Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1885

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMAGALA ZA NAVIGACIJU

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju propisuju tehničke zahtjeve za brodove hrvatske državne pripadnosti u svezi pomagala za navigaciju te sadrže odredbe u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru, 1974. (SOLAS 74), Poglavlje V kako je zadnje izmijenjeno Rezolucijom MSC.308(88).

2. Sastavni dio Pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Opći zahtjevi«;

b) Prilog II: »Zahtjevi za opremanje brodova navigacijskim sustavima i opremom«;

c) Prilog III: »Izvedba i postavljanje pomagala za navigaciju na brodu«.

Članak 2.

Ovim se Pravilima u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002, str. 10–27), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije 2011/15/EU od 23. veljače 2011. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 24. 2. 2011., str. 33–36).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. – Pomagala za navigaciju iz 2012. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 74/2012 i Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. – Pomagala za navigaciju (2012.) – Izmjene i dopune broj 1 (2013), objavljena u »Narodnim novinama« br. 80/2013.

Članak 4.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/15-01/1167

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 1. rujna 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


PRILOG I. – PRILOG III.


97 11.09.2015 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju