Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

NN 97/2015 (11.9.2015.), Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1890

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, rokovi i način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti te uvjeti, rokovi i način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) – članak 14. stavak 1. i stavak 3., članak 15. stavak 1. točka (c) i točka (e), članak 15. stavak 4. i stavak 5. te članak 18.

Rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 3.

Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje tim izvorima ionizirajućeg zračenja koje se stječe redovitim obrazovanjem, specijalističkim obrazovanjem ili dodatnim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

Osobe koje se osposobljavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 4.

Osobe koje se osposobljavaju ili obrazuju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom osposobljavanja ili obrazovanja koje uključuje praktične vježbe s izvorima ionizirajućeg zračenje moraju biti pod neposrednim nadzorom radnika iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Izloženi radnici

Članak 5.

(1) U području izloženosti smiju raditi osobe koje imaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem o primjeni mjera radiološke sigurnosti (u daljnjem tekstu: dopunsko obrazovanje).

(2) Izloženi radnici moraju imati pisani dokaz o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

Članak 6.

(1) Smatra se da je osoba stekla posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti tijekom redovnog školovanja ako je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod) prethodno potvrdio nastavni program obrazovne ustanove koja je izdala pisani dokaz iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Obrazovna ustanova zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi Zavodu u pisanom obliku i prilaže:

– izvod iz registra trgovačkog suda;

– nastavni program koji sadrži predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja koji je sadržajem i u trajanju sukladan programu iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Izloženi radnici moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

(2) Smatra se da je izloženi radnik iz stavka 1. ovoga članka obnovio znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti

Članak 8.

(1) Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

(3) Smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka obnovila znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 9.

(1) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti provjere kvalitete radiografijom te nositeljima odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

(2) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i korisnicima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera radiološke sigurnosti i mjera osiguranja kvalitete.

(3) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno redovnim obrazovanjem ili posebnim obrazovanjem o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: posebno obrazovanje).

Članak 10.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

II. RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U MEDICINI, DENTALNOJ MEDICINI I VETERINARSKOJ MEDICINI

Rukovanje rendgenskim uređajima u medicini i dentalnoj medicini

Članak 11.

(1) Rendgenskim uređajima u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili intervencijskog postupka smiju rukovati:

1. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

2. Doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje rendgenskim uređajima za dijagnostiku u medicini.

(2) Rendgenskim uređajima u medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

3. Doktori medicine specijalisti radiolozi.

(3) Rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

2. Doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini,

(4) Rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i provjere kvalitete smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(5) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori dentalne medicine,

2. Doktori medicine specijalisti radiologije,

3. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(6) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Osobe iz stavka 5. ovoga članka.

Rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 12.

(1) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

2. Doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini.

(2) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika),

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(3) Osobe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka moraju imati najmanje 6 mjeseci iskustva rukovanja zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i moraju posjedovati pisani dokaz o osposobljenosti za rukovanje istima izdan od proizvođača tih izvora ili zdravstvene ustanove u kojoj rade.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 13.

(1) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini,

2. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika),

3. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

4. Zdravstveni radnici medicinsko laboratorijske djelatnosti.

(2) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija i polje biokemija) koji su osposobljeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini i ako imaju pisani dokaz o tome,

2. osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika),

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

Rukovanje rendgenskim uređajima u veterinarskoj medicini

Članak 14.

Rendgenskim uređajima koji se koriste za dijagnostiku u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori veterinarske medicine,

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u veterinarskoj medicini

Članak 15.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori veterinarske medicine,

2. Zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti,

3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

III. DOPUNSKO OBRAZOVANJE, POSEBNO OBRAZOVANJE I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Program dopunskog obrazovanja

Članak 16.

(1) Dopunsko obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se po programu dopunskog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) osnovnog programa dopunskog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti;

b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu koriste te posebnim mjerama radiološke sigurnosti koje je potrebno provoditi.

Program posebnog obrazovanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 17.

(1) Posebno obrazovanje provodi se po programu posebnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

Program obnove znanja

Članak 18.

(1) Obnavljanje znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti (u daljnjem tekstu: obnova znanja) provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) osnovnog programa obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti;

b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu koriste te posebnim mjerama radiološke sigurnosti koje je potrebno provoditi.

Program obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 19.

(1) Obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: obnova znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja) provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama

Organizacija dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti

Članak 20.

(1) Dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja organizira Zavod.

(2) Dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnova znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provodi se u obliku predavanja prema programu iz članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 1., odnosno članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obnavljaju korištenjem obrazovnih materijala koje će u skladu s programom iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika izraditi Zavod i učiniti ih dostupnima javnosti.

(4) Dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koje se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu organizira Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

Način prijave za dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 21.

(1) Prijava za dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dostavlja se Zavodu.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime pristupnika,

– osobni identifikacijski broj pristupnika,

– stručnu spremu pristupnika,

– vrstu izvora ionizirajućeg zračenja u čijem području izloženosti pristupnik radi i/ili kojim rukuje – u slučaju zahtjeva za posebno obrazovanje i obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja vrstu izvora ionizirajućeg zračenja koju nositelj odobrenja koristi tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,

– vrstu specijalističkog programa iz članka 16. stavka 4. točke b) ovoga Pravilnika.

(3) Zavod određuje početak i mjesto održavanja dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja iz stavka 1. ovoga članka.

Način prijave za provjeru znanja u slučaju obnove znanja

Članak 22.

(1) Prijava za provjeru znanja u slučaju obnove znanja dostavlja se Zavodu.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime pristupnika,

– osobni identifikacijski broj pristupnika,

– stručnu spremu pristupnika,

– vrstu izvora ionizirajućeg zračenja u čijem području izloženosti pristupnik radi i/ili kojim rukuje,

– vrstu specijalističkog programa iz članka 18. stavka 4. točke b) ovoga Pravilnika.

(3) Zavod određuje početak i mjesto održavanja provjere znanja iz stavka 1. ovoga članka.

Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja

Članak 23.

(1) Izuzeće od obveze dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnove znanja ili obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja odobrava ravnatelj Zavoda.

(2) Zahtjev za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Zavodu. Zahtjevu se prilaže dokumentacija iz koje je razvidna opravdanost izuzeća.

IV. PROVJERA ZNANJA

Određivanje ispitnih pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja

Članak 24.

Ispitna pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja iz članka 25. i članka 26. ovoga Pravilnika određuje Zavod.

Pristupanje provjeri znanja u slučaju dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja i obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 25.

(1) Pristupnik koji je pohađao dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje ili obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja pristupa provjeri znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

(2) Pristupnik iz stavka 1. ovoga članka smije pristupiti provjeri znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti uz uvjet da je odslušao sva programom predviđena predavanja.

(3) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod.

(4) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi kao ispit u pisanom obliku ili u elektroničkom obliku putem interneta.

(5) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

(6) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koja je istovremeno izloženi radnik u nositelju odobrenja koji obavlja samo djelatnost radiološke dijagnostike rendgenskim uređajima za snimanje zubi, prethodno pristupanju provjeri znanja iz stavka 1. ovoga članka nije obvezna pohađati predavanja iz stavka 2. ovoga članka.

Pristupanje provjeri znanja u slučaju obnove znanja

Članak 26.

(1) Provjeru znanja pristupnika iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika organizira Zavod.

(2) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi kao ispit u pisanom obliku ili u elektroničkom obliku putem interneta.

(3) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Postupanje u slučaju neudovoljavanja na provjeri znanja

Članak 27.

(1) Pristupnik koji nije udovoljio na provjeri znanja iz članka 25. stavka 1. i članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika može pristupiti ponovnoj provjeri znanja.

(2) Pristupnik koji nije zadovoljio na ispitu može se u pisanom obliku žaliti Povjerenstvu.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda, od kojih su sva tri člana službenici Zavoda.

(4) Ako Povjerenstvo ocjeni da je žalba iz stavka 2. ovoga članka opravdana, provest će ponovnu provjeru znanja.

Zapisnik o tijeku polaganja ispita

Članak 28.

O tijeku polaganja ispita iz članka 25. stavka 4. i članka 26. stavka 2. ovoga Pravilnika vodi se zapisnik u koji se unose podaci:

– ime i prezime ispitivača – u slučaju provedbe provjere znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti u pisanom obliku,

– ime i prezime pristupnika,

– osobni identifikacijski broj,

– nadnevak provjere znanja,

– vrsta specijalističkog programa,

– uspjeh pristupnika na ispitu te– potpis ispitivača – u slučaju provedbe provjere znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti u pisanom obliku.

Članak 29.

Zavod je obvezan zapisnike iz članka 28. ovoga Pravilnika čuvati 6 godina.

Svjedodžba

Članak 30.

(1) Pristupniku koji je zadovoljio na provjeri znanja u smislu članka 25. i članka 26. ovoga Pravilnika izdaje se svjedodžba uz naznaku Specijalističkog programa.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Zavod.

Troškovi dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja te provjere znanja

Članak 31.

Poslodavac osoba iz članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je pristupniku iz članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika osigurati dostupnost obrazovnog materijala te snositi ostale troškove vezano uz dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje, obnovu znanja ili obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati, osim osoba iz članka 13. stavka 1. ovoga pravilnika i prvostupnici sestrinstva, medicinske sestre i medicinski tehničari, kemijski tehničari, farmaceutski tehničari te zdravstveni tehničari laboratorijskog ili sanitarnog usmjerenja, koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju najmanje dvanaest godina iskustva rukovanja tim izvorima.

(2) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati, osim osoba iz članka 13. stavka 2. ovoga pravilnika i osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem biomedicinske struke, osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prehrambeno-tehnološke struke te tehničke struke (polje elektrotehnika) koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju najmanje dvanaest godina iskustva rukovanja tim izvorima te osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija) koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju najmanje devet godina iskustva rukovanja tim izvorima.

(3) Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija) koji rade na radnim mjestima koja uključuju rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka, a koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od devet godine iskustva rukovanja tim izvorima obvezni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dopunski se obrazovati.

Članak 33.

Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja smiju rukovati rendgenskim uređajima u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili intervencijskog postupka, rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka, rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini, zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka, pod nadzorom zdravstvenih radnika zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

Članak 34.

Obrazovne ustanove iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezne su od Zavoda zatražiti izdavanje potvrde iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Zavod je obvezan programe iz članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika te ispitna pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha iz članka 24. ovoga Pravilnika donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Zavod je obvezan obrazovne materijale iz članka 16. stavka 4. ovoga Pravilnika učiniti dostupnom javnosti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Zavod je obvezan izraditi programsku podršku za provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti u elektroničkom obliku putem interneta u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Zavod je obvezan započeti s organizacijom dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnovom znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te provjerom znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 63/11).

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/2

Urbroj: 542-01-15-11

Zagreb, 4. rujna 2015.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.

97 11.09.2015 Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti 97 11.09.2015 Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti