Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

NN 97/2015 (11.9.2015.), Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1878

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (»Narodne novine« broj 28/14), u točki II. stavku 4. broj: »63.345« zamjenjuje se brojem: »62.143«, a riječi: »od čega je 8.835 m² kopneni prostor, dok je 54.510 m² morski akvatorij,« brišu se.

II.

U točki VI. stavku 2. podstavku 1. točki a) broj: »380.070,00« zamjenjuje se brojem: »372.858,00«.

U podstavku 2. točki a) broj: »380.070,00« zamjenjuje se brojem: »372.858,00«.

U podstavku 3. točki a) broj: »443.415,00« zamjenjuje se brojem: »435.001,00«.

U podstavku 4. točki a) broj: »443.415,00« zamjenjuje se brojem: »435.001,00«.

III.

U točki IX. stavku 2. broj: »760.140,00« zamjenjuje se brojem: »745.716,00«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/16

Urbroj: 50301-05/16-15-1

Zagreb, 10. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.