Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1886

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011. i 56/2013.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprečavanje onečišćenja s brodova, propisuju tehničke zahtjeve za brodove hrvatske državne pripadnosti u svezi sprečavanja onečišćenja mora i zraka s brodova i sadrže odredbe koje su u skladu sa Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. godine (MARPOL 73/78) u odnosu na Dodatak I. Sprječavanje onečišćenja uljem kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.216(63), Dodatak II. Sprječavanje onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u razlivenom stanju kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.216(63), Dodatak III. Sprječavanje onečišćenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u pakiranom obliku kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.193(61), Dodatak IV. Sprječavanje onečišćenja otpadnim vodama kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.216(63), Dodatak V. Sprječavanje onečišćenja smećem kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.216(63), Dodatak VI. Sprječavanje onečišćenja zraka kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MEPC.217(63), te Međunarodnom konvencijom o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima iz 2011. godine.

2. Sastavni dio ovih pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Općenito«;

b) Prilog II: »Sprječavanje onečišćenja uljem«;

c) Prilog III: »Sprječavanje onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u razlivenom stanju«;

d) Prilog IV: »Sprječavanje onečišćenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u upakiranom obliku«;

e) Prilog V: »Sprječavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama«;

f) Prilog VI: »Sprječavanje onečišćenja smećem«;

g) Prilog VII: »Sprječavanje onečišćenja zraka«;

h) Prilog VIII: »Nadzor štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima«;

i) Prilog IX: »Energetska učinkovitost brodova«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. – Sprečavanje onečišćenja (2013.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 146/2012.

Članak 3.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/91

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 27. kolovoza 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


PRILOG I. – PRILOG IX.


97 11.09.2015 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja