Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu

NN 96/2015 (9.9.2015.), Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1855

Na temelju članka 10. stavka 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, broj 69/2012, 154/2014), donosim

ODLUKU

O VISINI JEDINIČNE NAKNADE NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA ZA OPERATERE POSTROJENJA ISKLJUČENIH IZ SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA ZA 2014. GODINU

I.

Utvrđuje se iznos jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu.

II.

Ovom se Odlukom utvrđuje bitan parametar za određivanje ekvivalentne mjere koju operateri postrojenja isključeni iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama provode sukladno čl. 112. Zakona o zaštiti zraka, u vidu plaćanja posebne godišnje naknade na emisije stakleničkih plinova.

III.

Iznos jedinične naknade iz točke I. ove Odluke je 45,40 kn/t CO2eq, a određena je u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijskih jedinica u 2014. godini.

IV.

Operateri postrojenja iz točke I. uplaćuju financijska sredstva u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-09/75

Urbroj: 517-06-1-2-15-1

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.