 657/2008 mora imati odobrenje od strane Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za odobravanje podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Odobrenje je uvjetno i može se obustaviti na jedan do dvanaest mjeseci ili povući na minimalno dvanaest mjeseci od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(4) Obustavljeno i povučeno odobrenje može se ponovno obnoviti na zahtjev podnositelja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Zahtjev za ponovno odobravanje podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika kojem se prilaže dokumentacija koja dokazuje otklanjanje razloga obustave ili povlačenja odobrenja.

Članak 7.

(1) Zahtjev za isplatu potpore Programa podnosi se za mlijeko i mliječne proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika isporučene za opskrbu polaznika prva četiri razreda u osnovnim školama u roku od tri mjeseca od zadnjeg dana obračunskog razdoblja za koji se podnosi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika kojem se prilaže pripadajuća dokumentacija navedena u tom Obrascu.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i Izjava odgojno-obrazovne ustanove na Obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva odgojno-obrazovna ustanova.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se jednom mjesečno nakon završetka obračunskog razdoblja.

(5) Obračunsko razdoblje je razdoblje za koje se može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, a obuhvaća jedan kalendarski mjesec isporuke tijekom trajanja školske godine.

(6) Tijekom jednog obračunskog razdoblja odgojno-obrazovna ustanova može imati samo jednog dobavljača.

(7) Dostave proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika vrše se jednom tjedno odgojno-obrazovnoj ustanovi te moraju biti izvršene u mjesecu za koji se podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti, podnositelj zahtjeva za potporu prema ovome Pravilniku dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja o nastupu više sile i izvanrednih okolnosti zbog kojih nije bio u mogućnosti ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom i člankom 11. Uredbe (EZ) br. 657/2008, uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana nastanka događaja.

(2) Viša sila i izvanredne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja nadležna je za obavješćivanje Europske komisije o podacima koji se odnose na provedbu Programa sukladno članku 17. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje će Agenciji za plaćanja dostaviti obavijesti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika do 15. listopada 2015. godine.

(3) Agencija za plaćanja je obvezna ministarstvu nadležnom za poljoprivredu dostaviti zbirno izvješće iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2016. godine.

(4) Savjetodavna služba je obvezna ministarstvu nadležnom za poljoprivredu dostaviti izvještaj iz članka 4. stavka 5. podstavka b) ovoga Pravilnika do 30. rujna 2016. godine.

Članak 10.

(1) Prilozi od I. do V. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (»Narodne novine« broj 122/13).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/55

Urbroj: 525-07/1470-15-5

Zagreb, 2. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI PRIHVATLJIVI ZA POTPORU U OKVIRU PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA

Za potporu u okviru programa mlijeka u školama prihvatljivi su isključivo proizvodi navedeni u sljedećoj tablici

Opis prihvatljivog proizvoda

Kategorija/
potkategorija*

toplinski obrađeno mlijeko postupkom pasterizacije sukladno Prilogu III., odjeljku II., poglavlju VII., odjeljku IX., poglavlju II.(II), točki 1.(a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla

I.(a)

fermentirani mliječni proizvodi bez dodataka koji sadrže barem 90% masenog udjela toplinski obrađenog mlijeka

I.(c)

*kategorizacija sukladno Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 657/2008


PRILOG II. – PRILOG V.


96 09.09.2015 Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama