Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1884

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA, BAŽDARENJE

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje sadrže zahtjeve za baždarenje pomorskih objekata, uključujući odredbe koje su u skladu s Međunarodnom konvencijom o baždarenju brodova iz 1969. godine (TMC 69) s uključenim tumačenjima iz Okružnice Međunarodne pomorske organizacije TM5/Circ.6 koje se primjenjuju na brodove hrvatske državne pripadnosti duljine 24 metra i više koji obavljaju međunarodna putovanja.

2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Opći dio«;

b) Prilog II: »Određivanje bruto i neto tonaže pomorskih brodova duljine 24 metra ili više, kojima se obavljaju međunarodna putovanja«;

c) Prilog III: »Određivanje tonaže pomorskih brodova kojima se ne obavljaju međunarodna putovanja, pomorskih brodova kraćih od 24 metra kojima se obavljaju međunarodna putovanja, kao i plutajućim objektima«;

d) Prilog IV: »Određivanje tonaže pomorskih brodica«;

e) Prilog V: »Određivanje bruto i neto tonaže brodova kraćih od 12 metara ovlaštenih prevoziti više od 12 putnika«;

f) Prilog VI: »Određivanje tonaže jahti«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za baždarenje pomorskih objekata iz 2009. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Članak 3.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/92

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 1. rujna 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG VI.


97 11.09.2015 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje