Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

97 11.09.2015 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1882

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, broj 32/2015), u članku 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6., postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 12., riječi: »o radnom vremenu», brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/119

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-25

Zagreb, 7. rujna 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.