Statut političke stranke Pametno

NN 96/2015 (9.9.2015.), Statut političke stranke Pametno

POLITIČKE STRANKE

1866

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Osnivačka skupština stranke Pametno donijela je dana 13. lipnja 2015. godine

STATUT

POLITIČKE STRANKE PAMETNO

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom politička stranka Pametno (u daljnjem tekstu: Stranka) uređuje i utvrđuje: svoj naziv i sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljeve i način djelovanja, članstvo, ustrojstveni oblik, upravna tijela i načine njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te načina odlučivanja, sredstva za rad, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Naziv Stranke je Pametno.

(2) Sjedište Stranke je u Splitu. O promjeni adrese sjedišta stranke odlučuje Predsjedništvo stranke.

Članak 4.

Stranka se može povezivati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj. Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije. Prijedlog odluke o tome donosi Predsjedništvo Stranke, a potvrđuje ili odbacuje Skupština.

Članak 5.

(1) Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik stranke. U slučaju privremene spriječenosti (do 60 dana) Predsjednika stranke predstavlja i zastupa Potpredsjednik koji je na Skupštini stranke izabran s više glasova.

(2) U slučaju trajne odsutnosti Predsjednika (više od 2 mjeseca), Predsjedništvo pokreće postupak za izbor novog Predsjednika.

Članak 6.

(1) Stranka ima svoj znak i pečat.

(2) Znak na pečatu je logotip riječi Pametno. Logotip čini riječ Pametno napisana kurentnim pismom od čega je samo početno slovo P verzalno. Pečat je četvrtastog oblika. Format pečata je 45x15 mm, natpis Pametno nalazi se na sredini pečata i iznosi 43,8x6,4 mm. Uz natpis Pametno, pečat sadrži i sjedište stranke.

CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 7.

(1) Stranka djeluje kao grupa slobodnih i ravnopravnih članova koji dijele temeljne vrijednosti: promicanje demokracije, odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima, građanska proaktivnost, zaštita temeljnih ljudskih prava te ekonomski razvoj koji uključuje zaštitu okoliša i stvaranje dobrobiti za cijelo društvo.

(2) Stranka se zalaže za promicanje i implementaciju temeljnih vrijednosti kroz sljedeće aktivnosti:

• promicanje općeg dobra kao temeljne vrijednosti političkog djelovanja,

• jačanje demokratskog sustava kroz primjenu načela izravne demokracije i uključivanje svih zainteresiranih dionika (građani, civilno društvo, struka) u odlučivanje kad god je to moguće,

• racionalizaciju i modernizaciju uprave s ciljem transparentnog upravljanja, povećanja djelotvornosti, bolje dostupnosti informacija i usluga građanima i smanjenja troškova,

• jačanje razvoja regija, lokalne i regionalne samouprave kroz dugoročno, strateško planiranje uz uključivanje svih političkih opcija i svih zainteresiranih dionika,

• čuvanje i racionalno raspolaganja prirodnim i ostalim resursima posebice onima koji predstavljaju vrijednost za lokanu zajednicu ili nacionalno dobro,

• poticanje svih građana na aktivno i odgovorno ponašanje u društveno političkom djelovanju,

• razvijanje socijalne uključenosti i zaštite ranjivih skupina društva,

• zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka bez obzira na vjeru, nacionalnost, spol, rasu, političko opredjeljenje, socijalni status i sve ostale različitosti,

• stvaranje uvjeta da obrazovanje i znanje postanu temeljni ljudski i gospodarstveni resursi,

• poticanje poduzetništva i inovacija,

• omogućavanje jednake dostupnosti obrazovanja, rada, zdravstvene i socjalne zaštite, kulture i sporta, te zdravog okoliša svim građanima

• zagovaranje tolerancije, odnosno promicanje kulture nenasilja te stvaranje kulture dijaloga, suradnje i povjerenja na principima postupanja u dobroj vjeri i korištenja pojedinačnih i grupnih potencijala.

Članak 8.

U ostvarivanju temeljnih načela i ciljeva iz članka 7. ovog Statuta Stranka se koristi demokratskim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode i oblike nesnošljivosti.

ČLANSTVO

Članak 9.

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH koji prihvaća ovaj Statut i Program Stranke.

(2) Članom Stranke postaje se ispunjavanjem i potpisom pristupnice te upisom u Registar članova. Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirane ovim Statutom.

(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Ogranka u kojem potencijalni član ima prijavljeno prebivalište ili boravište.

(4) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Podružnice ili ako ne postoji podružnica Predsjedništvo Stranke.

(5) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.

(6) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno pisano obrazloženje odluke višem ustrojstvenom obliku.

(7) Svaku promjenu prebivališta ili boravišta član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke.

(8) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnom ustrojstvenom obliku.

(9) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Središnji registar članova.

Članak 10.

(1) Članovi Stranke mogu biti: redovni i počasni.

(2) Redovni članovi su članovi Skupštine i ostalih tijela stranke. Redovni članovi imaju sva prava i obveze opisane ovim Statutom. Ukoliko redovni član nije u mogućnosti aktivno ispunjavati svoje obveze definirane Statutom, Predsjedništvo može odlučiti o promjeni njegovog statusa u počasnog člana.

(3) Počasni članovi su članovi koji ne sudjeluju odlučivanjem u radu Stranke (prema svome izboru ili odlukom Predsjedništva), no pružaju podršku svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom i tako doprinose ostvarivanju programa Stranke. Počasni članovi mogu iznositi svoja mišljenja i prijedloge, ali nisu dužni plaćati članarinu, ne mogu birati i biti birani u tijela Stranke, niti glasovati prilikom donošenja odluka.

(4) Odluku o prelasku iz počasnog u redovno članstvo na zahtjev člana nakon najmanje 3 mjeseca počasnog članstva donosi Predsjedništvo Ogranka u kojem je član prijavljen ili ako ne postoji ogranak, odluku donosi Predsjedništvo Podružnice ili ako ne postoji podružnica Predsjedništvo Stranke.

Članak 11.

(1) Ne može članom Stranke postati:

a) osoba koja je već članom druge političke Stranke u RH,

b) osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala,organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

(2) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela utvrđena ovim člankom, sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne osuđujuće presude člana se automatizmom briše iz Registra članova.

(3) Prava, obveze i odgovornosti svih članova te postupak učlanjenja i sva druga pitanja koja se odnose na članove Stranke, a koja nisu regulirana ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu.

Članak 12.

(1) Prava redovnog člana Stranke su:

• sukreirati stranačku politiku prijedlozima na skupštini Stranke,

• birati članove tijela Stranke i biti biran te sudjelovati u radu tijela Stranke,

• biti izvještavan o radu Stranke,

• podnijeti ostavku na dužnost koju obnaša,

• istupiti iz Stranke.

(2) Svaki redovni član Stranke dužan je:

• poticati rad Stranke,

• provoditi odluke tijela Stranke,

• pridržavati se Statuta, vrijednosti Stranke i aktivno djelovati prema ostvarivanju programa Stranke,

• sudjelovati u djelatnostima Stranke prema svojim kompetencijama, interesima i mogućnostima,

• svojim djelovanjem i ponašanjem štititi interese Stranke te promicati Stranku u javnosti,

• čuvati i podizati ugled Stranke, čuvati materijalna dobra, povjerljive informacije i izvršavati preuzete obveze,

• plaćati godišnju članarinu koja je utvrđena posebnom odlukom Predsjedništva Stranke.

Članak 13.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

a) istupanjem na temelju pisane izjave člana

b) brisanjem ako član:

• da netočne ili neistinite podatke pri pristupanju,

• smrću,

• pristupi drugoj političkoj stranci.

c) isključenjem, ako član:

• narušava svojim djelovanjem Statut, Program, etičke i moralne vrijednosti do kojih drži Stranka ili nanese štetu interesima i ugledu Stranke,

• bude uključen u djelatnost koja predstavlja sukob interesa.

(2) Odluku o isključenju iz navedenih razloga donosi Predsjedništvo Stranke na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Isključeni član može podnijeti žalbu Nadzornom odboru Stranke u roku 8 dana od primitka odluke Predsjedništva. Nadzorni odbor Stranke mora odlučiti o žalbi u roku od trideset dana od primitka žalbe i njegova odluka je konačna. Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.

(3) U slučaju prestanka članstva u Stranci, osoba koja je bivši član mora vratiti sva sredstva koja pripadaju Stranci i koja su joj dana od strane Stranke radi obavljanja dužnosti u Stranci.

Članak 14.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima, sukladno propisanoj proceduri.

(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka ukoliko postoji sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.

USTROJSTVENI OBLICI STRANKE – PODRUŽNICE I OGRANCI STRANKE

Članak 15.

(1) Ustrojstveni oblik Stranke sastoji se od sljedećih oblika: ogranaka i podružnica.

(2) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo Stranke.

(3) Dok se ne osnuju ustrojstveni oblici Predsjedništvo Stranke može imenovati povjerenike za pojedina područja, te im odrediti ovlasti i zadaće. Mandat članova tijela ustrojstvenih oblika traje četiri godine i može se ponoviti dva puta.

Članak 16.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak čine najmanje tri člana.

(2) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine, grada ili osnovnih jedinica lokalne samouprave (mjesni odbori, gradski kotarevi ili četvrti).

(3) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje (3) tri člana potrebnih za rad tijela ogranka predviđenih ovim Statutom. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekom ogranku padne na manje od 3 (tri), Ogranak se smatra raspuštenim. Predsjednik Podružnice ili županijski povjerenik ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Ogranka u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Ogranka može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(4) Tijela ogranka su:

a) skupština,

b) predsjedništvo,

c) predsjednik,

d) tajnik.

(5) Skupština bira predsjedništvo, predsjednika i tajnika ogranka.

Članak 17.

(1) Podružnica Stranke osniva se za područje županije, odnosno Grada Zagreba.

(2) Podružnica se može osnovati ukoliko na području županije djeluju najmanje 3 ogranka.

(3) Tijela podružnice su:

a) skupština,

b) predsjedništvo,

c) predsjednik,

d) tajnik.

(4) Skupština bira predsjedništvo, predsjednika i zamjenika predsjednika i tajnika podružnice.

Članak 18.

Podružnice i ogranci Stranke nemaju status pravnih osoba.

Članak 19.

Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio Stranke, provodeći samostalno, na svojem području politiku Stranke izraženu u Statutu, Programu i odlukama tijela viših razina organizacije.

Članak 20.

Ogranci, podružnice, kao i drugi pojedini ustrojstveni oblici Stranke imaju slobodu djelovanja ukoliko se isto slaže s temeljnim načelima i vrijednostima Stranke izraženim u Statutu i programu.

Članak 21.

(1) Za pojedina programska područja ili područja djelovanja mogu se osnovati savjeti, forumi ili drugi ustrojstveni oblici djelovanja Stranke.

(2) Sva pitanja vezana za ustrojstvo i način rada ustrojstvenih oblika, a koja nisu uređena ovim Statutom bit će regulirana posebnim Pravilnikom o ustroju Stranke koji donosi skupština Stranke.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 22.

(1) Središnja tijela Stranke su:

– Skupština,

– Predsjedništvo,

– Predsjednik,

– Tajnik,

– Nadzorni odbor.

(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela Stranke provodi se elektroničkom poštom. U slučaju ako neki član nema elektroničku poštu poziv se dostavlja putem pošte.

(3) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci kao i prijedlozi akata i odluka za sjednice svih središnjih tijela Stranke objavljuju se na internim web-stranicama središnjih tijela Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim članovima tijela.

(4) Nakon što ih usvoje nadležna tijela, svi dokumenti objavljuju se na web-stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.

(5) Profesionalna zapošljavanja u Stranci reguliraju se posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 23.

(1) Skupština Stranke je najviše tijelo upravljanja Strankom. Skupštinu Stranke čine svi redovni članovi Stranke dok njihov broj ne iznosi 300, a nakon što broj članova Stranke dosegne broj od 301 člana Stranke, članove skupštine čine predstavnici ogranaka s cijelog područja njenog djelovanja i to tako da Predsjedništvo Ogranka imenuje za svakih 3 – 10 redovnih članova jednog svog delegata u Skupštinu Stranke.

(2) Odluku o broju članova Skupštine utvrđuje Predsjedništvo Stranke 30 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 24.

(1) Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

(2) Redovna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke, te Predsjednik njome zasjeda.

(3) Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski sabor u roku od 90 dana od službene objave izbora. Izbornu skupštinu saziva Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke. Odluka Predsjedništva Stranke sadrži dnevni red izborne Skupštine i upute o kandidacijskom postupku, načinu glasovanja, utvrđivanju rezultata.

(4) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednik samostalno ili na prijedlog:

• Predsjedništva Stranke natpolovičnom odlukom,

• Nadzornog odbora natpolovičnom odlukom,

• najmanje 25% članova Stranke.

(5) Ako Predsjednik nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Skupštine po prijedlogu predlagatelja iz st. 4. ovog članka te svoju odluku ne dostavi tim predlagateljima u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Predsjedništvo ili Nadzorni odbor ili najmanje 25% članova Stranke, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

(6) Radi lakšeg organiziranja Skupštine, u slučaju da je saziva 25% članova Stranke, sazivatelj za potrebe organizacije Skupštine treba imenovati Povjerenstvo kojeg čine najmanje 3 člana čija imena moraju biti navedena na pozivnici.

Članak 25.

Rok za dostavu poziva i dnevnog reda članovima je najmanje tjedan dana prije održavanja Skupštine elektroničkom poštom. U slučaju ako neki član nema elektroničku poštu poziv na Skupštinu se obavlja putem pošte uz dostavljanje dnevnog reda.

Članak 26.

(1) Skupština Stranke može pravovaljano donositi odluke ako joj prisustvuje više od 50% ukupnog broja članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja s time da za njenu pravovaljanost u ovom slučaju mora biti prisutna 1/3 članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.

(2) Skupština Stranke:

• bira i razrješava Predsjednika, dva potpredsjednika, Tajnika te članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,

• utvrđuje temeljna načela i stajališta Stranke,

• donosi Statut te izmjene i dopune Statuta,

• donosi i mijenja Program Stranke,

• donosi Pravilnik o radu Skupštine Stranke,

• razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Stranke,

• usvaja financijski plan,

• potvrđuje ili odbacuje prijedlog odluke Predsjedništva o učlanjenju u domaće koalicije i međunarodne asocijacije srodnih stranaka,

• donosi smjernice i odluke o ostalim pitanjima vezanim uz rad Stranke,

• donosi odluku o prestanku rada Stranke.

Članak 27.

(1) Predsjednik se bira iz redova članova Stranke glasovanjem na Skupštini Stranke na mandat od 4 godine. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Stranke, te je odgovoran za provođenje odluka Skupštine. Predsjednik može prije isteka mandata podnijeti ostavku.

(2) Kandidature za Predsjednika prima Predsjedništvo te sastavlja izbornu lista kandidata. Kandidati za Predsjednika, uz životopis, prilažu prijedlog minimalno dva kandidata za potpredsjednika Stranke, moraju napisati prijedlog plana i programa rada za period mandata, koji se dostavljaju najmanje 10 dana prije izborne skupštine.

(3) Predsjednik se bira u dva kruga glasovanja na istoj sjednici Skupštine u slučaju ako u prvom krugu ne dobije natpolovičnu većinu. Dva kandidata koji dobiju najviše glasova idu u izbor u drugom krugu. Glasovanje je tajno. Predsjednik postaje član koji dobije više glasova Skupštine.

(4) Postupak izbora novog Predsjednika pokreće se u ovim slučajevima:

• redovitim reizborom svake četiri godine,

• po zahtjevu samoga Predsjednika,

• ukoliko na zahtjev 2/3 Predsjedništva (7 članova), Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku,

• ukoliko na pismeni zahtjev 1/3 članova Skupštine, Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku.

Članak 28.

(1) Predsjednik:

• predstavlja i zastupa Stranku,

• saziva i predsjedava Skupštinom i sjednicama Predsjedništva,

• brine se o izvršavanju odluka Skupštine,

• promiče Stranku zajedno sa svim ostalim članovima Stranke,

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke,

• podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru Stranke.

(2) U slučaju privremene odsutnosti Predsjednika (najviše 2 mjeseca), u svim poslovima ga zamjenjuje Potpredsjednik koji je na Skupštini stranke izabran s više glasova.

(3) U slučaju trajne odsutnosti (više od 2 mjeseca), Predsjedništvo pokreće postupak za izbor novog Predsjednika.

Članak 29.

(1) Tajnik Stranke se bira iz redova članova Stranke glasovanjem na Skupštini Stranke. Mandat tajnika Stranke traje 4 godine.

(2) Tajnik Stranke djeluje u skladu s ovlastima koje mu povjeri Predsjednik te Predsjedništvo Stranke. U svom djelovanju posebno se brine o ostvarivanju politike Stranke na svim organizacijskim i ustrojstvenim razinama, te o međunarodnoj suradnji i suradnji s organizacijama civilnog društva.

(3) Tajnik Stranke brine o formuliranju i predstavljanju politike Stranke u javnosti i među članovima i ustrojstvenim jedinicama Stranke. Tajnik predstavlja Stranku u javnosti, po nalogu Predsjednika te pomaže Predsjedniku u političkom radu.

(4) Tajnik Stranke koordinira nastupe čelnika Stranke u medijima i drugoj javnosti te sudjeluje u izradi političkih programa i drugih dokumenata Stranke i sam pokreće izradu tih dokumenata.

(5) Tajnik Stranke odgovoran je za Registar članova Stranke.

Tajnik obavlja kadrovske, tehničke i opće poslove za koje neko drugo tijelo nije zaduženo.

Članak 30.

(1) Predsjedništvo Stranke je najviše upravno tijelo između dviju Skupština Stranke.

(2) Predsjedništvo Stranke ima 13 članova.

(3) Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednici tajnik te članovi Predsjedništva izabrani na Skupštini. Predsjednik, potpredsjednici i tajnik Stranke su po položaju predsjednik, potpredsjednici i tajnik Predsjedništva.

(4) Predsjedništvo Stranke može, zbog potreba proširenja svojega djelovanja, svojem sastavu priključiti nove članove iz reda redovitih članova Stranke.

(5) O izboru dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva. Broj kooptiranih članova može biti najviše dva člana. Predsjedništvo kooptirane članove, nakon što ih jednom izabere, ne može opozvati već to može učiniti samo Skupština stranke.

(6) Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice Predsjedništva Stranke saziva Predsjednik i njima predsjeda. Predsjedništvo može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko je prisutna većina članova Predsjedništva. Odluke se donose natpolovičnom većinom članova Predsjedništva.

(7) Predsjedništvo Stranke:

• brine o izvršenju usvojenoga programa rada i provedbi odluka Skupštine Stranke,

• utvrđuje prijedloge programa i planove rada,

• saziva Skupštinu Stranke,

• donosi pravilnik o svom radu,

• izrađuje prijedlog Statuta, Pravilnika i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

• provodi financijski plan, upravlja imovinom i novčanim sredstvima Stranke,

• podnosi izvješća o radu Skupštini Stranke,

• na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini završni godišnji račun,

• jednom godišnje, na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini prijedlog programa rada i financijski plan,

• imenuje radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

• imenuje savjete, forume i druge ustrojstvene oblike prema potrebi

• analizira rad izabranih zastupnika Stranke u lokalnim odnosno državnim tijelima,

• brine o kvaliteti članstva Stranke i ima pravo privremenog veta kojim se potencijalnom članu izriče odgoda primanja u Stranku u trajanju do 12 mjeseci,

• donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke,

• provodi kandidacijski postupak i predlaže Skupštini kandidate za tijela Stranke

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Stranke.

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor Stranke nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Stranke i njenih ustrojstvenih oblika. Nadzorni odbor se sastoji od tri (3) člana. Članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati dužnost u niti jednom drugom tijelu Stranke. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Stranke, a oni između sebe biraju predsjednika. Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine. Nadzorni odbor može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko su prisutni svi članovi Nadzornog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor Stranke:

• ocjenjuje statutarnost odluka drugih tijela Stranke,

• nadzire financijsko i materijalno poslovanje Stranke,

• nadzire zakonitost djelovanja Stranke,

• o svom djelovanju i mišljenju izvještava Skupštinu Stranke i tijelo čiji je rad nadziran,

• donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Stranke,

• obavlja i druge poslove sukladno Statutu.

IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 32.

(1) Svi izbori za članove tijela Stranke su tajni.

(2) Svaki se član Stranke može kandidirati za središnja tijela Stranke pod uvjetima koji su definirani odlukom Predsjedništva o sazivanju Izborne Skupštine.

(3) Svaki se član može kandidirati samo za jednu funkciju u središnjim tijelima Stranke.

(4) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova ukupnog broja članova tijela koje provodi izbor većinu glasova nazočni pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje je izbor provelo.

(5) Kandidat za Predsjednika Stranke mora biti član Stranke najmanje godinu dana prije kandidiranja.

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 33.

Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:

a) za Predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu – Skupština na prijedlog Predsjedništva;

b) za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjedništva Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;

c) za vijećnike u županijskim skupštinama/Skupštini grada Zagreba – Skupština Podružnice na prijedlog Predsjedništva Podružnice na čijem se području nalaze iste uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke; ili ukoliko nema Podružnice Predsjedništvo Stranke na prijedlog Skupština Ogranaka koji djeluju na području iste

d) za kandidate za načelnike i gradonačelnike – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjednštva Ogranaka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;

e) za kandidate za župane i gradonačelnika Zagreba – Skupština Podružnice ili Skupština Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;

f) za kandidate za tijela mjesne samouprave – Predsjedništvo Ogranaka, odnosno Podružnice;

g) za odluku o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama Ogranak i Podružnica mora zatražiti prethodno mišljenje Predsjedništva;

h) eventualne primjedbe Predsjedništva na liste kandidata za vijećnike u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave, odnosno na prijedloge kandidata za izvršnu vlast lokalne i regionalne samouprave, tijela koja imenuju kandidate dužna su razmotriti i obrazloženo na njih odgovoriti. U slučaju neslaganja, odluke su pravovaljane ako su usvojene s 2/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Ogranka ili Podružnice.

FINANCIRANJE

Članak 34.

Stranka radi osiguravanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacije), propagandnih materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

PRESTANAK RADA STRANKE I NJENIH USTROJSTVENIH OBLIKA

Članak 35.

Stranka prestaje postojati odlukom Skupštine Stranke 2/3 većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine, te sukladno odredbama Zakona o političkim strankama. Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

Članak 37.

Predsjedništvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti Pravilnike iz ovoga statuta.

Članak 38.

Ovaj Statut tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Nadzorni odbor Stranke.

Članak 39.

Ovaj Statut objavit će se u javnom glasilu »Narodne novine«.

Split, 13. lipnja 2015.

Predsjednica Stranke

Marijana Puljak, v. r.

96 09.09.2015 Statut političke stranke Pametno