Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1887

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine« br. 81/15) u članku 1. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

»– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) i njenih provedbenih uredbi u odnosu na priznavanje proizvođačkih organizacija.«

Članak 2.

U članku 2. točki 1. iza riječi: »na prostornom području Europske unije« dodaju se riječi »i registriran je u Republici Hrvatskoj,«.

U točki 2. riječi »pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta« zamjenjuju se riječima: »Pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe«.

U stavku 1. podstavku (a) riječi: »ima minimalan broj članova i/ili pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »ima minimalan broj članova i pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje«.

U stavku 4. riječi: »pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta koji ima minimalni broj članova i/ili pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe koja ima minimalni broj članova i pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u sektoru voća i povrća pod uvjetom da djeluje na postizanju barem jednog od ciljeva iz stavka 2. podstavka c. točaka 1. 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. podstavku (a) riječi: »iz članka 4. stavka 2. podstavaka (b) i (c) točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika«.

U stavku 3. podstavku (b) riječi: »imaju minimalan broj članova i/ili pokrivaju minimalan obujam utržive proizvodnje« zamjenjuju se riječima »imaju minimalan broj članova i pokrivaju minimalan obujam utržive proizvodnje«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno u sektoru voća i povrća statut uređuje uvjete prema kojima proizvođači moraju tržiti proizvodnju putem proizvođačke organizacije prema članku 160. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članku 230. stavku 1. točki (ca) u odnosu na koji se utvrđuje da se članu proizvođačke organizacije može dozvoliti da izvan proizvođačke organizacije može prodati najviše 20% svoje proizvodnje i/ili svojih proizvoda.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Proizvođačkoj organizaciji koju je na temelju članka 4. ovoga Pravilnika priznalo Ministarstvo odobrava potporu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odobravanjem poslovnog plana.

(2) Potpora iz članka 9. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika će se dodijeliti u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, a namijenjena je proizvođačkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslovni plan sastavlja se u skladu s Prilogom III ovoga Pravilnika i dostavlja Ministarstvu na odobravanje. Poslovni plan se sastavlja na godišnjoj razini za petogodišnje razdoblje, s početkom planiranja najranije od mjesečnog razdoblja u kojem se poslovni plan podnosi Ministarstvu na odobravanje. Aktivnosti iz poslovnog plana prihvatljive su od mjeseca kojim počinje petogodišnje razdoblje na koje se odnosi poslovni plan.

(4) Za potporu su prihvatljivi sljedeći troškovi:

(a) najam odgovarajućeg prostora za ispunjavanje ciljeva iz poslovnog plana

(b) nabava uredske opreme, uključujući računalni hardver i softver

(c) plaća administrativnog osoblja

(d) režije

(e) pravne usluge i troškovi upravnih postupaka.

(5) U slučaju kupnje prostora prihvatljivi troškovi ograničeni su na troškove najma tog prostora po tržišnim cijenama.

(6) Prilikom dostavljanja poslovnog plana proizvođačka organizacija će dostaviti i prikaz planiranih troškova iz stavka 4. ovoga članka na razini godišnjih razdoblja. Prikaz mora biti u tabličnom obliku, a iznos planiranih troškova mora biti izražen u hrvatskim kunama (HRK).

(7) Prikaz planiranih troškova mora biti u skladu s troškovima koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz Priloga V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) radi provjeru iznosa troškova u dostavljenim prikazima troškova na način da ih uspoređuje s referentnim iznosima koje je odredila. Ukoliko su iznosi iz dostavljenih prikaza troškova viši od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su iznosi niži od referentnih, prihvaća se iznos iz ponude.

(9) Proizvođačka organizacija kojoj je dodijeljena potpora za početak rada proizvođačkih organizacija u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika ne može koristiti potporu u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika.

(10) Potpora iz članka 9. stavka 1. točka (a) može se dodijeliti proizvođačkoj organizaciji koju je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika Ministarstvo priznalo i odobrilo joj poslovni plan, pod uvjetom da kao pravna osoba nije registrirana duže od 6 mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva za priznavanje Ministarstvu.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka pravo na dodjelu potpore imaju proizvođačke organizacije koje je Ministarstvo priznalo na temelju Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« br. 4/10 i 120/10) i Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine« br. 67/13).«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Proizvođačkim organizacijama iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se dodijeliti potpora iz članka 9. stavka 1. točka (a) ovoga Pravilnika do najviše 750.000 HRK u prvoj godini provedbe poslovnog plana.

(2) Intenzitet najviše godišnje potpore iz stavka 1. ovoga članka postupno se smanjuje po godinama na sljedeći način:

– u 1. godini stopa potpore iznosi do 100 %

– u 2. godini stopa potpore iznosi do 95 %

– u 3. godini stopa potpore iznosi do 90 %

– u 4. godini stopa potpore iznosi do 85 %

– u 5. godini stopa potpore iznosi do 80 %«

Članak 7.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Zahtjev za isplatu potpore«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

(1) Proizvođačka organizacija nakon odobrenja poslovnog plana od strane Ministarstva podnosi Agenciji za plaćanja pisani Zahtjev za isplatu potpore, neposredno ili poštom.

(2) Zahtjev za isplatu potpore proizvođačka organizacija podnosi do 30. rujna tekuće godine, a iznimno u 2015. godini zahtjev se podnosi do 15. studenoga 2015.

(3) Zahtjev za isplatu potpore podnosi se za svako godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana, a nalazi se u Prilogu IV ovoga Pravilnika i objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Uz popunjeni i potpisani Zahtjev za isplatu potpore proizvođačka organizacija prilaže:

(a) za početak rada proizvođačke organizacije, odnosno prvo godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana, pisanu izjavu kojom izjavljuje da će provoditi aktivnosti u skladu s odobrenim poslovnim planom;

(b) u drugom, trećem i četvrtom godišnjem razdoblju provedbe poslovnog plana dokaze troškova iz prethodnog razdoblja (račune, obračune i dr.) s dokazima o plaćanju priloženih troškova;

(c) za peto razdoblje provedbe poslovnog plana dokaze troškova iz četvrtog i petog godišnjeg razdoblja provedbe poslovnog plana i potvrdu Ministarstva o ostvarenju ciljeva poslovnog plana.«

Članak 8.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Isplata potpore«.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

(1) Za petogodišnje razdoblje od dana kada je Ministarstvo odobrilo poslovni plan proizvođačkoj organizaciji potpora se isplaćuje kao paušalna potpora u godišnjim obrocima.

(2) Za prvo godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana proizvođačkoj organizaciji će se isplatiti potpora na temelju planiranih troškova iz poslovnog plana.

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore iz drugog, trećeg i četvrtog godišnjeg razdoblja isplata se temelji na planiranim troškovima tog razdoblja te ostvarenim i dokazanim troškovima u prethodnom godišnjem razdoblju.

(4) Ukoliko proizvođačka organizacija ne dokaže troškove u odnosu na isplaćena sredstava u iznosu koji je planiran i dodijeljen za prethodno godišnje razdoblje, iznos paušalne potpore za slijedeće godišnje razdoblje obračunski će se prije isplate umanjiti za vrijednost te razlike.

(5) Prije podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore za peto, odnosno posljednje, godišnje razdoblje proizvođačka organizacija treba Ministarstvu podnijeti izvješće o postizanju ciljeva iz poslovnog plana, o čemu Ministarstvo izdaje potvrdu iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(6) Zadnji obrok isplatit će se nakon utvrđivanja troškova za četvrto i peto godišnje razdoblje, a ukoliko proizvođačka organizacija ne opravda troškove u odnosu na isplaćena sredstava za četvrto godišnje razdoblje iznos potpore za peto godišnje razdoblje obračunski će se prije isplate umanjiti za vrijednost te razlike.

(7) Agencija za plaćanja će obaviti isplatu u roku od mjesec dana od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za isplatu potpore.

(8) Potpora iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a ukoliko zahtjevi za potporu premaše iznos raspoloživih sredstava iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

(9) Na kraju svake godine Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu godišnje izvješće o isplaćenoj potpori iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. riječ »potporu« zamjenjuje se riječima »isplatu potpore«.

U stavku 2. riječ »potporu« zamjenjuje se riječima »isplatu potpore«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. riječ »potporu« zamjenjuje se riječima »isplatu potpore«.

U stavku 2. riječi »Zahtjeva za potporu« zamjenjuju se riječima »Zahtjeva za isplatu potpore«.

Članak 11.

Dosadašnji Prilog IV zamjenjuje se novim Prilogom IV koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dosadašnji Prilog V zamjenjuje se novim Prilogom V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50

Urbroj: 525-07/0570-15-21

Zagreb, 2. rujna 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG IVPRILOG V

97 11.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija 97 11.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija 97 11.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija